шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Qasımova Yeganə Baş müəllim

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının baş müəllimi

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1969-cu il noyabrın 1-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1986-cı ildə Bakı şəhəri 190 saylı orta məktəbi bitirib.
 • Ailəlidir. İki oğlu və bir qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1991-ci ildə ADPU-nun filologiya fakültəsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2014-cü ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərərcəsini alıb.
 • 2007-ci ildən baş müəllimdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1991-ci ildə Azərbaycan Ensiklopediyasında mütəxəsis
 • 1993-1995-ci illərdə “Azərbaycan Respublikası Ensiklopediyası” (Xüsusi cild) qrupunun redaktoru
 • 1995-2003-cü illərdə ADPU-nun “Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrasının baş laborantı, müəllimi
 • 2007-ci ildən ADPU-nun “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının baş müəllimi

Apardığı dərslər

 • XIX-XX-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Azərbaycan ədəbiyyatı (qeyri-ixtisas fakültələrində)
 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

Tədqiqat sahəsi

 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • “VII Beynəlxalq türk mədəniyyəti, incəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi sipoziumunun materialları.” Bakı, 2013, 26-29 iyun.
 • Sarbonno Universitetinin təşkil etdiyi “Müasir təhsildə qiymətləndirmə metodları” təlimləri. Bakı, 2018, 27-30 iyun.

Əsərləri

 • “Bayatılarımızda yurd adları”. Azərbaycan Onomastikası Problemlərinə həsr olunmuş II Elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, ADPU, 1988, s. 221-222.
 • “Dostluğun rəmzi” Məqalələr toplusu(Y.İsifalıoğlu. “Mənim ömür dastanım”) Bakı, 2005, s. 82-84.
 • “İ.Əfəndiyev yaradıcılığında ədəbi tənqid”. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”. Elmi –metodik jurnal, Bakı, 2009, №2 s. 24-28
 • “İ.Əfəndiyev məqalələrinin təhkiyə xüsusiyyətləri” . “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, 2009, №5 (71) s.172-173    
 • Публицистика Ильяса Эфендиева в 50-е годы XX века. «Хабаршы Вестник» Серия филологическая Алматы, 2011, № 1 (131) стр. 9-13   
 • “İ.Əfəndiyev publisistikasında müsahibə janr tipi kimi”. Pedaqoji Universitet xəbərləri. Humanitar elmlər bölməsi. Bakı, 2011, №3 s. 222-227
 • “İ.Əfəndiyev publisistikasında məktub, informativ məqalə və icmal janrları”. Filologiya məsələləri. Bakı, 2011, №7 s. 394-401
 • “İ.Əfəndiyev publisistikasında xatirə janrı”. “Şərq filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2011 s. 380-383
 • “İ.Əfəndiyev publisistikasında portret, oçerk janrı”. ADPU-nun Professor-müəllim heyətinin X elmi konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2012 s. 213-216
 • “İ.Əfəndiyev publisistikasında teatr və sənət məsələləri”. Gənc alimlərin əsərləri. Bakı, 2012, № 6  s. 244-248
 • “İ.Əfəndiyev publisistikasında teatr və sənət məsələləri”. VII Beynəlxalq türk mədəniyyəti, incəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi simpoziumunun materialları. Bakı, 2013, 26-29 iyun. s. 88
 • “Mənəvi tərbiyənin qaynaqları” . Filologiya məsələləri. Bakı, 2016, №7 s. 8-12
 • “Milli-mənəvi dəyərlərə yazıçı münasibəti”. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı , Bakı, 2016, N 4, s. 98-105
 • “İlyas Əfəndiyev bədii publisistikasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri”. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. IV kitab. Bakı , “Elm”, 2017. s. 211-220
 • Фольклорные мотивы в художественной прозе. «Науковий Вісник Мижнародного Гуманітарного Університета», Серія: Філологія. Віпуск 31, том 1. Одеса, 2017. стр. 131-134
 • Ali məktəb tələbələrinin nitq inkişafının başlıca istiqamətləri. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, 2017, №2 (102) s.372-375
 • “İ. Əfəndiyevin bədii publisistikası XX əsrin 70-ci illərində”. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, 2018, №1 (105) s.270-273

Proqram

 • Azərbaycan ədəbiyyatı (qeyri-ixtisas fakültələri üçün) Pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram, Bakı, 2017

Kitablar

 • Y.N. Qasımova. İlyas Əfəndiyevin bədii publisistikası. Bakı, 2017, 155 səh.