шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fiziologiya kafedrası

       Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Qısa bioqrafik məlumat

31 dekabr 1948-ci ildə Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində doğulmuşdur.

1955-1963 illərdə Lenin rayonu (indiki Sabunçu rayonu) 69 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

1963-1968-ci illərdə Bakı Yerli Sənaye Texnololi texnikumunu  fərqlənmə diplomu ilə bitirib, texnik ixtisasına yiyələnmişəm.

1968- 1973-ci illərdə Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU-da) Biologiya fakultəsinin axşam şöbəsində təhsil almışam.

1983-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib , Biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışam.

25.09. 1989-cu il tarixdə SSRİ Nazirlər Soveti yanında AAK-sı tərəfindən Baş elmi işçi,

15.01 1996- cı ıl tarixində Azərbaycan Respublikası AAK tərəfində Dosent elmi adlarına layiq görülmüşəm.

Əmək fəaliyyəti

1974-1978-ci illərdə   “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə aspiranturada təhsil almışam.

 1978-1992-ci  illərdə institutda Aspirantura şöbəsinin müdiri,   baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışam.

1992-ci il tarixdən İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasında baş müəllim,

1993-cü il tarixdən hal-hazıra kimi həmin kafedrada Dosent vəzifəsində çalışıram.

Tədris etdiyi fənnlər

Uşaq anatomiyası və fiziologiyası, Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası

Tədqiqat sahəsi

Sinir toxumalarınin müxtəlif təşkil səviyyələrində əlaqəli aminturşu metabolizmi

Seçilmiş əsərləri

  1. Itlərin mədə toxumasında dikarbon aminturşularının və QAYT-ın postnatal ontogenezdə tədqiqi . AMEA A.I.Qarayev adına Fiziologiya instirurunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Elmi əsərlərinun külliyyatı,s.63-73,Bakı,2007
  2. Beyin sütununda və beyin-cik toxumasında əlaqəli aminturşuların metabolizmi. Pedaqoji Universitet xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, №2.      s.65- 68. Bakı, 2008

       3.  Postnatal ontogenezin müx təlif dövrlərində itlərin mə dəsinin müxtəlif  nahiyyələ rinin toxumalarında dikar bon aminturşularının və QAYT-ın metabolizminin dinamikası. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Təbiət elmləri  seriyası, № 3, s. 35-43, Bakı, 2009

      4. Müxtəlif yaşlı itlərin mədə toxumalarında gedən dikarbon aminturşu metabolizmi nə qida deprivasiyasının təsiri. AMEA A.I.Qarayev adına   Fiziologiya inst-nun və Azərbaycan Fizioloqlar cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külittatı XXVII c.s.84-93, Bakı,2009

      5. Mədə toxumasının müxtəlif strukturlarında sərbəst aminturşuların metabolizmi nə qida deprivasiyasının təsiri . AMEA A.I.Qarayev adına Fiziologiya instnun və Azərbaycan Fizioloqlar cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külittatı XXVII c.s.84-93, Bakı,2009

       6. Birillik heyvanların limbik sistem strukrurlarında əlaqəli aminturşu mübadiləsi. Pedaqoji Universitet xəbərləri Təbiət elmləri seriyası,Bakı, № 3, s. 40-44. Bakı,201

 7. Mədə toxumasının müxtəlif strukturlarında sərbəst aminturşuların metabolizminə qida deprivasiyasının təsiri. Pedaqoji Universitet xəbərləri,

s.46-53.  Bakı-№4-2010,

8. Mədə toxumasında neyromediator aminturşularının metabolizminə qida  deprivasiyasıın təsiri. Pedaqoji Universitet xəbərləri, -№4-, s.46-53 , Bakı -2010

 9. Fərdi inkişaf dövründə baş beyin toxumasında gedən metabolizm  proseslərinin qanunauyğunluqları. Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Təbiət  elmləri bölməsi №1..s.62-65, Bakı,2012

 10. Fərdi inkişaf prosesi dövründə baş beynin müxtəlif strukturlarında əlaqəli aminturşu mübadiləsi. AMEA A.İ.Qarayev ad.Fiziologiya institutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Elmi əsərlərinin külliyyatı. s.87-93 , Bakı-2013

11.Postnatal ontogenez dövründə aralıq beyin strukturlarında əlaqəli  aminturşuların dəyişilmə dinamikası. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Təbiət  elmləri bölməsi. № 2. s.74-76. Bakı.2013

 12. Erkən postnatal ontogenez dövründə orta və aralıq beyin strukturlarında əlaqəli aminturşu mübadiləsi. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Təbiət elmləri bölməsi. № 4. s.50- 53. Bakı.2014

13. Məcburi acqalmanın fərdi inkişafın erkən mərhələlərində orta beyin strukturunda gedən aminturşu mübadiləsinə təsiri. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Təbiət elmləri bölməsi. № 1. s.59-62. Bakı.2016

                         

  Elmi konfranslarda iştirakı

  1. Baş beynin limbik sistem strukturlarında ümumi zülalın postnatal ontogenezdəmetabolizmi. BDU, akad. A.I.Qarayevin 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları,s.35-36, 2010.
  2. Müxtəlif müddətli qida deprivasiyası şəraitində mədə toxumasnda dikarbon aminturşuları və QAYT-ın miqdarındakı dinamuk dəyişikliklər. Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin akad. A.I.Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş IV qurultayının matürialları, s. 46-47, Bakı, 2010.
  3. Birillik adadovşanlarında  beyin sütununda və  beyincik toxumasında  əlaqəli  aminturşuların metabolizmi.  ADPU-nun professor-müəllim heyyətinin Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş IX elmi konfransının materialları. S.157, Bakı-2010
  4. Baş beyin strukturlarında əlaqəli dikarbon aminturşularının yaş dəyişkənliyi. ADPU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş professor-müəllim heyyətinin X elmi konfransının materialları. s. 175-176, Bakı-2012,
  5. Cinsi yetişkənlik dövründə olan heyvanların baş beynin müxtəif strukturla- rında tiroksinin QAYT mübadiləsinə təsiri  . ADPU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş professor-müəllim heyyətinin X elmi konfransının materialları. s. 174-175,  Bakı-2012
  6. Kiçik yaşlı uşaqlarin məktəbə adaptasiyasının fizioloji əsasları . Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası”adlı Respublika elmi konfransının materialları. s. 316-320.Bakı-2015