шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Xarici Dillər Mərkəzi

Musayeva Mətanət Asəf qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu: (+994) 124986393

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1972 -ci ildə Bakı  şəhərində anadan olmuşdur
 • Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
 • Ailəlidir, 2 övladı var

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • 1979-1989-cu illərdə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 5 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.
 • 1989-cu ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayon 5 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1989-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat” fakültəsində təhsil almışdır
 • Ali təhsillidir, 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat”  fakültəsini bitirmişdir
 • 2011-2014-illərdə Bakı Dövlət Universitetinin doktoranturasında təhsil almışdır,
 • 2014-cü ildə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 2011-2013-cü illərdə SDU-da “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kafedrasında  işləmişdir
 • 2013-2015-ci illərdə BDU-nun “İnformatika” kafedrasında dərs tədris etmişdir.
 • 2015–2016-cı illərdə eyni zamanda Bakı Slavyan Universitetinin “Riyaziyyat və İnformatika kafedrasında”   əvəzçiliklə  müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2015-ci ildən ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında baş  müəllim vəzifəsində  işləyir.

Apardığı dərslər

Bakalavr pilləsi:

 • İnformatika və təhsildə İKT.
 • Təhsildə İKT.
 • Informatika 1.
 • Kompüterin proqram təminatı.
 • Informatikanın   nəzəri   əsasları.
 • Kompüter şəbəkələri, internet və multimedia texnologiyaları.
 • Əməliyyatlar tətqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi.
 • Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri
 • Windows  əməliyyat sisteminin standart proqramları

Magistratura pilləsi:

 • İnformatikanın tədrisinin  müasir problemləri
 • Kompüter riyaziyyatın tədrisi metodikası

Elmi tədqiqat  istiqaməti

 • Şredinger tənliyində kvant potensialının variasiya üsulu ilə təyini
 • Optimal idarə etmə məsələləri üçün ədədi üsullar, riyazi modelləşdirmə, əməliyyatlar tətqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi.

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı

 1. International conference "Inverse and ill-posed problems of Mathematical Physics". Novosibirsk (Russia), 5-12 august 2012, Thesises of the "Identification  problem for the Schrodinger equation”. p.38.
 2. «Проблемы принятия решений в условиях неопределенности», г. Брно (Чехия), 17-21 сентября 2012 г. Тезисы докладов международной конференции “Об одной задаче идентификации для нелинейного нестационарного уравнения Шредингера по наблюдению по всей области”.  с.159-161.
 3. “Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi”. Azərbaycan (Naxçıvan), NDU- 2015. Beynəlxalq  konfrans “Nəsrəddin Tusi və dəqiq elimlər.” səh 134-137.
 4. “A variational method for solving the inverse problem of determining the quantum potential in the nonlinear nonstationary Schrodinger equation” XXIX international conference. Problems of decision making under uncertainties. Ukraine. (PDMU-2017) pp.121-123
 5. “Numerical methods for solusion of “attack-defens” games” XXX international conference. Problems of decision making under uncertainties. Ukraine. (PDMU-2018)
 6. “Mathematical models of decision making for “attack-defens” games”  XXX international conference. Problems of decision making under uncertainties. Ukraine. (PDMU-2018)

Seçilmiş əsərlər

 1. Ягубов Г. Я., Мусаева М. А. “О вариационном методе решения многомерной обратной задачи для нелинейного нестационарного уравнения Шредингера”. 1994
 2. Yagubov G. Y., Musayeva M.A. “The difference method for solving of multivariable statement of one inverse problem for Schrodinger nonlinear equation”. Procedings of NASA, series of phys-math Scs. (1995), 1-2, p 46-59.
 3. Ягубов Г. Я., Мусаева М. А. “Задача идентификации для нелинейного уравнения Шредингера” Деп. в Аз НИИНТИ, 1996, № 2344-Аз, 15 с.
 4. Ягубов Г. Я., Мусаева М. А. “Обратная задача для нелинейного уравнения Шредингера”. В сб. «Проблемы прикладной математики и кибернетики», Киев, 1997, т. 84, с. 37-41.
 5. Yagubov G. Y Musayeva M.A. “An identification problem for a Nonlinear Schrodinger equation” j. diff. Equation, vol-33, № 12  (1997) pp. 1695-1702
 6. Ягубов Г. Я., Мусаева М. А. “Оптимальное управление потенциальной функцией в нелинейном уравнении Шредингера “. Труды ИММ АНА, 1997, т. 6, с. 195-198.
 7. Ягубов Г. Я., Мусаева М. А. “Об одной задаче идентификации для нелинейного уравнения Шредингера”. Дифференц. уравнения, 1997, т. 33, № 12, с. 1691-1698. English translation: Yagubov G. Y., Musayeva M.A. “About the problem of identification for Nonlinear Schrodinger equation”. Diff. equation, 33,  (1997) , p.1691-1698.
 8. Yagubov G. Y., Musayeva M.A.  “The inverse problem for nonlinear Schrödinger equaton”.  Journal of Mathematical Science, vol 97, N 2, 1999 (translated from Obchyslyuval’na ta Priykladna Matematyka, N 80, 1996, pp 127 – 132).
 9. Мусаева М. А. “Задача идентификации  комплекснозначных коэффициентов нелинейного уравнения  Шредингера”.  Вестник Ленкоранского Государственного   Университета, серия математики и естественных наук, 2011, стр.60-79.
 10. Мусаева М. А. “Об одной задаче идентификации об определении комплекснозначных коэффициентов одномерного нелинейного нестационарного уравнения Шредингера” // Вестник Ленкоранского гос. ун-та. Сер.естественных наук, 2012, Ленкорань, с.
 11. Ягубов Г. Я., Мусаева М. А. “Задача  идентификации  уравнения  Шредингера по граничному наблюдению”. Вестник Ленкоранского Государственного   Университета, серия математики и естественных наук, 2012, стр.42-64.
 12. Iskenderov A.D. ,Yagubov G. Y., Musayeva M.A. "Identification problem for the Schrodinger equation”. Thesises of the International conference "Inverse and ill-posed problems of Mathematical Physics".   Novosibirsk (Russia), 5-12 august 2012, p.38.
 13. Ибрагимов Н. С., Мусаева М. А. “Об одной задаче  идентификации  по наблюдению на всей области для нелинейного нестационарного уравнения  Шредингера”. Вестник Ленкоранского Государственного   Университета,  серия математики и естественных наук, 2012, стр.17-41.
 14. Искендеров А. Д., Ягубов Г. Я., Мусаева М. А. “Задача идентификации для уравнения Шредингера”. Тезисы докладов межд. конф. «Обратные и некорректные задачи математической физики», г.Новосибирск (Россия), 5-12 августа 2012 г., с.38.
 15. Искендеров А. Д., Ягубов Г. Я., Ибрагимов Н. С., Мусаева М. А. “Об одной задаче идентификации для нелинейного нестационарного уравнения Шредингера по наблюдению по всей области”. Тезисы докладов межд. конф. «Проблемы принятия решений в условиях неопределенности», г. Брно (Чехия), 17-21 сентября 2012 г., с.159-161.
 16. “Oбратная задача об определении  комплексного коэффициента нелинейного уравнения  Шредингера”. 2013 г
 17. Мусаева М. А. “Численное решение обратной задачи об определении нескольких коэффициентов нелинейного  уравнения Шредингера”. Lənkaran Dövlət Universitetinin  Elmi  Xəbərləri. “Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası ” 2014
 18. Musayeva M.A. .C.Səmədova. “ Qüvvət funksiyasının xassələri və qrafikinin öyrədilməsində  blok-sxemdən istifadə”.  Bakı Qızlar Universiteti.  “Elmi əsərlər” 2015/3.
 19. Musayeva M.A.  Məmmədov.Ə. Tagiyeva.Z.  Nəsrəddin Tusi və dəqiq elimlər. NDU “Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi”. Beynəlxalq  konfrans 2015
 20. Мусаева М. А. “ Разрешимость краевых задач для нелинейного уравнения Шредингера с измеримыми  комплексными коэффициентами”. LDU-nun  Elmi  Xəbərləri. “Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası ”, 2015
 21. M.A.Musayeva K.Q.Qasımova “Elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqində informasiya mədəniyyətinin rolu . ”  ADPU     Təhsildə İKT elmi –metodik jurnal №2  Bakı-2016
 22. “Численное решение обратной задачи определение квантового потенциала” Сумгаитский Государственный Университет Институт Математики и Механики Нан Азербайджана «Теоретические и прикладные проблемы математики», 2017. Стр. 85-86
 23. “A variational method for solving the inverse problem of determining the quantum potential in the nonlinear nonstationary Schrodinger equation”XXİX international conference. Problems of decision making under uncertainties. Ukraine. (PDMU-2017)    pp.121-123
 24. “Обратные задачи для стационарной системы   уравнений  термоупругости” Lənkaran Dövlət Universitetinin  Elmi  Xəbərləri.-2017  Səh-34

Kitablar və tədris proqramları

 • Искендеров А. Д., Ягубов Г. Я., Мусаева М. А. “Идентификация квантовых потенциалов ”. Баку, Çaşıoğlu, 2012, 528 с.
 • Musayeva M.A. Pələngov. Ə. Q. “Əməliyyat  sistemələri  və kompüter  arxitekturası”.  Dərs vəsaiti. ADPU- nəş, Bakı - 2016
 • Мусаева М. А. “Вариационные методы определения квантового потенциала” Bakı-2018.
 • Musayeva M.A. “İnformatikanin  tədrisinin   müasir  problemləri”  Dərs vəsaiti,  Bakı – 2018
 • Musayeva M.A. "Əməliyyatlar  tədqiqi  və oyunlar nəzəriyyəsi" proqramm,    Bakı – 2016. ARTN, Azərbaycan  Respublikası   Təhsil Nazirinin  06.06.2016 - cı il tarixli 381 saylı əmrinə əsasən çap edilir.Səh 1-12
 • Musayeva M.A. “İnformatikanin  tədrisinin   müasir  problemləri” Magistratura pilləsində tədris olunan fənnin proqram. “Riyaziyyat və informatika” fakül., Elmi şuranın 03.12.2017-ci il tarixli, 6 saylı iclas protokolun qərarı. Səh 1-12
 • Musayeva M.A. , Mazanova Səadət “İnformatikanın nəzəri əsasları” p r o q r am. İnformatika müəllimliyi ixtisası üçün, Bakı – 2018.