шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi fizika kafedrası

ADPU-nun “Ümumi fizika”  kafedrasının  dosenti, Fizika ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru
İş tel. 012 493-14-48

e-mail: qalaca@mail. ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 04.07.1969-cu ildə Laçın rayonu Qalaça kəndində anadan olub.
 • 1986-cı ildə Laçın rayonu Bozlukənd orta məktəbini bitirib
 • Evlidir. İki oğlu, bir qızı var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

 • 1992-ci ildə isə Azərbaycan Texniki Universitetinin AHT fakultəsini “yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası” ixtisası üzrə bitirib.
 • 1993-1995-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspirantura şöbəsini “Bərk cisimlər fizikası ixtisası”üzrə əyani bitirmişdir.
 •  1997-ci ildə CoCr2S4-xSex  sistemində maqnetizmin və yükdaşımanın təbiəti mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək 01.04.11-maqnit hadisələri fizikası ixtisası üzrə fizika–riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.  

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1996-cı ildən ADPU-nun fizika fakültəsində  tədris köməkçi heyətində baş laborant
 • 2006-ci ildənetibarənisə “Mexanika və Molekulyar fizika”  kafedrasının  müəllimi kimi əmək fəaliyyətini  davam etdirir.

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR  APARIR

 • Ümumi fizika
 • Bərk cisimlər fizikası
 • Astronomiya

ELMİ YARADICILIĞI

 • 35- elmi məqalənin müəllifidir
 • 3-kitabın müəllifidir
 • 10-bakalavr və magistr təhsil pilləsi üçün tədris proqramının müəllifidir

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 3-magistrə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI  

 • CoCr2S4-xSex  (x = 0,00 , 0.25, 0.50, 0.75, 1.00) maddəsində, həmçinin bəzi xromxalkoşpinellərində maqnetizmin təbiəti və kinetik hadisələrin araşdırılması.

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • E .Ə.Eyvazov, U.S.Paşabəyova, S.Ş.Qurbanov, V,İ.Hüseynov  “FERRİMAQNİTİN  EPR  SPEKTİRİ”. Azırbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri.            Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya  Bakı. AMEA 2011 №2  s.92-95
 • E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov. S.A.Zeynalov,Y.M.Abbasov. V,İ.Hüseynov.  Fizika FeCr2S4-xSex sistemində electron paramaqnit rezonansının spektri (rus dilində) .BDU, Fizika Problemləri İnstitutu “Fizikanın Müasir Problemləri”   I  respublika Konfransı
 • E.Ə.Eyvazov, V.İ.Hüseynov, S.Ş.Qurbanov. СоСr2S3.5Se0.5 sisteminin dəyişən sahədə elektirikkeçiriciliyi (rus dilində).   ФТТ,1995,т 37,№7. c.2210-2212
 • В.И.Гусейнов, Эйвазов Э.А. Гурбанов.С.Ш Парамагнитная восприимчивость магнитоупорядоченный системы Cu(Cr2-xCdx)SX    (tezis) Fizikanın aktual problermləri” İV    Respublika elmi konfransı Вакı.BDU. 2006.
 • В.И.Гусейнов, Эйвазов Э.А., Гурбанов.С.Ш. Спектры электронного парамагнитного резонанса системы FeCr2S4-xSex(tezis) Fizika problemləri institutu:”Fizikanın Müasir Problemləri” İ Respublikia konfransı.Bakı, BDU,2007
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, S.A.Zeynalov, S.Ş.Qurbanov NERNST TEOREMİ VƏ ONUN TƏTBİQ OLUNMA HÜDUDLARI (Мəqalə) KİMYA PROBLEMLƏRİ. Bakı Turan 2010 №4
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, U.S.Paşabəyova, S.Ş.Qurbanov FERRİMAQNİTİN EPR  SPEKTİRİ (Мəqalə) AZƏRBAYCAN MİLLİ ELİMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov,  N.N.Niftiyev, S.Ş.Qurbanov, Mayelərin dinamik özlülüyünün temperature asılılığının təcrübi tədqiqi. (Мəqalə) Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi, Bakı   AMİ 2012-ci il ,N 2          
 • V.İ.Hüseynov, Эйвазов Э.А. Гурбанов.С.Ш  Природа обменного взаимодействия в Cu(Cr2-xCdx)SX(х 0.2)(Мəqalə) “Fizikanın Aktual Problemləri”ⅦRespublika Elmi Konfransı .Bakı, BDU, 26 noyabır 2012
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov Magistr pilləsi üçün.  İstilik fizikası və molekulyar fizikanın tarixi və metodologiyası (Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2013
 • V.İ.Hüseynov, S.Ş.Qurbanov Magistr  pilləsi üçün . Makromolekulların (polimerlərin) quruluşu və istilik-fiziki xassələri(Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2013
 • V.İ.Hüseynov,  A.M.Allahverdiyev magistr pilləsi  üçün . Molekulyar sistemlərin spektroskopik üsullarla tədqiqi. (Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2013
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov,  S.Ş.Qurbanov, И.Я.Алимарданова Диэлектрические потери в     СoCr2S3.5Se0.5 (Мəqalə) Elmi texniki jurnal. Bakı,ATU 2014Том 2,N2 2014
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, И.Я.Алимарданова Электрический спектр  СoCr2S3.5Se0.5(Мəqalə) “Fizikanın Müasir Problemləri “VIII Respublika Konfransı  .Bakı, BDU, 24-25 dekabr 2014
 • V.İ.Hüseynov, İ.Ş.Dadaşov  R.F.Məmmədova Bakalavır  pilləsi üçün .   Ümumi fizika (Riyaziyyat İnformatika üəllimliyi) (Proqram). Ləman nəşr.2015
 • V.İ.Hüseynov, R.F.Məmmədova Bakalavır  pilləsi üçün. Ümumi fizika (İnformatika üəllimliyi) (Proqram). Ləman nəşr.2015
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, И.Я.Алимарданова Температуропроводность системы   Сo1-yСuyCr2S(y=0;0,1 и 0,3). (Мəqalə) Fizikanın Aktual roblemləri”  Respublika Elmi Konfransının materialları 17 dekabr.Bakı -2015, s.238-240

 V.İ.Hüseynov,  E .Ə.Eyvazov  Элементарная  физика (Metodik vəsait) Bakı ”Təhsi” 2016

 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, S.A.Zeynalov Bərk cisimlər fizikasından səciyyəvi testlər(Metodik   vəsait) Bakı ”Təhsil” 2016
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, N.N.Niftiyev, A.M.Allahverdiyev S.Ş.Qurbanov Ş.Xəlilov Mexanika və molekulyar fizika (Dərslik) BakıADPU 2016
 • V.İ.Hüseynov, N.N.Niftiyev Bakalavır  pilləsi üçün . “Ümumi fizika”  “050105-Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi. (Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2016
 • V.İ.Hüseynov, A.M.Allahverdiyev S.Ş.Qurbanov  Bakalavır  pilləsi üçün.”Fizuka” 050110-biologiya müəllimliyi. (Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2016
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, A.B.İbrahimli Maye metallarda nanohadisələr (Мəqalə) “Metallar Fizikasının Müasir Problemləri” V Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans, 10-11 iyun, Bakı, 2016