Bu gün: 21 Yanvar 2018, Bazar
ADPU-nun Kimya və Biologiya fakültəsinin «Biologiyanın tədrisi metodikası» kafedrası
ADPU-nun Kimya və Biologiya fakültəsinin «Biologiyanın tədrisi metodikası» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Stuktur
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412) 498 28 19

Əməkdaşlar

Əli Məhərrəm oğlu Hüseynov (kaf.müd.,prof., p.e.d)
Rauf Lütfəli oğlu Sultanov (prof.)
Jalə Həmid qızı İbrahimova
(dos., b.f.d)
Həqiqət Məhəmmədhacı qızı Hacıyeva
(dos., p.f.d)
Əliyənnağı Məhəmmədtağı oğlu Məhərrəmov
(dos., p.f.d)
Təranə Qeyis qızı Abdullayeva
(dos., b.f.d)
Gülşən Nadir qızı Hacıyeva
(dos., p.f.d)
Sevinc Amur qızı Ələkbərova
(dos.,b.f.d)
Elmira Ayətulla qızı Hacıbəyova
(b/m., b.f.d)
İmran Musa oğlu Kazımov
(b/m., b.f.d.)
Rafiq Məhəmməd oğlu Əmrahov
(b/m., b.f.d.)
Nazimə Nizam qızı Əliyeva
(b/m.)
Elnurə Fazil qızı Səfərova
(m.)
İradə Əli qızı Məmmədova
(m.)
Şəfa Tariyel qızı Əliyeva
(m.)
Xoşqədəm Qonaq qızı İbrahimova
(m.,b.f.d)
Gunel Əlimövsüm qızı Məmmədova
(m)
Diləfruz Həsən qızı Quliyeva
(lab.müd.)
Sevinc Kazım qızı Manafova
(b/lab)
Gülər Nurəli qızı Sarıyeva
(b/lab)
       
Könül Mehman qızı Məmmədova
(b/lab)
       

 

Tarixi

Universitetimizdə ilk dəfə 1941-ci ildə fənlərin tədrisi metodikası kafedrası yaradılmışdır. Onun ilk müdiri dosent (sonra akademik) M.Mehdizadə olmuşdur. Əvvəlcə hər fənnin metodikasına dair ayrıca kurslar təşkil olunınuş, sonra müxtəlif ixtisas fakültələrinin tərkibinə verilmişdir.

1969-cu ildə yaradılan Biologiyanın tədrisi metodikası kafedrasına dos. F.C.Əliyev (1969-1982) müdir seçilmişdir. Sonralar ardıcıllıqla prof. Ə.Ə.Salahov (1982-1988) və dos. T.M.Rüstəmov (1988-1998) kafedra müdiri vəzifəsində çalısınışlar.1998-ci ildən kafedraya prof. Əli Hüseynov rəhbərlik edir.

Strukturu

Kafedranın nəzdində "Biologiyanın tədrisi metodikası" laboratoriyaı fəaliyyət göstərir.

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Çiçəkli bitkilərin orqanları ilə ümumi tanışlıq
 2. Bitki hüceyrəsindən pereparatın hazırlanması
 3. İşıqda yarpaqlarda karbon qazının udulması və oksigenin buraxılması
 4. Bitki gövdəsi ilə su və mineral maddələrin hərəkəti
 5. Yarpaq vasitəsilə suyun buxarlanması (transpirasiya)
 6. Mikroskopla ibtidailəri, onların hərəkətini müşahidə etmək
 7. Qurdların tədrisi metodikası üzrə laboratoriya işləri
 8. Çay xərçənginin xarici və daxili quruluşu
 9. Tut ipək qurdu və bal arılarını müşahidə etmək
 10. Balıqların xarıcı quruluşu və davranışlarının müşahidəsi
 11. Balığın daxili quruluşunun öyrənilməsi
 12. Göyərçinin xarici quruluşu və lələklərinin öyrənilməsi
 13. İşıq mikroskopunda hüceyrə və toxumaları müşahidə etmək
 14. Sümüyün kimyəvi tərkibinin müəyyən edilməsi
 15. Qan preparatlarının hazırlanması və mikroskopda hazırlanması
 16. Ağciyərlərin həyat tutumunun ölçülməsi
 17. Mədə şirəsinin zülallara təsiri
 18. Mikroskop altında bitki, heyvan, bakteriya və göbələk hüceyrələrinə baxılması
 19. Katalaza fermenti ilə hidrogeen-peroksidin parçalanması
 20. Canlı bitki hüceyrələrində plazmoliz və deplazmoliz hadisələrinin müşahidə edilməsi
 21. Elodiya yarpağı hüceyrəsində sitoplazmanın hərəkətinin müşahidə edilməsi

Statistik göstəricilər

Hazırda (2017)

15 nəfər professor-müəllim heyəti:

 • 2 nəfər elmlər doktoru, professor,
 • 6 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent,
 • 5 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim,
 • 1 nəfər baş müəllim,
 • 4 nəfər müəllim,

5 nəfər tədris köməkçi heyət çalışır:

 • 1 nəfər laboratoriya mudiri,
 • 4 nəfər böyük laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

Biologiyanın tədrisi metodikası kafedrasının əsas tədqiqat işi məktəb və müəllim təcrübəsini öyrənmək, yeni təlim metodları, təlim texnologiyalarından necə istifadə etməyin öyrənilməsi və tətbiqindən ibarətdir. Müəllimlər yeni interaktiv metodlarını məktəblərdə tətbiq edirlər. Yeni təlim metodlarının tətbiqi ilə əlaqədar məqalələr, dərslik və dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər yazılır. Gənc müəllimlər dissertasiya işləri yazırlar, onu müdafiə edirlər. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, prof.Ə.M.Hüseynov biologiyanın tədrisi metodikasından elmi-tədqiqat işi aparmış, metodikadan doktorluq dissertasiyası yazmış və pedaqogika üzrə 2003-cü ildə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 1969-cu ildə Biologiyanın tədrisi metodikası kafedrası yaranmışdır. Bu dövrdə bir sıra elmlər namizədləri yetişmişdir. Hazırda kafedrada prof.Ə.M.Hüseynovun rəhbərliyi ilə iki nəfər elmlər doktoru hazırlanır. Kafedranın elmi-tədqiqat laboratoriyasında “Bitkilər”, “Heyvanlar”, “İnsan” və “Ümumi biologiya” fənlərinin tədrisinə aid laboratoriya işləri aparılır. Kafedra əməkdaşları orta məktəblər, Elmi-tədqiqat problemlər və Müəllimlər institutları, BDU ilə əməkdaşlıq edir. Prof.Ə.M.Hüseynov, T.Q.Abdullayeva Təhsil Nazirliyinin elmi-metodik şurasında fəaliyyət göstərirlər. Kafedranın fəaliyyəri dövründə 1 nəfər elmlər doktoru, 35 nəfər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Kafedranın bir əməkdaşı əməkdar müəllim, 3 nəfəri “Qızıl qələm” mükafatı, 12 nəfər sertifikatlar almışlar. Biologiya metodikasından 4 monoqrafiya, 300-dən çox metodik məqalələr, 40-a qədər metodik vəsaitlər yazılmışdır.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər:                                                   

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Biologiyanın tədrisi metodikası
 2. Entomologiya və ətraf mühitin mühafizəsinin tədrisi metodikasi
 3. Ümumi təhsilin kurikulum əsasları
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Biologiyanın tədrisi metodikasının müasir problemləri
  • Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 2. Biologiyanın tədrisi metodikasının inkişaf tarixi və metodologiyası
 3. Biologiyanın tədrisi metodikasının inkişaf tarixi və elmi əsasları
 4. Bioloji anlayışların tədrisi metodikası
  • Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 5. Biologiyanın tədrisinin təkmilləşdirilməsinin baslıca istiqamətləri
  • Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 6. Sitologiya, genetika və seleksiyanın tədrisi metodikası
  • Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 7. Bioloji qanun və nəzəriyyələrin öyrədilməsi
  • Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • AMMEF(Biologiyanın müasir problemləri)
 8. SF: Botanikanın tədrisi metodikası
  • Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 9. SF: Zoologiyanın tədrisi metodikası
  • Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 10. SF: İnsan kursunun tədrisi metodikası
 11. SF: Ümumi biologiyanın tədrisi metodikası
  • Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə biologiya, kimya, ibtidai metodika fakültələrində, biologiyanın və təbiətşünaslığın, “Həyat bilgisi”nin tədrisi metodikasından mühazirələr oxuyur, laboratoriya məşğələləri və seminar dərsləri aparırlar.

Bakalavr hazırlığı kafedrada TE-050000 Biologiya istiqaməti üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir. Kafedrada tədris olunan bütün fənlər üzrə fənn proqramları hazırlanmış, universitetin elmi şurası tərəfindən tətbiq olunmuşdur. Fənlər üzrə dərslər illik plana və sillabusa uyğun aparılır. Yeni təhsil islahatı ilə əlaqədar kafedrada tədris olunan fənlərə aid dərslik, dərs vəsaiti və proqramlar yazılmışdır. Kafedranın professor və müəllim heyəti tərəfindən orjinal tədris vəsaitləri hazırlanmış, tələbə və magistrlərin ixtiyarına verilmişdir. Bunlara nümunə olaraq, prof. Ə.M.Hüseynovun “Biologiya metodikasının ümumi və xüsusi metodikası” (2009), Ə.Hüseynov, T.Abdullayevanın “Biologiya tədrisinin müasir metodikası” (2012), “Orta məktəbdə biologiya tədrisinin nəzəri və metodiki əsasları” (2000), “Biologiya tədrisi metodikasının elmi əsasları (2009) magistrlər üçün dərs vəsaiti kimi onlarca kitablar istifadəyə verilmişdir.

Xarici əlaqələr

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.02685

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)