шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi texnologiyası kafedrası

Şükürov Rasim Yusi foğlu

Pedaqoğika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Riyaziyyat və onnnun ibtidai kursunun  metodikası kafedrasında dosent                               

050-357-80-01 (mobil)

Qısa bioqrafik məlumat

Doğulduğutarix:          25 sentyabr 1953-cüil

Ailəvəziyyəti:                ailəli

Təhsili:                          1970-1974-cüillərdəAzərbaycanDövlətPedaqojiUniver­sitetinriyaziyyatfakültəsi (fərqlənmədiplomu)

İxtisası:                         Riyaziyyatmüəllimi

                                      Pedaqoğika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

İştəcrübəsi:

1973-1976 -                  V.İ.LeninadınaAPİ-ninriyaziyyatfakültəsininKomsomolKomitəsininazadkatibi

1976-1985 -                  ÜmumittifaqGeofizikiKəşfiyyatÜsullarıElmi-Tədqiqatİnstitutundamühəndis, kiçikelmiişçi, böyükmühəndis

1985-1990 -                  AzərbaycanDövlətPedaqojiUniversitetindəriyaziyyatçıproqramist

1990-1994 -                   HəminUniversitetdəaspiranturaşöbəsininmüdiri

1990-1992 -                   HəminUniversitetdəHesablamariyaziyyatıvəehtimalnəzəriyyəsikafedrasındamüəllim

1992-1993 -                   HəminUniversitetdəRiyaziyyatınortaməktəbdətədrisimetodikasıkafedrasındamüəllim

1993-1997 -                  Həminkafedradadosent

1997-1999 -                  AzərbaycanRespublikasıTəhsilNazirliyindəbaşmütəxəssis

1999-2000 - Azərbaycan Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən hazırlanması Baş İnstitutunun (Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu)Təhsilin idarəedilməsi kafedrasında dosent

2000-2010 -                  Riyaziyyat, informatikavəonlarıntədrisimetodikasıkafedrasındadosent

1999-2001 -                  HəmininstitutdaYenidənhazırlanmafakültəsinindekanı

2001-2005 -                  İbtidaitəhsilinpedaqogikavəmetodikasıfakültəsinindekanı

2005-2007 -                  Tədris-metodikmərkəzinmüdiri

2007-2013–                  Riyaziyyatvəonuntədrisimetodikasıkafedrasınınmüdiri

2013-2015-         Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu-Mingəçevir filialının direktoru

2016 –2017              ADPU-nun "İKT ,Monitorinq və Qiymətləndirmə Mərkəzi"ndə  baş mütəxəssis  

2017-h/h kimi              ADPU-nun “Riyaziyyat və onnnun ibtidai kursunun tədisi metodikası “kafedrasında dosent

Hökumət təltifi

2009  -Əməkdar müəllim

Tədrisetdiyifənlər

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları
 2. Seçmə fənn: Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər
 3. Məsələ həlli təliminin metodiki problemləri
 4. Seçmə fənn: Riyaziyyat təlmində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə

Əsas çapolunmuş işləri

 1.  Proqramlar
 • İnformatikanın tədrisi metodikası (Pedaqoji Universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 1997)
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. («İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası» ixtisasıüzrəbakalavrhazırlığıüçünproqram. Bakı, 2009)
 • Hesablama riyaziyyatı. («Riyaziyyat və informatika» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2009)
 • Cəbr. («Riyaziyyat və informatika» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2009)
 • Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli («Riyaziyyat və informatika» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2009)
 1. II. Dərsvəsaiti
 • Ədədi üsullardan laboratoriya işlərinin aparılmasına dair metodik göstərişlər (metodik göstəriş). Bakı, 1987.
 • Ədədi üsullar fənnindən laboratoriya işləri (metodik göstəriş). Bakı, 1988.
 • Fərdi kompüter və Beyzik proqramlaşdırma dili. Bakı, 1991.
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti). I hissə. Bakı, 2002.
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti). II hissə. Bakı, 2003.
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti) (Həndəsənin elementləri). III hissə. Bakı, 2004.
 • Həndəsə məsələləri (həlli ilə) (metodik vəsait). Bakı, 2009.
 • Hesablama riyaziyyatı (dərs vəsaiti). Bakı, 2010.
 • Elementar riyaziyyat (dərs vəsaiti ).Bakı,2010
 • Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti ).Bakı,2012

 

III. Elmiişlər

 

 

 • Mikroprosessortexnikasıortaməktəbdəriyaziyyatdərslərininsəmərəliliyininartırılmasıvasitəsikimi. (Məqalə. «Mikroprosessortexnikasınıntətbiqiiləriyazifənlərintədrisininxüsusiyyətləri» aliməktəblərarasıelmi-metodikkonfransınmaterialları, 1987)
 • Şagirdlərinidrakfəallığınınartırılmasındahesablamatexnikasınınrolu (tezis, APİ-ninprofessor-müəllimheyətinin 50-cikonfransınıntezisləri, 1989)
 • Riyaziyyatdərslərindəkompüterlərinqrafikimkanlarındanistifadə (məqalə, PedaqojiUniversitetxəbərləri. Fənlərintədrisibölməsi, №1, 1997)
 • İnkişafetdiricitəlimprosesindəibtidaisiniflərdəməsələhəllininxüsusiyyətləri. (məqalə, AzərbaycanMüəllimlərİnstitutununXəbərləri, №1, 2007)
 • Riyaziyyatınibtidaikursununtədrisiprosesindəinkişafetdiricitəliminreallaş­dırıl­masıimkanları (məqalə, TəhsilOcağıjurnalı, №3-4, 2009)
 • Cədr elementlərinin tədrisi prosesində fəndaxili rekursiv əlaqələrin reallaşdırılması(məqalə, AMİ-nin Xəbərləri,№2,2010)
 • İbtidai sinif müəllimi hazırlığında riyaziyyatın tədrisi və fəndaxili əlaqələrin reallaşdırılması imkanları(Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları və Sorunları Sempisyumu II, 16-18 mayıs,2010,Hacettepe ,Beytepe-Ankara)
 • Həndəsə elementlərinin tədrisi prosesində fəndaxili rekursiv əlaqələrin reallaşdırılması imkanları(məqalə,Azərb.Resp.Təhsil Problemləri İnstitutu,elmi əsərlər,2011, № 2)
 • İbtidai sinif müəllimi hazırlığında riyaziyyat tədrisində varislik(tezis,Müəllim hazırlığının müasir problemləri beynəlxalq elmi konfransının materialları. AMİ,Bakı,2011)
 • İbtidai sinif müəllimi hazırlığı prosesində kurikulumun məzmun xətlərinin nəzərə alınması tədrisin keyfiyyətini artıran vasitə kimi(məqalə,”Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Lənkəran,23-25 dekabr,2011)
 • Ali pedaqoji institutlarda ibtidai sinif müəllimi hazırlığında riyaziyyat tədrisinin bəzi məsələləri(“Müəllim hazırlığının müasir problemləri:təhsildə elmi və texnoloji innovasiyalar” II Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları,AMİ,Bakı, 26-28 noyabr,2012)
 • Ali pedaqoji institutlarda ibtidai sinif müəllimı hazırlığı və riyaziyyatın tədrisində fəndaxili əlaqələrin reallaşdırılması problemi(Beynəlxalq konfrans,Ağrı,Türkiyə, 25-27 sentyabr, 2013)
 • Nəzəriyyə ilə metodikanın vəhdəti pedaqoji kadr hazırlığının keyfiyyətini artıran əsas amillərdən biri kimi(“Müəllim hazırlığının müasir probleməri:texnoloğiya, təhsil və inkişaf” III Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları.AMİ,Bakı, 22-24 may,2014)
 • Fəndaxili əlaqə vasitəsi ilə riyaziyyatın bəzi bazis anlayışlarının praktik istiqamətinin gücləndirilməsinə dair(məqalə,Azərb.Resp.Təhsil  İnstitutu,elmi əsərləri,2018, № 6)