шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Xarici Dillər Mərkəzi

Filoloqiya üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU-nun “İngilis dili” kafedrasının dosenti

Qısa biografik məlumat

* 1955 ci il aprel ayının üçü Şəmkir rayonunda anadan olub

* 1972 ci ildə Sabir kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirib

* Evlidir, bir oğlu və iki qızı var

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

* Ali təhsillidir, 1976-cı ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nun İngilis dili fakultəsini bitirib.

* 2011 ci ildə namizədlik disertasiyasını müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını alıb.

* 2017-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

* 1976-1979-cu illərdə Zəngilan rayon Mincivan qəsəbə səkkiz illik məktəbində İngilis dili müəllimi

* 1979-1993-cü illərdə Zəngilan rayon Nərimanov adına Mincivan qəsəbə orta məktəbində İngilis dili müəllimi

* 1993-1995 ci illərdə Şəmkir rayon Sabir kənd orta məktəbində İngilis dili müəllimi

* 1995-1999 cu illərdə Cahangir Rüstəmov adına Şəmkir şəhər 1 nömrəli orta məktəbində birinci kateqoriyalı İngilis dili müəllimi

* 2000-2004 ci illərdə Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetində baş müəllim

* 2004-cü ildən Azərbaycan Dillər Universitetində dissertant

* 2004-2015-ci illərdə Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetində dosent

* 2006-2011-ci illərdə Azərbaycan Turizim İnustutunda Turizmin lingvistiq təminatı kafedrasında baş müəllim

* 2014-cü ildə AMİ-nin Xarici dillər kafedrasında baş müəllim

* 2015-2016-ci illərdə AMİ-nin Xarici dillər kafedrasının müdiri

* 2016-cı ildən ADPU-nun İngilis dili kafedrasında baş müəllim

* 2017-ci ildən ADPU-nun dosenti

Apardığı dərslər

* İngilis dili

* İngilis dilinin nitq praktikası

* İngilis dilinin leksikologiyası

* İngilis dilinin üslubiyyatı

* İELTS

* Ölkəşunaslıq

* Tarix fakultəsində praktik İngilis dili

Tədqiqat sahəsi

* Ingilis filologiyası

* Azərbaycan filologiyası

* İngilis dilinin metodikası

* Tərcümə

Beynəlxalq seminar, simpozium və konkranslarda iştirakı

* Erasmus Mundus (EMECW Lot 6) Beynəlxalq Proqramı ilə Bolqarıstanda akademik 01.03.2010-31.03.2010

* “Certificate of Attendance” International Scientific Conference Ruse Bulgaria November 2010

* «Ümummilli lider H. Əliyevin sərəncamı ilə Ali məktəbimizə Universitet statusu verilməsinin 10 illiyinə həsr olunmuş” “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” III Respublika Elmi konfransının materialları , Bakı (15-17 aprel) 2010. Bakı, ADU nəşriyyatı

* Təhsildə fəlakət riskinin azaldılması. Azərbaycan Təhsil və Fövqəladə Hallar Nazirlikləri ilə birgə proyekt, AMİ 01.06.2015-05.06.2015

* Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olunmasının 83-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” universiteti Bakı 1(8)2015

* Tərcümə İxtisasının tədrisi. Mövcud problemlər və təhlil, I Beynəlxalq Forum. Qafqaz Universiteti, British Council və Azərbaycan Dillər Universiteti. 29 yanvar, 2016

* Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı Sivilizasiyalar –Alyansı 7-ci Qlobal Forum. Bakı, 25-27 Aprel, 2016

* İslam həmrəyliyi elm və təhsildə; hədəflər və çağırışlar Respublika elmi konfransı Bakı 14 Aprel 2017 (“ Ən yaxşı məruzə” müsabiqəsinin qalibi)

* Xarici dillərin tədrisi, reallıqlar, perspektivlər. Azərbaycan Dövlət

Pedaqoji Universiteti Bakı, 07 iyun 2017

* “Öyrənməyi Öyrənmək” 2-ci Beynəlxalq Təlim Konfransı. 16-17 Noyabr, 2017-ci il. Azərbaycan Müəllim İnkişaf Mərkəzi və Avropa Azərbaycan cəmiyyətinin birgə layihəsi

* “Öyrənməyi Öyrənmək” 2-ci Beynəlxalq Təlim Konfransı. 18 Noyabr, 2017-ci il. “Master Class” (Ustad dərsləri) Azərbaycan Müəllim İnkişaf Mərkəzi və Avropa Azərbaycan cəmiyyətinin birgə layihəsi

* Paris Sarbon Universiteti. “ Universitet sistemlərində interaktiv təhsil” Beynəlxalq Təlim Konfransı, Quba 28 sentyabr- 3 oktyabr 2017

Seçilmiş əsərləri

* Feldən düzələn terminlər. AMEA-nın Filologiya məsələləri, 2004, №5 S. 91-54

* Müxtəlif sistemli dillərdə feldən düzələn sözlərə bir nəzər. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2005. S. 51-53

* İngilis və Azərbaycan Antroponimiyalarında fel şəklində şəxs adları. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2007, №6 (60) S. 29-31

* İngilis və Azərbaycan dillərində fel şəklində isimlər. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2007, №1, S. 37-39

* Место отглагольных терминов с нулевым суффиксом в терминотворчестве разносистемных языков. Труды, Тбилиси, 2009, 1(13), S. 81-84

* Söz yaradıcılığında korrelyasiya problemi. «Ümummilli lider H. Əliyevin sərəncamı ilə Ali məktəbimizə Universitet statusu verilməsinin 10 illiyinə həsr olunmuş” “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” III Respublika Elmi konfransının materialları , Bakı (15-17 aprel) 2010. Bakı, ADU nəşriyyatı, S. 177-180

* О некоторых разнообразиях отглагольных имен в разносистемных языках. Elmi məqalələr toplusu, Ruse, Bolqarıstan 2010,Том 49, № 6.3. Dilçilik və Ədəbiyyatşünaslıq S. 46-51

* İngilis və Azərbaycan dillərində felin zaman və əmr formaları əsasında düzələn adlar. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) Bakı -1/2011, Mütərcim nəşriyyatı. S. 29-39

* İngilis və Azərbaycan dillərində fellərdən ad düzəldən az məhsuldar və qeyri məhsuldar şəkilçilər. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) Bakı -2/2011, Mütərcim nəşriyyatı S. 33-34

* İngilis atalar sözlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsinin çətinlikləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi) Elm Bakı-2012. S. 15-18

* Verbals formed morphologically in different system languages. “Elm və Təhsil Mərkəzi” “Təfəkkür” Universitetinin elmi xəbərlər jurnalı Bakı-2/2013 S. 91-100

* Glimpses at English Conversation Session. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” Elmi Metodik jurnal Bakı N1,2015, S. 145-149

* Some ways of developing oral communication skills. Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” universiteti Elmi Xəbərlər jurnalı Bakı 2(8)2015. S.93-96

* The ELT curriculum as the modern requirement of education. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” Elmi Metodik jurnal Bakı 4/2015 S.5-9

* Müxtəlif sistemli dillərdə feldən düzələn sözlərin söz yaradıcılığında yeri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına əlyazmalar İnstitutu. Filologiya Məsələləri N4 Bakı – 2015. S.285-289

* Xarici dilin öyrənilməsində tələbə təqdimatlarının rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. M.Füzuli adına əlyazmalar İnstitutu. Filologiya Məsələləri N11 Bakı – 2016 S. 496-503

* İngilis və Azərbaycan dillərində morfoloji yolla söz yaradıcılığı. “Müəllim” nəşriyyatı Bakı-2016

* “İslam dininin elmə verdiyi qiymət və müsəlman alimlərinin elmə verdiyi töhfələr.” ADPU, “İslam həmrəyliyi elm və təhsildə; hədəflər və çagırışlar” Respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2017 S. 168-171

* The importance of listening in foreign language teaching. Filologiya məsələləri №18 Baki-2017 S. 16-21

* İngilis dilində Vurğu və səslərin dəyişməsi yolu ilə sözlərin yaradılması. Filologiya məsələləri №05 Baki-2018 S. 50-54

Kitablar

* Q. M. Məmmədova. “Home reading – Guide” T.Vikarinin “Chemical Secret” əsərinə tədris-metodik vəsait. “Müəllim” nəşriyyatı Bakı-2015

* Q.M. Məmmədova. (Redaktor) N. Vuyiçiç “Hüdudsuz” Tərcümə, Bakı 2016

* Q.M. Məmmədova. Translation of advertising texts. Dərs vəsaiti “Müəllim” nəşriyyatı Bakı-2016

* Q.M. Məmmədova. İngilis və Azərbaycan dillərində morfoloji yolla söz yaradıcılığı. “Müəllim” nəşriyyatı Bakı-2016