Bu gün: 21 Yanvar 2018, Bazar
ADPU-nun Kimya və Biologiya fakültəsinin «Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları» kafedrası
ADPU-nun Kimya və Biologiya fakültəsinin «Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412)

Əməkdaşlar

Tamilla Ələkbər   qızı Feyzullayeva
(kaf. müd., prof., f.e.d)
Safura Əli qızı Ələkbərova
(dos.,b.f.d.)
Lalə Vaqif qızı Mürsəlbəyova
(dos. əvəzi. p.f.d)
Afiyət Əkbər qızı Abdinova
(b/m.)
Tamilla Yusif qızı Abbasova
(b/m.)
Rasimə Əlihüseyn qızı Atakişiyeva
(b/m.)
Fəzilə Əliəsgər qızı Məmmədova
(b/m.)
Sürəyya Həsən qızı Bəbirova
(b/m.)
Xatirə Eyyub qızı Quliyeva
(b/m.)
Rafiqə Mahmud qızı Əkbərova
(b/m.)
Gülnarə Sabir qızı Əzimova
(b/m.)
Nahidə Həsən qızı Nağıyeva
(b/m.)
Aliyəxanım Cavid qızı Şahverdiyeva
(m.)
Xuraman İsa qızı Səfərova
(tib.ü.f.d. m.)
Nazir İshat oğlu Mİrzəyev
(b/m.)
Həsən Cahangir oğlu Əliyev
(b.m.)
Könül Maqsud qızı Quliyeva
(m.)
Jalə Rəhman qızı Qafarova
(m.)
Lalə Əlif qızı Allahverdiyeva
(lab.)
Elnurə Qiyas qızı Cəfərova
(b/lab.)
   
Rəfiqə Mail qızı Allahverdiyeva
(b/lab.)
Aynur Sahib qızı Hüseynova
(b/lab.)
Aygün Aydın qızı Məmmədova
(b/lab.)
   

Tarixi

Kafedra 1971- ci ildə    “Məktəb gigiyenası”  adı  altında yaradılmışdır. Onun ilk müdiri, dosent İ.M.Süleymanov olmuşdur.

İnstitutda 1967-ci ildə tibb bacıları hazırlıq kursu təşkil  olunmuşdur. Onun rəhbəri  N.Rəhimxanov idi. Əməkdar  həkim, polkovnik İ.M.Sadıxovun rəhbərliyi altında isə  1975-ci ildə Mülki  Müdafiə və Tibbi hazırlıq klafedrası yaradılmış və bu  adla 1991-ci ilə kimi fəaliyyət göstərmişdir. Yeni tədris proqramlarına keçilməsi ilə əlaqədar Məktəb gigiyenası ilə Mülki müdafiə və Tibbi hazırlıq kafedraları birləşdirilərək Tibbi biliklərin əsasları adı altında formalaşdırılmışdır.  Həmin vaxtdan kafedraya prof. T.Ə.Feyzullayeva rəhbərlik edir.  2009-cu ildə  kafedranın adında dəyişiklik edilmiş, “Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları” adlandırılmışdır.

Mülki müdafiə üzrə ixtisaslaşmış auditoriya (otaq № 315) fəaliyyət göstərir.

Statistik göstəricilər

 • 18 nəfər Professor-müəllim heyəti
  • 1 nəfər elmlər doktoru, professor
  • 1 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent
  • 1 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi
  • 1 nəfər fəlsəfə doktoru, müəllim
  • 11 nəfər baş müəllim
  • 3 nəfər müəllim
  • 5 nəfər tədris köməkçi heyət çalışır
  • 4 nəfər böyük laborant
  • 1 laborant

Elmi fəaliyyət

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrasının elmi işlərin istiqaməti əsasən “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunmasıdır”

Kafedra üzvləri (T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, L.V.Mürsəlbəyova) məktəblilərin müxtəlif yaş dövrlərində tədris yükü təsiri altında sağlamlığın və fiziki inkişafın göstəriciləri, adaptasiya qanunauyğunluqları öyrənilmişdir, səmərəli tədris (gün) rejimini işləyib təklif edilmişdir.

Ayrı-ayrı yaş dövrlərində məktəblilərin orqanizminə dərs yükünün təsiri eyni olmur. Bununla əlaqədar olaraq həkimlərin, gigiyenistlərin qarşısında hər yaş dövründə şagirdlərin funksional imkanlarına  uyğun olaraq dərs yükünün daha səmərəli  müəyyən edilməsi məsələsi durur.

         Sinifdən-sinifə doğru tədris rejiminin dəyişilməsi və dərs materialının mürəkkəbləşdirilməsi - şagirdlərin tədris yükünə uzunmüddətli adaptasiyasının yeni növbəti pilləsidir.

Bununla  belə tədrisin effektliliyinin əsas şərti şagirdlərin sağlamlığının və zehni iş qabiliyyətinin göstəricilərinin sabitliyidir.

Adaptasiya məsələləri üzrə  tədqiqatların aparılması şagirdlərin ümumi dərs yükünün qiymətləndirilməsinin  gigiyenik – fizioloji meyyarlarını müəyyən edir.

Cəm tədris yükünün adaptasiya dəyişikliklərinin təsiri altında təlim fəaliyyətinin əsnasında mərkəzi sinir sisteminin funksional vəziyyətini əks etdirən zehni iş qabiliyyətinin  tərəddüdündə də təzahür  oluna bilər.

         Şagirdlərin zehni iş qabiliyyətinin parametrlərinə onların dərs yükü, sağlamlığı və məktəblinin gün rejiminin  səmərəliləşdirilməsi öz təsirini göstərir.

         Gün rejiminin səmərəliləşdirməyə ehtiyac aşkar olunmuş, nöqsanlardan irəli sürülmüşdür (sistematik yükün müddətinin azalması, hipodinamiya, məktəblinin asudə vaxtında statik komponentli, elementlərin üstünlüyü kompyuter, televizor və b. texnologiyalar) Aparılan tədqiqatlar nəticəsində tədris fəaliyyətinə adaptasiyanın bütün mərhələləri aşkar edilmişdir: belə ki,  zehni iş qabiliyyətinin ən aşağı səviyyəsi dərs ilinin ilk  2-3 həftəsində ənənəvi şəkildə dezadaptasiya əlamətləri olaraq təzahür edilmişdir. Amma dinamikanın bərpası  uzun çəkir, bu da yeni  tədris fəaliyyəti pilləsinə uyğunlaşmaqla müşayiət edilir.

         Alınmış məlumatlara görə həmin dinamikalarda məlum olmuşdur ki, tədris yükü bir o qədər də çətinlik törətmir və onların yaş imkanlarına uyğun gəlir. Bu məktəblilərin zehni iş qabliyyətinin gündəlik, həftəlik, rüblük və illik dinamikası əsas müddəaları isbat edir və şagirdlərin tədris  fəaliyyətinə adaptasiyanın qiymətləndirilməsində dürüst meyyarların biri ola bilər. Bu tədris üsullarından və pedaqoji priyomlardan da asılıdır.

         Bununla yanaşı həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi baxımından kafedranın əməkdaşlarından F.Məmmədova, N.Nağıyeva, T.Abasova, A.Abdinova, R.Atakişiyeva, S.Bəbirova,   X.Quliyeva, N.Mirzəyev, R.Əkbərova, G.Əzimova ayrı-ayrı Fövqəladə hallarda, müxtəlif qəzalarda zədələnmələr nəticəsində ilk yardımın göstərilməsi haqda geniş məlumat tələbələrə çatdırmaq üçün verilmişdir.

Kafedrada aparılmış elmi-tədqiqat işləri üzrə 1 monoqrafiya, 9 dərs vəsaiti, 26 metodik göstəriş, 300-dən çox elmi məqalə işıq üzü görmüşdür. Bir sıra beynəlxalq simpoziumlarda və  konfranslarda məruzələr edilmişdir.

 

Tədris işi

Tədris planına görə kafedrada maqistratura şöbəsi fəaliyyət göstərmir. Kafedrada tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün fənnlərin tədris proqramları hazırlanmış və Elmi Şurada təsdiqlənmişdir. Bütün fənnlər üzrə tədris mövcud təqvim-tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənnlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində xeyli iş görülmüşdür. Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən bir çox sayda dərs vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Buna misal olaraq T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, F.Ə.Məmmədova “Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları” (Tibbi biliklərin əsasları bölməsi)(2006) dərs vəsaitini,  T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, R.Ə.Atakişiyeva “Zədələnmələr və tibbi yardım” (2011) dərs vəsaitini, T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, R.Ə.Atakişiyeva  Fövqəladə hallarda əhalinin xəbərdarlığı və davranışı (2006) metodik göstərişi,  T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, R.Ə.Atakişiyeva  “Ümumtəhsil məktəblərində mülki müdafiənin tibb xidmətinin tədrisinə dair praktikum” (2007), T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, X.Ə.Quliyeva “Xəstələrə ümumi qulluq”  (2012) metodik göstərişi,  T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, R.Ə.Atakişiyeva “Ürək-damar sisteminin xəstəlikləri” (2012) metodik göstərişi,  T.Ə.Feyzullayeva, S.Ə.Ələkbərova, F.Ə.Məmmədova, R.Ə.Atakişiyeva  “Dərmanların növləri. Dərmanların orqanizmə təsiri. Onların orqanizmə daxilolma və xaricolma yolları” (2013) metodik göstərişi göstərmək olar. T.Ə.Feyzullayeva, S.H.Bəbirova, N.İ.Mirzəyev, E.Q.Cəfərova "Yoluxucu xəstəliklərin xüsusiyyətləri" (2013), T.Ə.Feyzullayeva "Pediatriyanın və məktəb yaşlı uşaqların gigiyenasının əsasları" (2014),

 

Tədris olunan fənnlər

 •  Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları  
 • Pediatriyanın və məktəbəqədər yaşlı uşaqların gigiyenası
 • Məktəb gigyenası

Xarici əlaqələr

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.016669

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)