шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Qəhrəmanova Ulduz Müəllim

Ulduz Fərhad qızı Qəhrəmanova

 

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının müəllimi

Qısa bioqrafik məlumat:

 • 1982-ci il noyabrın 9-da Bakı şəhərində  anadan olub.
 • 1999-cu ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 283 saylı  orta məktəbi bitirib.
 • Bir  qız övladı  var.

Təhsilielmi dərəcəsi və elmi adı:

 • Ali təhsillidir. 2003-cü ildə ADPU-nun filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2005-ci ildə ADPU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2016-cı ildə “M.Ə.Sabir və klassik irs” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 2018-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını alıb.

Əmək fəaliyyəti:

 • 2007-2015-ci illərədək ADPU-nun “Müasir Azərbaycan dili”(2007-2011), “Folklor və qədim ədəbiyyat” (Dünya ədəbiyyatı, 2011-2015) kafedralarında böyük laborant .
 • 2009-2015-ci ilədək ADPU-da dissertant.
 • 2015-ci ildə ADPU-nun “Dünya ədəbiyyatı” kafedrasında müəllim.
 • 2017-ci ildə ADPU-nun “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasında müəllim

Apardığı dərslər:

 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 • XIII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Ədəbiyyatşünaslığın əsasları

Tədqiqat sahəsi:

 • “M.Ə.Sabir və klassik irs”

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

 1. 1. Klassik poeziyamızda durna obrazı, ADPU-nun TEC-in 62-ci Elmi Konfransı, Bakı, Ağrıdağ, 2001. IV buraxılış, s. 39
 2. 2. Atalar sözlərinin Sabirin yaradıcılığındakı rolu, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2010, s. 139-141
 3. 3. “Molla Nəsrəddin” və Sabir, Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı tezisləri, Qafqaz Universiteti, Bakı, 6-7 may, 2010, s. 478-480
 4. 4. Влияние турецкого поэта Абдуллы Джовдета на творчество Мирза Алекпера Сабира, Язык, культура, этикет в современном полиэтническом пространстве, материалы международной конференции, Нальчик, 8-9 ноября 2011 г, С. 285-289
 5. 5. Поэзия М. Сабира и Н. Камала: Общее и индивидуалъное, Материалы Международной научно- практической конференции 25-26 октября 2012 года Пятигорск, 2012, c. 79-82
 6. 6. Sabir yaradıcılığında folklor, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2011, II hissə, S. 87-88.
 7. 7. Türk şairi Rəcaizadə Mahmud Əkrəmin Sabir yaradıcılığındakı mövqeyi. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 4 (80), Bakı, 2011, S.167-170
 8. 8. M.Ə.Sabir və İran klassiki Müslihiddin Sədiyi Şirazi, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2 (82), Bakı, 2012, s.121-124

9.Mirzə Ələkbər Sabir və İran klassiki Hafiz Şirazi, II international scientific conference of Young Resaarchers,(Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı, Materiallar) Bakı, Qafqaz Universiteti, 2014-cü il, 18-19 aprel, s.309-310

 1. 10. M.Ə.Sabirin klassik irsdən bəhrələnmə üsulları, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransının materialları, 2 cilddə. I cild. Bakı, “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2015, 7-8 aprel, s.431-433
 2. 11. M.Ə.Sabirin S.Ə.Şirvanidən bəhrələnmə üsulu, “Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, BDU, 29 dekabr  2015-ci il, s. 482-485
 3. 12. A.Səhhət Sabir və klassik irs haqqında, “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı Dövlət Universiteti, 2015, 18 dekabr, s. 170-173

Seçilmiş əsərləri:

 1. 1. İ.Əfəndiyevin tarixi dramlarında vətən, millət təəssübkeşliyi. Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. Bakı, Adiloğlu, 2004, № 1-2 (26-27), S. 83-86
 2. 2. Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanı 80-ci illər ədəbi hadisəsində, Onomastika (Elmi-onomastik jurnal).Bakı, ADPU, 2008, № 3, S. 229-232
 3. 3. Aşıq Cəlal yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Onomastika, (Elmi-onomastik jurnal), Bakı, ADPU, 2009, № 1, S. 129-133
 4. 4. Gedər-gəlməz təcnisinin heca vəznli ədəbiyyatdakı rolu. Onomastika, (Elmi-onomastik jurnal), Bakı, ADPU, 2010, № 2 (xüsusi buraxılış), S. 114-116
 5. 5. Sabir irsinin tədqiqi tarixi. Filologiya məsələləri, Bakı, 2010, № 1, S. 214-221
 6. 6. Sabir və “Molla Nəsrəddin”. Filologiya məsələləri, Bakı, 2010, № 5, S. 312-317
 7. 7. Sabir və Füzuli, Pedaqoji universitet xəbərləri, humanitar elmlər bölməsi, Bakı, 2011, №1, s. 200-205
 8. 8. Sabir və M.F.Axundov. Pedaqoji Universitet xəbərləri , Bakı, № 3, 2011, s. 216-221
 9. 9. Проблема классического наследия и Сабира. Хабаршы Вестник, Вестник КазНУ, Серия Востоковедения, № 3, (56), 2011, С. 66-70
 10. 10. Сабир и первые классики XIX века, Серия «Филология. Социалъные коммуникации» Том 25 (64). № 2, ч.2, Таврический националъный университет им. В.И. Вернадского Симферополъ, 2012, С. 174-178
 11. 11. Sabir və İran klassiki Firdovsi, Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, 2013, № 1, S. 294-298
 12. 12. A.Səhhət Sabir və klassik irs haqqında, Filologiya məsələləri, Bakı, AMEA Əlyazmalar İnstitutu, 2017, Elm və təhsil, № 7, s.337-341
 13. 13. Sabirin sənət dünyası haqqında monoqrafiya, “Ədəbiyyat” qəzeti, 2018, 2 iyun, s.10

 

KahramanovaUlduzFarhad

PHd Teacher at the department of Azerbaijan and World literature at ASPU

1.Short  biographical information:

2.Date and place of birth: 09.11.1982, Baku

3.Finished school № 283 in Binagadi region in Baku

4.Married, has a daughter.

Education and academic degrees obtained:

1.Highly educated

2.2003- graduated from the philological faculty of Azerbaijan State Pedagogical University with honors diploma (Bachelor degree)

3.2005- graduated from Azerbaijan State Pedagogical University  Master degree in Azerbaijan literature with honors diploma

4.2016- Defense of Candidate dissertation “M.A.Sabir and Classical heritage”

2018- PHd

Complete professional background:

1.2007-2015- head assistant at the departments of Modern Azerbaijan Language (2007-2011), Folklore and Ancient Literature (World Literature, 2011-2015) (ASPU)

2.2009-2015- Phd researchers at ASPU

3.2015- teacher at  the department of  World literature (ASPU)

4.2017- teacher at the department of Azerbaijan and World  literatrure (ASPU)

Main  subjects:

1.Theory of literature

2.Azerbaijan literature on XIII-XVIII centuries

3.The bases of  literature

Present Research interests:

M.A.Sabir and Classical heritage

Participation  in International Seminars, Symposiums and conferences:

1.The image of crane in our classic poetry, ASPU, SSC 62 Scientific Conference, Baku, Agridag, 2001, IV, p.39.

2.The role  of proverbs on Sabir’s creative works.Materials of  XIV Republic Scientific Conference of doctorants and Young researchers. Baku 2010, p.139-141.

3.”Molla Nasreddin” and Sabir, Republic scientific conference of Young Researchers, Baku, Kafkaz University,may 6-7, 2010, p.478-480.

4.The impression of  Turkish poet Abdulla Covdet to M.A.Sabir’s creative works. Language, culture, etiquette in modern multi-ethnic area. The materials of  International Conference Nalchik-8-9 November 2011, p.285-289.

5.Poetry of  M.Sabir and N. Kamal. Common and Individual.The materials of International scientific-practical conference 25-26 October 2012.Pyatigorsk 2012, p79-82

6.The folklore in Sabir’s creative works. Materials of  XV Republic Scientific Conference of doctorants and Young researchers. Baku 2011, PII, p.87-88.

7.The position of Turkish poet Rajaizade Mahmud Ekram’s on Sabir’s  creative works. Language and Literature International scientific-practical journal 4 (80), Baku 2011, p.167-170.

8.M.A.Sabir and Iranian classic poet MuslihiddinSediyiShirazi. Language and Literature International scientific-practical journal 2 (82), Baku 2012, p.121-124.

9.M.A.Sabir and Iranian classic poet Hafiz ShiraziII International scientific conference of Young Researchers, Baku, Kafkaz University, 2014, april18-19, p.309-310.

10.Sabir’s methods of  benefit of classic heritage, the materials of  XIX Republic scientific Conference of doctorants and young researchers, pI,II, Baku, Economic University 2015, april 7-8, p.431-433.

11.The method  of Sabir’s benefit from S.A.Shirvani, “Kitabi-Dede-Gorgud” and the Turkish world “Kitabi-Dede-Gorgud’s” translation and the materials of International Scientific Conference concerning the publishing of 200 years. Baku, BSU, 29december 2015, p.482-485.

12.The materials of Republic scientific Conference on A.Sahhat and classic heritage. Actual problems of  Turkish people literature, Baku State University, 2015, 18december, p170-173.

Selected works:

1.Nation fanatic, motherland in Afandiyev’s historical drams. Thematic works on Philological items, Baku, Adiloglu, 2004, №1-2 (26-27), p.83-86.

2.Y.Samadoglu’s “Murder Day” novel in the 80-s literary event, Onomastica (scientific - onomastic journal), Baku, ASPU, 2008,№3, p.229-232.

3.Ashig  Jalal’s mastery features. Onomastica (scientific – onomastic journal), Baku, ASPU, 2009,  №1, p.129-133.

4.The role of “Will not come” Syllabic metre in the literature (onomastica, scientific – onomastic journal), Baku, ASPU, 2010, №-2.(Special edition), p.114-116.

5.History of  Sabir’s heritage investigation. Philology items, Baku, 2010, №1, p.214-221.

6.Sabir  and “MollaNasraddin” Philology items, Baku, 2010, №1, p.312-317.

7.Sabir and Fizuli, pedagogical university news humanitarian sciences section, Baku, 2011, №1, p.200-205.

8.Sabir and M.F.Akhundov, Pedagogical  University News, Baku, №3, 2011, p.216-221.

 1. 9. Problems of Sabir and classical heritage, Khabarshi, Vestnik, KazNU series of oriental studies, №3(56), 2011, p.66-70.

10.Sabir and first classics of the XIX century, Series “Philology” “Social communications” 25, (64), №2, p.2, National TavricheUniversity after V.I.Vernad, Simferopol, 2012, p.174-178.

11.Sabir and Iranian classical poet Firdovsy, Pedagogical University news, Baku, ASPU, 2013, №1, p.294-298.

12.A.Sahhat, Sabir and about classical heritage, Philological items, Baku, ANSA, Institute of  Manuscript, 2017, Science and Education, №7, p.337-341 A.

13.Themonography about  the Sabir’s  art world. “Literature”  newspaper, 2018, June 2, p.10.