шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

TƏDQİQAT

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

KİTABXANA

E-ADPU

Analitik və üzvü kimya kafedrası

Analitik və üzvü kimya kafedrası

 

 1Zalov Əli kaf m dos  2Ağdamski Telman prof  3Verdizadə nailə prof  4həsənov vaqif dos  5Məmmədova Rəfiqə dos  6İbrahimov Hüsü dos
 Zalov Əli
Kafedra müdiri
Dosent
 Ağdamski Telman
Professor
 Verdizadə Nailə
Professor
 Həsənov Vaqif
Dosent
 Məmmədova Rəfiqə
Dosent
 İbrahimov Hüsü
Dosent
 7Şirəliyeva Sevildos  9Qasımova Yavər 8dos dilə   11Mirzəyeva Məhsəti 11dos 10Quliyev Kərim dos   12Məmmədova Rəhimə dos
 Şirəliyeva Sevil
Dosent
 Qasımova Yavər
Dosent
Mahmudova Ədilə
Dosent 
Mirzəyeva Məhsəti
Dosent
 Quliyev Kərim
Dosent 
 Məmmədova Rəhimə
Dosent
8Sərdarlı Azər dos   13Novruzova Nazəni dos 14cəfərov isa baş m  15Babayeva Gülnarə b.m  111 17Məmmədova Şəfa b.m 
Sərdarlı Azər
Dosent  
 Novruzova Nazəni
Dosent
 Cəfərov İsa 
Baş müəllim
 Babayeva Gülnarə
Baş müəllim
İsgəndərova Kəmalə
Baş müəllim
 Məmmədova Şəfa 
Baş müəllim
18Abbasquliyeva Ülviyyə m 16Əfəndiyeva Naibə m 20Baxşıyeva Ülviyyə m 19Abdullayeva səadət m 21Qəhrəmanova Səliqə m 22Astanova Arzu m 
Abbasquliyeva Ülviyyə
Müəllim 
Əfəndiyeva Naibə
Müəllim 
 Baxşıyeva Ülviyyə
Müəllim
Abdullayeva Səadət
Müəllim 
 Qəhrəmanova Səliqə
Müəllim 
Astanova Arzu
Müəllim
  samira  23Abdullayeva Leyla lab m 24Mikayılova xzatirə lab m 25Zeynalova Lalə b.l  zohre 
Salahova Firuzə
Laboratoriya müdiri
Cahangirova Samirə
Laboratoriya müdiri 
Abdullayeva Leyla
Laboratoriya müdiri  
 Mikayılova Xatirə
Laboratoriya müdiri
 Zeynalova Lalə
Böyük laborant 
Əsgərova Zöhrə
Laborant 
    26məmmədova gülnar lab 28Qəmbərova Həvva .l 27Məmmədova Rəna lab   
    Məmmədova Gülnar
Laborant  
 Qəmbərova Həvva
Laborant
Məmmədova Rəna
Laborant 
 

 

 

Tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Analitik və fiziki kimya kafedrası 1969-cu uldən müstəqil fəaliyyət göstərir.1969-1973-cü illərdə kafedraya görkəmli alim, professor Allahverdi Verdizadə rəhbərlik etmişdir. O, vəfat etdikdən sonra 1976-cı ilə qədər baş müəllim Məmmədxan Mehdiyev və 1976-cı ildən bu günə qədər professor Nailə Verdizadə rəhbərlik edir.

Kafedranın inkişafında prof.A.Verdizadə, N.Verdizadə, prof.T.Ağdamski, dos.T.Əmrahov, dos.S.Şirəiyeva, dos.N.Xəlilova, dos.H.İbrahimov, dos.M.İsgəndərov, dos.Ə.Zalov, dos.K.Quliyev və başqalarının səmərəli xidmətləri olmuşdur.

Strukturu

Kafedranın nəzdində aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

Vəsfi analiz laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. I qr. kationlarının xarakterik reaksiyaları
 2. I qr. kationlarının qarışığının analizi
 3. I qr. kationlarının qarışığına aid yoxlama işi
 4. II qr. kationlarının xarakterik reaksiyaları və qarışığının analizi
 5. II qr. kationları qarışığına aid yoxlama işi
 6. I – II qr. kationlarının qarışığına aid yoxlama işi
 7. III qr. kationlarının xarakterik reaksiyaları
 8. III qr. kationları qarışığının analizi
 9. III qr. kationlarının qarışığına aid yoxlama işi
 10. I - III qr. kationlarının qarışığına aid yoxlama işi
 11. IV qr. kationlarının xarakterik reaksiyaları
 12. IV qr. kationları qarışığının analizi
 13. IV qr. kationları qarışığına aid yoxlama işi
 14. III – IV qr. kationlarının qarışığına aid yoxlama işi
 15. V qr. kationlarının xarakterik reaksiyaları
 16. V qr. kationları qarışığının analizi
 17. V qr. kationlarının qarışığına aid yoxlama işi
 18. VI qr. kationlarının xarakterik reaksiyaları və qarışığının analizi
 19. I-IV qr. kationları qarışığının analizi
 20. I qr. kationlarının ayrılması və təyini
 21. II qr. kationlarının ayrılması və təyini
 22. III - IV qr. kationlarının ayrılması
 23. III qr. kationlarının   təyini
 24. IV qr. kationlarının   təyini
 25. V qr. kationlarının   təyini
 26. VI qr. kationlarının   təyini
 27. I, II, III qr. anionlarının xarakterik reaksiyaları
 28. I, II, III qr. anionları qarışığının analizi
 29. I, II, III qr. anionları qarışığına aid yoxlama işi
 30. Quru maddənin analizi

Miqdari analiz laboratoriyası

 

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. 0,1n HCI məhlulunun hazırlanması və titrinin  Na2CO3 vasitəsilə təyini
 2. Texniki sodada Na2CO3-ın miqdarının təyini
 3. Na2CO3 və NaOH qarışığının titrimetrik təyini
 4. 0,1n KMnO4 məhlulunun hazırlanması və titrinin təyini
 5. Mor duzunda dəmirin permanqanatometrik təyini
 6. 0,1n Na2S2O3∙5H 2O məhlulunun hazırlanması və titrinin təyini
 7. Misin (II) yodometrik təyini
 8. MgSO4 ∙7H2O ilə trilon B-nin titrinin təyini
 9. Suyun codluğunun kompleksonometrik təyini
 10. Mor üsulu ilə AgNO3 -ın titrinin təyini
 11. Mor üsulu ilə texniki NaCI-da xlor ionunun təyini
 12. NH4SCN məhlulunun titrinin təyini  və Folqard üsulu ilə NaBr-də Br- ionunun təyini
 13. Merkurimetrik üsulla suda CI- ionunun təyini
 14. Potensiometrik üsulla məhlulun pH-nın təyini
 15. Titanın (IV) durulaşdırma üsulu ilə təyini
 16. Cu (II)-nin kolorimetrik şkala üsulu ilə təyini
 17. Ni (II)-nin dimetilqlioksimlə fotometrik təyini
 18. Dəmirin (III) sulfosalisilat turşusu ilə fotometrik  təyini
 19. Alovlu fotometrik üsulla qələvi metalların təyini
 20. Emission spektral analiz üsulu ilə tanışlıq

Fiziki kimya laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Kolorimetrik sistemin istilik tutumunun təyini
 2. Duzların həllolma istiliyinin təyini
 3. Hidratlaşma istiliyinin təyini
 4. Heytrallaşma istiliyinin təyini
 5. Mayelərin ebulioskopiya sabitinin təyini
 6. Naftolinfenol sisteminin termiki analizi
 7. Dissosiasiya dərəcəsinin təyini
 8. Paylanma qanunu. Su və benzol arasında  asetat turşusunun paylanması
 9. Məhlulların elektrik keçiriciliyinin təyini
 10. Zəif elektrolitlərin dissosiasiya dərəcəsinin təyini.
 11. Butil spirtinin suda məhlulu. Hava bölgüsündə səthi gərilmənin təyini və adsorbsiyanın hesablanması.
 12. Mayelərin doymuş buxar təzyiqinin təyini
 13. Krioskopiya üsulu ilə həllolan maddənin molekul kütləsinin təyini
 14. Ebulioskopiya üsulu ilə həllolan maddənin molekul kütləsinin təyini
 15. Asetat turşusunun kömürlə adsorbsiyası
 16. Adsorbentin səthində bir maddənin başqa maddə ilə mübadiləsi
 17. İon mübadiləli adsorbsiya
 18. Korroziya və və metalların qorunması
 19. Korroziya sürətinin təyini
 20. Kulonometriya
 21. Şüşə elektrodu vasitəsilə pH ölçülməsi
 22. Mənbəyin EHQ məlum  müqavimətə görə  təyini
 23. Aktivləşdirilmiş kömürlə butil spirtinin adsorbsiyası
 24. Aktivləşdirilmiş kömürlə karbonat turşusunun adsorbsiyası
 25. Qazometrik üsulla H2O2-in parçalanma reaksiyasının sürət sabitinin təyini
 26. Etilasetat efirinin sabunlaşma reaksiyasının sürət sabitinin təyini
 27. Asetonun yodlaşması reaksiyasının sürət sabitinin təyini
 28. HJ turşusunun H2O2-lə oksidləşməsi reaksiyasının sürət sabitinin təyini
 29. Kimyəvi reaksiyaların  sürətinin katalizatorların iştirakı ilə dəyişilməsi
 30. Şəkərin inversiyası reaksiyasının sürət sabitinin təyini.

Kolloid kimya laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Gümüşyodid, berlin abısıs, dəmir(III)-hidroksid zolunun alınması
 2. Həlledicinin dəyişilməsi metodu ilə zolların hazırlanması
 3. Emulsiyaların alınması və xassələrinin öyrənilm\si
 4. Kolloid sistemlərin dializi, ultrafiltrasiyası və fraksiyalaşdırılması
 5. Dəmir (III)-hidroksid zolunun koaqulyasiya həddinin təyini
 6. Kolloid məhlulların özlülüyünün təyini
 7. Şişmə hadisəsi və şişmə sürətinin təyini
 8. Benzolun suda emulsiyasının hazırlanması
 9. Jod-su və su-yağ növlü emulsiyaların alınması və tədqiqi
 10. Dispersləşmiş hissəciklərin diffuziya sürətinin təsiri.

Fiziki-kimyəvi analiz üsulları laboratoriyasında üç fənn – “Fiziki kimyəvi analiz üsulları”, “Kompleks birləşmələrin fotometrik tədqiqi” və “Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi” fənləri tədris olunur.

Fiziki-kimyəvi analiz üsulları laboratoriyası

 

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Misin kolorimetrik şkala üsulu ilə təyini
 2. Dəmirin durulaşdırma üsulu ilə təyini
 3. Udma spektrlərinin çıxarılması
 4. Alüminiumun 8-oksixinolinlə təyini
 5. Dəmirin sulfosalisil turşusu ilə təyini
 6. Misin komplekson III ilə spektrofotometrik titrləmə üsulu ilə təyini
 7. Nikelin oksidləşdiricilər iştirakı ilə dimetilqlioksimlə təyini
 8. Dəmirin tayronla təyini
 9. Titanın xromotrop turşusu ilə təyini
 10. Manqanın ammonium-persulfatla təyini
 11. Xromun difenilkarbazidlə təyini
 12. Vanadiumun pirokatexin və anilinlə təyini
 13. Misin ammonyakat kompleksi şəklində təyini
 14. Molibdenin salisilfluoronla fotometrik təyini
 15. Alov fotometriyası ilə natrium və kaliumun təyini
 16. Süddə zülalların təyini
 17. Kolbasa məmulatlarında fenolun fotometrik təyini
 18. Süddə laktozanın refraktometrik təyini
 19. Kərə yağında natrium-xloridin xromatoqrafik üsulla təyini
 20. Suda məhlulda saxarozanın polyarimetrik təyini

Statistik göstəricilər

 • 10 nəfər professor-müəllim heyəti
  • 2 nəfər elmlər doktoru, professor
  • 5 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent
  • 1 nəfər fəlsəfə doktoru, b/müəllim
  • 2 nəfər müəllim
 • 4 nəfər tədris köməkçi heyəti çalışır
  • 1 nəfər laboratoriya müdiri
  • 3 nəfər böyük laborant

Elmi fəaliyyət

Analitik və fiziki kimya kafedra əməkdaşlarının elmi işlərinin analitik kimya istiqaməti prof. N.A.Verdizadənin rəhbərliyi altında aparılır və əsasən d-keçid elementlərin tərkibində kükürd, azot və oksigen olan liqandlarla və üzvi aminlərlə (səthi fəal maddələr) yeni sinif müxtəlifliqandlı komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqindən və onların kimyəvi analizdə tətbiqindən ibarətdir. Müəyyən edilmişdir ki,  Ti (III, IV), V (II,IV,V), Nb (V), Ta (V), Mo (V), W (V), UO2+2 , Fe (III), Ni (II), Co (II), Bi (III), Cu (II) rodanid (və ya 2,7-di (rodanometil)-benzo-1,4-dioksan), 2-oksi-5-halogentiofenol, 2,6-ditiol-4-üçlübutilfenol və hidrofob aminlərlə yaxşı ekstraksiya olunan, həssaslığına və seçiciliyinə görə eyni liqandlı komplekslərdən üstün olan müxtəlifliqandlı komplekslər əəmələ gətirir. Yeni işlənmiş qeyd olunan ionların kiçik miqdarlarının  təyini və qatılaşdırılması metodikaları müxtəlif obyektlərin (alunit, torpaq,  polad, ərinti, yeyinti məhsulları, neft və neft məhsullsrı) analizinə tətbiq edilmişdir. Nəticədə işlənmiş metodikalar Sumqayıt superfosfatr zavoduna, Gəncə alüminium zavoduna, Aztrubzavoda, “Qiprotsvetmetobrabotka” institutun Moskva eksperimental keyfiyyətli ərintilər zavodunun standart nümunələr laboratoriyasına, Dimitrov adına Aviasiya zavodunun Mərkəzi laboratoriyasına (Tbilisi şəhəri), REA İGEM (Moskva), Azneftyağ, Keşlə Maşınqayırma zavoduna tətbiq edilmişdir.

Apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini keçmiş SSRİ-də keçirilmiş ümumittifaq və respublika konfrans və simpoziumlarda (Moskva, Kiyev, Tallin, Sank-Peterburq, Voronej, Qroznı, Nalçik, Maxaçkala və s.) ümumi və tətbiqi kimya üzrə XII Mendeleyev qurultayında (1981), ekologiya üzrə Rusiya-Amerika Beynəlxalq konqresdə (1996), lşada keçirilən qurultayda, Avstriyanın Vyana şəhərində (1990), Evroanaliz VII konqresində, Voronejdə (2003, 2005, 2010) beynəlxalq forumlarda məruzələrlə çıxış etmişlər. Kafedra əməkdaşlarının işləri mütəmadi olaraq respublika və beynəlxalq səviyyəli jurnallarda çap olunur. Ekologiya sahəsində gördükləri işləri “Ekological conqress”adlə RUSİYA-ABŞ beynəlxalq jurnallarda ingilis dilində mütəmadi olaraq çap olunur.

Bu müddət ərzində bu sahədə 2 nəfər elmlər doktoru və 7 nəfər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 11 ədəd tətbiq aktları alınmışdır. Bu sahədə 500-d\n çox məqalə və tezis nəşr olunmuşdur.

Kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin ikinci istiqaməti.Kataliz problemidir.

Prof.T.Ə.Ağdamski tərəfindən metalsilikat katalizatorlarının sintezi və tədqiqi bir neçə istiqamətdə aparılır. Müxtəlif metalsilikat katalizatorlarının sintez şəraiti öyrənilmiş, onların adsorbsiya üsulu ilə səth xassələri tədqiq olunaraq, katalitik fəallıqları  neftin krekinq reaksiyasında öyrənilmişdir. Tərkibində d və f elementləri olan iki valentli samarium, yevropium, itterbiumun tsiklopentadieni l arenil birləşmələrinin tədqiqini əhatə edən yeni elmi istiqamət müəyyən edilərək onların seolitlər üzərinə çökdürülməklə yeni növ katalizatorlar sintez edilmişdir. Ferrosenil və simantrenil karbonil metal komplekslərinin sintezi və fazalararası katalizdə  tətbiqi öyrənilməkdədir.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Analitik kimya
 2. Fiziki və kolloid kimya
 3. Analitik kimya və fiziki kolloid
 4. SF: Fiziki-kimyəvi analiz metodları
 5. SF: Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi
 6. SF: Kompleks birləşmələrin fotometrik tədqiqi

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə kimya və biologiya fakültələrində analitik, fiziki və kolloid kimya kursları üzrə yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, laboratoriya dərsləri aparırlar. Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış, fakültənin elmi şurasında, sonra da Təhsil nazirliyinin elmi-metodik şurasının Kimya bölməsinin qərarı ilə təsdiq edilmiş və nəşr edilmişdir. Bütün fənlər üzrə tədris mövcud təqvim-tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində kafedra əməkdaşları tərəfindən xeyli iş görülmüşdür. Məsələn, A.Verdizadə, N.Verdizadə “Analitik kimya” (2002), T.Ağdamski “Kolloid kimya” (2011), N.Verdizadə, Ə.Zalov, K.Quliyev, H.İbrahimov “Üzvi reagentl\rin analitik kimyada tətbiqi” (2010) dərsliklərini; A.Verdizadə, T.Əlizadə, N.Verdizadə “Kimyadan vəsait” (1983), N.Verdizadə “Spektrofotometrik və fotokolorimetrik analiz üsuluna dair praktikum”, N.Verdizadə, K.Quliyev, Ə.Zalov “Kimya” (2002),T.Ağdamski, N.Xəlilova “Fiziki və kolloid kimyanın əsasları (1984), N.Verdizadə, M.Mehdiyev “Kimyəvi analizin əsasları” (1992), N.Verdizadə, K.Quliyev, Ə.Zalov, T.Əmrahov “Kimyadan məsələ və çalışmalar” (1998). N.Verdizadə, K.Quliyev, Ə.Zalov, T.Əmrahov “Qısa kimya kursu” (2003), N.Verdizadə, M.İsgəndərov “Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi” (2008),N.Verdizadə, M.İsgəndərov “Xromatoqrafik analiz metodları” (2009), N.Verdizadə, H.İbrahimov “Oksidimetriya”(2009) dərs və saitləri; N.Verdizadə, M.İsgəndərov “Anakitik kimyadan kurs işlərinə dair metodik göstəriş” (1986), N.Xəlilova, T.Ağdamski, N.Verdizadə,A.Babazadə “Fizkol kimyadan yoxlama işl\rinə dair metodik göstəriş” (1989), N.Verdizadə, M.İsgəndərov, S.Şirəliyeva “İondəyişdirici xromatoqrafik analiz üsuluna dair metodik vəsait” (1997), T.Ağdamski, N.Xəlilova “Fiziki kimyadan məsələ həlllinə dair metodik göstəriş” (1990),T.Ağdamski, N.Xəlilova “Fiziki kimyadan praktikum” (1993), N.Verdizadə, K.Quliyev, Ə.Zalov “Kompleks birləşmələr və onların analizdə tətbiqi” (2005), ), N.Verdizadə, Ə.Zalov, K.Quliyev, A.Sərdarlı “Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları” (2007) ,N.Verdizadə, Ə.Zalov, H.İbrahimov,K.Quliyev “Üzvi reagentlərin analitik kimyada” tətbiqi(2010), N.Verdizadə, K.Quliyev, Ə.Zalov, Ş.Quliyev “Kimya kursu” (2010), N.Verdizadə, K.Quliyev, Ə.Zalov, N.Novruzova, N.Məmmədova “Qravimetrik analiz”(2014), N.Verdizadə, Ə.Zalov, K.Quliyev, A.Ələkbərov “Optik atom spektroskopiya üsulları” (2014) və s. misal göstərmək olar.

Xarici əlaqələr

Uzun illər ərzində kafedra əməkdaşları keçmiş Sovetlər İttifaqının elmi mərkəzləri ilə : M.V.Lomonosov adına MDU, Daşkənd, Kiyev, Tallin, Sankt-Peterburq, Voronej, Qroznı, Nalçik, Mahaçqala və s. Dövlət Universitetləri ilə əlaqə saxlamışdır. Kafedra əməkdaşları  əldə etdiyi elmi nəticələri bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiya, Ukraina, Özbəkistan, Estoniya, Polşa, Amerika, Avstriya, İsveç, Yunanıstan, Portuqaliya, Almaniya, Yaponiya, İtaliya, Kanada və s. xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda və simpoziumlarda məruzə etmişlər.