шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Əməyin texnologiyası kafedrası

 “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti (dos.f.ü.f.d) *

Qısa bioqrafik məlumat

* 25 iyun 1946-cı ildə Astara rayonunda anadan olub

* Ailəlidir. Üç övladı var.

Təhsili və elmi dərəcəsi

* Ali təhsillidir

* 1963-cü ildə orta məktəbi bitirib, V.İ.Lenin adına APİ-nin fizika fakültəsinə daxil olub. 1967-ci ildə ali məktəbi fizika ixtisası üzrə bitirmişdir.

* 1967-1970 ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin əyani aspiranturasında oxumuşdur.

* 1970-ci ildə N.İ. Krupskaya adına Moskva Vilayət Pedaqoji İnstututunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almışdır.

* 1984-cü ildə ADPU-nun "Ümumi texniki fənlər" kafedrasının dosenti elmi adını almışdır.

* Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə universitetdə uğurlu fəaliyyətinə görə, Fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.

Əmək fəaliyyəti

* 1970-cı ildən 1973-cü ilə kimi Fizika fakültəsinin ,,Molekulyar fizika və mexanika” kafedrasında işləmişdir.

* 1973-ci ildə Ümumtexniki fənlər fakültəsində baş müəllim, sonra isə dosent zəzifəsində çalışmışdır. Hazirda Fizika və texnologiya fakültəsinin ,,Texnologiya və onun tədris metodikası” kafedrasının dosentidir.

*

Tədris etdiyi fənlər:

* Texniki termodinamika və istilik maşınları

* Konstruksiya materialları texnologiyası

Elmi əsərləri:

* 51 elmi nəsrin, o cümlədən 5 dərs vəsaiti,12 proqramın müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi:

* İstilik energetikası fənninin tədrisinin xüsusiyyətlərinin araşdırılması.

Beynəlxaq seminar, simpozium və konfraslarda iştirakı:

* Исследование акустических параметров и вязкости смеси этилацетат-метиловый спирт в зависимости от температуры, давления и частоты. Душанбе, 1969.

* Исследование скорости распространения и поглашения ультразвука в бинорных смесах со спертами в зависимости от давления и частоты. Москва, 1972

* Исследование спектроскопических акустических и теплофизических параметров релаксирующих жидкостей. Ташкент 1976.

* Исследование релоксационных просесов в спиртах. Ташкент 1978.

Seçilmiş əsərləri

* Binar qarışıqlarda səsin udulmasının təzyiqdən və tezlikdən asılılığın təcrübi tətbiqi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı. Bakı, 1972, № 2

* Fizika –химические исследование системы Ga – Gd – sb. Azərbaycan MEA-nın Kimya jurnalı, Bakı, 2008, № 2

* Mayelərin filtirasiyasına,birincis və izotermik layların təsiri. V.İ.Lenin adına APİ-nin əsərləri, Bakı 1986.

* Filtirasiya selinin termodinamikası haqqında. V.İ.Lenin adına APİ-nin əsərləri, Bakı 1983.

Kitabları

* Dalğalı dünyamız. Dərslik. Azərnəşr. Bakı 1979.

* İstilik maşınları. Dərs vəsaiti. V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşriyyatı.

* İstilik texnikasına giriş. Dərs vəsaiti. V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşriyyatı.1982.

* Təbii enerjilər və onlardan istifadə. Dərs vəsaiti. Elm nəşriyyatı. Bakı, 2009

* Enerjinin istehsalı və ətraf mühit. Dərs vəsaiti. ADPU nəşriyyatı. Bakı, 201