шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Təsviri incəsənət və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikasının dosenti

Əlaqə nömrəsi: (051) 892 64 08

Qısa bioqrafik məlumat

* 1954-cü ildə 20iyunda Masallı şəhərində anadan olub.

* Evlidir, 4qızı 6nəvəsi var.

* 1970-ci ildə Masallı şəhər 3saylı orta məktəbin 8-inci sinifini bitirib.

* 1970-ci ildə Ə. Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq texnikomunun «Rəsm,rəsmxət müəllimi» ixtisasına qəbul olub, 1974-cü ildə bitirib.

*

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı və fəxri adı

* Ali təhsillidir. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin «Bədii qrafika» fakultəsinə qəbul olub, 1985-ci ildə fərqlənmə diploma ilə bitirib.

* 2004-cü ildə namizədlik dissertasiyasını « İbtidai siniflərdə təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi» mövzusunda müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi adını alıb.

* 2008-ci ildən dosentdir.

* 2012-ci ildə əməkdar rəssam fəxri adına layiq görülüb.

*

Əmək fəaliyyəti

* 1974-1980-cı illərdə Masallı rayonu Boradigah qəsəbəsi N=1 orta məktəbdə müəllim

* 1985-ci ildə ADPU-nin Rəsm, heykəltəraşlıq və boyakarlıq kafedrasında baş lobarant və s\h məllimi

* 1992-ci ildə ADPU-da müəllim

* 1997-ci ildə ADPU-da baş müəllim

* 2001-2016-cı illərdə ADPU Rəsm, heykəltəraşlıq və boyakarlıq kafedrasının müdiri işləmişdir.

* 2017-ci ildən ADPU-nun Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikasının dosenti işləyir.

*

Apardığı dərslər

* Rəsm

* Boyakarlıq

* Dəzgah qrafikası

* Kompozisiya

Tədqiqat sahəsi

* Rəsm və boyakarlıq fənlərinin tədrisi metodikası

* Heykəltəraşlıq və kompozisiyanın tədrisi

* Fənlərarası əlaqənin problemləri

*

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin siyahısı

№ İşin adı İşin növü Nəşriyyat,jurnal və s. adı İşin həcmi

1. Fənlərarası əlaqə və ibtidai sinif şagirdlərinin idrak fəallığının artırılması məsələləri. Tezis Pedaqogika elminin metodoloji əsasları və anlayış terminologiya sisteminin təkmilləşdirilməsi. Bakı, BDU, 1996 Səh. 73-74

2. İbtidai siniflərdə təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinə dair. Tezis Bakı, Mütərcim, 1996 Səh. 31-32

3. Təsviri sənət dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin təşkilinə dair. Tezis Bakı, Mutərcim, 1997 Səh. 23-24

4. Təsviri sənət fənninin təbiətşünaslıqla əlaqəli öyrədilməsi haqqında. Tezis Bakı, «Azəri», 1999 Səh. 65-66

5. İbtidai siniflərdə təsviri sənət dərslərində sulu boya ilə işin təşkili məsələləri. Tezis Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar pedaqoji elmlər seriyasi, Bakı, ADPU, 1996, №3 Səh. 145-146

6. Təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin mühüm problemləri haqqında. Məqalə Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar pedaqoji elmlər seriyasi, Bakı, ADPU, 1996, №3 Səh. 162-167

7. Təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi məsələləri. Tezis Təhsil islahatı və ibtidai məktıbin aktual problemləri mövzusunda ali məktəblərarasi elmi və tədris- metodik konfransın materialları. Bakı, «Nurlan»,2000 Səh. 79-80

8. İbtidai siniflərdə təsviri sənətin riyaziyyatla əlaqəli tədrisi yolları. Məqalə BAPQS-in «Elmi xəbərlər» i, I braxılış, Bakı, «Nurlan» , 2001 Səh. 41-45

9. Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası. Proqram Pedaqogika kafedrası üzrə proqramlar. (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün) Bakı, «Azər» SC, 2002 Səh. 145-155

10. S. Bəhlulzadənin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsində mühasibə metodundan istifadə. Məqalə Təhsil, Mədəniyyət, İncəsənət. Elmi- nəzəri və metodik jurnal. Bakı, «Təhsil», 2003, №1 Səh. 89-90

11. İbtidai siniflərdə təsviri sənətin başqa fənlərlə əlaqəli tədrisinə verilən tələblər. Məqalə Pedaqoji Universitetin xəbərləri (Humanitar və Təbiət elmləri seriyası)Bakı, ADPU-2005,№2 Səh. 155-159

12. Təsviri sənət fənninin təbiətşünaslıq fənni ilə əlaqəli tədrisi yolları. Məqalə Bakı Slavyan Universiteti.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktuaproblemləri.Mürtəcim,2005,№2 Səh. 224-227

13. Təsviri sənətin təlim-tərbiyə sistemindəki rolu, yeri və əhəmiyyəti. Məqalə Pedaqoji Universitetin xəbərləri (Humanitar elmləri seriyası), Bakı, ADPU-2005,№3 Səh. 349-353

14. Təsviri sənət fənninin riyaziyyat fənni ilə əlaqəli tədrisinə dair. Məqalə Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər 2005,№3 Səh. 231-234

15. Təsviri sənətin inkişafı milli mədəniyyətin meyarlarından biri kimi. Məqalə Bakı Slavyan Universiteti.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, Mürtəcim,2005,№3 Səh. 177-181

16. Təsviri sənət fənninin riyaziyyat fənni ilə əlaqəli öyrənilməsi Məqalə Bakı Slavyan Universiteti.Humanitar elmlərin Səh. 294-297

məsələləri. öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, Mürtəcim,2005,№4

17. Təsviri sənət fənninin təbiətşünaslıq fənləri ilə əlaqəli tədrisi. Məqalə Mədəni- maarif elmi, metodiki,publisistik jurnal, Bakı,2005,№8 Səh. 10-13

18. Proqram təsviri sənətin metodikası. Proqram Bakı Slavyan Universiteti «Mürtəcim»-2005 Səh. 13 T.İ. Məmmədov Ç.A. Rüstəmov

19. Təsviri sənət fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin mahiyyəti haqqında. Məqalə Pedaqoji Universitetin xəbərləri (Humanitar və Təbiət elmləri seriyası), Bakı, ADPU-2006,№1 Səh. 572-579

20. Təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin əhəmiyyəti. Məqalə Bakı Slavyan Universiteti.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, Mürtəcim,2006,№1 Səh. 226-229

21. Fənlərarası əlaqə pedaqoji problem kimi. Məqalə Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər 2006,№3 Səh. 182-187

22. İbtidai siniflərdə fənlərarası əlaqədən istifadə. Məqalə Pedaqoji Universitetin xəbərləri (Humanitar və Təbiət elmləri seriyası), Bakı, ADPU-2006,№2 Səh. 506-511

23. Təsviri sənət fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin xüsusiyyətləri. Məqalə «Milli- maarif işi»,elmi,metodiki, publisistik jurnal, Bakı, 2006, №5 Seh. 33-36

24. Rəsm. Proqram Pedaqoji Universitet və İnstitutlarinda bakalavr hazırlığı üçün proqram, Bakı, ADPU,2006 8 Səh.

25. Boyakarlıq. Proqram Pedaqoji Universitet və İnstitutlarinda bakalavr hazırlığı üçün proqram, Bakı, ADPU,2006 9 Səh.

26. Kompazisiya. Proqram Pedaqoji Universitet və İnstitutlarinda bakalavr hazırlığı üçün proqram, Bakı, ADPU,2006 5 Səh.

27. Plener.(Çöl təcrübəsi) Proqram Pedaqoji Universitet və İnstitutlarinda bakalavr hazırlığı üçün proqram, Bakı, ADPU,2006 8 Səh.

28.

Rəsm.(Müstəqil dərslər üçün) Proqram Pedaqoji Universitet və İnstitutlarinda bakalavr hazırlığı üçün proqram, Bakı, ADPU,2006 6 Səh.

29. Boyakarlıq. (Müstəqil dərslər üçün) Proqram Pedaqoji Universitet və İnstitutlarinda bakalavr hazırlığı üçün proqram, Bakı, ADPU,2006 6 Səh.

30. Rəsm Proqram Bakı, «Təhsil», nəş. ,2012 3-23 Səh İ. Məmmədov

31. Boyakarlıq Proqram Bakı, «Təhsil», nəş. ,2013 3-19 Səh İ.Məmmədov

32. Kompozisiya Proqram Bakı, «Təhsil», nəş. ,2013 3-7 Səh İ.Məmmədov B.Ağayeva

33. Dəzgah qrafikası Proqram Bakı, «Təhsil», nəş. ,2013 3-7 Səh İ.Məmmədov B.Ağayeva

34. Rəsm Proqram Bakı <<Təhsil >>, nəş., 2015 3-20 Səh İ.Məmmədov

35. Boyakarlıq Proqram Bakı <<Təhsil>>, nəş., 2015 3-19 Səh İ.Məmmədov

36. Naturadan rəsm və boyakarlıq dərslərinin tədrisi mərhələləri Məqalə <<ADPU xəbərləri>> 2015 N=3 Səh 467-470

Rəsm əsərlərinin siyahısı

1. «F. Haşımov» , 108x91 «R. Babayev» 135x105, Ekslibris, Linoqravyura, Zaqafqaziya rəssamlarinin III- regional Eksibris sərgisi 1988-ci il Bakı, V. Səmədova adına sergi salonu.

2. «Şah İsmayıl Xətai» Ekslibris, Linoqravyura, 97x120, x3, Respublika sərgisi 1989-cu il Bakı, S. Bəhlulzadə adına sergi salonu.

3. «Bərpaçılar» Linoqravyura 35x47, «Qrafika-89» Respublika sərgisi. Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

4. «N. Gəncəvi- 850» 125x120, «N. Gəncəvinin xatirəsinə» 125x105, Ekslibris, Linoqravyura, Beynəlxalq Ekslibris müsabiqə-sərgisi 1991-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

5. «Tahir Salahov» Ekslibris, Linoqravyura, 10x12 Beynəlxalq Ekslibris sərgisi-1991. Vilnus şəhəri.

6. «Sərhəddin keşiyində» Linoqravyura, 35x40, Respublika sərgisi 1994-cu il. Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

7. «Gül natürmotu» sulu boya 35x50, Respublika sərgisi 1996-cı il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

8. «Çadır şəhərində» yağlı boya 60 x80, Respublika sərgisi 1998-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

9. «Məhsəti Gəncəvi XII əsr » 12x16, «V.Kərimzadə» 14x17 Ekslibris, Linoqravyura, Miniatura və kitab qrafikası Respublika sərgisi 2000-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

10. «Xəzərin sahili» yağlı boya 50x 60, Respublika sərgisi, 2002-ci il, Azərbaycan Dövlət İncəsənət muzeyində.

11. «Nizami Gəncəvinin portreti» yağlı boya 50x70, Respublika sərgi müsabiqəsinin qalibi II dərəcəli mükafatçı, «Azərbaycan Dünyası» Qalereyası, 2003-cü il.

12. «Sahildə» yağlı boya 90x120, Respublika sərgisi, 2004-cu il, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

13. «Qayiqlar» yağlı boya 50x70, Respublika sərgisi, 2005, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

14. «Xocalı fəlakəti» sulu boya- tuş, 45x70, Respublika sərgisi, 2005-ci il Azərbaycan Dövlət İncəsənət muzeyində.

15. «Çay yığan qızlar» Linoqravyura 46x47, Respublika sərgisi, 2005-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

16. «Qaçqın qadın» Linoqravyura, 35x 48, Respublika sərgisi, 2005. Bakı, Səmədova adina sərgi salonu.

17. «Ana körpəsi ilə»Linoqravyura, 32x45, Respublika sərgisi, 2005-ci il. Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

18. «C.Həsənzadə» 10x12, « M. Talıbov» 12x 14, Ekslibris, Respublika sərgisi, «Azərbaycan Dünyası» Qalereyası, 2006-cı il.

19. «Abşeron bağı» yağlı boya 40x50, Respublika sərgisi, 2006-cı il, Bakı, V. Səmədova adına sərgi salonu.

20. «Lerik mənzərəsi» yağlı boya 50x60, Respublika sərgisi, 2006-cı il, Bakı, V. Səmədova adına sərgi salonu.

21. «Payızda» yağlı boya 70x90, Respublika sərgisi, 2006-cı il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

22. «Emalatxanada» yağlı boya 80x110, Respublika sərgisi, 2006-cı il, Bakı, V. Səmədova adına sərgi salonu.

23. Natürmort «Xarı bülbül» yağlı boya 60x80, Respublika sərgisi, «Azərbaycan Dünyası» Qalereyası, 2006-cı il.

24. «İçəri şəhər» Linoqravyura, 30x45, Respublika sərgisi, 2007-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

25. « Qız qalası» Linoqravyura, 30x45, Respublika sərgisi, «Azərbaycan Dünyası» Qalereyası, 2007-ci il.

26. «Yay fəslində» Linoqravyura, 31x45, Respublika sərgisi, 2007-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

27. «Sənaye şəhəri» yağlı boya, 70x90, Respublika sərgisi, 2007-ci il, Bakı, V. Səmədova adına sərgi salonu.

28. «Plenerdə»yağlı boya, 80x100, Respublika sərgisi, 2007-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

29. «Masallı mənzərəsi»yağlı boya, 50x60, Respublika sərgisi, 2007-ci il, Bakı, V. Səmədova adına sərgi salonu.

30. Natürmort «Mis qablar» yağlı boya, 70x 80, Respublika sərgisi, 2007-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

31. «Payiz» yağlı boya, 40x50, Respublika sərgisi, 2008-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

32. «Qayalar»yağlı boya, 50x60, Respublika sərgisi, 2009-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

33. «Bərpaçı qız»yağlı boya, 50x60, Respublika sərgisi, 2010-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

34. «Köhə Bakı» yağlı boya, 35x40, Respublika sərgisi, 2011-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

35. «Roman qalası» yağlı boya, 35x50, Respublika sərgisi, 2011-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

36. «Suraxanı Atəşgahı » yağlı boya, 40x50, Respublika sərgisi, 2012-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

37. «Qızıl payız » yağlı boya, 60x70, Respublika sərgisi, 2010-ci il, Bakı, S. Bəhlulzadə adına sərgi salonu.

38. «20 Yanvar» yağlı boya, 70x70, Respublika sərgisi, 2013-cü il, Bakı, V.Səmədova adına sərgi salonu.

39. «Qırmızı qar» yağlı boya, 70x90, Respublika sərgisi, 2013-ci il, Bakı, V.Səmədova adına sərgi salonu.

40. «Masallı mənzərəsi» yağlı boya, 60x80, Respublika sərgisi, 2014-cü il, «Azərbaycan Dünyası» Qalereyası

41. «Narlar» yağlı boya, 55x70, Respublika sərgisi, 2014-cü il, Bakı, V.Səmədova adına sərgi salonu.

Dərsliklər və vəsaitlər

* İbtidai siniflərdə təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin bəzi məsələləri, Bakı, ADPU, 2001

* İbtidai siniflərdə təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi, Bakı, ADPU,2006

* İbtidai siniflərdə təsviri incəsənətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin təşkili, Bakı, ADPU, 2007

* Plener.(Çöl təcrübəsi) ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı, «Adiloğlu», nəş. ,2008

* Təsviri İncəsənət. (5-ci sinif üçün dərslik), Bakı, «Təhsil», nəş. ,2008

* Rəsm (ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, «Təhsil», nəş. ,2012

* Boyakarlıq (ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, «Təhsil», nəş. ,2013

Exit
Exit
Exit