шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi kimya və kimyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Qısa bioqrafık məlumat

1947-ci il yanvarın 1-də Kürdəmir rayonunun Axtaçı kəndində anadan olub. Evlidir, üç övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

Ali təhsillidir. 1969-cu ildə ADPU-nun Kimya fakültəsini bitirib. 1976-cı ildə M.V.Lomonosov adına MDU-də namizədlik dissertasiyası müdafıə edərək 02.00.0l – «qeyri-üzvi kimya» ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi adını alıb. 1994-cü ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

1969/71 ADPU-nun ümumi kimya və KTM kafedrasında assistent

1971/72 Belorusun Qomel şəhərində hərbi xidmət

1972/75 ADPU-da əyani aspirant

1975/76 ADPU-da laborant

1976/87 ADPU-da laboratoriya müdiri

1987/90 ADPU-da Xalq təhsili idarəsinin kafedrasında baş müəllim

1990/92 ADPU-da elmi-tədqiqat bölməsinin müdiri

1990/93 ADPU-da baş müəllim

1993-dən ADPU-da dosent

Apardığı dərslər

Ümumi kimya kursu

Qeyri-üzvi kimya

Kimvanın tədrisi metodikası

Elmi yeniliklər

Ga-Bi-Te üslü sisteminin daxili kəsiklərinin hal diaqramlarını qurmuş,  Bi2Te3 əsasında bərk məhlul ərintilərinin termoelektrik xassələrini müəyyənləşdirmişdir.

Tədqiqat sahəsi

Bi2Te3 əsasında müxtəlif sistemlərin hal diaqramlarının qurulması. Bi2Te3 əsasında bərk məhlul ərintilərinin termoelektrik parametrlərinin ölçülməsi və cihazlarda yarımkeçirici materiallar kimi tətbiqi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Всесоюзное совешание по физико-химической анализу. Москва, 1976

Всесоюзное совеш-ание по химии твердого тела. Свердловск-Петроуралск, 1975

Всесоюзное конференции по химии, физике и техническому притенению халкогенидов, Москва, 1979

Международная конференция. Физика и промышленность. 2001, Москва

Seçilmiş əsərləri

  • П.Г.Рустамов, М.Г.Сафаров, М.Г.Шахбазов, Н.А.Сеидова, Авторское свидетелство (секретно), №10.1848, 4/1, 1977, Москва
  • Ö.M.Əliyev, Ş.Eyvazova, V.Rəhimova, M.H.Şahbazov. p-n keçidi əsasında düzləndirici yarımkeçirici quruluşun alınma üsulu. Patent-ixtira. İ.2003 0201 №-li.28.X.2003
  • П.Г.Рустамов, Н.А.Сеидова, М.Г.Шахбазов. Системы Ga-Bi-Te Неог­ра­ническая химия. №3, 1976, Москва
  • Ə.N.Qurbanov, M.H.Şahbazov. Ümumi kimya. Dərs vəsaiti. Adiloğlu, Bakı, 2005
  • Ə.N.Qurbanov, M.H.Şahbazov, A.Z.Məmmədova, G.G.Şəfaqətova. Ümumi və qeyri-üzvi kimya praktikumu. Ali məktəblər üçün dərslik. Adiloğlu, Bakı, 2010
  • Г.И.Алыев, Г.Джафаров, М.Г.Шахбазов. Синтез и исследование фазоб­рач­ние в системе JnSe-Sb2Te3. Успехи синтеза и комплексооб­ра­зо­ва­ния. Москва, 2011
  • A.Z.Məmmədova, M.H.Şahbazov. Bİ2Te3-CoSe2 sisteminin faza tarazlı­ğı­nın və elektrofiziki xassələrinin tədqiqi. “Kimya problemləri” jurn., Bakı, №2, 2012