шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi texnologiyası kafedrası

Oqtay Nəbiyev Qulu oğlu

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, baş müəllim

Əlaqə nömrəsi: (050) 3760388

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1960-cı il 07 noyabrda Bakı şəhərində anadan olub.
 • Evlidir, 2 övladı  var.
 • 1977-ci ildə Bakı şəhər 247 saylı orta məktəbibitirib.  

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı və fəxri adı

 • Ali təhsillidir. 1977-ci Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU) mexanika-riyaziyyat fakültəsinə  qəbul olub, 1982-ci ildə bitirib.

Əmək fəaliyyəti

 • 1982-1985-ci illərdə Dəvəşi (Şabran) rayonu Dağbilici və Məşrif kənd orta məktəblərində müəllim
 • 1985-1987-ci illərdəBakı şəhər İcraiyyə Komitəsi, inspektor 1992-ci ildə ADPU-da müəllim
 • 1987-ci ildən AMİ-də proqramçı-mühəndis, metodist, kabinet müdiri, b/m. Hal-hazırda  ADPU-da baş müəllim

Apardığı dərslər

 • Riyaziyyat
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları
 • Riyaziiyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası
 • Sadə riyazi təsvvürlərin formalaşdırılmasının nəzəri əsasları
 • Sadə riyazi təsvvürlərin formalaşdırılmasınıntədrisi metodikası

Tədqiqat sahəsi

 • Riyaziyyat və informatika fənlərinin əlaqəli tədrisinin əsas istiqamətləri

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin siyahısı

Elmi-metodikəsərlərinadı

Əlyaz.

yaçap

Nəşriyyatınadı, kitab, jurnalili

Çaphəcmi

Birgəmüəlliflərinadı

1

2

3

4

5

6

1.

«Korvet» fərdikompüterlərindəBASICproqramlaş­dırmadilininqrafikivasitələrindənistifadəedilməsi

çap

Metodikvəsait, 1992

16 səh

Ə.Dosəlizadə, Q.Abbasov

2.

Kompüterlədialoqluqarşılıqlıtəsirşəraitindəşagirdlərdəyaradıcıtəfəkkürüninkişafıproblemləri

çap

«Psixologiyaelmivəməktəbpraktikası» mövzusunahəsredil­mişrespublikaelmi-praktikkon­fran­sıntezisləri, Bakı-1991

35-36

səh

 

3.

Kompütervasitəsiləşagirdlərinriyaziyyatdanbilikvəbacarıqlarınınmənimsənilməsinənəzarətintəşkilinədair

çap

AzərbaycanElmiTədqiqatPeda­qojiElmlərinstitutuaspiratvədissertantlarınelmikonfransınıntezisləri, Bakı-1992

Səh 20

Z.Ə.Kəlbəliyev

4.

Xsiniflərdə «İnformatikavəHT-inəsasları» fənnininproqramınınyenitədrisplanınauyğuntematikplanı

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2000 №1

55-56 səh

A.F.Əliyev

N.D.Hacıyev

5.

Kompütervasitəsiləşagirdlərinriyaziyyatdanbiliyininqiymətləndirilməsi

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2000 №1

70-72

 

6.

VIsiniflərüçünriyaziyyatdanyoxlamayazıişinümunələri

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2000 №4

36-42 səh

N.D.Hacıyev

7.

VIIsiniflərüçüncəbrdənyoxlamayazıişinümunələri

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2000 №1

51-57 səh

N.D.HacıyevS.Ə.Şabanova

8.

VIIsinifləpüçünhəndəsədənyoxlamayazıişinümunələri

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2000 №4

51-57 səh

N.D.HacıyevH.Ə.Veysov

9.

Riyaziyyatınibtidaikursununnəzəriəsaslarıməsələvəmisallarda (dərsvəsaiti), IIhissə

çap

«Nərgiz» nəşriyyatı, 2001, kitab

214 səh

S.A.Feyziyev

N.D.Hacıyev

1

2

3

4

5

6

10.

Sətrimassivlərəaidməsələlər

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2001 №4

32-35

N.M.Mahmudov, A.F.Əliyev, N.H.Nəsibov

11.

OrtaümümtəhsilməktəblərininVIsinifləriüçünriyaziyyatdandidaktikmateriallar (metodikvəsait)

çap

«Nərgiz» nəşriyyatı, 2002,

«Müəllim» nəşriyyatı, 2003 kitab

122 səh

N.D.Hacıyev

12.

OrtaümümtəhsilməktəblərininVIIsinifləriüçüncəbrdəndidaktikmateriallar (metodikvəsait)

çap

«Nərgiz» nəşriyyatı, 2001, kitab

100 səh

N.D.HacıyevH.Ə.Veysov

13.

OrtaümümtəhsilməktəblərininVIIsinifləriüçünhəndəsədəndidaktikmateriallar (metodikvəsait)

çap

«Nərgiz» nəşriyyatı, 2001, kitab

52 səh

N.D.HacıyevH.Ə.Veysov

14.

VIIIsiniflərüçüncəbrdənyoxlamayazıişinümunələri

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2002 №3

66-73

N.D.Hacıyev, N.M.Mahmudov

A.X.Məmmədov

15.

VIIIsiniflərüçünhəndəsədənyoxlamayazıişinümunələri

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2002 №3

73-76 səh

N.D.Hacıyev, N.M.Mahmudov

A.X.Məmmədov

16.

OrtaümümtəhsilməktəblərininVIIIsinifləriüçüncəbrdəndidaktikmateriallar (metodikvəsait)

çap

«Qarant»  firması, 2002, kitab

100 səh

N.D.Hacıyev

17.

OrtaümümtəhsilməktəblərininVIIIsinifləriüçünhəndəsədəndidaktikmateriallar (metodikvəsait)

çap

«Qarant»  firması, 2002, kitab

52 səh

N.D.Hacıyev, N.M.Mahmudov

A.X.Məmmədov

18.

WindowsXPəməliyyatsistemindəistifadəçininqrafikinterfeysi

 

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2003 №4

35-43

İ.Məmmədov

19.

OrtaümumtəhsilməktəblərininVsinifləriüçün

riyaziyyatdandidaktikmateriallar (metodikvəsait)

çap

«Müəllim» nəşriyyatı, 2003

118 səh

A.P.Bayramov

N.D.Hacıyev

20.

OrtaümümtəhsilməktəblərininIXsinifləriüçünhəndəsədəndidaktikmateriallar (metodikvəsait)

çap

«Müəllim» nəşriyyatı, 2004 kitab

48 səh

N.D.Hacıyev, A.X.Məmmədov

21.

ÜmümtəhsilməktəblərininIXsinifləriüçüncəbrdənyoxlamayazıişinümunələri

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2004 №3

40-48səh

N.D.Hacıyev, A.X.Məmmədov

22.

Riyaziyyatınibtidaikursununnəzərəiəsaslarıməsələvəmisallarda(dərsvəsaiti) Ihissə

çap

«Təhsil» TRMnəşriyyatı

130 səh

S.A.Feyziyev,

N.D.Hacıyev

1

2

3

4

5

6

23.

ÜmümtəhsilməktəblərininIXsinifləriüçünhəndəsədənyoxlamayazıişinümunələri

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2004 №4

64-65

N.D.Hacıyev

24.

OrtaümümtəhsilməktəblərininIXsinifləriüçüncəbrdəndidaktikmateriallar (metodikvəsait)

çap

«Müəllim» nəşriyyatı, 2004 kitab

121 səh

N.D.Hacıyev, A.X.Məmmədov

25.

Riyaziyyat-4 (Müəllimvəvalideynlərüçün), metodikvəsait

çap

BQU-nunnəşriyyatı, 2006, kitab

368 səh

N.R.Abbasov, Z.Z.Məmmədov

26.

Kompüter məktəbdə riyaziyyatdan hesablama eksperimentinin aparılması vasitəsi kimi

çap

AMİ-nin xəbərləri, №2, 2008

90-98

 

27.

“Pedaqogika və psixologiya” ixtisası üzrə “Psi­xo­logiyada riyazi metodlar” fənninin PROQRAMI (bakalavr hazırlığı üçün)

çap

«Müəllim» nəşriyyatı, 2010

8 səh

 

28.

“Pedaqogika və psixologiya” ixtisası üzrə “Riyaziy­yat” fənninin PROQRAMI (bakalavr hazırlığı üçün)

çap

«Müəllim» nəşriyyatı, 2010

7 səh

Ə.M.Məmmədov

29.

“Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə “Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşd­ırılması kursunun nəzəri əsasları”

çap

«Müəllim» nəşriyyatı, 2010

8 səh

S.S.Həmidov

30.

Orta məktəbdə riyaziyyat təliminin informatika fənni ilə əlaqəli tədrisinin əsas istiqamətləri

çap

“Tədris prosesinin təkmilləşdiri­lməsinin pedaqoji-psixoloji prob­lem­ləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan-2011

124-125

 

31.

Həndəsə kursunda qurma məsələlərinin öyrədilməsində alqoritmik mədəniyyətin formalaşdırılması

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2014 №4

66-72

N.D.Hacıyev

32.

Orta riyazi təhsildə yeni nəzəri biliklərin əhəmiyyəti

çap

Fizika, riyziyyatvəinformatikatədrisi. Jurnal 2015  №4

 

N.D.Hacıyev

 33.

Riyaziyyatın ibtidai kursunda çoxluğun sinif təşkil etməsi ilə bağlı nəzəri-metodik mülahizələr,

çap

Fizika, riyziyyat və informatika tədrisi. Jurnal 2017  №3

 

N.D.Hacıyev