шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası

ADPU – nun   filologiya fakultəsinin Ədəbiyyatin tədrisi metodıkası kafedrasının müəllimi

İş telefonu :  (99412) 493-92-56

 

*QİSA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

1957- ci il 24 oktyabr tarixində Bakı  şəhərinin Binəqədi kəndində anadan  olmuşdur.

Subaydır.

*TƏHSİLİ, elmi dərəcəsi, elmi adı

*1974 – cü ildə Bakı şəhəri Binəqədi kəndi 182 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

*1978-ci ildə ADPU-nin azərbaycan  dili –və ədəbiyyatı fakultəsini bitirmişdir.

Filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru

*ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

*1990-cı  ildən ADPU-nin filologiya fakultəsində calışır

*hal-hazirda  filologiya   fakultəsində  ƏTM fənnini tədris edir

 

Apardığı dərslər

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası

İfadəli oxu

 

Elmi yeniliklər

H.Arif və şifahi xalq ədəbiyyatı uzrə elmi – tədqiqat  işi aparıb.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

12  məqalə , 6 tezis, 1 dərs vəsaiti müəllifidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR ,  SİMPOZİUM   VƏ    KONFRANSLARDA  İŞTİRAKI

1.H.Arif və aşıq yaradıcılığı tezis      Azərbaycan Respublikası Pedaqoji Ali Məktəb və Aspirantların elmi konfransı, ADPU. Bakı 1994.

2.H. Arifin yaradıcılığında  vətən məhəbbətinin təsviri  tezis  Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin aktual problemlərinə həsr olunmuş elmi   praktik konfrans. ADPU. Bakı 1994

3.Xalq çeşməsindən su içən poeziya tezis   Gənc alimlərin və aspirantların Respublika konfransı. Bakı ADPU.  1995

Elin gözü ataların sözü tezis Ali Pedaqoji Məktəblərdə Humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə aid II Respublika Elmi konfransı. Bakı ADPU. 1997                 

5.H.Arifin məhəbbət lirikası    tezis   Aspirantların və Gənc Tədqiqatçıların X Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı ADPU. 2005       

6.Bədii ədəbiyyatda onomastik vahidlər (H.Arifin yaradıcılığı üzrə) tezis   Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.Prof. müəllim heyətinin III elmi və elmi metodik konfransı. Bakı ADPU. 2001.      

*SECİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

1.H.Arif və aşıq yaradıcılığı tezis      Azərbaycan Respublikası Pedaqoji Ali Məktəb və Aspirantların elmi konfransı, ADPU. Bakı 1994.         

2.H. Arifin yaradıcılığında  vətən məhəbbətinin təsviri  tezis  Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin aktual problemlərinə həsr olunmuş elmi   praktik konfrans. ADPU. Bakı 1994                  

3.H.Arif yaradıcılığında xalq ədəbiyyatından istifadə məqalə Humanitar elmlər seriyası. ADPU. Bakı 1994        

4.Aşıq yaradıcılığının toplayıcıs       məqalə        Humanitar elmlər seriyası. Bakı ADPU.  1995          

5.H.Arif şeirlərində onomastik vahidlər     məqalə        Dil məsələlərinə dair toplu. Bakı ADPU. 1995 No 2                  

6.Xalq çeşməsindən su içən poeziya tezis   Gənc alimlərin və aspirantların Respublika konfransı. Bakı ADPU.  1995          

7.Torpaqdan yaranıb torpağa qovuşanlar  məqalə        Ali Pedaqoji Məktəblərdə Humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisi məsələləri. Bakı ADPU. 1996            

8.Torpaq eşqi ilə döyünən ürək        məqalə        Humanitar elmlər seriyası. Bakı ADPU. 1996          

9.H.Arifin yaradıcılığında məcazlar  məqalə        Filologiya məsələlərinə aid toplu. Bakı ADPU.  1997            

10. Elin gözü ataların sözü tezis Ali Pedaqoji Məktəblərdə Humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə aid II Respublika Elmi konfransı. Bakı ADPU. 1997                 

11.Orta məktəblərdə ədəbiyyat üzrə sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin təşkili          məqalə

Pedaqoji tədqiqatlar. I buraxılış. Bakı ADPU. 1998              

12.Sözdə Vurğun, sazda Mirzə məqalə       Təhsil, mədəniyyət, incəsənət. ( “Ədəbiyyatda yeni məktəb” ictimai mövzusu öyrədilərkən). Bakı ADPU. 2001. N 9                

13.Bayatı yanğısı məqalə        Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Bakı 2004 ADPU. N 4.                   

14.H.Arifin məhəbbət lirikası  tezis   Aspirantların və Gənc Tədqiqatçıların X Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı ADPU. 2005                 

15.Xalq bədii düşüncəsinin H.Arifin şeirində fəlsəfi estetik mahiyyəti       məqalə          ADPU Humanitar xəbərlər Bakı 2006 No 4.                                   

16.Bədii ədəbiyyatda onomastik vahidlər (H.Arifin yaradıcılığı üzrə)        tezis          Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.Prof. müəllim heyətinin III elmi və elmi metodik konfransı. Bakı ADPU. 2001.               

17.Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında atlar sözləri     məqalə        Onomastika.E – onmastik jurnal. Bakı 2009 N 2.      

18.Üzeyir Hacıbəyovun felyetonları  məqalə        ADDA-nın elmi əsərləri. Bakı ADPU.  2010 N2.

19.N.Nərimanovun felyetonları.məqalə.Slavyan Universiteti,N1,2015.

20.Azərbaycan ədəbiyyatında felyeton janrı və folklor

( N.Nərimanov.Ü.Hacıbəyov,C.Məmmədquluzadənin felyetonları üzrə.BDU.2015.Kitabi

 Dədəd Qorqudun tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunur.

*KİTABLAR

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının aktual problemləri və folklor (H.Arifin yaradıcılığı üzrə) Dərs vəsaiti Bakı ADPU. 2006