шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Fizikanın tədrisi metodikası kafedrası

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU – nun Fizikanın tədrisi metodikası

kafedrasının dosenti

Iş telefonu: (994) 12989440

e-mail:sevinjjolilova@ yahoo.com

Qısa bioqrafik məlumat

1975-ci il sentyabrın 19 Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə 23 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdir. Ailəlidir, bir övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

Ali təhsillidir. 1997-ci ildə ADPU-nin fizika fakultəsini, Fizika, informatika və hesablama texnikası müəllimliyi ixtisasi üzrə fərqlənmə ilə bitirib. 2001-ci ildə “XI sinif fizika kursunda işığın təbiəti, xassələri və təsirlərinə dair biliklərin sistemləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 13.00.02-Fizikanın tədrisi metodikası ixtisası üzrə pedaqoji elmlər namizədi adını alıb.

Əmək fəaliyyəti

1997-2000-ci il ADPU-nin Fizikanın tədrisi metodikası kafedrasında laborant

2000-2004-cü il Fizikanın tədrisi metodikası kafedrasında Fizikanın məktəb eksperimenti laboratoriyasına müdir

2004-2007-ci il Fizikanın tədrisi metodikası kafedrasında müəllim

2007- 2008-ci il Fizikanın tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim

2008-2016-ci il Fizikanın tədrisi metodikası kafedrasında dosent

2017-ci ildən Fizikanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

Tədris etdiyi fənlər

Fizikanın tədrisində Yeni informasiyya texnologiyasından istifadə

Məktəb fizika eksperimenti

Məktəb fizika kursunun elmi əsasları

Ümumitəhsilin kurikulumunun əsasları

Elmi yaradıcılığı

45 elmi əsərin müəllifi

2 dərslik müəllifi

3 dərs vəsaiti ,5 program müəllifi

Kadr hazırlığı sahəsində fəaliyyəti

9- magistra elmi rəhbər

Tədqiqat sahəsi

Yeni informasiya, Ümumitəhsilin kurikulumunun əsasları, Məktəb fizika eksperimenti, Məktəb fizika kursunun elmi əsasları.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

·2007- ci il “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri-I” Beynəlxalq Konfrans, Bakı

·2008-ci ilFizika təlimi prosesində YİT yeri və tətbiqi yolları. Təhsildə Qloballaşma və İKT mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans Bakı, ADPU,

·2012-ci il Fizika fənn kurikulumunu tətbiqi ilə əlaqədar təşkil olunmuş “Öyrədənlərin öyrədəni” təlim kursundan keçərək “Təlimçi” statusu almışdır. “TƏHSİLİN İNKİŞAFINA DƏSTƏK” ictimai birliyi, Bakı

·2012-ci il Fəal təlim və Müasir Təlim Texnalogiyaları üzrə təlimdə iştirak etmişdir. 7-12 may, Bakı

·2013-cü il “MÜƏLLİM HAZİRLAMA SİYASƏTİ VƏ PROBLEMLƏRİ” Beynəlxalq Simpoziumunda İştirakına Görə Təltif Edilir. 3-4 May, Bakı

·Gələcək fizika müəllimlərinin müstəqil işlərinin təşkilində İKT-dən istifadə imkanları. ATU.Elmi əsərlər. Bakı, 2017,№1

· IX sinifdə məzmun standartlarının reallaşmasinda “elektromaqnit” keysinin tətbiqi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. 2017,№2

· Orta əsr türk və Azərbaycan filosoflari Nizami Gəncəvi, Əl- Cəzəri və Şihabəttin Sührəvərdinin elmi irsi haqqında bəzi məlumatlar .Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. 2017,№2

·2017-ci il ADPU və Paris Sarbonn universitetinin “İnteraktiv tədris metodları univerisitet sistemində” adlı birgə layihəsi

Seçilmiş əsərləri

·Fizikadan məsələ həllinin peşəyönümündə rolu. məqalə. ADPU-nin xəbərləri. № 5, 2007. səh.184-186.B.Mirzəyev., S.Cəlilova.

·VII sinifdə fizikanın tədrisində biofizika elementlərinin verilməsi metodikası. ADPU-nin xəbərləri. №1, 2006. B.Mirzəyev.,S.Cəlilova, G.Musayeva. məqalə 0,5 Ç.v

·Fizikadan məsələ həllində müstəqil iş, müşahidə və eksperimentin rolu ADPU-nin xəbərləri, №2 2007, s.205-211. B.Mirzəyev., S.Cəlilova.

· Qravitasiya sahəsinin intensivliyi və sərbəstdüşmə təcili anlayışlarının müqayi-səli tədrisi. BDU ”Fizikanın aktual problemləri”IVRespublikaelmikonfran-sınınmaterialları. Bakı, 2006, s.56.

·Təlimdə yeni informasiya texnologiyaları kursu üzrə praktik məşğələdə "Mikrosoft Office Word-2003"ün tətbiq edilməsinin öyrədilməsi//Təhsildə İKT, 2011, №2, səh. 70-79. R.R.Abdurazaqov.

·Təlim prosesində YİT tətbiqinin müsbət cəhətləri. Nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqəsində rolu//Azərbaycan Məktəbi, 2011,№2, səh.68-71. R.R.Abdurazaqov, N.M.Məsimov

·Fizikanın tədrisində keyfiyyət xarakterli məsələlərin əhəmiyyəti. Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər. 2012. №2(14) səh.73-77. Əliyeva D., Cəlilova S.

·Kürəsəlləşən Dünyada Yüksək Lisans Proqramı ilə Fizik Öğretməlliği yetişdirmə Sorunları, Hacıtəpə Universiteti, Ankara, 2014, s.200-201.

·VIIISinifdə “Reaktiv mühərriklər” mövzusunun tədrisində reaktiv mühəriklərin texnikada tətbiqinə dair materialların verilməsi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, №1, 2016.

·Gələcək fizika müəllimlərinin müstəqil işlərinin təşkilində İKT-dən istifadə imkanları. ATU.Elmi əsərlər. Bakı, 2017,№1

· IX sinifdə məzmun standartlarının reallaşmasinda “elektromaqnit” keysinin tətbiqi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. 2017,№2

· Orta əsr türk və Azərbaycan filosoflari Nizami Gəncəvi, Əl- Cəzəri və Şihabəttin Sührəvərdinin elmi irsi haqqında bəzi məlumatlar .Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. 2017,№2

· Gələcək Fizika müəllimlərinin müstəqil işinin təşkilində İKT – dən istifadənin didaktik aspektləri. ADPU, Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi jurnalı”. № 1, 2018.

· Distant təhsil XXI əsrin səmərəli təhsil forması kimi ADPU, Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi jurnalı ” № 2, 2018

· Gələcək fizika müəllimlərinin müstəqil işinin “Fənlərarası elektron layihələr metodu” əsasında təşkili texnologiyası ADPU, Təhsildə İKT” jurnalı, Bakı 2018, C – 35, № 1

Kitab:

·Murquzov М.İ., Abdurazaqov R.R., Allahverdiyev A.M., Cəlilova S.X. Fizika. Testlər. 7-8 siniflər. - Bakı, Bakı nəşr, 2005.- 260 s.

·Məktəb fizika kursunda məsələlərin həlli metodikası. “Nurlan” nəşr, Bakı, 2008.S.Cəlilova. I hissə.səh. 138, 9,5ç.v.

· Məktəb fizika kursunda məsələlərin həlli metodikası. Elm və Təhsil nəşr. 2010, səh.208. 13ç.v. S.Cəlilova

·Fizika 10. Dərslik (rus dilinə tərcümə). Bakı, 2012. s.1-240

·Fizika 10. Dərslik (rus dilinə tərcümə). Bakı, 2014. s.1-240