шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Nəcəfov Maqsud

Maqsud Ağaqulu oğlu Nəcəfov

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

 ADPU-nun Riyaziyyat və İnformatika fakültəsinin dekanı

İş telefonu: +(99412) 493 33 69

Qısa bioqrafik məlumat

1948-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Sisian rayonunun Ağudi kəndində anadan olub.

1954-cü ildə Ağudi kənd VII illik məktəbin 1-ci sinifinə getmişdir, 1966-cı ildə Bağudi kənd orta məktəbinin 11-ci sinfini bitirib.

Evlidir. İki qızı bir oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

Ali təhsillidir. 1971-ci ildə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.

1983-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.01.02 – diferensial və inteqral tənliklər ixtisası üzrə fizika –riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.

2012-ci ildə “Silindrik və konik örtüklərin aeroelastik rəqsləri və dayanıqlığı” mövzusunda doktorluq disertasiyası müdafiə edərək 01.02.04 – deformasiya olunan bərk cismin mekanikası ixtisası üzrə riyaziyyat üzrə elmlər doktoru adını alıb.

Əmək fəaliyyəti

  1. 1971. Nazirlər Kabinetinin Respublika Hesablama mərkəzində “mühəndis”
  2. 1972. ADPU –əyani aspirant
  3. 1972. ADPU –nun əvvəlcə “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında, sonra isə “Həndəsə” kafedrasında laborant və baş laborant
  4. 1987. ADPU –nun “Həndəsə” kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent
  5. 1988. ADPU –nun Riyaziyyat fakültəsinin dekan müavini

2001 –cı ildən ADPU –nun Riyaziyyat fakültəsinin dekanı

Apardığı dərslər

Analitik həndəsə;

Konstruktiv həndəsə;

Proyektiv həndəsə;

Həndəsə əsasları;

Diferensial həndəsə.

Elmi yeniliklərnik

İlk dəfə olaraq daxili axın halı üçün sonlu ölçülü  silindrik örtüklərin flatter nəzəriyyəsi, həm də xarici axın halı üçün sonlu ölçülü  konik örtüklərin flatter nəzəriyyəsi işlənmişdir.Bundan əlavə səsdən iti surətli potensial axının xəttiləşdirilmiş tənlikləri əsasında silindrik və konik örtükərin flatteri məsəsləsi, müstəvi kəsikləri qanun çərçivəsində xarici axın halı üçün konik örtüyün flatteri məsələsi tətqiq olunub.

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr

Xətai rayon bələdiyyəsinin yerli sosial məsələlər komissiyasının sədri;

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə müraciət edən “91” ziyalıdan biri, Heydər Əliyevi müdafiə komitəsinin üzvü.

Mükafatlar

  1. 2006. Tərəqqi medalı.

Fəxri adlar

  1. 2012. Əməkdar müəllim.

Tədqiqat sahəsi

Silindrik və konik örtüklərdə panel flatter üçün verilmiş riyazi modellər aerokosmik texnika aparatlarının konstruksiyalarının hesablanmasında istifadə oluna bilər.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Кийко И.А., Наджафов М.А.  Постановка задачи о флаттере конической оболочки. // Материалы международнай научной конференции “Современные проблемы     математики, механики, информатики”. Тула ,2004, с.95.

Наджафов М.А. К постановке задачи об аэроупругих колебаниях и устойчивости конических оболочек.// Тезисы международной конференции по математике и механике, посвящённой 50-летию со дня рождени чл. корр. НАНА, проф. Мамедова И.Т. Баку 2005, с.150.

Наджафов М.А. Постановка задачи о флаттере конической оболочки. //Международная научная конференция “Современные проблемы математики, механики, информатики” посвящённая 85-летию со дня рождения проф. Стечкина С.Б. и 75- летию Тул ГУ. Тула 2005, с.240.

Наджафов М.А. Об одном уточнении поршневой теории аэроупругих колебаний и устойчивости конических оболочек.// Тезисы XII международной конференции по математике и механике, посвящённой 70-летию юбилею чл. корр. НАН Азерб. проф. Искендерова Б.А. Баку 2006, с.135.

Наджафов М.А. Флаттер конических и цилиндрических оболочек. // Международный научный симпозиум по проблемам механики дефар- мируемых тел, посвещенный 95- летию со дня рождения Ильюшина А.А. Москва 2006, с.75

Наджафов М.А. Флаттер конических и цилиндрических оболочек.// Упругость и неупругость. Материалы международной научного симпозиума по проблемы механики дефар- мируемых тел, посвещенного 95- летию со дня рождения Ильюшина А.А. Москва 2006, с.469.

Наджафов М.А. Флаттер конических и цилиндрических оболочек. // Международная  научная конференция “Современные проблемы мат. мех. информ.” посвящённая 10-летию мех.-матем. факультета. Тул ГУ.  Тула 2006 г, с.166.

Кийко И.А., Наджафов М.А. О флаттере конической оболочки при внутреннем  обтекании сверхзвуковым потоком газа //  Тезисы международной  конференции «современнные проблемы математики, механики, информатики»  посвященной  85 летию со дня рождения профессора  Л.А.Толоконникова , Тула,2008 , с.210

Наджафов М.А. О флаттере конической оболочки при внутреннем обтекании сверхзвуковым потоком газа. // Тезисы международной конференции по физическим математическим и техническим наукам, Нахичевань  - 2008., с.136.

Наджафов М.А. О флаттере усеченной конической в сверхзвуковом потоке газа. //Международная  научная конференция “Современные проблемы мат. мех. информ.”  Тула 2009 г,с 241.

Наджафов М.А. О флаттере усеченной конической оболочки в сверхзвуковом потоке газа. // Тезисы международной конференции по математике и механике, посвященной 50 – летию ИММ НАНА , Баку  - 2009 ,с.240.

Наджафов М.А. О флаттере усеченной конической оболочкив сверхзвуковом потоке газа //Международная научная конференция// Современные проблемы математики , механики,информатики, посвященная 80 –летию Тульского Государственного Университета ,Тула, 2010, с-179-180.

Наджафов М.А. К вопросу о колебаниях и устойчивости цилиндрической оболочки,внутри  которой протекает газ со сверхзвуковой скоростью .Тезисы международной  конференции посвященной  80-летию со дня рождения действительного члена НАН  Азербайджана , заслуженного деятеля   науки, проф.Максудова Ф.Г. (Баку,2010),  с 282-284.

Seçilmiş əsərləri

Наджафов М.А. Об аэроупругих колебаниях и устойчивости (панельный флаттер) конической оболочки // Докл.НАН Азерб,2004,N3-4,с.31-35

Наджафов М.А. Постановка задачи об аэроупругих колебаниях и устойчивости (панельный флаттер) конической оболочки, обтекаемой потоком газа с большой сверхзвуковой скоростью // Докл.НАН Азерб  2005, № 4, c.43-48.

Наджафов М.А. Флаттер цилиндрической оболочки, внутри которой протекает газ с большой сверхзвуковой скоростью // Докл.НАН Азерб,2005, № 5, c.16-21.

Кийко И.А., Наджафов М.А. Постановка задачи об аэроупругих колебаниях и устойчивости конической оболочки.// Известия Тульского Государственного Университета. Сер. мат. мех. инфор. 2005,т 11,N2,c.53-59.

Najafov M.A. Formulation of the conic cover flatter problem. perturbed state.Proceedings of institute of mathematics and mechanics. 2005,vol.XXII (XXX), p.163-166.

Najafov M.A. Stament of a conical shell flatter problem. Proceedings of institute of mathematics and mechanics.// 2006,vol.XXIV(XXXII), p.211-216

Najafov M.A. Aeroelastic vibrations and stability of a conical shell streamlined by gas flow with high supersonic speed.// Transactions of NAS of Azerbaijan,series of physical and mathematical sciences. 2006,vol.XXVI, N 4, p.195-202.

Najafov M.A. Geometrically nonlinear aeroelastic vibrations and stability of a cylindrical shell.// Transactions of NAS of Azerbaijan,series of physical and mathematical sciences. 2006,vol.XXVI, N7, p. 145-148.

Najafov M.A. Vibration and stability of a conic shell flitter in supersonic gas flow.// Transactions of NAS of Azerbaijan,series of physical and mathematical sciences. 2007,vol.XXVII, N1, p.165-172.

Наджафов М.А. К постановке задачи о флаттере конической оболочки малого раствора //. Вестник Бакинского Университета, сер. физ-мат. Наук,2007, N 4,с.84-88.

Кийко Н.О., Наджафов М.А.. Флаттер конической оболочки.// Проблемы машиностроения и автоматизации. Москва, 2008, № 2.с.71-73

Наджафов М.А. О колебаниях и устойчивости цилиндической оболочки,внутри которой протекает газ со сверхзвуковой скоростью. // Вестник  Бакинского  Университета,  сер – физ – мат  наук, 2008,№ 4, с. 62- 68  

Наджафов М.А. Колебания и устойчивость конической оболочки в сверхзвуковом потоке газа. // Вестник Тульского Государственного Университета , сер.мат.мех.инфор.2008.т.14, в 2, с. 130-134.

Кийко И.А.Наджафов М.А.  К постановке задачи о флаттере конической оболочки малого раствора // Вестник Московского Университета ,серия 1 метематика механика 2009,№ 4.с.49-53

Кийко И.А.,Наджафов М.А. флаттер конической оболочки // Проблемы машиностроения и автоматизации Москва.2009.№4, с 96-98.

Najafov.M.A. A  flutter of a plate arranged  on wedge cheek.Transactions of NAS of Azerbaijan. 2010,v. XXX.№ 1, p. 227-232

Кийко И.А.,Наджафов М.А.флаттер конической оболочки //Известия Тульского Государственного Университета// , Естественные науки, 2010, выпуск 1, с 88-92.

Najafov M.A. General statement of a problem on elastic body vibrations in potential gas flow.Transactions of NAS of Azerbaijan,physical and mathematical sciences.2010,XXX,№ 7,p.129-132

Kitablar

M.H.Yaqubov, “Maksimum və minumum məsələləri” Bakı 1999, Çaşoğlu

X.Paşayev, M.Nəcəfov “Analitik həndəsədən mühazirələr” Bakı 2002, Çaşıoğlu