Bu gün: 24 Fevral 2018, Şənbə
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin «İngilis dili və onun tədrisi metodikası» kafedrası
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin «İngilis dili və onun tədrisi metodikası» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...

Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
Kafedra pasportu

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon:

Faks:

WEB: http://adpu.loc/gen/html/azl/fakulte/Filologiya_fakultesi/kafedra/Ingilis_dili/index.htm

Əməkdaşlar

Nailə Məmmədhüseyn qızı Sadıqova
(kafedra müdiri, prof.)
Nailə Mustafa qızı Əlizadə
(dos.)
Səbinə Hüsaməddin qızı İsgəndərova
(f.ü.f.d)
Faida Davud qızı İsayeva
(dos.)
Jalə Adil qızı Bəşirova
(dos.)
Ramilə Fərman qızı Hüseynova
(f.ü.f.d. b/m.)

Dilarə Tağı qızı Sadıqova
(b/m)

Mirvari Məmməd qızı Qasımova
(b/m)
Maral Ağayar qızı. Yusubova
(b/m)

Gülhəyat Mətləb qızı Abdullayeva
(b/m.)

Ülviyyə Davud qızı Hacıyeva
(dos.)
Sevda Rüstəm qızı Xəlilova
(m.)
Jalə Qədir qızı Səmədova
(m.)
Aytən Ədahib qızı İbrahimova
(m.)
Yasəmən Nizam qızı Babayeva
(m.)
Günel Rasim qızı Şamxalova
(m.)
Samirə Oqtay qızı Babayeva
(m.)
Nüşabə İsmayıl qızı İsmayılova
(b/m.)
Zemfira Mirzə qızı Əliyeva
(b/m.)
Kamalə Adil qızı Əzizli
(lab.)
       
Hicran Nizami qızı Ələkbərova
(b/lab.)
       

Tarixi

Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universitetinin Xarici dillər kafedrası – ingilis, fransız və alman dilləri üzrə olmaqla üç şöbədən ibarət təşkil edilmiş, 1951-ci ildən müstəqil fəaliyyət göstərir. 1987-ci ildən isə kafedraya filologiya elmləri doktoru, professor Balaxan Qaraxan oğlu Hüseynov rəhbərlik etmişdir.

2008-ci ildə filologiya fakültəsi nəzdində ingilis və fransız şöbəsinə tələbə qəbulu ilə bağlı dərs yükünün xeyli artması, ştatda olan müəllimlərin sayının 50 nəfərə çatması kafedranın iki yerə bölünməsi məsələsini qoydu. Bu problemi nəzərə alan Universitet rəhbərliyi kafedranı iki yerə – Xarici dillər kafedrası və İngilis dili və onun tədrisi mütodikası kafedrasına böldü. İngilis dili və onun tədrisi metodikası kafedrasına müdiri Filologiya elmləri doktoru, professor Balaxan Qaraxan oğlu Hüseynov təyin olundu.

Kafedranın inkişafında prof. B. Hüseynov, .dos. Əlizadə Nailə Mustaf q, dos. İsayeva Faida Davud q, b/m. Əliyeva Zemfira Mirzə q, b/m. Sadıqova Dilarə Tağı q, b/m. Qasımova Mirvari Məmməd q, b/m. Ağayeva Maral Ağalar q, b/m. Hacıyeva Ülviyyə Davud q. m. İsmayılova Aytən Ədahib q və başqalarının səmərəli xidmətləri olmuşdur.

Static göstəricilər(2016)

 • 32 nəfər professor-müəllim heyəti
  • 1 nəfər elmlər doktoru, professor
  • 2 nəfər filologiya üzrə elmlər doktoru
  • 5 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent
  • 6 nəfər fəlsəfə doktoru
  • 6 nəfər baş müəllim
  • 7 nəfər müəllim
  • 3 nəfər böyük laborant
  • 2 nəfər laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

Yeni yaradılmış kafedra sırf ingilis dili ixtisası fənlərini tədris etməyə başladı, ingilis dilinin keyfiyyətli tədrisi üçün ilk növbədə hazirlıqlı, ingilis dilinin bütün aspektlərini yaxşı bilən mütəxəssislər yetişdirmək məsələsi qarşıya bir vəzifə kimi qoyuldu. Bununla əlaqədar ingilis dilini mükəmməl bilən kadrların seçilməsi və kafedra müəllimlərinin bilik səviyyəsini artırmaq üçün müxtəlif yeni metodika ilə məşğul olan intensiv kurslara göndərir, yeni dərslik və dərs vəsaitlərindən, audio- videodan istifadə etməyə cəhd göstərmişdir. Müəllimlərimiz Respublika daxilində ingilis dilinin intensiv öyrədilməsi ilə bağlı keçirilən işlər beynəlxalq, istərsə də yerli konfranslarda fəal iştirak etmiş, Respublika Ali məktəblərində - BDU, ADU, Slanyan Universiteti, Qafqaz Universiteti, Sumqayit Universitetində ingilis dili ilə bağlı təşkil olunmuş konfranslarda tezis və məruzələrlə çıxış etmişlər.
Kafedra müdiri prof. B.Hüseynov 2008-ci ildə Türkiyənin İzmir şəhərində Egey Universitetində ETEN-nin (Beynəlxalq İngilis dili müəllimlərin Assosasiası) konfransında Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti orada təhsil, tələbələr, professor-müəllim heyyətinin tədris və elmi fəaliyyəti haqqinda geniş mühazirə ilə çıxış etmişdir. Çıxış konfrans iştirakçıları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmış və Universitetimiz ETEN-ə üzv seçilmişdir. Kafedra əməkdaşları Ingilis dili şöbəsi bakalavr pilləsini qurtaran tələbələrimizin xeyli hissəsi ADU-nun magistraturasına qəbul olmuşlar.
Kafedrada aşağıdakı dərslik və dərs vəsaitləri çap edilmişdir.

 • prof. B. Hüseynov, Dos. F.İsayeva, b/m D. Sadıqova “English” (dərslik, magistratura üçün 2008)
 • prof. B. Hüseynov, b/m. M.Ağayev “Manual for Reading and Writing” (dərslik II, III kurslar 2010)
 • b/m Ü.Hacıyeva “Guide to English Stylistics” 2010 (dərslik)
 • b/m Ü.Haciyeva “800 tests on Stylistics” 2010 (test)
 • dos. F.İsayeva “Azərbaycan və İngilis dillərində sifət” (dərs vəsaiti)
 • b/m. G.Abdullayeva “Aşağı orta oxu üçün aktiv vərdişlər kursu” (Proqram)
 • b/m. G.Abdullayeva “Active skills for low-intermediate Reading” (dərslik, I kurs üçün)
 • b/m. G.Abdullayeva “Active skills for intermediate Reading” (dərslik, II kurs üçün)
 • b/m. G.Abdullayeva “Active skills for high -intermediate Reading” (dərslik, III kurs üçün)
 • Dos. F. İsayeva “Mətbuat dili fənni” (proqram)
 • m. N.İsmayılova “İngilis dilinin kommunikativ qrammatikası” (proqram)

Bu müddət ərzində 1 nəfər dosent, 3 nəfər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Tədris işi

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Xarici dildə oxu və nitq
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 2. Xarici dilin qrammatikası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 3. Xarici dilin fonetikası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 4. Yazı və oxu vasitəsilə müsahibə
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 5. Danıüıq modelləri vasitəsi ilə ingilis dili
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 6. Müasir ingilis dili
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 7. İxtisas dilinin leksikologiyası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 8. İxtisas dilinin metodikası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 9. Ölkəşunaslıq
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 10. Tərcümə
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 11. Mətbuat dili
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 12. İxtisas dilinin üslubiyyatı
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 13. İxtisas dilinin ölkə ədəbiyyatı
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 14. Xüsasi sahələr üzrə ingilis dili
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Sintaksis
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 2. Muqayisəli tətbiqi dil
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 3. Üslubiyyat
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 4. İngilis dilində hazırlığın müasir problemləri
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 5. İntensiv İngilis dili
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 6. AMMEF fənnlərarası əlaqənin problemləri
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 7. Dilçiliyin tarixi və metodologiyası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 8. Müasir ingilis dilində danışıq modellərinin geniş istifadə metodikası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 9. İngilis dilində hazırlığın tarixi və metadologiyası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 10. Fonologiya
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 11. İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 12. İngilis dilinin tədrisi metodikası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 13. Tərcümə metodikası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 14. Qrammatik məfhumların mənimsədilməsi yolları
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 15. Semosiologiya
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 16. İngilis dili morfologiyası ilə sintaksisin əlaqəli tədrisinin elmi metodik əsasları
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 17. Dilçiliyin müasir problemləri
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 18. Morfologiya
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 19. Xarici və ana dillərin tipologiyası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 20. Diskursun tədqiqi
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 21. Ədəbi dil tarixi
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
 22. SF: Dil və cəmiyyət
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsində Aşağı orta oxu və nitq, Kommunikativ qrammatika, Eşitmə və tələffüz, Orta oxu və nitq, Seçmə fənn (Nowadays English),(Xüsusi sahələr üzrə ingilis dili), (Mətbuat dili), (Tərcümə) Ixtisas dilinin Leksikologiyası ,Ibtidai sinfin ingilis dilində tədrisi metodikası, Yüksək oxu və nitq, İxtisas dilinin tədrisi metodikası, Nitq praktikası, Praktik qrammatika, Ölkəşünaslıq, Dil tarixi, Üslubiyyat, Ölkə ədəbiyyatı fənnlərini tədris edirlər

Magistr pilləsində Semasiologiya , AMMEF, Fonologiya, Ədəbi dil tarixi, Xarici və ana dillərin tipologiyası, Dilçiliyin tarixi və metadologiyası, Dilçiliyin muasir problemləri, Morfologiya, Sintaksis, Müqayisəli tətbiqi dilçilik, Seçmə fənn (Diskursun tədqiqi), Seçmə fənn (Ingili dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə problemləri) fənnlərini tədris edirlər.

Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş əksəriyyət fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və Elmi Şurada təsdiq edilmişdir. Bütün fənlər üzrə tədris mövcud silabuslara uyğun aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən çoxlu sayda tədris vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bunlara misal olaraq Prof. B. Hüseynov, Dos. F.İsayeva, b/m D. Sadıqova English (dərslik magistratura üçün 2008), prof. B. Hüseynov, b/m. M.Ağayev Manual for Reading and Writing dərslik II – III kurslar 2010, b/m Ü.Hacıyeva Guide to English Stylistics 2010 (dərslik),b/m Ü.Haciyeva 800 tests on Stylistics 2010 (test), dos. F.İsayeva Azərbaycan və İngilis dillərində sifət (dərs vəsaiti), b/m. G.Abdullayeva Active skills for low-intermediate Reading (dərslik I kurs üçün), b/m. G.Abdullayeva Active skills for intermediate Reading (dərslik II kurs üçün),cb/m. G.Abdullayeva Active skills for high -intermediate Reading (dərslik III kurs üçün) dərslik və metodik vəsaitləri misal göstərmək olar.

Xarici əlaqələr

Kafedramız yarandığı il kafedra müdiri prof. B. Hüseynov Türkiyənin İzmir şəhərində Egey Universitetində ( 2008- ci il) keçirilən ETEN- in (Beynəlxalq İngilis dili müəllimlərinin Assosiyasiyası) konfransında Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, orada təhsil alan tələbələr, professor-müəllim heyyətinin tədris və elmi fəaliyyəti haqqında geniş mühazirə ilə çıxış etmişdir. Çıxış konfrans iştirakçıları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmış və universitetimiz Respublikada ilk ETEN-ə seçilmiş Universitet olmuşdur.

Kafedra pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin İngilis dili və onu tədrisi metodikası kafedrasının pasportu

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.027631

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)