Çap olunan sənəd: http://www.adpu.edu.az/gen/html/azl/kitabxana/tedris/tedris-2.htm
ADPU-nun Kimya fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
ADPU-nun Kimya fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
dərsliklər, dərs vəsaitləri, mühazirələr, məqalələr...

Kafedralar üzrə mühazirələr

Kafedra və ETL üzrə məqalələr

Fakültə üzrə NTB

Üzvi kimya və kimya texnologiyası

Ümumi kimya və KTM

Analitik və fiziki kimya

• ETL «Yeni Bioloji aktiv birləşmələr»

• ETL «Koordinasion birləşmələr»

• Üzvi kimya və kimya texnologiyası

• Ümumi kimya və KTM

• Analitik və fiziki kimya

2013/2014 tədris ilinin yaz sessiyası üzrə

2013/2014 tədris ilinin payız sessiyası üzrə

Dərslik və dərs vəsaitləri

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
A.Z.Məmmədova Kimyanın tədrisində müasir təlim texnologiyaları Bakı, "ADPU nəşriyyatı" 2012 Kitabda qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların tədrisi və müasir təhsildə istifadə edilən mühüm pedaqoji anlayışlar və digər məsələlər ətraflı şərh edilmişdir. Dərs vəsaitindən pedaqoji universitenin müəllimləri və magistr tələbələri istifadə edə bilərlər… PDF
G.G.Şəfaqətova Kompleks birləşmələr kimyası Bakı, "Ləman nəşriyyatı" 2010 Kitabda kompleks birləşmələrdə kimyəvi rabitənin yaranmasının kvant – mexaniki nəzəriyyələr əsasında izahı, izomerlik hadisəsi, məhlulda kompleksin təbiəti, elementlərin kompleksəmələgətirmə qabiliyyəti şərh edilmişdir... PDF
N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev, H.İ.İbrahimov Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi Bakı, "ADPU nəşriyyatı" 2010

Dərslikdə üzvi reagentlərin analitik xassələri, onların müxtəlif fiziki, fiziki-kimyəvi və kimyəvi analiz üsullarında tətbiqi barəsində geniş nəzəri və praktiki məlumat verilir. Dərslik müvafiq ali məktəb tələbələri üçün yazılmasına baxmayaraq ondan müəllimlər, magistrlər, aspirant və elmi işçilər də istifadə edə bilərlər...

PDF
N.A.Verdizadə, H.İ.İbrahimov, Ə.Z.Zalov, S.M.Şirəliyeva, T.M.Kərimov Analitik kimya fənni üzrə test sualları Bakı,
"ADPU nəşriyyatı"
2009 Dərs vəsaiti pedaqoji universitetlərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin vəsait analitik  kimya fənni üzrə ixtisaslaşan magistrlər, elmi işçilər, ali və orta məktəb müəllimləri üçün də faydalı ola bilər... PDF
V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, R.K.Məmmədova, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva Üzvi sintez praktikumu Bakı,
"3 saylı Bakı mətbəəsi"
2011 Təqdim olunan dərs vəsaiti üzvi kimya fənninin tədrisində nəzərdə tutulmayan nəzəri və praktiki məsələləri daha geniş şəkildə tələbələrə çatdırmaq məqsədini daşıyır... PDF
V.S.Həsənov,
M.C.İbrahimova Y.C.Qasımova, R.K.Məmmədova
Üzvi kimya terminləri Bakı,
"Elm mətbəəsi"
2013 “Üzvi kimya terminləri” adlı metodik vəsait pedaqoji ali məktəblərin kimya, kimya və biologiya və biologiya müəllimi ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulsa da bu metodik vəsait digər ali məktəblərin kimya ixtisasını öyrənən tələbələri, kolleclərin və kimya təmayüllü orta ixtisas məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri üçün də faydalı olacaqdır... PDF
V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, R.K.Məmmədova, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva Üzvi kimya Testlər
(I hissə)
Bakı, "ADPU nəşriyyatı" 2010 Təqdim olunan metodiki vəsait Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kimya və Biologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur... PDF
V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, R.K.Məmmədova, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva Üzvi kimya Testlər
(II hissə)
Bakı, "ADPU nəşriyyatı" 2010 Təqdim olunan metodiki vəsait Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kimya və Biologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur... PDF
V.S.Həsənov, R.K.Məmmədova, N.T.Mehmandarova, Y.C.Qasımova, G.V.Babayeva Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları və bioloji kimya fənnlərindən Testlər Bakı, "ADPU nəşriyyatı" 2010

Təqdim olunan metodiki vəsait Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kimya və biologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur...

PDF
V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, R.K.Məmmədova, G.V.Babayeva Yüksək molekullu birləşmələr kimyasından Testlər Bakı, "ADPU nəşriyyatı" 2009 Təqdim olunan metodiki vəsait Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kimya və biologiya fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur... PDF

 

Digər vəsaitlər

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, R.K.Məmmədova, G.V.Babayeva,
A.M.Umudova
Kimya həvəskarları üçün Bakı, "Elm mətbəəsi" 2013 Kitabçada kimya elminin tarixi inkişafı və əhəmiyyəti haqqında müfəssəl məlumatlar öz əksini tapmış, kimya tarixinə qısa səyahət edilmişdir. Qədim kimya, təbabət kimyası və kimyanın bir elm kimi meydana çıxması dövrü, müasir kimya və digər məsələləri əhatə edən vəsait kimyanı daha ətraflı öyrənmək istəyənlər üçün olduqca faydalıdır… PDF
           
           

 


TSW (TuSi Web) 5.4.68 (beta) | TusiSoft