шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Xarici Dillər Mərkəzi

ADPU-nin Filologiya fakultəsinin İngilis dili

kafedrasının baş müəllimi

Email:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat:

1963-cü ildə dekabrın 26-da Bakı şəhərində anadan olub.

1980-ci ildə Bakı şəhəri 182 saylı məktəbi bitirib.

Evlidir : bir oğlu və bir qızı var.

Təhsili,elmi dərəcəsi və elmi adı.

Ali təhsillidir, 1986-cı ildə ADPXDU –nin ingilis dili fakultəsini bitirib.

26 sentyabr 2017-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq ücün müdafiə edib.

2008-ci ildən kafedranın baş müəllimidir

Əmək fəaliyyəti

1982-ci ildə Gənc Təbiətçilər Stansiyasında dərnək rəhbəri.

1983-1988-cu illərdə ADPU-nin Filologiya fakültəsinin dekanlığında kargüzar.

1989-2000-ci illərdə ADPU-da filologiya fakültəsində xarici dillər kafedrasında baş labarant.

2001- ci ildən ADPU-nin İngilis dili kafedrasında baş müəllim.

Apardığı dərslər :

İngilis dili

Tədqiqat sahəsi :

Dil nəzəriyyəsi

Beynəlxalq seminar,simpoziumlarda iştirakı:

1.“Chemical Reaction. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin TEC –nin 70 –Elmi konfransının materialları.Bakı,ADPU,2010,Kimya bölməsi.

2.“ Chemistry “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin TEC –nin 70 –Elmi konfransının materialları.Bakı,ADPU,2010,Kimya bölməsi.

3.“О некоторых вопросах диалоговый речи в разносистемных языках” Русскоязычие и Би(поли) коммуникации ХХвекалингвизм в межкультурной когнитивно –концептуальные аспекты.Материалы IV Международной конференции 21-22 апреля 2011 года.Пятигорск.

4.“Dialoqun Struktur – Semantik Təşkili.” Qafqaz Universiteti.Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heyder Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfrans materialları.18-19 aprel 2014-cü il.

5.“Ana dili və xarici dillərin inkişafında dialoqların rolu.” Azərbaycan Respublikası Bakı Biznes Universiteti. H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Səmərəli İslahatlarınUğurlu Nəticələri : reallıqlar və perspektivlər “adlı Beynəlxalq Elmi – praktik konfrans materialları. 5 may 2017.

6.“ Sərbəst və sabit söz birləşmələri haqqında “. II International Scientific Conference of Young Researches. Baku Engineering Universaty.27-28 April 2018.Azerbaijan.

Seçilmiş əsərləri:

1.” Xarici dil dərslərində köməkçi cədvəllərdən istifadə” Bakı,ADPU,2001, 4.

2.” Ingilis dili dərslərində nitq üzrə məşğələlər ” ADPU , Baki, ADPU ,2001, 4.

3.” Dilin öyrədilməsində müstəqil işin əhəmiyyətı ” ADPU,2006, 3.

4.” Dilin sistemli şəkildə öyrədilməsi “ , Bakı, 2006, 4.

5.” Nitq praktikası prosesində müsahibin fikri və razılaşmamaqla bağlı hazır nitq qəliblərinin tətbiqi məsələləri” Bakı, ADPU, 2008.

6.” Danışıq dilində onomastik vahidlərin işlənmə xüsusiyyətləri.Bakı,ADPU, 2008.

7.” Dilin tədrisində sözlər arası semantik əlaqələrdən istifadənin xüsusiyyətləri haqqında “BDU” 2008.

8.” Особенности выражения модальности в разговорный речи paзно системных языков “ «Достояние Нации « ВШ – Казахстана » – jurnalı , 2009.

9.” Müxtəlif sistemli dillərdə dialoqun təbiəti.” Dil və ədəbiyyat.Beynəlxalq Elmi – Nəzəri Jurnal. BDU. 2010.

10.Dialoqda işlənən spesifik kommunikativ vahidlərin ümumi səciyyəsi (Razılaşma və təsdiq kommunikativləri.məqalə.Pedaqoji Universitetin Xəbərləri(Humanitar elmlər seriyası)Bakı,

ADPU,2015.№2.

11.Dialoqun Struktur-Semantik Təşkili. Bakı Dövlət Universiteti.Beynəlxalq Elmi – Nəzəri Jurnal. 1(105) Bakı 2018.

Proqram:

1. “Ingilis dili “ Pedaqoji Universitet və İnstitutlarda magistr hazırlığı üçün proqpam. Bakı, ADPU , 2007 .

Metodik Göstəriş :

1. “İngilis dilində köməkçi fellərin cümlədə işlənmə funksiyaları.” Bakı, АDPU, 2007.