шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi fizika kafedrası

ADPU-nun  “Ümumi fizika”  kafedrasının müəllimi, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
İş telefonu: +(994)12-598-18-20
E-mail: 1959oktay@ mail.ru
QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1959- ilin noyabr ayının 3–də Dərbənd şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1976-cı ildə Bakı şəhərində 14№-li orta məktəbi  bitirmişdir.
 • Ailəlidir, bir oğlu var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI ELMI ADLARI

 • Ali təhsillidir. 1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsin ibitirib.
 • 1992-ci ildə  « Ln-Pb-X  (X=S,Se,Te; Ln=Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tu,Yb.) system ərintilərinin alınması və elektrofiziki xassələri» mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edərək 01.04.10-Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adinı alıb.
 • 2015-ci ildə docent.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1981-1983-cü illərdə “Fotoelektronika” elmi-tədqiqat institutunda  mühəndis
 • 1983-1992  ADPU-nun  “Elektrik  vəoptika”  kafedrasının baş laborant                                                   
 • 1993-2003-cü illərdə ADPU-nun “Elektrik və optika” kafedrasının laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışam.
 • 2004-2014 -cü  illərdən  ADPU-nun “Elektrik və optika” kafedrasının müəllimi
 • 2015-2018 -cü  illərdən  ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının docent.

 

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR APARIR

 • Ümumi fizika
 • Optika
 • Atom və nüvə fizikası
 • Yarımkeçiricilər fizikası;

ELMİ YARADICILIĞI

 • 70-dan cox elmi məqalənin müəllifidir
 • 15 dərs vəsaitinin və proqramın müəllifidir

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 3-magistrə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Nadir torpaq elmentlərinin iştirakı ilə AIVBVI əsasında alınmış yarımkeçirici materialların elektrofiziki xassələrinə dair  elmi-tədqiqatişiaparır.

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

 • VII Всесоюзная конференция « Химия, физика и техни­ческое применение халькогенидов», г.Ужгород, 1988,
 • III Всесоюзная научно- техническая  конференции «Материаловедение халькогенидных полупроводников», г. Черновцы, 1991,
 • Международная конференция  «Физико-химические процессы в неорганических материалах», г. Кемерово,  1998,
 • IX Международная конференция «Физико-химическим процессам в неорганических материалах», г. Кемерово, 2004,
 • Международная конференция по «Физико-химическим процессам в неорганических материалах» ( ФХР-10), Кемерово,2007,т.1, «Природа дефектов и электрофизических свойств сплавов систем ЕrхSn1-х Se»
 • The V international conference «Perspectives of peaceful use of nuclear energy» November 21-23, 2012 Baku, Azerbaijan   
 • ХI российская конференция по физике полупроводников, Санкт-Петербург, 16-20  сентября  2013 «Электронные явления в сплавах системы Sn-Тв-Sе».
 • 4th International symposium of   policies and  issues  on teacher education – Ankara,  ISPITE2014 «Müasir məktəbdə təlimin oyun və inkişafetdirici metodları».
 • 4th International symposium of   policies and  issues  on teacher education – Ankara,   ISPITE2014 «Okulda Fizik Egitimi Üzere Felsefi Düşünce Kullanimi».
 • Сборник трудов IХ Международной конференции, Санкт-Петербург, 7-10 июля 2014г.  «Электрофизические свойства соединений Рв-Yв-Sе».
 • 9 International Balkan Education and Science Congress,  16-18 october, 2014, Trakya University, Edirne «The Physics Laboratoru Classes Using Web Technologies».
 • XXIII Международная научно-техническая конференция28-30 мая 2014,  Москва , Россия «Влияние атомов примеси Sm и гамма излучения на спектры фотопроводимости слоистых монокристаллов GеS».
 • 24. ulusal eğitim bilimleri  congress,  16-18 nisan, 2015, Niğde Fizik derslerin manevi eğrencilerin manevi eğititində kavramsal değerlerin oluşturulması
 • 24. ulusal eğitim bilimleri  congress,  16-18 nisan, 2015, Niğde «Öğrencilərin öğrenmə faaliyetinin fiziksel deneyi aracılığıyla aktifleştirmesine yönelik öğretmen çalışmasi».
 • Одиннадцатый международный уральский семенар, 23 февраль-1 март 2015 «Появление дефектов  в твердых сплавах TbхSn1-хSe при γ-облучении».
 • Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education" 5 - 8 May, 2016  Çanakkale Onsekiz Mart University «Fizik öğretiminde elektronik eğitim texnolojisi».
 • "Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education" 5 - 8 May, 2016  Çanakkale Onsekiz Mart University «Aktif pedagoji teknolojileri araciliği ile fizik öğretmenlerinin eğitimi».
 • XXIV Международная научно-техническая конференция и школа по фотоэлектронике и приборам ночного видения 24-27 мая 2016 г.  Москва, Россия «Влияние атомов примеси Sm и гамма излучения на спектры фотолюминесценции слоистого монокристалла GeS».
 • XXVI  Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты» 30 мая, 2016, Новосибирск, Россия «Исследование  оптического поглощения в тонких пленках Ge1-хSmхS».
 • Uluslararasi çağdaş eğitim araştirmalari kongresi, Ekim 2016, «Ankara Okulda Mentorluk».
 • Сборник статей Международной научно - практической конференции, 13 июля 2017 г. Часть 1 Саратов,  НИЦ АЭТЕРНА «Активизация учебного процесса с использованием проблемных ситуаций на уроках физики».
 • ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2017 сборник статей научно-практической конференции с международным участием. г. Севастополь  11– 15 сентября 2017г. «Перспективные термогенераторы на основе соединений PbSe-TbSe, как источники альтернативной энергии».
 • 11-я Международная конференция «Ядерная и радиационная физика»,12-15 сентября 2017 г. Алматы, Казахстан. «Влияние γ-облучения на термоэ дс и теплопроводность монокристаллов (SnSe)1-x-(DySe)x».
 • Сборник трудов международной конференции 6-9 сентября 2017 г., Махачкала «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах».

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Гасанов О.М. «Исследование диаграммы состояния сплавов системы » Материалы IX Республиканской научной конференции Аспирантов ВУЗов Азерб., г. Баку, 1987
 • Гасанов О.М. «Получение сплавов систем , где  и влияние атомов лантаноидов , на физических свойства » Материалы XI Республиканской научной конференции  аспирантов ВУЗов Азербайджана, г. Баку, 1988
 • Гасанов О.М., Мургузов М.И., Насибов И.О. «Изучение свойств системы  и электрофизических свойств сплавов   » Сб. «Физика и химия редкоземельных полупроводников», Изд-во «Наука», г. Новосибирск, 1990
 • Həsənov O.M., Əliyev İ.İ. «ТlBiSе2-АgBiSе2  sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsiri xarakteri» Kimya problemləri jurnalı, №2, Bakı, АМЕА, 2007.
 • Həsənov O.M., Аdgözəlova  Х.А., «ТlGаSSе-GaS  sistemində faza tarazılığı» Kimya problemləri jurnalı, №1, Бакы, АМЕА, 2008,№1
 • Həsənov O.M., Адгюзалова Х.А., Murquzov M.İ. «Влияние редкоземельных металлов на стабилизацию низкотемпературной фазы » Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri,, Tom LXV, cild №6, 2009
 • O.M.Həsənov, M.İ.Murquzov, Ş.S,İsmayılov, X.A.Adqözalova «Теплопроводность и тепловое сопротивление монокристаллов » Elmiəsərlər, Fundamental elmlər. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Texniki Universiteti Cild IX (34), №2, 2010
 • O.M.Həsənov, M.İ.Murquzov, Ş.S,İsmayılov, X.A.Adqözalova «Теплопроводность монокристаллов » Неорганические материалы, т.47, №1,Москва-2011
 • O.M.Həsənov, X.A.Adqözalova,Ə.N.Aliev «Гальваномагнитные свойства твердых растворов cистемы  МnТе-FеSв» Азербайджанский химический журнал   №2, 2012.
 • O.M.Həsənov, X.A.Adqözalova, Ə.N.Aliev «Impact of γ-radiation on some kinetic effects in the alloys of ErxSnx-1Se systems» The V international conference «Perspectives of peaceful use of nuclear energy» November 21-23, 2012 Baku, Azerbaijan
 • O.M.Həsənov, М.Ə. Həsənova, Ə.N.Quliyev, A.G.Rzayeva, B.H.Həsənova (GaSb)1-x(CeSb)x (x=0-0,4) sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi Материалы научной конференции, посвященной 105-летию акам. М.Н.Нагиева, Баку, AMEA, 2013
 • İ.F.Dünyamaliyeva РвТе-YвТе əsasında alınmış termoelektrik materiallarda termo e.h.q.si və istilikkeçirmə“Fizikanın aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfransının materialları 6 dekabr 2013, Bakı, BDU, 2013
 • О.М.Гасанов, Дж.И. Гусейнов,  Т.А.  Джафаров, М.И. Мургузов Электронные явления в сплавах системы Sn-Тв-Sе Х1 российская конференция по физике полупроводников, Санкт-Петербург, 16-20  сентября  2013
 • O.M.Həsənov, R.Şahbazov, X.Adgözəlova Müasir məktəbdə təlimin oyun və inkişafetdirici metodları 4th International symposium of policies and  issues  on teacher education – Ankara,  ISPITE 2014
 • O.M.Həsənov, R.Şahbazov, С.Əsgərov, Okulda Fizik Egitimi Üzere Felsefi Düşünce Kullanimi 4th International symposium of   policies and  issues  on teacher education – Ankara,   ISPITE 2014
 • O.M.Həsənov, X.Adgözəlova, İ.F.Dünyamaliyeva, Обсуждение результатов исследования термоэлектрических свойств Yв-Ре-Те II Вeynəlxalq elmi konfransı materiallar Azerbaycan Qafqaz Universiteti, , Bakı, 18-19 aprel 2014 il
 • O.M.Həsənov, Ş.S.İsmayilov Yarimkeçirici cihazların texnologiyası “Yarimkeçiricilər fizikası” magistr fənn proqramlari, Bakı, ADPU, 2014
 • O.M.Həsənov, Ş.S.İsmayilov Yarimkeçirici çevricilər “Yarimkeçiricilər fizikası” magistr fənn proqramlari, Bakı, ADPU, 2014.
 • О.М.Гасанов, А.Б.Абасов, Дж.И.Гусейнов Электрофизические свойства соединений Рв-Yв-Sе Сборник трудов IХ Международной конференции, Санкт-Петербург, 7-10иоля 2014г.,
 • O.M.Həsənov, R.Şahbazov The Physics Laboratoru Classes Using Web Technologies, 9 International Balkan Education and Science Congress,  16-18 october, 2014, Trakya, University, Edirne
 • О.М.Гасанов, Р.С. Мадатов, А.С Алекперов., Р.Б.Байрамов Влияние атомов примеси Sm и гамма излучения на спектры фотопроводимости слоистых монокристаллов GеS,  XXIII Международная научно-техническая конференцияи научно-технический журнал  Москва, 2014,№5
 • О.М.Гасанов, А.С.,Алекперов, И.М. Мамедов,  Влияние атомов Nd  на электрофизические свойства  слоистых монокристаллов GtS  Всеукраинский межведственный научно-технический сборник, «РАДИОТЕХНИКА», Харьков Выпуск 178, 2014
 • A.S.Ələkbərov, Fiziki elektronika,  Bakalavr hazırlığı üçün fənn proqramları, Bakı, ADPU, 2015
 • O.M.Həsənov, Ş.S.İsmayilov, Yarımkeçirici materiallar və cihazların texnologiyası, Bakalavr hazırlığı üçün fənn proqramları, Bakı, ADPU,2015
 • O.M.Həsənov, X. Adgözəlova, İ.F. Dünyamaliyeva, Получение сплавов системы PbTe-YbTe и исследование их физические свойства III Вeynəlxalq elmi konfransı materiallar Azerbaycan Qafqaz Universiteti, , Bakı, 17-18 aprel 2015 il
 • О.М.Гасанов, Р.С.Мадатов, А.С.Алекперов, Эффект переключения и памяти в слоистых кристаллах GeS, Прикладная физика, научно-технический журнал, Москва, 2015,№4
 • O.M.Həsənov, X.A. Adgözəlova, A.A Əliyev, (SnS)1-x(GdS)x monokristallarında injeksiya cərəyanları, “Fizikabın actual problemləri” respublika elmi konfransının  materialları 17 dekabr, 2015
 • O.M.Həsənov, R. Abdurazaqov, H. Adgözelova, A. Aliyev,   Aktif pedagoji teknolojileri araciliği ile fizik öğretmenlerinin eğitimi, "Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education "5 - 8 May, 2016  Çanakkale Onsekiz Mart University
 • О.М.Гасанов, Дж.М.Сафаров, Х.А.Адгезалова, Фотоэлектрические свойства монокристалла (SnS)0,999(ТdS)0,001, XXIV Международная научно-техническая конференция и школа по фотоэлектронике и приборам ночного видения 24-27 мая 2016 г. Москва, Россия
 • О.М.Гасанов, Р.С.Мадатов, А.С.Алекперов, Дж.М.Сафаров, Влияние редкоземельных атомов на температурную зависимость фототока в монокристаллах GeS, Прикладная физика, научно-технический журнал, 2016,№1, Москва
 • О.М.Гасанов, А.С.Алекперов, А.Э.Набиев, Исследование  оптического поглощения в тонких пленках Ge1-хSm хS,  XXVI  Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты» 30 мая, 2016, Новосибирск, Россия
 • О.М.Гасанов, Дж.И. Гусейнов, М.И.Мургузов, Ш.С.Исмайлов, Т.Ф. Джафаров, Термоэлектрическая добротность твердых растворов (SnSe)1-x(Er2Se3)x, Прикладная физика, научно-технический журнал, 2016,№4, Москва
 • О.М.Гасанов, Р. С. Мадатов, А. С. Алекперов Влияние примеси Nd на фотопрово-димость и спектры оптического поглощения монокристалла GeS ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ Т. 84, № 1 январь — февраль 2017 Москва
 • О.М.Гасанов, Х. А. Адгезалова, Дж. И. Гусейнов, А. О. Дашдемиров Влияние атомов Gd на фоточувстви-тельность монокристалла SnS Прикладная физика, научно-технический журнал, 2017,№4, Москва

   Kitablar

 • O.M.Həsənov, X.A.Adqözalova, V.İ.Nəsirov «Elektrik  və  maqnetizmdən   məsələlər» Bakı-«Elm və təhsil» -2011
 • O.M.Həsənov, M.İ.Murquzov ,A.S.Ələkbərov «Ümumi fizika kursu» Bakı-«Elm və təhsil” -2011.
 • O.M.Həsənov, C.İ.Hüseynov, R.F.Məmmədova, X.A.Adgözəlova,T.A.Cəfərov «Atom fizikasindan laboratoriya praktikumu»  ” Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya” MMC 2016.