шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Təsviri incəsənət və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

* “Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası” kafedrasının baş müəllimi

Qısa bioqrafik məlumat

* 12 avqust 1964-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub

* Subay

Təhsili və elmi dərəcəsi

* Ali təhsilli.

* 1981-ci idə Gəncə şəhər N.Nərimanov adına 25№-li orta məktəbi bitirmişdir

* 1979-cu ildə parallel olaraq təhsil almış və V.Səmədova adına Gəncə Rəssamlıq məktəbini bitirmişdir.

* 1986-cı ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Bədii qrafika fakültəsini rəsm, rəsmxət, əmək müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

* 1987 – 1990-cı illərdə Gəncə şəhəri,A.A. Jdanov adına 14 №-li orta ümumtəhsil məktəbində əmək müəllimi;

* 1990 – 1998-cı illərdəGəncə şəhəri, H. Zərdabi adına GDPİ-nun “Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası” kafedrasında təsviri incəsənət müəllimi;

* 1998 – 2000-cı illərdəBakı şəhəri, ETPEİ-nun Estetik tərbiyə şöbəsində elmi işçi;

* 2000 – 2001-ci illərdə Sumqayıt şəhəri, Sumqayıt Pedaqoji Seminariyasında “Dekorativ-tətbiqi incəsənət və xalq sənəti” şöbəsində şöbə müdiri;

* 2001-2016-cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Məktəbəqədər və ibtidai təhsilin metodikası” kafedrasında təsviri incəsənət fənni üzrə baş müəllim;

* Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və çağırışaqədər hazırlıq” fakültəsinin “Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim.

Tədris etdiyi fənn

* Kurikulumun əsasları

* Tətbiqi qrafika

* M.T və Reklam

* Rəsmdə perspektivin tətbiqi

* Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası (AMİ) (ADPU)

* Dekorativ-tətbiqi sənət

* Tətbiqi perspektiva

* Xalçaçılıq

Elmi əsərlər

Dərc olunmuş elmi və elmi metodiki əsərlərin siyahısı

1. “Аzərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri əsasında şagirdlərin bədii-estetik tərbiyəsinin təşkili”, Tezis, 138-139səh. «İşıq» nəşriyyatı, Bakı -1998.

2. “Аzərbaycan milli dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri şagirdlərin bədii-estetik tərbiyəsində başlıca vasitələrdən biri kimi”, metodik tövsiyə,29 səh., GDPU-nun nəşriyyatı, Gence -1998

3. “Ümumtəhsil məktəblərinin I sinif proqramları Тəsviri incəsənət fənni”,proqrqm, 28 - 38 səh.,«Çaşıoğlu» nəşriyyatı, Bakı - 1999.

4. “Аzərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri əsasında şagirdlərin estetik tərbiyəsinin təşkili məsələləri”, Tezis, “Azərbaycan məktəbləri XXI əsrin astanasında problemlər, perspektivlər mövzusunda ali məktəblərarası elmi-praktik konfransın materialları”.,87 - 88 səh.,Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyasının nəşriyyatı,Bakı -1999.

5. “Azərbaycan Respublika məktəblərinin təhsil standartları. İbtidai, əsas və orta ümumtəhsilin dövlət standartları (Təsviri incəsənət fənni), Təhsil standartları, 316 – 329 səh.,«Tərəqqi» məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin mətbəsi, Bakı - 2000.

6. Pedaqoji institut və universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün «Təsviri sənətin əsasları» fənnin-dən proqram(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üçün)., proqram, 16 səhifə, «Qrant» nəşriyyatı, Bakı - 2002.

7. Pedaqoji institut və universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün «Təsviri sənətin tədrisi metodikası» fənnindən proqram(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası), Proqram, «Qrant» nəşriyyatı, 16 səhifə, Bakı - 2004

8. Təsviri incəsənət fənninin tədrisinə verilən tələblər., Məqalə.,İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jurnalı,52 -56 səh., № 1, Bakı– 2006

9. Ümumtəhsil məktəblərinin IV sinifləri üçün «Тəsviri incəsənət» dərsliyi., Dərslik,96 səh.(respublikada ilk nəşr)«Elnicat» nəşriyyatı,,Bakı –2006

10. «Təsviri incəsənət» fənnindən proqram (Ümumtəhsil məktəblərinin I – VII sinifləri üçün)., Proqram.,80 səhifə., «Кövsər» nəşriyyatı, Bakı – 2007

11. Pedaqoji institut və universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün «Təsviri sənətin tədrisi metodika-sı» fənnindən proqram(Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üçün)., Proqram., 20 səhifə, «Müəllim» nəşriyyatı, Bakı – 2008

12. Ümumtəhsil məktəblərinin V sinifləri üçün «Тəsviri incəsənət» dərsliyi (respublikada ilk nəşr)., Dərslik, 96 səhifə., «Təhsil» nəşriyyatı, Bakı - 2008

13. İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üçün«Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası» fənnindən proqram., Proqram,24 səhifə., «Müəllim» nəşriyyatı, Bakı –2009

14. V-IX siniflərdə Təsviri incəsənət fənninin tədrisinə dair tematik planlaşdırmaV-IX siniflərdə Təsviri incəsənət fənninin tədrisinə dair tematik planlaşdırma., Tematik planlaşdırma nümunə., Səh. 4., «Təhsil» qəzeti, Bakı – 2011

15. Ümumtəhsil məktəblərinin V sinifləri üçün «Тəsviri incəsənət» dərsliyi., Dərslik, 80 səhif, «Asroliqraf» nəşriyyatı, Bakı – 2012

16. «Təsviri incəsənət» fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsait (V sinif üçün)., Metodik vəsait, 80 səhif, «Asroliqraf» nəşriyyatı, Bakı – 2012

17. «Тəsviri incəsənət» fənnindən ümumtəhsil məktəblərinin V sinifləri üçün iş dəftəri.,Iş dəftəri, 48 səhif, «Asroliqraf» nəşriyyatı, Bakı – 2012

18. Qlaballaşma dövründə Təsviri incəsənət fən-ninin tədrisinin müasir əhəmiyyəti və spesifik xüsusiyyətləri., Tezis., “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: təhsildə elmi və texnoloji innovasiyalar. Bakı 26-28 noyabr”, Səh. 5-6, (Beynəlxalq konfransın tezisləri ), «Müəllim» nəşriyyatı, Bakı - 2012

19. Ümumtəhsil məktəblərinin VI sinifləri üçün «Тəsviri incəsənət» dərsliyi., Dərslik, 96 səhifə, «Bakı» nəşriyyatı, Bakı – 2013

20. «Təsviri incəsənət» fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsait (VI sinif üçün)., Metodik vəsait, , 96 səhifə, «Bakı» nəşriyyatı, Bakı – 2013

21. Ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifləri üçün «Тəsviri incəsənət» dərsliyi., Dərslik, 96 səhifə, «Yaznəşr» nəşriyyatı, Bakı – 2014

22. «Təsviri incəsənət» fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsait (VIIsinif üçün)., Metodik vəsait, , 96 səhifə, «Yaznəşr» nəşriyyatı, Bakı – 2014

23. Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün «Тəsviri incəsənət» dərsliyi., Dərslik, 96 səhifə, «Yaznəşr» nəşriyyatı, Bakı – 2015

24. Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərin bakalavr hazırlığı üçün «Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası» fənnindən proqram., Proqram., 23 səhifə., «Müəllim» nəşriyyatı, Bakı – 2015

25. Ümumtəhsil məktəblərinin V sinifləri üçün «Тəsviri incəsənət» dərsliyi(təkmilləşdirilmiş variant təkrar nəşr), Dərslik., 80 səhifə., «Asroliqraf» nəşriyyatı, Bakı – 2016

26. «Təsviri incəsənət» fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsait (V sinif üçün) (təkmilləşdirilmiş variant təkrar nəşr)., Metodik vəsait., 80 səhifə., «Asroliqraf» nəşriyyatı, Bakı - 2016

Exit
Exit
Exit