шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Biologiya və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

Biologiya və onun tədrisi texnologiyası kafedrası

 

 1Yusifova Anaxanım dos kaf.m  2Ağayev Bəhlul prof  3Hüseynov Əli prof  4Əhmədov Yusif prof  5sultanov Rauf prof  6.Əliyeva Flora dos
 Yusifova Anaxanım
Kafedra müdiri
Dosent
 Ağayev Bəhlul
Professor
 Hüseynov Əli
Professor
 Əhmədov Yusif
Professor
 Sultanov Rauf
Professor
 Əliyeva Flora
Dosent
 7Məmmədova Kəmalə dos  8Cəbrayılzadə Sabiyə dos  9Mehdiyeva Elionora dos  10Hacıyeva Həqiqət dos  11Abdullayeva Təranə dos  12Namazov Alı Dosent
 Məmmədova Kəmalə
Dosent
 Cəbrayılzadə Sabiyə
Dosent
 Mehdiyeva Elionora
Dosent
 Hacıyeva Həqiqət
Dosent
 Abdullayeva Təranə
Dosent
 Namazov Alı
Dosent
 13Məhərrəmov Əliyannağı dos  14İsmayılov Qaçay dos  15Hacıyeva Gülşən dos  16ələkbərova sevinc dos  17Məmmədov Yavər dos  18Həsənova Amaliya dos
 Məhərrəmov Əliyənnağı
Dosent
 İsmayılov Qaçay
Dosent
 Hacıyeva Gülşən
Dosent
 Ələkbərova Sevinc
Dosent
 Məmmədov Yavər
Dosent
Həsənova Amaliya
Dosent
 20Namazov İsmayıl dos  24Səfərova Elnurə b.m zeynalova      19Əfəndiyeva Kəmalə b.m 
Namazov İsmayıl
Dosent  
 Səfərova Elnurə
Dosent
Zeynlova Zülfiyyə
Dosent
Məmmədova Kəmalə
Dosent əvəzi
Sadıqova Dilşad
Baş müəllim
 Əfəndiyeva Kəmalə
Baş müəllim
   26Kazımov İmran b.m  30İsmayılova Zərifə b.m  29İsmayılova Gültəkin b.m  33Əliyeva Nazimə b.m 27İbrahimova Xoşqədəm m 
Məmmədova Günel
Baş müəllim
Kazımov İmran
Baş müəllim
 İsmayılova Zərifə
Baş müəllim
  İsmayılova Gültəkin
Baş müəllim
Əliyeva Nazimə
Baş müəllim 
 İbrahimova Xoşqədəm
Baş müəllim 
 28mahmudova könül m  39Məmmədova Zöhrə m mrahov rafiq biolJPG    37əsədova Bəsti m  38Abdullayeva Şəhla m
Mahmudova Könül
Baş müəllim
Məmmədova Zöhrə
Baş müəllim
 Əmrahov Rafiq
Baş müəllim
Aslanova Sənubər
Baş müəllim
 Əsədova Bəsti
Müəllim
 Abdullayeva Şəhla
Müəllim
23Qafarova Pərvin m 36Mehdiyeva Sevinc m 34Məmmədova İradə m  40Məlikova Zəminə m  41Novruzova Gülər m ebnem 
Qafarova Pərvin
Müəllim
  Mehdiyeva Sevinc
Müəllim
Məmmədova İradə
Müəllim   
Məlikova Zəminə
Müəllim 
  Novruzova Gülər
Müəllim
Əsədova Şəbnəm
Müəllim 
 42Muradova Sevda muzey dir  43Həsənova Nərminə lab müd 44Abbasova Xəyalə lab müd   45Manafova Sevinc b.l  46Əlibəyli Nərmin b.l  
Muradova Sevda
Muzey direktoru
Həsənova Nərminə
Laboratoriya müdiri
   Abbasova Xəyalə
Laboratoriya müdiri
  Manafova Sevinc
Böyük laborant
Əlibəyli Nərmin
Böyük laborant
 
    47Rüstəmova Aliyə b.lab   48Balaxanova Qumru b.l lamiyə  gultekin 
    Rüstəmova Aliyə
Böyük laborant
Balaxanova Qumru
Böyük laborant 
Mircəfərova Lamiyə
Böyük laborant 
Ərəbova Gültəkin
Böyük laborant 

 

 İş telefonu: +994 (0) 12 493 29 70

 e-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

              Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

 

Tarixi

Botanika kafedrası 1930-1931-ci tədris ilində yaradılmışdır. Kafedra yaradıldığı ilk dövrdən prof. A.A.Qrossheym, prof. B.Şutov, dos. S.X.Osmanzadə, dos. M.Ağamirov, V.M.Hacıyev, Y.M.İsayev kimi yüksək ixtisaslı kadrlarla komplektləşdirilmişdir. Əməkdar elm xadimi, prof. H.M.Qədirov 1964-cü ildən Botanika kafedrasının dossenti, sonralar professoru, 1950-ci ildən 1984-cü ilə qədər fasiləsiz olaraq həmin kafedranın müdiri işləmişdir. Kafedraya 1984-cü ildən 2011-ci ilə qədər prof Y.K.Əhmədov rəhbərlik edib.

Həmin dövdən bu günə qədər kaferaya dossent A.Ə. Yusifova rəhbərlik edir.

Strukturu

Kafedranın nəzdində aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:

 • Bitki fiziologiyası
 • Mikrobiologiya

Bitki fiziologiyası

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Dispers sistemlər və onların hazırlanması.
 2. Koaqulyasiya hadisəsi.
 3. Kolloid maddələrin təmiz suda şişməsi.
 4. Süni Traube hüceyrəsinin alınması.
 5. Plazmoliz və deplazmoliz.
 6. Protoplazmanın K+, Ca+2 ionları üçün keçiriciliyi. Qapaqlı plazmıloz.
 7. Hüceyrənin turqor təyini.
 8. Hüceyrə şirəsi osmos təzyiqinin təyini.
 9. Canlı və cansız protplazmanın hüeceyrə şirəsi üçün keçiriciliyi.
 10. Bitki hüceyrəsinin sorucu qüvvəsinin təyini.
 11. Cücərən toxumlarda maddələrin çevrilməsi.
 12. Səmənidən amlizanın alınması.
 13. Bitki zülalının alınması.
 14. Yağların əsas xüsusiyyətləri.
 15. Transpirasiya intensivliyinin çəki üsulu ilə təyini.
 16. Ağızcıqların  vəziyyətinin açıqlıq dərəcəsinin yarpağın alt və üst tərəfində təyini
 17. Piqmentlərin spirt məhlullarının alınması və ayrılması.
 18. bitki külünün mikrokimyəvi analizi.
 19. İonların  antoqonizmi
 20. Tənəffüs zamanı cücərən toxumlarda  CO2 və istiliyin ayrılması.
 21. İşıqda nişastanın alınması
 22. Spirt qıcqırması
 23. Kökün boy zonasının  nişanqoyma üsulu ilə təyini.

Mikrobiologiya

Tədris prosesində aşağıdakı laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Mikrobiologiya laboratoriyda işləmə qaydaları.
 2. Mikroorqanizmlərdən preparatların hazırlanma texnikası.
 3. Bakteriya hüceyrələrinin morfologiyasının öyrənilməsi.
 4. Eukariotların tətbiqi.
 5. Bakteriya kapsulası qamçısının boyanması.
 6. Bakteriya sporunun boyanması.
 7. Bakteriya hüceyrəsinin ehtiyat maddələri.
 8. Bakteriyaların qram üsulu ilə boyanması.
 9. Qidalı mühitlərin hazırlanması.
 10. Heterotrof mikroorqanizmlərin becərilməsi üçün lazım olan mühitlər.
 11. Sterilizasiya.
 12. Mikroorqanizmlərin becərilməsində rütubət və işığın rolu.
 13. Təmiz kulturanın alınması.
 14. Havanın, suyun və torpağın mikroflorasının təyini.
 15. Antibiotik fəallığının təyin edilməsi üsulu.

Statistik göstəricilər

 • 11 nəfər Professor müəllim heyəti
  • 1 nəfər fəlsəfə elmləri doktoru, professor
  • 6 nəfər dossent 
  • 3 nəfər baş müəllim
  • 1 nəfər müəllim
 • 6 nəfər tədris köməkçi heyəti çalışır
  • 1 nəfər laboratoriya müdiri
  • 4 nəfər böyük laborant
  • 1 nəfər laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

H.M.Qədirov akademik A.A.Qrossheym kimi dünya şöhrətli alimlərlə birliktə dəfələrlə Botanika üzrə ekspedisiyalarda iştirak etməklə, respublikamızın Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış, Kür-Araz ovalığı və s. ərazilərinin zəngin florasını öyrənmiş, xalq təsərrüffatının müxtəlif  sahələri üçün yerli fondların yaradılmasında  gərgin əmək sərf etmişdir. Kafedrada 7 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir. Kafedra əməkdaşları tərəfindən 40-dan artıq dərslik və dərs vəsaiti H.Qədirov və Q.Əliyevin “Bitki cografiyası”, Ə.İsayev və T.Əliyevin “Bitki coğrafiyasından laborator məşğələləri”, Ə.Salamzadə, Q.Əliyev və Y.Ağayevanın “İbtidai bitkilər sistematikasından laborator məşğələləri”, Y.Əhmədovun “Bitki fiziologiyasından praktikum”, “Mikrobiologiyanın əsasları ilə Bitki fiziologiyasından laborator məşğələləri”, M.Atakişiyev və T.Əliyevin “Kənd təsərrüfatının əsaslarından laborator məşğələləri”, T.Əliyev və F.Əliyevanın “Sitologiyadan praktikum”, M.Atakişiyev, T.Əliyev və Y.Əhmədovun “Bitkilərin davamlılığının fiziologiyası”, S.Cəbrayılzadənin “Mikologiya” və s. yazılmışdır. Prof. Y.K.Əhmədov  Sankt-Peterburq şəhərində Bitki fiziologiyası fənninin tədrisi problemlərinə həsr edilmiş elmi konfransda, Moskva şəhərində keçirilmiş “Yeni qeyri-ənənəvi bitkilər və onlardan istifadə prespektivləri” adlı IV Beynəlxalq simpoziumda, “Bitkilərin böyümə və inkişafının tənzimləyiciləri” adlı beşinci və altıncı konfranslarda, Ukraynanın Kiyev şəhərində “Fotosintez və onun məhsulları adlı Beynəlxalq konfransda Türkiyənin Malatya şəhərində keçirilən XVI Beynəlxalq Bioloji konqresdə məruzələrlə çıxış etmişdir.

Aparılmış elmi tədqiqat işlərinin nəticəsi öz əksini elmi əsərlərdə tapmışdır. Bu da 420-yə yaxın məqalə və tezisdən ibarətdir. Eyni zamanda yeni tədris planlarının tələblərinə uyğun olaraq həm bakalavr həm də magistr pilləsində tədris olunan Botanika fənnləri üzrə metodiki göstəriş və proqramlar hazirlanmışdır.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər:                                                   

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Botanika
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 2. Sitologiya
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 3. Mikrobiologiya virusologiyanın əsasları ilə
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 4. Torpaqşünaslıq
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 5. Kənd təsərrüfatının əsasları
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 6. Bitki coğrafiyası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 7. Bitki fiziologiyası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 8. Mikologiya
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası                                                                 

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Aqrofitosenologiya
 2. Dekorativ bağçılıq
 3. Bitki fiziologiyası
 4. Mədəni bitkilərin mənşəyi
 5. Fitopatologiya           
 6. Böyük ixtisas təcrübəsi
 7. Embriologiya
 8. Mikologiya
 9. SF: Anatomiya morfologiya
 10. SF: İbtidai bitkilər
 11. SF: Ali bitkilər
 12. SF: AMMEA

Kafedranın  professor müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə botanika-1, botanika-2, sitologiya, mikrobiologiya, torpaqşünaslıq, kənd təsərrüfatinin əsasları bitki coğrafiyası , bitki fiziologiyası fənnləri üzrə  yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, laboratoriya və seminar dərsləri aparırı.

Bakalavr pilləsi ilə yanaşı olaraq kafedrada müxtəlif ixtisas fənləri üzrə magistrantlarada dərslər tələb olan səviyyədə  keçirilir.

Kafedra üzrə tədris planına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları yenidən hazırlanmış və elmi şurada təsdiq olunmuşdur.Bütün fənnlər üzrə tədris mövcud  təqvim –tematik plana uyğun olaraq aparılır.Son ollər kafedrada tədris olunan  fənnlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə  təmin olunması sahəsində uğurlu işlər aparılmışdır.   Dos. A.Ə.Yusifovanın “Bitki fiziologiyasından praktiki məşğələlər”, F.Ə.Kərimov və prof. Y.K.Əhmədovun “Bitkilərin davamlılığının fiziologiyası”, S.Cəbrayılzadənin “Mikologiya” və s. dərs vəsaitləri çapdan çıxmışdır.

Xarici əlaqələr

Hazırda kafedra Rusiya EA Botanika və Bitki fiziologiyası İnstitutları, AMEA Botanika, Mikrobiologiya, Genetika və Seleksiya insitutları, həmçinin Humboltd adına Berlin Universiteti ilə (prof.Y.K.Əhmədov həmin Universitetdə kadrların ixtisas artırma kursundan keçmişdir) elmi əməkdaşlıq edir. Kafedra əməkdaşları beynəlxalq, Respublika və ümumuniversitet konfranslarında elmi məruzələrlə çıxışlar edirlər.