Bu gün: 17 Avqust 2017, Cümə axşamı
ADPU-nun Tarix fakültəsinin «Fəlsəfə» kafedrası
ADPU-nun Tarix fakültəsinin «Fəlsəfə» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412)

Faks:

WEB: http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Tarix_fakultesi/kafedra/Felsefe/index.htm

Əməkdaşlar

Məhəmməd Alı oğlu Balayev
(kafedra müdiri, f.e.d, professor)
Yasin Alı oğlu Qaraməmmədli
(f.e.n, dosent)
Kamal Qəşəm oğlu Hüseynov
(f.e.n, dosent)
Məmməd Səid oğlu İsmayılov
(f.e.n, dosent)
Svetlana Məmməd qızı Adgözəlova
(f.e.n, dosent)
Zemfira_Əli qızı_Zülalova
(f.e.n, dosent)
Leyli Danil qızı Quliyeva
(f.e.n, dosent)
Taliyə Bayram qızı Məmmədova
(f.e.n, dosent)
Tosim Şərif oğlu Şərifov
(baş müəllim)
Günel Şakir qızı Həsənova
(laborant)

Tarixi

Kafedra 1930-1931-ci tədris ilində yaradılmışdı. O zaman Dialektik materializm kafedrası adlanırdı.

Kafedra müdiri əvvəl professor A.B.Çikalov, sonra Ə.K.Zəkuzadə seçilmişdir. İlk illərdə kafedrada prof. A.O.Makovelski, Ə.K.Zəkuzadə, H.N.Hüseynov, H.Ə.Əfəndiyev və b. işləmişlər. Marksizm-leninizm kafedrası ilə birləşdikdən sonra 1937-1938-ci illərdə kafedraya dos. M.Ə.Mahmudov, 1939-1940-cı illərdə akademik H.N.Hüseynov rəhbərlik etmişdir.

Kafedra 1950-1951-ci tədris ilindən etibarən yenə müstəqil fəaliyyət göstərınəyə başlamışdır. Sonrakı illərdə kafedraya dos. H.Ə.Əfəndiyev (1957-1964), dos. M.H.Əliyev (1964-1972), prof. C.S.Quliyev (1972-1978), dos. Ş.C.Salmanov (1978-1980), dos. A.H.Mikayılov (1980-1982), dos. Ş.Ə.Ələkbərov (1983-1985), dos. Y.A.Qaraməmmədli (1985-1990), prof. S.Ş.Xəlilov (1991-1993), prof. M.A.Balayev (1993-1999), dos. B.Ə.Fərəcov (1999-2005), dos. K.Q.Hüseynov (2006-2007) rəhbərlik etmişdir. 2007-ci ildə prof. M.A.Balayev yenidən Fəlsəfə kafedrasına müdir vəzifəsinə seçilmişdir.

Kafedranın əməkdaşları əsasən dialektik və tarixi materializm, təbiətşünaslığın fəlsəfi əsasları, Azərbaycanda fəlsəfi fikir tarixi problemlərinin tədqiqi ilə məşğul olmuşlar. Sosial və mənəvi proseslərin metodoloji problemləri, ictimai fikir tarixi, milli-mənəvi dəyərlərin forınalasına amilləri və qanunauyğunluqları -tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur.

Son illərdə prof. M.A.Balayevin «İslam və onun ictimai-siyasi həyatda rolu» (1991), «İslam, əxlaq və siyasət» (1994), «Azərbaycanda milli hərəkat ideyalarının yaranınası və tarixi təkamülü» (şərikli, 1994), «İncəsənətin növləri» (şərikli, 1997), «Azərbaycanda islam dininin öyrənilməsi» (2005), «Heydər Əliyev və Azərbaycanda elmin, təhsilin inkişafı» (şərikli, 2007), «Görkəmli alim və ictimai xadim» (2009), B.Fərəcovun «Elmi-texniki inqilab və biosfera problemi» (1999), «Biosfer və noosferanın təbii-elmi və fəlsəfi əsasları» (2000), «Müasir ekoloji şəraitin sosial-iqtisadi aspektləri» (2001), dos. Y.A.Qaraməmmədlinin «Diplomatiya: ensiklopedik lüğət» (şərikli, 2005), «Fəlsəfə ensklopedik lüğəti» (şərikli, 1997), «Riskin idarə olunınasında insan amili-psixoloji faktorlar» (şərikli, 2004), «Qəza təbabəti-fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təşkili» (şərikli, 2009, Azərbaycan və ingilis dillərində), dos.L.D.Quliyevanın «Estetik mədəniyyət» (1993), «Ümumi qanunauyğunluq və mədəniyyətin inkişafı», (1994), «Gender və sənətşünaslıq» (2006), «Gender və sənətşünaslıq» (2007), baş müəllim T.Ş.Şərifovun «İncəsənətin növləri» (şərikli, 1994), «Ailə-məişət mədəniyyəti» (2010), «Mənim elmi yaradıcılığım» (2010) adlı monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitləri nəşr olunınuşdur.

1990-cı ilin sonunda fəlsəfə kafedrasının bazasında Mədəniyyətşünaslıq kafedrası təşkil edilmiş, dos. Y.A.Qaraməmmədli müdir təyin olunınuşdur, 1996-cı ildə yenidən fəlsəfə kafedrası ilə birləşdirilmişdir.

Son beş ildə kafedra əməkdaşları tərəfindən 5 monoqrafiya, 7 proqram və 20-dən çox elmi məqalə çap olunınuşdur. Müasir dövrdə kafedranın əməkdaşları fəlsəfənin aktual problemləri ilə bağlı araşdırınalar aparır, Azərbaycan ictimai, fəlsəfi fikrinin ən mühüm məqamlarını, orta əsr mütəfəkkirlərinin fəlsəfi baxışlarını, müasir dövrün ekoloji, gender və mədəniyyət problemlərini tədqiq edirlər. Hazırda kafedrada  9 nəfər-1 nəfər elmlər doktoru, professor (Məhəmməd Balayev), 6 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (Məmməd İsınayıov, Yasin Qaraməmmədli, Kamal Hüseynov, Zemfıra Zülalova, Svetlana Adıgözəlova, Leyla Quliyeva), 1 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim Taliyə Məmmədova, 1 nəfər baş müəllim Tosim Şərifov, 1 nəfər laborant Günel Həsənova fəaliyyət göstərir.

Static göstəricilər(2013)

 • 9 nəfər professor-müəllim heyəti,
  • 1 nəfər fəlsəfə elmləri doktoru, professor,
  • 6 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent,
  • 1 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim,
  • 1 nəfər baş müəllim,
  • 1 nəfər laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

Fəlsəfə kafedrasının elmi tətqiqat işləri əsasən 2 istiqamətdə 3 problem üzrə aparılmışdır.

 • Birinci istiqamət "Dünyanın fəlsəfi anlaşılması", ikinci istiqamət "Sosial tərəqqinin fəlsəfi problemləri" adlanır.
 • Birinci istiqamət üzrə 4 nəfər, ikinci istiqamət üzrə isə 4 nəfər müəllim elmi - tədqiqat işi aparmışdır.

Kafedra müəllimləri tərəfindən 2012-ci ilin elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmiş və həmin işlər hazır şəkildə universitetin elmi işlər hissəsinə təqdim olunmuşdur.

Aparılmış elmi işlərə aid müəllimlərin Universitetin "Xəbərləri"ndə məqalələri çap olunmuşdur.

Kafedranın 3 nəfər müəllimi, dos. Y. Qaraməmmədli, dos. L. Quliyeva və dos. K. Hüseynov Universitetdə keçirilən beynəlxalq elmi konfransda məruzə etmişlər.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Fəlsəfə
 2. Dinlər tarixi
 3. Məntiq
  • Pedaqogika və psixologiya (m/qədər) ???
  • təsildə sosial-psixoloji xidmət müəllimliyi ????

Magistr pilləsi

 1. Fəlsəfə ????
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi və tarix müəllimliyi
  • Filologiya və filologiya müəllimliyi
  • Biologiya və biologiya müəllimliyi
  • Kimya və kimya müəllimliyi
  • Fizika və fizika müəllimliyi
  • Riyaziyyat və riyaziyyat müəllimliyi
  • Mühəndis pedaqoji və texnologiya müəllimliyi
  • Mühəndis pedaqoji və təsviri incəsənət müəllimliyi
  • Pedaqoji və ibtidai sinif müəllimliyi
  • Pedaqoji və musiqi müəllimliyi
  • Coğrafiya və coğrafiya müəllimliyi
  • Pedaqogika və psixologiya (m/qədər) və pedaqogika və psixologiya müəllimliyi
  • Pedaqogika və psixologiya (m/qədər) və təsildə sosial-psixoloji xidmət müəllimliyi
  • Təsildə qiymətləndirmə
  • Pedaqoji nəzəriyyə müəllimliyi
  • Menecment

Tədris işi "Fəlsəfə" və "Məntiq" fənnləri üzrə proqram hazıılamış və Elmi Şuraya təqdim etmişdir. Hal - hazırda Fəlsəfə kafedrasında tədris olunan "Fəlsəfə" fənni üzrə proqram. ("Fəlsəfə" fənni üzrə proqram. Bakı 2010, "Məntiq" fənni Bakı 2011) çap olunub istifadəyə verilmişdir.

Kafedranın müəllimləri dərs dediyi fakültələrdə lazımi formada mühazirələr oxuyur, fəlsəfədə meydana gələn yeniliklərlə tələbələri tanış edirlər.

Xarici əlaqələr

Fəlsəfə kafedrası üzvləri 2011–2012–ci tədris ilində Azərbaycan Respublikası Prezident yanında DİA–ın Fəlsəfə və psixologiya kafedrası, Bakı Dövlət Universitetinin Fəlsəfə, İdarəçilik Akademiyası və Sosiologiya kafedraları və AMEA–nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu ilə daim əlaqə saxlayır, əməkdaşlıq edir, onların iclas və seminarlarında iştirak edir, kafedra üzvləri həmin institutda müntəzəm olaraq ixtisasartırma kurslarında olurlar.

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.00679

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)