Bu gün: 21 Yanvar 2018, Bazar
ADPU-nun Kimya və Biologiya fakültəsinin «Biologiya və onun tədrisi metodikası» kafedrası
ADPU-nun Kimya və Biologiya fakültəsinin «Biologiya və onun tədrisi metodikası» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Stuktur
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412)

Əməkdaşlar

Anaxanım Əmiralı qızı Yusifova
((kaf.m., dos, b.f.d) )
Bəhlul İsfəndiyar oğlu Ağayev
( prof., f.e.d.)
Əli Məhərrəm oğlu Hüseynov
(prof.)
Yusif Kərəm oğlu Əhmədov
(prof.)
Rauz Lütfəli oğlu Sultanov
(prof.)
Flora Ələskər qızı Əliyeva
(dos., b.f.d)
Elionora Cahangir qızı Mehdiyeva
( dos.)
Əlliyənnağı Məhəmmədtağı oğlu Məhərrəmov
(dos.)
Kəmalə Qafar qızı Əfəndiyeva
(b/m.)
İsmayıl Cəmşid oğlu Namazov
(dos.)
Qaçay Köçəri oğlu İsmayılov
(dos.)
Kəmalə Abdin qızı Məmmədova
( dos.)
Sabiyə Məlikməmməd qızı Cəbrayılzadə
(dos.)
Alı Zəfər oğlu Namazov
(dos.)
Amaliya Murad qızı Həsənova
(dos.)
Zülfiyyə Ağarəhim qızı Zeynalova
( dos.)
Yavər Məmməd oğlu Məmmədov
(dos.)
Həqiqət Məhəmmədhacı qızı Hacıyeva
(dos.)
Təranə Qeys qızı Abdullayeva
(dos.)
Sevinc Amur qızı Ələkbərova
(dos.)
Gülşən Nadir qızı Hacıyeva
( dos.)
Gültəkin Abduləli qızı İsmayılova
(b/m.)
İmran Musa oğlu Kazımov
(b/m.)
Elnurə Fazil qızı Səfərova
(b/m.)
Nazimə Nizam qızı Əliyeva
( b/m.)
Dilşad Oktay qızı Sadıqova
(b/m.)
Günel Əlimövsüm qızı Məmmədova
(b/m.)
Elnarə Müzəffər qızı Muradova
(b.ü.f.d., müəl.)
Xoşqədəm Qonaq qızı İbrahimova
(p.ü.f.d., müəl.)
Pərvin Muhəmməd qızı Qafarova
( p.ü.f.d, müəl.)
Könül Faiq qızı Mahmudova
(p.ü.f.d., müəl.)
İradə Əli qızı Məmmədova
(müəl.)
Sənubər Şirəli qızı Aslanova
( müəl.)
Zərifə Rəsul qızı İsmayılova
( müəl.)
Bəsti Qoşun qızı Əsədova
(müəl.)
Zəminə Qismət qızı Məlikova
(p.ü.f.d., müəl.)
Sevinc Nizami qızı Mehdiyeva
(müəl.)
Nərminə İbrahim qızı Həsənova
( lab.m.)
Sevinc Kazım qızı Manafova
(b.lab.)
Şəhla Ayaz qızı Abdullayeva
(b.lab.)
Gülər Nurəli qızı Novruzova
(b.lab.)
Aliyə Oktay qızı Rüstəmova
( lab.)
Könül Mehman qızı Məmmədova
( lab.)

Tarixi

Botanika kafedrası 1930-1931-ci tədris ilində yaradılmışdır. Kafedra yaradıldığı ilk dövrdən prof. A.A.Qrossheym, prof. B.Şutov, dos. S.X.Osmanzadə, dos. M.Ağamirov, V.M.Hacıyev, Y.M.İsayev kimi yüksək ixtisaslı kadrlarla komplektləşdirilmişdir. Əməkdar elm xadimi, prof. H.M.Qədirov 1964-cü ildən Botanika kafedrasının dossenti, sonralar professoru, 1950-ci ildən 1984-cü ilə qədər fasiləsiz olaraq həmin kafedranın müdiri işləmişdir. Kafedraya 1984-cü ildən 2011-ci ilə qədər prof Y.K.Əhmədov rəhbərlik edib.

Həmin dövdən bu günə qədər kaferaya dossent A.Ə. Yusifova rəhbərlik edir.

Strukturu

Kafedranın nəzdində aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

Bitki fiziologiyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Dispers sistemlər və onların hazırlanması.
 2. Koaqulyasiya hadisəsi.
 3. Kolloid maddələrin təmiz suda şişməsi.
 4. Süni Traube hüceyrəsinin alınması.
 5. Plazmoliz və deplazmoliz.
 6. Protoplazmanın K+, Ca+2 ionları üçün keçiriciliyi. Qapaqlı plazmıloz.
 7. Hüceyrənin turqor təyini.
 8. Hüceyrə şirəsi osmos təzyiqinin təyini.
 9. Canlı və cansız protplazmanın hüeceyrə şirəsi üçün keçiriciliyi.
 10. Bitki hüceyrəsinin sorucu qüvvəsinin təyini.
 11. Cücərən toxumlarda maddələrin çevrilməsi.
 12. Səmənidən amlizanın alınması.
 13. Bitki zülalının alınması.
 14. Yağların əsas xüsusiyyətləri.
 15. Transpirasiya intensivliyinin çəki üsulu ilə təyini.
 16. Ağızcıqların  vəziyyətinin açıqlıq dərəcəsinin yarpağın alt və üst tərəfində təyini
 17. Piqmentlərin spirt məhlullarının alınması və ayrılması.
 18. bitki külünün mikrokimyəvi analizi.
 19. İonların  antoqonizmi
 20. Tənəffüs zamanı cücərən toxumlarda  CO2 və istiliyin ayrılması.
 21. İşıqda nişastanın alınması
 22. Spirt qıcqırması
 23. Kökün boy zonasının  nişanqoyma üsulu ilə təyini.

Mikrobiologiya

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Mikrobiologiya laboratoriyda işləmə qaydaları.
 2. Mikroorqanizmlərdən preparatların hazırlanma texnikası.
 3. Bakteriya hüceyrələrinin morfologiyasının öyrənilməsi.
 4. Eukariotların tətbiqi.
 5. Bakteriya kapsulası qamçısının boyanması.
 6. Bakteriya sporunun boyanması.
 7. Bakteriya hüceyrəsinin ehtiyat maddələri.
 8. Bakteriyaların qram üsulu ilə boyanması.
 9. Qidalı mühitlərin hazırlanması.
 10. Heterotrof mikroorqanizmlərin becərilməsi üçün lazım olan mühitlər.
 11. Sterilizasiya.
 12. Mikroorqanizmlərin becərilməsində rütubət və işığın rolu.
 13. Təmiz kulturanın alınması.
 14. Havanın, suyun və torpağın mikroflorasının təyini.
 15. Antibiotik fəallığının təyin edilməsi üsulu.

Statistik göstəricilər

 • 11 nəfər Professor müəllim heyəti
  • 1 nəfər fəlsəfə elmləri doktoru, professor
  • 6 nəfər dossent
  • 3 nəfər baş müəllim
  • 1 nəfər müəllim
 • 6 nəfər tədris köməkçi heyəti çalışır
  • 1 nəfər laboratoriya müdiri
  • 4 nəfər böyük laborant
  • 1 nəfər laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

H.M.Qədirov akademik A.A.Qrossheym kimi dünya şöhrətli alimlərlə birliktə dəfələrlə Botanika üzrə ekspedisiyalarda iştirak etməklə, respublikamızın Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış, Kür-Araz ovalığı və s. ərazilərinin zəngin florasını öyrənmiş, xalq təsərrüffatının müxtəlif  sahələri üçün yerli fondların yaradılmasında  gərgin əmək sərf etmişdir. Kafedrada 7 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir. Kafedra əməkdaşları tərəfindən 40-dan artıq dərslik və dərs vəsaiti H.Qədirov və Q.Əliyevin “Bitki cografiyası”, Ə.İsayev və T.Əliyevin “Bitki coğrafiyasından laborator məşğələləri”, Ə.Salamzadə, Q.Əliyev və Y.Ağayevanın “İbtidai bitkilər sistematikasından laborator məşğələləri”, Y.Əhmədovun “Bitki fiziologiyasından praktikum”, “Mikrobiologiyanın əsasları ilə Bitki fiziologiyasından laborator məşğələləri”, M.Atakişiyev və T.Əliyevin “Kənd təsərrüfatının əsaslarından laborator məşğələləri”, T.Əliyev və F.Əliyevanın “Sitologiyadan praktikum”, M.Atakişiyev, T.Əliyev və Y.Əhmədovun “Bitkilərin davamlılığının fiziologiyası”, S.Cəbrayılzadənin “Mikologiya” və s. yazılmışdır. Prof. Y.K.Əhmədov  Sankt-Peterburq şəhərində Bitki fiziologiyası fənninin tədrisi problemlərinə həsr edilmiş elmi konfransda, Moskva şəhərində keçirilmiş “Yeni qeyri-ənənəvi bitkilər və onlardan istifadə prespektivləri” adlı IV Beynəlxalq simpoziumda, “Bitkilərin böyümə və inkişafının tənzimləyiciləri” adlı beşinci və altıncı konfranslarda, Ukraynanın Kiyev şəhərində “Fotosintez və onun məhsulları adlı Beynəlxalq konfransda Türkiyənin Malatya şəhərində keçirilən XVI Beynəlxalq Bioloji konqresdə məruzələrlə çıxış etmişdir.

Aparılmış elmi tədqiqat işlərinin nəticəsi öz əksini elmi əsərlərdə tapmışdır. Bu da 420-yə yaxın məqalə və tezisdən ibarətdir. Eyni zamanda yeni tədris planlarının tələblərinə uyğun olaraq həm bakalavr həm də magistr pilləsində tədris olunan Botanika fənnləri üzrə metodiki göstəriş və proqramlar hazirlanmışdır.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər:                                                   

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Botanika
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 2. Sitologiya
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 3. Mikrobiologiya virusologiyanın əsasları ilə
 4. Torpaqşünaslıq
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 5. Kənd təsərrüfatının əsasları
 6. Bitki coğrafiyası
 7. Bitki fiziologiyası
 8. Mikologiya

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Aqrofitosenologiya
 2. Dekorativ bağçılıq
 3. Bitki fiziologiyası
 4. Mədəni bitkilərin mənşəyi
 5. Fitopatologiya           
 6. Böyük ixtisas təcrübəsi
 7. Embriologiya
 8. Mikologiya
 9. SF: Anatomiya morfologiya
 10. SF: İbtidai bitkilər
 11. SF: Ali bitkilər
 12. SF: AMMEA

Kafedranın  professor müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə botanika-1, botanika-2, sitologiya, mikrobiologiya, torpaqşünaslıq, kənd təsərrüfatinin əsasları bitki coğrafiyası , bitki fiziologiyası fənnləri üzrə  yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, laboratoriya və seminar dərsləri aparırı.

Bakalavr pilləsi ilə yanaşı olaraq kafedrada müxtəlif ixtisas fənləri üzrə magistrantlarada dərslər tələb olan səviyyədə  keçirilir.

Kafedra üzrə tədris planına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları yenidən hazırlanmış və elmi şurada təsdiq olunmuşdur.Bütün fənnlər üzrə tədris mövcud  təqvim –tematik plana uyğun olaraq aparılır.Son ollər kafedrada tədris olunan  fənnlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə  təmin olunması sahəsində uğurlu işlər aparılmışdır.   Dos. A.Ə.Yusifovanın “Bitki fiziologiyasından praktiki məşğələlər”, F.Ə.Kərimov və prof. Y.K.Əhmədovun “Bitkilərin davamlılığının fiziologiyası”, S.Cəbrayılzadənin “Mikologiya” və s. dərs vəsaitləri çapdan çıxmışdır.

Xarici əlaqələr

Hazırda kafedra Rusiya EA Botanika və Bitki fiziologiyası İnstitutları, AMEA Botanika, Mikrobiologiya, Genetika və Seleksiya insitutları, həmçinin Humboltd adına Berlin Universiteti ilə (prof.Y.K.Əhmədov həmin Universitetdə kadrların ixtisas artırma kursundan keçmişdir) elmi əməkdaşlıq edir. Kafedra əməkdaşları beynəlxalq, Respublika və ümumuniversitet konfranslarında elmi məruzələrlə çıxışlar edirlər.

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.024262

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)