шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Allahmanlı Mahmud Professor

filologiya elmləri doktoru, professor
ADPU-nun “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kafedrasının professoru

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1960- cı il sentyabrın 1-də Qazax rayonunun Kəmərli kəndində anadan olub.
 • 1977-ci ildə Kəmərli kənd  rayon orta məktəbi bitirib.
 • Evlidir. Bir oğlu və bir qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1982-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin dil-ədəbiyyat fakültəsini bitirib.
 • 1990-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Folklorşünaslıq ixtisası üzrə filologiya elmləri namizədi adı alıb.
 • 2008-ci ildə filologiya elmləri doktoru
 • 2009-cu ildən professordur.

Əmək fəaliyyəti

 • 1982-ci ildə Qəbələ rayonu Abrıq kənd məktəbdə dil-ədəbiyyat müəllimi
 • 1984-1987-ci illərdə APİ-də aspirant
 • 1990-cı illərdə APİ-də  b/laborant
 • 1992-ci ildə ADPU- da kiçik elmi işçi
 • 1998-ci ildə ADPU-nun Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında müəllim
 • 2005-ci ildə dosent
 • 2010cu ildə müsabiqə yolu ilə professor vəzifəsini tutmuşdur.

Apardığı dərslər

 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
 • Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı
 • XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı

Tədqiqat sahəsi

 • Folklorşünaslıq
 • Aşıq yaradıcılığı
 • Azərbaycan ədəbiyyatı

Beynəlxalq seminar, simpozium və konkranslarda iştirakı

 • Türk düşüncəsində cahanşümul dövlət ideyası  (“Edige” və “Corabatır” əsasında). Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. III Uluslararası  folklor konfransı. Bakı, Səda, 2004, s.224-230
 • Türk dastan ənənəsi  (“Edige” və “Corabatır” əsasında). Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. III Uluslararası  folklor konfransı. Bakı, Səda, 2005, s. 178-189
 • Krımtatar şairi Aşıq Ömər və ortaq türk şeir ənənəsi.  Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. IV Uluslararası  folklor konfransı. Bakı, Səda, 2006, s.271-280
 • Qədim türk dastanlarında zaman və məkan problemi. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. V Uluslararası  folklor konfransı. Bakı, Səda, 2007, 9 s.
 • Фольклорист Бахлул Бехджат и  произведение «История Гачага Наби».  Международная научно- теоретическая конференция «Казахское языкознание:  новые научные парадигмы и инновационные технологии обучения, Алматы, 19-20 апрел 2012 года, Алматы, Арыс, 2012, стр, 49-51, 402 стр.  
 • Elm hafizi, ürfan sahibi akademik Teymur Bünyadov. Научно-теоритический и прикладной журнал широкого профиля «аспирант, докторант, гуманитарно-социальные исследования (Москва, Россия). Южно-Казахстанский Государственный Педагогический Институт., Шимкент-Москва, 2012, стр. 329334, (515 стр.) .
 • Азербайджанская фольклористика 20-40-х годов ХХ века. Язык, Култура, Этикет в современном политическом пространстве материалы международной научной конференции, посвящений 100 – летию со дня рождения профессоре У.Б.Алийева. Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Х.М.Бербекова., 29-30 ийун 2012. Налчик, 2012, стр.382-385, (688 стр)
 • Гафгазда гачаг щярякаты вя гачаг дастанлары («Гачаг Исахан дастаны» ясасында). Улусларарасы «Гафгаз халгларынын фолклору вя линэвокултуролоэийасы» симпозиуму. Тифлис, 18-21 апрел 2012, сящ. 262-266.
 •  Bir elatın folklor yaddaşı. Materialı IitraditsionnıyMejdunarodnoy nauçno-praktiçeskiy konferentsii “Aktualnıe problemi professialnoqo obuçenie v usloviyax novoy formatsii. Turkestan – Moskva. 2014,  str. 256-264
 • “Kitabi-Dədə Qorqud”da müqəddimənin mətn informasiyası və poetik sistemi. “Kitabi-Dədə Qorqud”un  tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 29 dekabr 2015. BDU, s.13-19 (790)

Seçilmiş əsərləri

 • «Aşıq Valehin sənət dünyası». Bakı, ADPİ, 1991
 • «Şamanla ozan arasında». Bakı, Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1996
 •  «Ozan, aşiq və aşıq». Bakı, Ağrıdağ, 1997
 • «Türk dastan yaradıcılığı». Bakı, Ağrıdağ, 1998
 • «Din, təriqət və aşıq». Bakı, Şur, 1999
 • «Ağlın və yaddaşın dedikləri». Bakı, Ağrıdağ, 2000
 •  «Şaman, ozan və aşıq». Bakı, Ağrıdağ, 2002
 • «Haqdan yanan ocaq». Bakı, Adiloğlu, 2005
 •  «Ədəbi düşüncələr». Bakı, Avropa, 2006
 •  «Kırımtatar ədəbiyyatı (problemlər mülahizələr». Bakı, ADPU, 2007
 •  «Aşıq Ömərin yaradıcılığı». Bakı, ADPU, 2008
 •  «Ədəbiyyat məsələləri (məqalələr»). Bakı, ADPU, 2009
 •  «Dilə sevgi – yurda sevgi». Bakı, Təknur, 2011
 •  «Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri». Bakı, Elm və təhsil, 2011
 •  «Folklorşünaslıq məsələləri». Bakı, Elm və təhsil, 2012
 •  «Rasim Gənzəlinin bədii nəsri». Bakı, Elm və təhsil, 2012
 • “Çağdaş ədəbi proses”. Bakı, ADPU, 2013
 • “Təxəllüsü Vaqif, nəzmi dürəfşan”. Bakı, Ləman, 2017

Ümumilikdə 26 monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, proqram, 466 məqalə

Kitablar

 • «Aşıq Valehin sənət dünyası». Bakı, ADPİ, 1991
 • «Şamanla ozan arasında». Bakı, Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1996
 •  «Ozan, aşiq və aşıq». Bakı, Ağrıdağ, 1997
 • «Türk dastan yaradıcılığı». Bakı, Ağrıdağ, 1998
 • «Din, təriqət və aşıq». Bakı, Şur, 1999
 • «Ağlın və yaddaşın dedikləri». Bakı, Ağrıdağ, 2000
 •  «Şaman, ozan və aşıq». Bakı, Ağrıdağ, 2002
 • «Haqdan yanan ocaq». Bakı, Adiloğlu, 2005
 •  «Ədəbi düşüncələr». Bakı, Avropa, 2006
 •  «Kırımtatar ədəbiyyatı (problemlər mülahizələr». Bakı, ADPU, 2007
 •  «Aşıq Ömərin yaradıcılığı». Bakı, ADPU, 2008
 •  «Ədəbiyyat məsələləri (məqalələr»). Bakı, ADPU, 2009
 •  «Dilə sevgi – yurda sevgi». Bakı, Təknur, 2011
 •  «Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri». Bakı, Elm və təhsil, 2011
 •  «Folklorşünaslıq məsələləri». Bakı, Elm və təhsil, 2012
 •  «Rasim Gənzəlinin bədii nəsri». Bakı, Elm və təhsil, 2012
 • “Çağdaş ədəbi proses”. Bakı, ADPU, 2013
 • “Təxəllüsü Vaqif, nəzmi dürəfşan”. Bakı, Ləman, 2017