шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun “Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasının dosenti

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1947- ci il fevralın 9-da Cəbrayıl rayonunun Əfəndilər kəndində anadan olub.
 • 1965-ci ildə M.Qorki adına Cəbrayıl rayon orta məktəbi bitirib.
 • Evlidir. Bir oğlu və iki qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1969-cu ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin kimya fakültəsini bitirib.
 • 1983-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi adı alıb.
 • 2001-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1969-cu ildə Cəbrayıl rayonu M.Qorki adına orta məktəbdə kimya müəllimi
 • 1970-1973-cü illərdə APİ-də aspirant
 • 1970-1990-cı illərdə APİ-də laborant, b/laborant, laboratoriya müdiri
 • 1992-ci ildə ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının baş müəllimi
 • 2001-ci ildən ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının  dosenti

Apardığı dərslər

 • Ümumi kimya
 • Qeyri-üzvi kimya
 • Qeyri-üzvi sintez
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Tədqiqat sahəsi

 • Yarımkeçiricilər kimyası
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Beynəlxalq seminar, simpozium və konkranslarda iştirakı

 • “Инновация, качество образования и развитие” II Mеждународной научной конференции. Бакy,7-9 июнь 2012
 • Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 7-8 noyabr 2012-ci il
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr olunmuş “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” beynəlxalq simpoziumu. Bakı 3-4 may 2013-cü il
 • Professor A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyində həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” II Respublika konfransının materialları. Bakı 2014
 • Professor A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyində həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” II Respublika konfransının materialları Bakı 2014
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Magistrantların XIV Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı-SDU, 15-16 may, 2014
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı-Qafqaz Universiteti,18-19 aprel, 2014
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Bakı 2015
 • Akademik Toğrul Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.  Bakı 2015   
 • Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə Dövlət Universitetinin Nəşriyyatı, Gəncə 2016
 • IX Бакинская международная Мамедалиевская Конференция По Нефтехимии”. 4-5 октябрь. Баку 2016

Seçilmiş əsərləri

 • С.Р. Гаджиева, Т.В. Иманова, А.З. Мамедова, О.М. Алиев.   Диаграмма состояния системы   Ce2S3 – GeS2. Неорганические материал. Москва, 2000 том 36, № 1, с. 5-6.  
 • Дж. Велиев, И.И. Алиев, А.З. Мамедова. Фaзовое равновесие в системе As2S3 – TlSe. Неорганические химии. Москва, 2007 том 52, № 2, с. 312-315.  
 • А.З.Мамедова, И.И. Алиев. Характер химического взаимодействие  в системе TlGaSSe2 . Kimya problemləri jurnalı, Bakı “Turan” 2007.  № 1. s. 176-177
 • A.Z. Məmmədova və başqaları. TlGaSSe-GaS sistemində faza tarazlığı. Kimya problemləri jurnalı, Bakı “Turan” 2008.  № 1. s. 105-107
 • A.Z. Məmmədova və başqaları.  Tl2Se3-GaS sistemində qarşılıqlı təsirin xarakteri. Kimya problemləri jurnalı, Bakı “Turan” 2010.  № 1. s. 113-116
 • A.Z. Məmmədova və başqaları.  TlSe-Ga2Se3 sisteminin faza diaqramı. Kimya problemləri jurnalı, Bakı “Turan” 2011.  № 1. s. 81-83
 • A.Z. Məmmədova. “Kimyanın tədrisində fəal təlim metodlarından istifadə imkanları”  “Kurikulum” jurnalı. 2012, № 1, s. 80-83
 • A.Z.Məmmədova, S.R. Məmmədova. “Kimyanın tədrisində fəal təlimin tətbiqinə aid” “ADPU-nun xəbərləri”, Bakı, 2012, № 3, s. 381-386
 • A.Z. Məmmədova. Kimyanın tədrisində şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi imkanları. Kurikulum jurnalı, № 4, 2013
 • A.Z. Məmmədova .Təhsil islahatı və onun daşıyıcıları.Azərbaycan məktəbi jurnalı, № 4, 2013
 • A.Z. Məmmədova , G.Z.İbrahimova.“(TlSe)1-x(TlGaSSe)x (x=0,015; 0,02; 0,03) bərk məhlul ərintilərinin elektrofiziki xassələri. Kimya problemləri jurnalı, № 4, 2013
 • A.Z. Məmmədova. Məzmun standartlarının komponentlərinin tədrisdə nəzərə alınması. Azərbaycan məktəbi jurnal, №3, 2014
 • A.Z. Məmmədova , G.V.Şadlinskaya. Kimyanın tədrisində müasir yanaşmalar. ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı, № 1,2014
 • A.Z. Məmmədova , G. Cəlilova. Müasir təhsildə inteqrasiya prosesi və ondan kimyanın tədrisində istifadə. ADPU-nun xəbərləri, № 1, 2014
 • A.Z. Məmmədova, Ç. Ç. Quliyeva. Kimyanın tədrisində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması barədə ADPU-nun xəbərləri, Bakı, № 3, 2014
 • A.Z. Məmmədova. Dərslərin təşkili və keçirilməsində müasir yanaşmalar. Azərbaycan Məktəbi jurnalı, 2015, № 6
 • A.Z. Məmmədova. Kimyanın tədrisində şagird nailiyyətllərinin qiymətləndirilməsi yolları.Azərbaycan Respublikaının Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı, Cild 84, № 4. 2015
 • A.Z. Məmmədova. İ.İ. Əliyev, Q.Z. Cəfərova, C.A Vəliyev.Характер химического взаимодействия по разрезу İnSe – İn3Sb2S2Se3 системы İn – Sb – S – Se Журнал неорганической химии, 2015, том 60, № 2
 • A.Z. Məmmədova. Kimyanın tədrisində sinifdənxaric işlərin təşkili və əhəmiyyəti. Kurikulum jurnalı, Cild 9, № 1, 2016
 • A.Z. Məmmədova , N.R.Abbasov, Z.Z.,Məmmədov, H.C.Hacıyev. Pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair. Metodiki vəsait ADPU-nun mətbəəsi, Bakı-2017
 • A.Z. Məmmədova. Orta məktəbin VII sinfində kimya fənni kurikulumunun “maddə və maddi aləm” məzmun xətti üzrə təlimin təşkili metodikasi. Kimya məktəbdə jurnalı, 2-3(58-59) 2017
 • Ümumilikdə 80-dək elmi-metodiki məqalə.

Kitablar

 • İ.O. Nəsibov, T.İ. Sultanov, B.N. Mardaxayev, A.Z. Məmmədova. S- Elementlərinin kimyasına giriş. Bakı, 1990
 • İ.O. Nəsibov, T.İ. Sultanov, B.N. Mardaxayev, A.Z. Məmmədova. Keçid elementlərinin kimyasına giriş. Bakı, 1990
 • Ə. Qurbanov, M.Şahbazov, A. Məmmədova, G. Şəfaqətova. Ümumi və qeyri-üzvi kimya praktikumu. Bakı, 2010
 • A.Z.Məmmədova. Kimyanın tədrisində müasir təlim texnologiyaları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, ADPU, 2012 243s.
 • Ə.N.Qurbanov, A.Z.Məmmədova, G.V.Şadlinskaya. Kimyanın tədrisi metodikası. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, ADPU,2014 461s.
 • A.Z.Məmmədova. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı,ADPU, 2016 392 s.
 • N.R. Abbasov, A.Z.Məmmədova, Z.Z, Məmmədov, H.C. Hacıyev Pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair. Metodiki vəsait Bakı 2017
 • 8 proqram (bakalavr və magistrlar üçün)