шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fiziologiya kafedrası

B.ü.f.d.,dosent

Qısa bioqrafik məlumat:

07.11.1968-ci ildə Bakı şəhərinəd anadan olub.

1976-1986-ci illər N.Nərimanov rayonu 47 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

1987-1992-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İnstitutunun Biologiya-kimya ixtisası üzrə təhsil almışdır.

Təhsili,elmi dərəcəsi, elmi adı:

2008-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib Biologiya elmlər namizadi alimlik dərəcəsi almışdır.

2011-ci ildən kafedrada dosent vəzifəsində çalışır.

Əmək fəailiyyəti

1992-2000-ci illər 14 saylı məktəbdə kimya biologiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərib.

2000-2002-ci illərdə N.Nərimanov rayonu 47 saylı orta məktəbdə biologiya müəllimi işləyib.

2002-ci ildə ADPU-nun İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasında əvvəl müəllim sonra baş müəllim , 2011-ci ildən kafedrada dosent vəzifəsində çalışır.

Tədris etdiyi fənlər:

İnsan və heyvan fiziologiyası,uşağın anatomiyası və fiziologiyası,ali sinir fəailiyyəti,fərdi inkişafın biologiyası.

Tədqiqat sahəsi:

Postnatal ontogenezdə müxtəlif orqanlarda lipidlərin peroksidləşməsinə  zülal deprivasiyasının təsiri

Seçilmiş əsərləri:

1.“Müxtəlif yaş siçovulların qan zərdabında zülalsız və zülallı qidalanma modeli əsasında malon dialdehidin  miqdarı.” Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı-№2-2009

2. “Müxtəlif yaş siçovulların qan zərdabında zülalsız və zülallı qidalanma modeli əsasında hidrogen peroksidin miqdarı” Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı-№1-2009

3. “Postnatal ontogenezin müxtəlif dövrlərində itlərin mədəsinin müxtəlif nahiyyələrinin toxumalarında dikarbon aminturşuların və QAYT-ın metobolizminin dinamikası” Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı-№3-2009

4. “Məcburi qida deprivasiyası şəraitində saxlanılmış dovşanlarda beynin müxtəlif strukturlarında ümumi zülalın miqdarının dəyişkənlik xarakteristikası” Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı-№6-2009

5. “Stressin modeli kimi məcburi qida və su deprivasiyasının beynində dofaminergik sistemə təsiri” Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı-№1-2010

6.” Məcburi aclıq stressinin beyində katexolaminlərin səviyyəsinə təsiri.”

Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi. Akademik Abdulla Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Respublika Elmi Konfransının materialları.Bakı-2010-səh.15-16

7.” Mədə toxumasının müxtəlif strukturlarında sərbəst aminturşuların metabolizminə  qida deprivasiyasının təsiri”

Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi. Akademik Abdulla Qarayevin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Respublika Elmi Konfransının materialları.Bakı-2010

8.” Морфометрические параметры крови крольчат, подверженных гипоксии в пренатальном онтогенезе” Пятый международный Междисциплинарный конгресс Нейронаука для медицины психологии, Судак, РАМН-2009.

9. «Динамика концентрации серотонина в структурaх мозга крысят раннего период постнатального развития в норме и после влияния пренатальной гипоксии” Известия АН Грузии, сер.биол.Тбилиси, АН, 2009

 10.” Orta məktəbdə  biologiyanın tədrisində bilik və bacarıqların müstəqil diaqnostikası” Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı-№2-2014

Kitablar:

“Biologiyanın inkişaf  tarixi  və metodologiyası” Dərs vəsaiti Bakı ADPU 2009