шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrası

Hümmətova  Çiçək  Bəhram  qızı

ADPU-nun  “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” kafedrasının baş müəllimi.
QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

 • 1950-ci ildə Qərbi Azər­ba­y­canын Vedi rayo­nu­nda мцяллим аиля­син­дя anadan olmuşдур.
 • 1966-ci ildə orta mək­təbi Qərbi Azərbaycanda bitirib
 • Ailəlidir. İki oğlu var.

TƏHSİLİ,  ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADI

 • Ali təhsillidir. 1970-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” fakültəsinin əyani şöbəsini bitirib.
 • 1979-1983-cü illərdə ümumi pedaqogika kafedrasınын qiyabi aspirantы олмушдур.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1970-ci ildə Dəvəçi rayonunun Gilgilçay kəndində ibtidai sinif müəllimi.
 • 1971-ci ilin noyabr ayından V.İ.Lenin adına APİ-нин ibtidai təhsilin pedaqogikası вя методикасы kafedrasında baş laborant
 • 1989-cu ildə ibtidai təhsilin pedaqogikası вя методикасы kafedrasında müəllim
 • 1996-ъы илдян isə baş müəllim vəzifəsində işləyir.

TƏDRİS  ETDİYİ  FƏNNLƏR

•       Pedaqogika

•       Təhsilin əsasları

•       Azərbaycan məktəb və prdaqoji fikir tarixi

•       Həyat bilgisi

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

Müasir dövrdə şəxsiyyətin formalaşdırılması problemi.

ЕЛМИ  MƏQALƏLƏR

 1. Fiziki tərbiyə məsələləri klassik irsimizdə // Pedaqoji fakültənin 50 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransın materialları. Bakı, “Еlm və təhsil”, 2010, с. 32-34
 2. Кичик мяктяблилярин аилядя вя синифдянкянар фяалиййят просесиндя щуманист рущда тярбийясинин зярурилийи // Педагожи тядгигатлар. Елм вя тящсил, Бакы, 2010, сящ.20-23
 3. Кичик йашлы мяктяблилярин ямяк тярбийяси цзря аиля иля иш // Педагожи факцлтянин профессор – мцяллим щейятинин АДПУ-нун 90 иллийиня щяср олунмуш елми – практик конфрансынын материаллары. Елм вя тящсил. Бакы, 2011, сящ.57-59
 4. Мцасир дярсин бязи хцсусиййятляри // Педагожи Университет Хябярляри. Бакы, 2012, №4, сящ. 266-268
 5. Гцдрятли сийасятчи, бюйцк шяхсиййят // Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 90 иллийиня щяср олунмуш АДПУ-нун Педагожи Факцлтя ямякдашларынын елми – практик конфрансынын материаллары. Елм вя тящсил», Бакы, 2012
 6. Севимли тялябям // Профессор Фяррух Рцстямов 50. Елм вя тящсил. Бакы, 2011, сящ. 330-331
 7. Факторы формирования личности современного человека // Материалы международной научно – педагогической конференции. Санкт – Петербург. 17 апреля, 2014, ст.247-249
 8. Особенности воспитания гуманизма в процессе учебной деятельности // Материалы международной научно – педагогической конференции. Санкт – Петербург. 17 апреля, 2014, ст.247-249
 9. Педагожи просесдя саьлам мяняви – психоложи мцщитин зярурилийи // Педагожи Университет Хябярляри. Бакы, 2014, сящ. 332-334
 10. Реализация идей единства обучения и социального воспитания в школе. Реализация социальных функций непрерывного образования в процессе подготовки срциально – педагогических кадров: международная коллективная монографийя. Санкт –Петербург, 2015, ст. 103-106
 11. Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения. Материалы международных научно – практических конференций. Санкт –Петербург, 2016, ст.249-251
 12. Kiçik məktəblilərdə humanizm tərbiyəsinin kriteriyaları / Respublika ali məktəblərarası elmi konfransının məruzə və bildirişlərinin tezisləri. Бакы, 1999, с. 32
 13. Шяхсиййятин формалашмасында юзцнцтярбийянин ролу / АДПU-нун профессор – мцяллим щейятинин Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 87-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш ЫХ елми конфрансынын материаллары. 2010, с. 89
 14. Синифдянхариъ ишлярин щяйата кечирилмяси просесиндя кичик мяк­тяблилярин щуманист тярбийясинин башлыъа хцсусиййятляри / Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин профessor-мцяллим щейятинин улу юндяримиз Щ.Ялийевин анадан олмасынын 87-ъи илдюнцмцня щяср олун­муш елми конфрансын материаллары. Бакы, АДПУ, 2010, с. 47