Çap olunan sənəd: http://www.adpu.edu.az/gen/html/azl/kitabxana/tedris/tedris-1.htm
ADPU-nun Fizika fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
ADPU-nun Fizika fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
dərsliklər, dərs vəsaitləri, mühazirələr, məqalələr...

Kafedralar üzrə mühazirələr

Kafedra və ETL üzrə məqalələr

Fakültə üzrə NTB

Elektrik və optika

Mexanika və molekulyar fizika

Fizikanın tədrisi metodikası

Nəzəri fizika

• ETL «Nadir torpaq metalları materialları fizikası»

• Elektrik və optika

• Mexanika və molekulyar fizika

• Fizikanın tədrisi metodikası

• Nəzəri fizika

2013/2014 tədris ilinin yaz sessiyası üzrə

2013/2014 tədris ilinin payız sessiyası üzrə

Dərslik və dərs vəsaitləri

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi

A.S.Ələkbərov,
H.Ə.Həsənov,
Q.C.Verdiyev

Fizika praktikumu. Ali məktəblərin qeyri-fizika ixtisasları üçün dərs vəsaiti

Bakı

2013

Dərs vəsaiti ali məktəblərin qeyri-fizika ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün fizika fənninin proqramına uyğun hazırlanmışdır...

PDF

B.Z.Əliyev Ümumi fizika kursu Bakı,
"Elm"
2010 Dərslikdən ali texniki və pedaqoji universitetlərin tələbələri istifadə edə bilərlər... PDF
E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəliliov Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş Bakı, "Çinar-çap" 2008 Təqdim olunan vəsaitdə fizika ixtisası üzrə təhsilin bakalavr pilləsinə qoyulan ümumi tələbləri və müvafiq tədris proqramlarını tam əhatə etməklə, molekulyar fizikanın əsasları və termodinamikanın elementləri şərh edilir... PDF
M.İ.Murquzov Atom fizikası. Ali məktəb tələbələri üçün dərslik Bakı, ADPU 2011 Dərslik  respublikanın  Pedaqoji  Universtetlərində bakalavr hazırlığı üçün ümumi fizika kursunun “Atom və nüvə fizikası”  bölməsi  üzrə  təsdiq  olunmuş proqrama  uyğun yazılmışdır... PDF

İ.H.Cəfərov

Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları

Bakı

2009

Dərslik universitetlərin fizika fakültələrinin tələbələri üçün “Elementar zərrəciklər fizikası” fənni üzrə proqrama müvafiq yazılmışdır...

PDF

M.İ.Murquzov,
C.İ.Hüseynov,
T.A.Cəfərov

Atom və nüvə fizikası.Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti

Bakı,
“Ləman nəşriyyatı Poliqrafiya” MMC

2010

Dərs vəsaiti ümumi fizika kursunun “Atom və nüvə fizikası” bölməsinə aid məsələ və müvafiq testlərin həllinə həsr olunmuşdur.

PDF

M.İ.Murquzov,
A.Ələkbərov,
O.Həsənov

Ümumi fizika kursu. Ali məktəblərin qeyri-fizika ixtisasları üçün dərs vəsaiti

Bakı, “Elm və təhsil”

2011

Dərs vəsaitində ümumi fizikanın müasir təsnifat üzrə aparılmış bölmələri-mexanika, molekulyar fizika və termodinamika, elektrik və maqnetizm, optika, atom, nü və və elementar zərrəciklər fizikasının əsasları öz əksini tapmışdır.

PDF

V.İ.Nəsirov, X.A.Adıgözəlova, O.M.Həsənov Elektrik və maqnetizmdən məsələlər Bakı 2011 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti kimi təsdiq olunmuşdur PDF

 

Digər vəsaitlər

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
E.Ə.Eyvazov Fizikadan məlumat kitabı (I hissə. Mexanika və molekulyar fizika) Bakı, "Çaşıoğlu" 2004 Məlumat kitabında elementar fizikanın mexanika və molekulyar fizika bölmələrinə dair əsas qanun və qanunauyğunluqlar şərh edilir, onlarla bağlı bir sıra hadisələr araşdırılır. Kitab ilk növbədə orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin o, ali məktəb tələbələri, orta məktəb müəllimləri və fizikanın əsaslarını öyrənmək istəyən digər oxucular üçün də faydalı ola bilər. PDF

M.İ.Murquzov,
R.R.Abdurazaqov,
R.Əliyev

Fizika-6. Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik

Bakınəşr

2013

Ümumtəhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) əsasında hazırlanmışdır. Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün “Fizika” dərslik komplektinə daxildir.

PDF

M.İ.Murquzov,
S.Abdullayev,
R.Abdurazaqov,
N.Əliyev

Fizika-7. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinifləri üçün dərslik

Bakınəşr

2011

Dərslikdə ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinifləri üçün “Fizika təbiət haqqında elmdir”, “Materiya. Maddə və fiziki sahə”, “Hərəkət qüvvələri”, “Bərk cisimlərin , mayelərin və qazların təzyiqi” kimi ilk anlayışlar şərh olunur.

PDF

M.İ.Murquzov,
S.Abdullayev,
R.Abdurazaqov,
N.Əliyev

Fizika-8. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinifləri üçün dərslik

Bakınəşr

2012

Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinifləri üçün fizikanın “Statika elementləri”, “Sadə mexanizmlər”, “Mexanikada saxlanma qanunları”, “Rəqslər və dalğalar”, “İstilik hadisələri”, “Maddənin aqreqat hallarının dəyişməsi” mövzuları şərh edilir.

PDF

M.İ.Murquzov,
S.Abdullayev,
R.Abdurazaqov,
N.Əliyev

Fizika-9. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinifləri üçün dərslik

Bakınəşr

2013

Dərsliklə fizika tədrisinin VII sinifdən başlanan birinci mərhələsi başa çatır. Dərslikdə verilən “Elektrik sahəsi”, “Maqnit sahəsi”, “Elektromaqnit sahəsi”, “Sabit cərəyan qanunları”, “Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı”, “İşıq hadisələri”, “Atom və atom nüvəsi” bölmələrində müasir texnika və istehsalatın elmi əsasları öz əksini tapmışdır

PDF

M.İ.Murquzov,
S.Abdullayev,
R.Abdurazaqov,
N.Əliyev,
M.Hüseynli,
C.Hüseynov,
A.Səmədov,
A.Süleymanov

Fizika-10. Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün dərslik

Bakınəşr

2013

Dərslikdə ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifləri üçün “Klassik mexanikanın əsasları. Kinematikanın əsasları”, “Dinamikanın əsasları”, “Saxlanma qanunları” fəsilləri şərh edilir.
                           

PDF

Məqalələr

Müəllif Məqalənin adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
Şükür Əlizadə, ADPU-nun professoru “Fizikada öyrənmə metodları” mövzusunun tədrisi Bakı 2014 Kurıkulum üzrə təlım əzbərçiliyə deyil, həyati bacarıqlara, başlıca nəticəyə aparan yoldur. Kurikulum təlim nəticələri, məzmun standartları, təşkili və qiymətləndirilməsinin əsas məsələlərini özündə əks etdirir. PDF
Şükür Əlizadə, ADPU-nun professoru VI sinifdə kurikulum üzrə fizikadan “Ölçü cihazları” mövzusunun tədrisi Bakı 2014 Kurikulum üzrə təlim əzbərçiliyə deyil, həyati bacarıqlara, başlıca nəticəyə aparan yoldur. Kurikulum təlim nəticələri, məzmun standartları, təşkili və qiymətləndirilməsinin əsas məsələlərini özündə əks etdirir. PDF

 


TSW (TuSi Web) 5.4.68 (beta) | TusiSoft