шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1968-ci il fevralın 27-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1985-ci ilə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 44 saylı orta məktəbi bitirib.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1992-ci ildə  Bakı Dövlət Universittetinin Kimya fakültəsini bitirib.
 • 1992-1996-cı illərdə Azərbaycan EA-sı Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun aspirantı olub.
 • 1999-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, 2000-ci ildə  qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi adı alıb.
 • 2011-ci ildən baş müəllimdir.
 • 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, UNİSEF-in keçirdiyi Fəal təlim və müasir təlim texnologiyaları üzrə təlimin iştirakçısı olub.

Əmək fəaliyyəti

 • 1985-1986-cu illərdə Azborukəmərtikinti trestinin 2 saylı Tikinti-Montaj İdarəsində fəhlə.
 • 1986-1989-cu illərdə Azərbaycan Respublikası “Bilik” Cəmiyyətində makinaçı.
 • 1989-1999-cu illərdə Azərbaycan EA-sı Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda laborant, mühəndis, kiçik elmi işçi.
 • 1999-cu ildən ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının müəllimi.
 • 2011-ci ildən ADPU-nun Ümumi kimya və KTM kafedrasının baş müəllimi.

Apardığı dərslər

 • Ümumi kimya
 • Qeyri-üzvi kimya
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Tədqiqat sahəsi

 • Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası
 • Kimyanın tədrisi metodikası

Beynəlxalq və Respublika seminar, simpozium və konkranslarında iştirakı

1.Разработка экологически чистой технологии переработки сульфидных полиметаллических руд филизчайского месторождения Азербайджанской

Республики, «Современные проблемы экологии,методы и средства их реше-ния», I Международная научно-техническая конференция, Баку, Институт Экологии, 1994.

 1. 2. Processing of hardly concentrated polymetallic ore in aspect to solve of problem of the ecological clean production, «Energy,Ecology, Economy» The third Baku International congress , Baku, Internarional Ecoenergy Academy, 1995.

3.The immediate processing  of hardly concentrated poor polymetallic ore, «Energy,Ecology, Economy» The third Baku International congress , Baku, Internarional Ecoenergy Academy, 1995.

 1. 4. Исследование процесса окислительного выщелачивания пирротинизированной филизчайской руды сернистым ангидридом, «Проблемы комплексного использования руд» 2-й Международный сим-позиум, Санкт-Петербург,1996.
 2. 5. Изучение фазового состава продуктов автоклавного окислительного выщелачивания пирротинизированных материалов сернистым ангидридом, XYI      Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 1998.
 3. 6. Разработка природоохранной технологии для переработки по-лиметаллических сульфидных руд, XYI    Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 1998.
 4. 7. Treatment of hardly concentrated polymetallic Filizchay ore by the combined methods, XIII Ulusal kimya kongresi, Samsun, 1999.
 5. 8. Изучение кинетических закономерностей диссоциации пирита, входящего в состав руды, Akademik H.B.Şahtaxtinskinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş kon-frans materialları, Bakı,Elm, 2000.
 6. 9. Переработка кека после автоклавного выщелачивания филизчайских поли-металлических руд, “Gənc kimyaçı” I Respublika Kon-fransı, Bakı, BDU, 2001.
 7. 10. О поведении железа в процессе переработки алунитовой породы, Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-yasının müxbir üzvü X.S.Məmmədovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, Bakı, Elm, 2002.
 8. 11. Сокристаллизация сульфатов железа при автоклавном выщелачивании, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü X.S.Məmmədovun 75 illik yubileyinə həsr olumuş konfrans, Bakı, Elm, 2002.
 9. 12. Иссдедование фазовых переходов в алунитовой руде неизотермическим методом при восстановлении сероводородом, Akademik M.F.Nağıyevin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2003.
 10. 13. Цементация меди из сульфатных растворов автоклавного выще-лачивания, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Z.H.Zülfüqarovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2004.
 11. 14. О восстановлении сульфатов алунитовой породы консервированным природным газом на лабораторной непрерывнодействующей установке, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü H.X.Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, AMEA, 2007.
 12. 15. Kimyanın tədrisində şagirdlərin praktiki iş bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, III International scientific conference of young researchers. Baku,Qafqaz University, 17-18 April 2015.
 13. 16. Müasir müəllimin (“Təfəkkür və düşünmə məktəbinin müəlliminin) funksiya və vəzifələri, “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” Y Beynəlxalq Konfrans Materialları. Bakı, Qafqaz Universiteti, 30 Aprel 2015-02 May 2015.
 14. 17. Особенности грануляции титаномагнетитовых концентратов с флюсовыми добавками соды, M.Nağıyev adına Kataliz və qeyri-üzvi kimya institutunun 80 illik yuçileyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları, 15-16 noyabr 2016.

Seçilmiş əsərləri:

 1. 1. A.A.Гейдаров, М.М.Ахмедов, Г.В.Шадлинская. Переработка труднообогатимой полиметаллической руды Филизчайского месторождения. «Цветные металлы»,Москва, Изд. «Металлургия», 1995, c. 16-19.
 2. 2. З.И.Ализаде, А.М.Гусейнзаде, Э.А.Теймурова, Г.В.Шадлинская. Флотационное извлечение коллективного медно-кобальтового концентрата из хвостов  мокрого обогащения дашкесанской железной руды, Geokimya və kimyanın bəzi məsələləri, Bakı, AMEA, 1997, c. 42-43.
 3. 3. A.A.Гейдаров, М.М.Ахмедов, Г.В.Шадлинская. Исследование процесса окислительного выщелачивания пирротинизированной филизчайской руды в присутствии диоксида серы. «Химическая промышленность», Москва, 1999, № 5, c. 26-29.
 4. 4. Х.М.Адыгезалов, Г.М.Самед-заде, Г.В.Шадлинская, А.И.Агаев, У.Н.Шарифова. Исследование процессса гранулирования молотой алунитовой породы в мешалке-увлажнителе непрерывного действия,Azərbaycan Kimya Jurnalı, Bakı, AMEA, 2013, № 1, s.103-107.
 5. 5. A.Z.Məmmədova,G.Z.İbrahimova, G.V.Şadlinskaya. (TlSe)1-x(TlGaSSe)x (x=0,015; 0,02; 0,03) bərk məhlul ərintilərinin elektrofiziki xassələri, Kimya Problemləri, Bakı, AMEA, 2013, № 4, s.103-107.
 6. 6. A.Məmmədova, Ç.Quliyeva, G. Şadlinskaya. Müasir təhsildə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi növləri və onlardan kimyanın tədrisində istifadə, Pedaqoji Universitet Xəbərləri,Bakı, ADPU, 2014, № 3, s.425-429.
 7. 7. A.Məmmədova, G. Şadlinskaya. Kimyanın tədrisində müasir yanaşmalar, Elmi əsərlər, Bakı, Azərbaycan Respub-likası Təhsil Problemləri İnstitutu, 2014/2, s.103-107.
 8. 8. A.Z.Məmmədova,Ç.Ç.Quliyeva, G.V.Şadlinskaya. Kimya fənni kurikulumunu tətbiq edərkən, Kimya məktəbdə, Bakı, 2014, № 4(48), s.41-49.
 9. 9. A.Məmmədova, G.Şadlinskaya.”Kimya dərslərində problemli-inkişafetdirici eksperimentlərin aparılması metodikasına dair”,Kimya məktəbdə,1(53)2016.
 10. 10. G.V.Şadlinskaya, Ü.B.İbrahimli. Qeyri-üzvi maddələrin əsas sinifləri mövzusunun tədrisində şagirdlərin aktivliyinin artırılması, Kimya məktəbdə, 1(53)2016.
 11. 11. Гасымова А.М., Самедзаде Г.М., Келбалиев Г.И., Мамедов А.Н., Шадлинская Г.В. Восстановление титаномагнетитовых концентратов метаном для получения железного порошка и анатаза. Фундаментальные исследования, № 9, 2017, с.36-41.
 12. 12. Şadlinskaya Gülzar Vəsət qızı və b. “Təmiz alüminium oksidin alınması üsulu”, İxtiraya dair iddia sənədi barəsində məlumatın dərci haqqında Qərar,a 2014 0063, 06.11.2017.
 13. 13. G.V.Şadlinskaya, G.Ə.Qasımova, Neft emalı zamanı ətraf mühitin çirkləndirilməsi və onun aradan qaldırılması yolları. Kimya məktəbdə,4(60)2017, s. 71- 76.
 14. 14. A.Z.Məmmədova, R.V.Bəndəliyeva, G.V.Şadlinskaya. Tədris prosesində kimya dilinin rolu və əhəmiyyəti, Kimya məktəbdə,4(60)2017, s. 84- 93.

Kitablar

 1. 1. Ö.M.Əliyev, G.V.Şadlinskaya. Fiziki-kimyəvi analizin əsasları və fiziki tədqiqat üsulları. Proqram, Pedaqoji universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün,Bakı,ADPU, 2002.
 2. 2. Ə.N.Qurbanov,A.Z.Məmmədova,G.V.Şadlinskaya. Qeyri-üzvi kimya. Proqram. Pedaqoji universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün,Bakı,ADPU, 2014.
 3. 3. Ə.N.Qurbanov,A.Z.Məmmədova,G.V.Şadlinskaya.”Kimyanın tədrisi metodikası”, Dərs vəsaiti,Bakı, ADPU, 2014.