шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“Fransız dilində dinləmə və danışma” kursları təşkil olunacaq

Xarici  Dillər Mərkəzi elan edir

ADPU-nun I kurs tələbələrinin nəzərinə

28.10.2019-cu il tarixindən həftənin I və III günləri 

saat 13:20-dən 14:20-ə qədər

“Fransız dilində dinləmə və danışma” kursları təşkil olunacaq

Kurslarda iştirak etmək istəyən I kurs tələbələri qeydiyyatdan

keçmək üçün ADPU-nun Sahil korpusunda (Üzeyir Hacıbəyov 34)

233-cü otağa müraciət edə bilərlər.

APPRENEZ LE FRANÇAİS AVEC NOUS

 

 

 

 

 

 

 

“İngilis dilində dinləmə və danışma” kursları

Xarici Dillər Mərkəzi

elan edir

ADPU-nun  I kurs tələbələrinin nəzərinə

01.10.2019-cu il tarixindən

həftənin II və IV günləri

saat 13:30-dan 14:30-a qədər

“İngilis dilində dinləmə və danışma” kursları təşkil olunacaq

 Kurslarda iştirak etmək istəyən I kurs tələbələri qeydiyyatdan keçmək üçün ADPU-nun Sahil koprusunda 233-cü otağa müraciət edə bilərlər.

 

Qısa bioqrafık məlumat

1968-ci ildə Zəngilan rayonunda anadan olub. 1985-ci ildə Zəngilan rayonunun 1 №-li orta məktəbini bitirib.

 Evlidir, iki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

Ali təhsillidir. 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaoji Universitetinin Kimya-biologiya fakültəsinin “Kimya əlavə pedaqogika” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə  bitirib. 

2012-ci ildə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adlı alimlik diplomunu alıb.

Əmək fəaliyyəti

1992-2015-ci ilədək Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universitetinin  Kimya-biologiya fakültəsinin  “Ümumi kimya və KTM  kafedrasında  böyük  laborant 

2008-ci ildə həmin kafedranın dissertantı

2016-cı ildən “Ümumi kimya və KTM  kafedrasının müəllimi

Apardığı dərslər

Qeyri-üzvi kimya

Ümumi kimya

Kimyanın tədrisi metodikası

Tədqiqat sahəsi

Kompleks birləşmələr kimyası

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Əməkdar elm xadimi, prof. M.Q.Əh­mədlinin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş III Respublika elmi kon­rfan­sının materialları. Bakı, BDU, 2006
 • H.Əliyevin 100 illik yubleyinə həsr olunmuş "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri" Beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı, BDU, 2007
 • Ümumimilli lider H.Əliyevin 85-illik yubleyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2008
 • Akademik M.F.Nağıyevin 100-illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı, AMEA, 2008
 • Ümumimilli lider H.Əliyevin anadan ol­masının 86-cı ildönümünə həsr olun­muş "Kimya və ekologiyanın ak­tual problemləri" Respublika elmi konfran­sı­nın materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • BDU-nin 90 və Kimya fakültəsinin 75 illik yubleyinə həsr olunmuş IV Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2009
 • BDU-nin 90 və Kimya fakültəsinin 75 illik yubleyinə həsr olunmuş IV Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2009
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 95 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş "Üzvi rea­gent­lər analitik kimyada" Respublika kon-fran­sı­nın materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 95 illik yubleyinə həsr olunmuş "Üzvi rea­gent­lər analitik kimyada" Respublika konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 95 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş "Üzvi rea­gent­lər analitik kimyada" Respublika kon­fran­sının materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 95 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş "Üzvi rea­gent­lər analitik kimyada" Respublika kon­fran­sın­ın materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • V Respublika Elmi konfransı, Bakı, BDU, 19-20 dekabr 2012-ci il
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada”. II Respublika konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2014.
 • Akademik T.T. Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı, AMEA-2015
 • Ümumimilli lider H.Əliyevin anadan ol­masının 94-cü ildönümünə həsr olun­muş: Magistrantların XVII Respublika Elmi Konfransının Material­la­rı. Sumqayıt Dövlət Universiteti. 2017

Seçilmiş əsərləri

 • Qurbanov Ə.N., F.İ.Salahova. Metal-hidroksinaftoy turşusu və onun törə­mə­lə­ri - üzvi amin sistemində kompleksəmələgəlmə. Azərbaycan Kimya jurnalı, Bakı, AMEA, 2008, №3, s.132-141
 • Qurbanov Ə.N., F.İ.Salahova. Kobalt (II) oksinaftoy-dipiridil kom­pleksinin spektrofotometrik tədqiqi, “Kimya problemləri” jurn., Bakı, AMEA, 2008, s. 681-685
 • Qurbanov Ə.N., F.İ.Salahova. Kobaltın 2-hidroksi-3-antrasil turşusu və dife­nil­quanidinlə ekstraksiya-fotometrik təyini. Azərbaycan Kimya jurnalı, Bakı, AMEA, 2009, №2, s. 158-161
 • Салахова Ф.И. Исследование комплекса кобальта с 1-окси-2-нафтойной кислотой и 2-аминопиридином. Журн. Химичес. проблем., Bakı, AMEA, 2009, №1, c. 146-149
 • Qurbanov Ə.N., Qurbanova V.Ə., Salahova F.İ. Yeni analitik reagent-2- hidroksi-3-antrasil turşusunun məhlulda və­ziy­yə­ti və Co(II), Co(III) fotometrik təyi­ni. AMEA-nın məruzələri. 2009,№3, s. 68-78
 • Курбанов А.Н., Салахова Ф.И. Изучение комплексообразования и экс­трак­ции смешанных фе­нан­тро­лин-1-окси-2-нафтойных ком­плек­сов кобаль­та, никелья и железа (II), Химия и химическая технология. Иваново, Изв. Вузов. 2009, вып. 12, том 52, c. 33-36
 • Салахова Ф.И. Спектрофотометрическое ис­сл­е­до­вание комплексообра­зо­вания ко­баль­та с 1-окси-2-нафтойной кис­ло­той и анилином. Азерб. Хим. журн, Bakı, AMEA, 2011, №1. s. 184-190
 • Ə.N.Qurbanov, V.Ə.Qurbanova, A.N.Babayeva, F.İ.Salahova. Dəmirin 2,2' – dipiridil və 2-hidroksi-3- naftoy turşusu ilə kompleksinin tədqiqi. “Kimya prob­lem­ləri” jurnalı. Bakı, AZTU-nun mətbəəsi, 2014, №1. s. 21-26
 • F.İ.Salahova. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının artırılmasında ümumiləşdirici eks-perimentin rolu. “Kimya məktəbdə” jurn., Bakı-2017. s.12-21

Kitablar

V.Ə.Qurbanova, F.İ.Salahova P-elementlərinin kimyası. Bakı, 2014.

F.İ. Salahova. Kimyanın tədrisində fundamental anlayışlar. Bakı-2015

F.İ. Salahova. S-elementlərinin kimyasına aid. Bakı-2016.


ADPU-nun  Ümumi fizika kafedrasının müəllimi 
İş telefonu: +(994)12 498-18-20
E-mail: tapd75@ mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1975-ci il 15 iyun-da Tovuz rayonunun Qoşa kəndində anadan olmuşdur.
 • Ailəlidir, bir oğlu və üç qızı vardır.

Təhsili, elmi dərəcəsi elmi adı

 • 1990-cı ildə Qoşa kənd natamam orta məktəbi, 1992-ci ildə isə X.Cəfərov adına  Çatax kənd orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirmişdir. 
 • 1992 – 1997 ADPU Fizika fakültəsini “Fizika-riyaziyyat” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

 • 1997 -2006- cıillərdə ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən Nadir Torpaq Metalları Materialları Fizikası problem laboratoriyasında böyük mühəndis
 • 2006-2010-cu illərdə ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasında böyük laborant.
 • 2010- cu ildən ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasında müəllim. Ümumi fizika; Elektrik və maqnetizm; Optika; Atom və nüvə fizikası; Yarımkeçiricilər fizikası fənlərini tədris edir.

Tədqiqat sahəsi

 • 25 elmi məqalənin müllifidir.
 • Nadir torpaq elmentlərinin iştirakı ilə AIVBVI əsasında alınmış yarımkeçirici materialların elektro fiziki xassələrinə  radiasiyanın təsiri sahəsində elmi-tədqiqat işi aparır.
 • Müəllim hazırlığı və kurrikulum sahəsində təhsil islahatları.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Fizikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının mater., Bakı, BDU,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Metallar fizikasının müasir problemləri” elmi praktik konfrans, Bakı, AzMİU–-2007, 2009, 2016
 • The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012
 • Gənc tədqiqatçıların  Beynəlxalq elmi konfransları, Bakı, Qafqaz Unversiteti  2013, 2015, 2016
 • X Международный Уральский «Семинар Радиационная физика металлов и сплавов», Каштым 2013, 2015.
 • «XI Россейская конференция по физике полупроводников», Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 16-20 сентября 2013
 • Международный симпозиум «Физика кристаллов 2013» Москва 28 отября-2 ноября 2013
 • Akademik M.K.Kərimovun 65 illik yubleyinə həsr olunmuş “Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri” VIII konfransı, Bakı,  20-21 noyabr 2013
 • “Fizikanın müasir  problemləri”  Opto- , nano- elektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası VII Respublika konfransının mater., Bakı, BDU,  2012, 2013, 2014
 • The Seventh Eurasian Conference Nuclear Sciense and Its Application, Baku-Azerbaijan, 2014
 • Müəllim hazirlama siyasəti və problemləri, V beynəlxalq konfrans, Bakı, 2015

Seçilmiş əsərləri

 • T.A.Cəfərov, Sn1-xTbxSe  bərk məhlullarının istilikkeçiriciliyinə g- şüalarının təsiri, Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII  elmi konfransının materialları, Bakı , ADİU, 2009, səh 12
 • T.A.Cəfərov , Sn1-xTbxSe  siustem ərintilərinin elektrikkeçiriciliyi, Elmi əssərlər-fundamental elmlər jurnalı. Bakı,.  cild VII (28),  Az.TU, 2008, №4, səh. 68-70
 • R.B.Bayramov, C.İ.Hüseynov, T.A.Cəfərov, GdSnSe2, TuSnSe2 birləşmələrinin alınması və fiziki kimyəvi xassələri, Elmi əssərlər-fundamental elmlər jurnalı. Bakı,.  cild VIII (31),  Az.TU, 2009, №3,səh. 46-51
 • T.A.Cəfərov, M.İ.Murquzov, Ş.S.İsmayılov (SnSe)1-x(TbSe)x  bərk məhlullarinin elektrofiziki xassələri, Elmi əsərlər-fundamental elmlər jurnalı. Bakı,.  cild X (40),  Az.TU, 2011, №4, səh. 58-61
 • Дж.И.Гусейнов, Т.А.Джафаров, Влияние g- облучения на электрофизические свойства термооброботанных монокристаллов TbxSn1-xSe, ФТП, Сант- петербург, 2012, т 46, в 4, səh. 447-449
 • T.A.Cəfərov, A.A.Qəribov, C.İ.Hüseynov, Ş.S.İsmayılov, Sn1-xTbxSe sistemərintilərinin elektrik  istilikkeçiriciliyinə g- şüalarının təsiri, AMEA-nın  xəbərləri, (Fizika- riyaziyyatr və texniki elmlər seiyası,  Fizika və astronomiya) cild XXXII , Bakı – Elm  2012, № 2. səh. 66-71
 • T.A.Jafarov, A.A.Garibov, M.İ.Murguzov, Sh.S.İsmayılov, J.İ.Huseynov, TbxSn1-xSeImpact ofγ-rays on the   thermoelectric driving force of monocrystals, The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012,  səh. 33
 • J.İ.Huseynov, Sh.S.İsmayılov, R.F.Mammadova, T.A.Jafarov, O.M.Hasanov, ErxSn1-xSeImpact of γ-radiation on some kinetic effects    in the alloys of systems, The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012,  səh. 50
 • Гусейнов Дж.И., Джафаров Т.А. Влияние γ-облучения на электрофизические свойства термообработанных монокристаллов TbxSn1-xSe  «Физика и техника полупроводников»,  2012, т.46, в.4, с. 247-249
 • T.A.Cəfərov, M.İ.Murquzov, R.F.Məmmədova, M.Ə.Həsənova, Sn1-xTb1-xSe   sistem ərintilərinin qalvanomaqnit xassələri, Fizikanın müasir problemləri VI respublika konfransının materialları , 14-15 dekabr , Bakı , BDU , 2012. səh. 154-157.
 • Т.А.Джафаров, A.А. Карибов, Дж.И. Гусейнов, Ш.С. Исмаилов Влияние g - облучения на термоэдс и тепловые свойства в ситеме сплав  TbxSn1-xSe, Десятый Международный Уральский Семинар «радиационная физика металлов и сплавов», Тезисы докладов,  25 февраля – 3 марта. Кыштым,  Россия, 2013, səh. 6-7
 • Huseynov J.İ., Jafarov T.A. The influence of g-irradiation on thermoemf and heat conduction of  Ln0,01Sn0,99Se (Ln-Pr, Tb, Er) mono­crystals // World Journal of Condensed Matter Physics, 2014, 4, № 1, p.1-5.
 • Джафаров Т.А., Мургузов М.И., Гусейнов Дж.И., Исмаилов Ш.С., Гасанов О.М. Появление дефектов в твердых сплавах TbxSn1-xSe при γ-облучении . // ХI Международный Уральский Семинар «Pадиационная физика металлов и сплавов», Тезисы докладов,  23 февраля – 1 марта. Кыштым,  Россия, 2015, s. 8-9.
 • N.F.Bağırova, G.Ə.Qaraşova, C.İ.Hüseynov, T.A.Cəfərov Təməl prinsiplərindən SnS birləşməsinin hal tənlikləri parametrlərinin təyini// Gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransı, Qafqaz Universiteti, 2015
 • Z. Orucova, C. Hüseynov, T. Cəfərov, N. Həsənli GdxSn1-xSe ərintilərinin termomaqnit xassələri// H.Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı, Qafqaz Universiteti, 2016, s.48-50.
 • Гусейнов Дж.И., Мургузов М. И. Исмаилов Ш. С. Гасанов О. М. Джафаров Т. А. Термоэлектрическая добротность твердых растворов (SnSe)1-x(Er2Se3)x//«Прикладная физика», 2016, № 4, с. 87-93, c. 87-93

Kitablar

 • M.İ.Murquzov, C.İ.Hüseynov, T.A. Cəfərov    Ümumi fizika kursundan məsələlər (atom və nüvə fizikası), Bakı , “Ləman NPM”, 2005, 152 səh
 • M.İ.Murquzov, C.İ.Hüseynov, T.A. Cəfərov    Atom və nüvə fizikası :qisa nəzəri məlumat, suallar, məsələlər, testlərBakı, “Ləman , NPM”, 2010, 386 səh.
 • Murquzov M.İ., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A., Cəfərov T.A.  Optikadan məsələlər,  Bakı, "Ləman NPM", 2015
 • Murquzov M.İ., Hüseynov C.İ., Məmmədova R.F.,  Cəfərov T.A.  Elektrik və maqnetizmdən məsələlər,  Bakı, "Ləman NPM", 2016
 • Hüseynov C.İ., Məmmədova R.F., Adgözəlova X.A., Həsənov O.M.,  Cəfərov T.A.  Atom fizikasından laboratoriya praktikumu,  Bakı, "Ləman NPM", 2016

Dövlət beynəlxalq proqram qrantlar

 • 2006-2007 Dünya bankı və Təhsil Nazirliyi “Fizika fənninin kurikulumunun hazırlanması” Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi üzrə milliməsləhətçi, 3769 AZ-CS-İS-120/3, Bakı, Azərbaycan

ADPU-nun  Ümumi fizika kafedrasının professor 
İş telefonu: +(994)12 498-18-20
E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1960-ci il 15 avqustada Naxçıvan MR-nın Culfa rayonunda  anadan olmuşdur.  
 • Ailəlidir, iki  oğlu vardır.

Təhsili, elmi dərəcəsi elmi adı

 • 1977-cı ildə Mincivan qəsəbə orta məktəbini bitirmişdir. 
 • 1977 – 1982 ADU Fizika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

 • 1997 -2006- cıillərdə ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən Nadir Torpaq Metalları Materialları Fizikası problem laboratoriyasında böyük mühəndis
 • 2006-2010-cu illərdə ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasında böyük laborant.
 • 2010- cu ildən ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasında müəllim. Ümumi fizika; Elektrik və maqnetizm; Optika; Atom və nüvə fizikası; Yarımkeçiricilər fizikası fənlərini tədris edir.

Tədqiqat sahəsi

 •  Nanoquruluşlarda optik və kinetik hadisələrin nəzəriyyəsinə aiddir.
 • Aşağı ölçülü sistemləedə işığın sərbəst yükdaşıyıcılarla udulmasının nəzəriyyəsi verilmişdir.
 • Aşağı ölçülü sistemlərdə elektron-qəfəsin nizamsızlığı və elektron sərhəddin nahamarlığı qarşılıqlı təsirinin nəzəriyyəsi verilmişdir.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Fizikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının mater., Bakı, BDU,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Metallar fizikasının müasir problemləri” elmi praktik konfrans, Bakı, AzMİU–-2007, 2009, 2016
 • The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012
 • Gənc tədqiqatçıların  Beynəlxalq elmi konfransları, Bakı, Qafqaz Unversiteti  2013, 2015, 2016
 • X Международный Уральский «Семинар Радиационная физика металлов и сплавов», Каштым 2013, 2015.
 • «XI Россейская конференция по физике полупроводников», Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 16-20 сентября 2013
 • Международный симпозиум «Физика кристаллов 2013» Москва 28 отября-2 ноября 2013
 • Akademik M.K.Kərimovun 65 illik yubleyinə həsr olunmuş “Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri” VIII konfransı, Bakı,  20-21 noyabr 2013
 • “Fizikanın müasir  problemləri”  Opto- , nano- elektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası VII Respublika konfransının mater., Bakı, BDU,  2012, 2013, 2014
 • The Seventh Eurasian Conference Nuclear Sciense and Its Application, Baku-Azerbaijan, 2014
 • Müəllim hazirlama siyasəti və problemləri, V beynəlxalq konfrans, Bakı, 2015

Seçilmiş əsərləri

1.Mekhtiev M.A., Ibragimov G.B., Hatamov M.H. A new method for impurity States in semiconductors Solid State Commun. 1983, v.52, N4, 385

2. Aliev M.I., Khalilov Кh., Ibragimov G.B. Free-carrier absorption in In1-xGaxAs. Phys. Stat. Sol(b) 1987, v.140, K83

3. Ibragimov G.B. Free-carrier absorption in quantum well structures for alloy-disorder scattering Phys.Stat.Sol(b) 2002,231,N2,589

4. Ibragimov G.B. Free-carrier magneto absorption in quantum well wires J. Phys.: Condens.Matter 15,8949(2003)

5. Ibragimov G.B. Modification of the theory of one-dimensional mobility due to scattering by alloy disorder Ukr.J.Phys.49, 81, 2004.

6.Aliyev M.I., H. Derin Temperature dependence of optical absorption in In1-xGaxAs Cryst.Res. Technol. 2006, v.41,N9, p.902-905

7. Ibragimov G.B. , H.Derin Confined LO phonon limited free-carrier absorption in quantum well wires Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelecronics 2007,v.9,N4, p.12-16

8. Alekperov O.Z., Nadjafov A.I. Ibragimov G.B Fakix A.R. Polytypes in ferroelectric TlİnS2 and its dielectric and optic properties Phys.Status Solidi C6,N 5, pp.977-980, 2009

9. H.B. İbrahimov Nanoölçülü sistemlərdə elektron prosesləri 2012 monoqrafiya

10.Ibragimov G.B ., .Abaszade R.G.,.Ibaeva R.Z Theory of free-carrier absorption in cylindrical quantum wires. International journal of latest research in science and technologu, vol.3 pp.78-80, 2014, India

11. Ibragimov G.B. ,E A. Kerimov Energy of optical transitions of metal nanotubes European Science Review 2014№1,p.163-167

12. V.I. Nasirov, A.G. Rzaeva Structural Transformations in Cu1.95Ni0.05S Crystals Crystallography, 2016 V.61,No7, pp.1-3

Kitablar

 • H.B. İbrahimov Nanoölçülü sistemlərdə elektron prosesləri 2012 monoqrafiya

Dövlət beynəlxalq proqram və qrantlar

 • NATO-nun əməkdaşlığa dəstək qrantı 2005
 • AMEA Fizika İnstitutu və Belarus Fundamental Tədqiqatlar Fondu ilə birgə layihə qrant T10Az-15
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin inkişaf Fondunun qrantı №EİF-2011-1(3)/82/05/1

 

ADPU–nun “Ümumi fizika” kafedrasının dosenti
Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (1993) 
Elmi adı         : Baş Elmi İşçi (1997)
İş tel. nöm.   : (012)498-18-20
Mobil nöm: (050)797-26-19
Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1961-ci il may ayının 28–də Sumqayıt şəhərində doğulub.
 • 1976 –cıildə Sumqayıt şəhərində tar ixtisası üzrə İncəsənət məktəbini (5 il)
 • 1978 -ci ildə 17 saylı orta məktəbi (10 il) bitirib.
 • Rus, türk və ingiliscə sərbəst danışır. Musiqi və idmanı sevir.
 • Evlidir, bir oğlu, 3 qızı, 3 nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

 • 1983 –cü ildə BDU –nun fizika fakültəsini bitirib.
 • 1993 –cü ildə “40QeV/c impulslu π-12C –qarşılıqlı təsirində yumşaq π mezonların xassələrinin öyrənilməsi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini (Yüksək enerjilər laboratoriyası, Dubna ş., Rusiya),
 • 1997 –ci ildə isə Baş Elmi İşçi elmi adını (Bakı ş.) almışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 1978-1983 Bakı Dövlət Universiteti (keçmiş ADU), tələbə
 • 1983-1984 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyininin tərkibindəki Əkinçilik institutu,  Baş laborant
 • 1984-1985 Neft kimya avtomat EİB, mühəndis (Sumqayıt ş.)
 • 1985-2003 AMAKA, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu, mühəndis→aparıcı elmi işçi (Bakı ş.)
 • 1994-1998 Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu, Ali Riyaziyyat kafedrası, dosent
 • 2002 – bu günə qədər Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət komissiyasında İmtahan rəhbəri
 • 2003-2011 Sumqayıt Dövlət Universiteti, dosent
 • 2005-2006 Bahauddin Zakariya University, Foreign Professor (Multan, Pakistan)
 • 2006-2010 COMSATS İnstitute of İnformation Technology, Foreign Professor (İslamabad, Pakistan)
 • 2012 –ci ildənBakı Modern Məktəbi, müəllim
 • 2011-ci ildən ADPU, Nəzəri fizika kafedrası, dosent (Bakı ş.)
 • Rəhbərliyi altında hazırlanan magistrlər -4
 • Rəhbərliyi altında Respublika və Dünya Fizika olimpiadlarında mükafatalanan şagirdlər -6

80 elmi məqalənin müəllifidir.

Apardığı dərslər

Bakalavr:

 • Elementar zərrəciklər fizikası

Magistratura:

 • Klassik sahə nəzəriyyəsi,
 • Kvant sahə nəzəriyyəsi,
 • Müasir nüvə fizikası,
 • Kvant elektrodinamikası,
 • Elektro zəif qarşılıqlı təsir.

Tədqiqat sahəsi

 • Yüksək və ifrat yüksək enerjilər fizikası
 • Nüvə fizikası

Qrantlar

 • Principal Investigator of the Startup Research Grant, titled “Search for new phases of strongly interacting matter” (N 1- 28/HEC/HRD/2007/501 (07.03.2007));
 • HEC Grant: No. 83.18/1/HEC (R&D)/09/682. The 7th International Conference on “Modern Problems of Nuclear Physics”, Tashkent, Uzbekistan, September 22-25, 2009. Topic: Production of Δ0-  isobar in multi-nucleon  interactions at the momentum of 40GeV/c;
 • HEC Grant: N 1- 28/HEC/HRD/2007. The International Conference “Physics and the World of Today”, December 18-20, 2008, University of Karachi, Pakistan, Topic: Transverse momentum physics: from SPS to LHC energies. Comparison to the data on π – 12C interactions at pπ = 40 GeV/c;
 • HEC Grant: N 1- 28/HEC/HRD/2007. International Workshop Relativistic Nuclear Physics: from Nuclotron   to LHC energies, Kiev, Ukraine, 18 – 22 June 2007; Topic: Centrality dependence  of some characteristics of relativistic nuclear interactions and percolation cluster formation;
 • HEC Grant: N 1- 28/HEC/HRD/2007. European Physical Society HEP2007 International Europhysics Conference on High Energy Physics, Manchester, England, 19-25th July, 2007; Topic: Search for a signal on intermediate baryon systems formation in hadron – nuclear and nuclear-nuclear interactions at high energies.

Elmi əlaqəsi olan universitetlər

 • Mançestr və Lankastr Universitetləri (İngiltərə)
 • Boqolyubov adına Nəzəri fizika institutu (Kiyev, Ukrayna)
 • Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu (Dubna, Rusiya)
 • Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Fiziki-texnikiinstitutu (Daşkənd)
 • Bahauddin Zakaria University (Multan), COMSATS İİT (İslamabad, Pakistan) və s.

Seçilmiş məqalələri

 • Search for a signal on QCD critical point in central nucleus-nucleus collisions, Indian J. Phys., Vol. 85, No. 7, pp. 1047-1050, July, 2011
 • Production of resonances on oxygen nuclei in 16O+p collisions at a momentum of 3.25GeV/c per nucleon, The European Physical Journal A 44, p.43-54 (2010)
 • Transverse momentum physics: from SPS to LHC energies. Comparison to the data on π-12C –interactions at Pπ= 40GeV/c, The Nucleus, 47, 1, pp.1-8, 2010, NCLEAM, ISSN 0 0 2 9 -5698
 • Some properties of the central π- - mesonCarbon interactions at 40GeV/c, International Journal of Modern Physics A, vol.24, Nos. 2&3 (2009) p.544-548
 • Search for a signal on intermediate baryon systems formation in hadron-nuclear and nuclear-nuclear interactions at high energies, Journal of Physics: Conference Series110 (2008) IOP Publishing122007 doi: 10.1088/1742-6596/110/2/122007
 • Percolation cluster formation at ultra-relativistic heavy ion collisions, Journal Acta Physics Polonica B Proceedings Supplement No 1, Vol. 1 (2008) p.1001
 • Search for deconfinement in the cluster at ultra-relativistic heavy ion Collisions, Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 177–178 (2008) p.341 və s.
 • Гусейналиев Я.Г., Гусейналиева Л. Я.  сравнение свойств многонуклонных и малонуклонных взаимодействий при Pp-  = 40 ГэВ/с, Accepted for publication in Georgian Journal HEP, december 2016
 • Я.Г. Гусейналиев, Г.Б. Ибрагимов, Л.Я. Гусейналиева, A.Э. Набиев, Н.Э. Амирова, Г.М. Алиева. Исследование поведения векторной анализирующей способности во взаимодей-ствии поляризованных дейтронов с ядрами углерода при импульсах пучка от 3 до 9 ГэВ/с, “Journal of Qafqaz University -Physics” 2016, volume 4, Number 1, pp. 85-87;
 • А.Н.Кулиев, Я.Г.Гусейналиев, А.А.Набиев и А.Х. Маммадов. Получение и исследование физических свойств тугоплавких систем NdxGa1-xSb  (0.5≤x≤1), Pedaqoji Universitet XƏBƏRLƏRİ, N1, 2016, səh. 42-44
 • İ.H. Cəfərov, H.B, İbrahimov, Y.H.Hüseynəliyev, E.İ.Şahalıyev, G.A.Salmanova, K.M. Abdullayeva. Müon və taon antineytrinolarının elektrondan səpilməsi proseslərində bucaq asimmetriyası və polyarizasiya effektləri. Pedaqoji Universitet XƏBƏRLƏRİ, N4, 2014, səh. 32-38
 • Y.H. HUSEYNALIYEV, L.Y. HUSEYNALIYEVA, K.A. YUSIFOVA, U.S. ALIYEVA 4,2QEV/C IMPULSLU PROTONUN KARBON NÜVƏSI ILƏ QARŞILIQLI TƏSIRINDƏ ∆++ –BARION REZONANSININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSI. Journal of  Qafqaz University, 2014, No. 2, vol. 2, pp.202-207
 •  Y.H. Huseynaliyev, L.Y. Huseynaliyeva, G.G. Mammadova, U.S. Alieva, N.E. Amirova TRANSVERSE MOMENTUM PHYSICS IN 4He +12C INTERACTIONS AT 4.2GeV/c. Baki Dövlət Universiteti, Fizika problemləri institutu, Fizikanın müasir problemləri Vİİİ respublika konfransının materialları, "Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası", 24-25 dekabr, Bakı-2014, səh. 295-297
 • Y.H.Hüseynəliyev, L.Y.Hüseynəliyeva, G.Q.Məmmədova, Ü.S.Əliyeva, N.E.Əmirova 4.2QeV/c impulslu p + 12C qarşılıqlı təsirində mezon rezonansının əmələgəlməsi. Baki Dövlət Universiteti, Fizika problemləri institutu, Fizikanın müasir problemləri Vİİİ respublika konfransının materialları, "Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası", 24-25 dekabr, Bakı-2014, səh. 250-253
 • Гусейналиев Я. Г., Гусейналиева Л. Я., Рустамова А. Б., Юсифова К. А. Сравнение свойств многонуклонных и малонуклонных взаимодействий при Pp-  = 40 ГэВ/с. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərlər-fundamental elmlər, №1, cild   XII (45), səh. 28-33, Baki-2013
 • Гусейналиев Я. Г., Гусейналиева Л. Я., Рустамова А. Б. Исследование свойств многонуклонных взаимодействий при Pp-  = 40 ГэВ/с. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərlər-fundamental elmlər, №4, cild Xİ(44), səh. 53-62, Baki-2012
 • Huseynaliyev Y.H., Jafarov I.H., Huseynaliyeva L.Y., Rasulova F.C., Hashimov Z.M. Transverse momentum physics in p12C interactions at the momentum of 4.2GeV/c, Journal of  Qafqaz University, 2012, No. 33, pp.71-74
 • Hüseynəliyev Y.H., Rəsulova F.C. Hadron-nüvə nüvə-nüvə qarşiliqli təsirində impulsun eninə       toplananı fizikasının öyrənilməsi. ADPU professor-müəllim heyətinin X elmi.konf.mat.,Bakı,2012,səh.101-103
 • Huseynaliyev Y.H., Huseynaliyeva L.Y., Rasulova F.C., Hashimov Z.M.  Transverse     momentum physics in p12C interactions at the momentum of 4.2GeV/c. Journ. of  Qafqaz  Univer., 2012, №33
 • Huseynaliyev Y.H. Δ0 –resonance production in multinucleon π-12C –interactions at the   momentum of 40GeV/c. FIZIKA, 2012, vol.18, №1, pp. 19-24, section: En
 • Я.Г. Гусейналиев, Г.Б. Ибрагимов, Л.Я. Гусейналиева, А.Э. Набиев, Г.М. Алиева, Н.Э. Амирова  Исследование поляризационных эффектов в реакции d↑+H→π±+X. Fizikanın müasir problemləri, IX Respublika konfransının materialları  “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası”. Bakı-2015, səh.491-493
 • Я.Г. Гусейналиев, Г.Б. Ибрагимов, Л.Я. Гусейналиева, А.Э. Набиев, Н.Э. Амирова , Г.М. Алиева   Исследование поляризационных эффектов в реакции d↑+C→π±+X. Fizikanın müasir problemləri, IX Respublika konfransının materialları  “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası”. Bakı-2015, səh.573-575.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • The Seventh International Conference "Modern Problems of Nuclear Physics" to be held on 22-25 September 2009, Tashkent, Uzbekistan (invited speaker).
 • International Conference “Physics and the World of Today”, December 18-20, 2008, University of Karachi, Pakistan (invited speaker).
 • The 1st CIIT Science Conference BICMAPE-2009, July 28-29, 2009 CIIT Abbotabad, Pakistan (invited speaker).
 • The 5th International Scientific - Technical Conference on Topical Problems of Physics, 25-27 June 2008, Baku, Azerbaijan (invited speaker).
 • European Physical Society HEP2007 International Europhysics Conference on High Energy Physics, Manchester, England, 19-25th July, 2007 (poster report).
 • International Workshop Relativistic Nuclear Physics: from Nuclotron to LHC energies, Kiev, Ukraine, 18 – 22 June 2007 (invited speaker).
 • PIP International Conference, Lahore, Pakistan, 13-16 March, 2006 (invited speaker).
 • 5th International Scientific Conference, Baku, Azerbaijan, 2004.
 • 1st International Scientific Conference on “Inverse Problems of Theoretical and Mathematical Physics”, Sumgait, Azerbaijan, 5-6 May, 2003.
 • 2000 ci il, İslamabad, Pakistan, Pakistanın atom silahınınyaradıcısı Abdul QadirXanlaşəxsigörüşü.
 • 2007 –ci il, İslamabad, Pakistan, İslam Konfransı TəşkilatınınXariciİşlər Nazirlərinin iclasında Pakistan dövləti tərəfindən nümayəndə.

ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının baş müəllimi
Ev telefonu: 012-498-18-20

e-mail:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1946-cı il noyabrın 13-də Qutqaşen (indiki Qəbələ) rayonunun Savalan kəndində doğulub.
 • 1963-cü ildə Qəbələ rayonunun Hacallı kəndi stehsalat təlimi verən orta ümumtəhsil məktəbinin on birinci sinfini bitirib.
 • Evlidir, üç oğlu var.

TƏHSILI ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMİ ADLARI

 • Ali təhsillidir. 1967-ci ildə keçmiş APİ-nin (indiki ADPU-nun) fizika-riyaziyyat fakültəsinin fizika şöbəsini bitirib
 • 1973-cü ildə APİ-nin “Astrofizika” ixtisası üzrə aspiranturasını bitirib.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1967-ci ilin sentyabr-noyabr ayları Qəbələ rayonunun Mirzəbəyli kənd səkkizillik məktəbində müəllim
 • 1967-ci ilin dekabr ayından 1968-ci ilin dekabr ayınadək Sovet ordusıralarında əsgəri xidmət
 • 1969-cü ilin yanvar ayının 1-dən 1970-ci ilin 31 avqustuna dək Qəbələ rayonunun Mirzəbəyli kənd səkkizillik məktəbində müəllim
 • 1970-1973-cü illər APİ-nin aspirantı
 • 1973-1983-cü illər APİ-nin əvvəlcə Ümumi fizika kafedrasında laborant ,1977-ci ildən Nəzəri fizika kafedrasında laborant, baş laborant və laboratoriya müdiri
 • 1983-1992-ci illər APİ-ninNəzəri fizika kafedrasında müəllim
 • 1992-ci ildən hal-hazıradək ADPU-nunÜmumi fizika kafedrasında baş müəllim

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR  APARIR

 • Ümumi fizika
 • Astronomiya

ELMİ YARADICILIĞI

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Günəş alışmaları

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • R.E.Guseinov, L.B.Tzirulnik, A.H.Babayev. On a method to determine the effective    extension, visibility of the balmer continuum, and the effective mass in solar flares, Solar    physics 34 (1974), 207-2015. AllRightsReserved. ReidelPublishingCompany, Dordrecht-  Holland.
 • А.Г.Бабаев, Р.Э.Гусейнов, А.А.Рустамов. Об определении некоторих параметров и    тонкой структуру хромосферных вспышек,. Астрономический журнал, том 54, Москва,    1977, стр. 123-129.
 • S.M.Əzimov, Ə.H.Babayev. “ Ulduz bürcləri” mövzusunun tədrisi haqqında, Fizika və    riyaziyyat tədrisi (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə), Bakı, 1988, №3, səh.35-39.
 •  S.M.Əzimov, Ə.H.Babayev. “Fiziki vakuum” haqqında təlimin kainatın ekaloji problemlərinin    həllində rolu, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə),    Bakı, 1991, №4, səh.39-44.
 • A.İ.Mehdiyev, Ə.H.Babayev, Ə.M.Kərimov. Orta məktəb fizika və astronomiya kurslarının    inteqrasiyası probleminə dair, ADPU-nun xəbərləri (pedaqoji psixoloji elmlər seriyası) Bakı    №1, 1997, səh. 152-159.
 • M.İ.Murquzov, Ə.H.Babayev. N.Tusinin elmi irsində astronomiyanın rolu, Azərbaycan    məktəbi, Bakı, 2001, №2, səh 70-73.
 • Н.А.Гусейнов, А.Г.Бабаев. Фотометрическая переменноcт блеска сейфертовской    галактики NGC 3516, ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2008, №2, səh.35-40.
 • Я.Магаеррамов, И.М.Мамедов, А.Ш.Балoгланов, А.Г.Бабаев.О возможности определения скорости центра тяжести  массы одиночных звезд не входящих в ассоциaции,ADPU- nun xəbərləri, Bakı,2008, № 6,səh.15-20.
 • С.К.  Зейналов, Я.М.Магеррамов, И.М.Мамедова,А.Г.Бабаев, Исследование профиля     линии   в спектре звезды    ,АМЕА-nınxəbərləri  Fizika-riyaziyyat  texnika elmləri sesiyası, Fizika və astronomiya, Bakı,2003,№ 2.cild XXY11, səh.163-165.
 • Ə.H.Babayev, S.R.Namazova,  Ulduzların parlaqlıq temperaturunun hesablanması məsələsinə     dair, ADPU-nun  xəbərləri, Bakı, 2009,№ 1, səh.21-23
 • Я.М.Магеррамов, И.М.Мамедова, А.Ш.Балoгланов, А.Г.Бабаев. Исслдование линии   в спектре звезды НД 19847855 СUG В31А,ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2009, №5.səh.19-26.
 • Ə.H.Babayev, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Yer kürəsi barədə bilgilərinin astronomiyanın müasir səviyyəsi baxımından müqayisəli təhlili. ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2011, səh.45- 8.
 • Ə.H.Babayev, A.Ə. Nəbiyev “Əsraru-məlakut” əsərində A. Bakıxanov tərəfindən kainatın tənzimlənməsini Qurani Kərim kəlamları ilə izahına dair, ADPU-nun X elmi konfransının materialları
 • Ə.H.Babayev Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Göy cismləri barədə bilgilərinin astronomiyanın müasir səviyyəsi baxımından müqayisəli təhlili. ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2014, № 1.
 • Ə.H.Babayev, F.Q.Zeynalov Dəqiq elmlərin müasir səviyyəsi baxımından Nəsrəddin Tusinin elmi irsinin araşdırılması, “Şərqin boyük dahisi Nəsrəddin Tusi” Beynəlxalq  konfrans materialları “Qeyrət” 2015
 • Ə.H.Babayev  Həmişə müasir, Azərbaycan jurnalı, № 8, 2016