шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

Cabbarzadə Vaqif Mustafa oğlu

f.r.e.namizədi “Cəbr və həndəsə”  kafedrasının dosenti.

İş telefonu: +(994) 12  598 38 03

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1945 il oktyabrın 15-də Şəki şəhərində anadan olub

1962 ildə Şəki şəhər 3 saylı məktəbı qızıl medalla bitirib

Ailəlidir.  Iki övladı var.

 

TƏHSİLİ,  ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADLARI

Ali təhsillidir. 1962 idə BDU-nun riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuş, 1968 ildə riyaziyatçı və riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə bitirmiş.

1988-ci ildə Kişinev şəhərində (0.1.01.06-математическая логика ,алгебра и теория чисел ixtisası üzrə) “Вопросы порождения, независимой базируемости и функциональной полноты в многообразиях универсальных алгебр и решеток” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1968-1970 illərdə Oguz rayonu Padar kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmışdir.

1970 il müsabiqə yoli ilə ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı” kafedrasına asissenti qəbul olunmuşdur.

2012-ci ildən ADPU- nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının dosentidir.

Apardığı dərslər: Magistratura: Ümumi cəbr, qəfəslər nəzəriyyəsi, kommutatorlar nəzəriyyəsi, quruplar nəzəriyyəsi.

Bakalavr:  Riyazi məntiq, diskret riyaziyyat, cəbr.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

38 elmi məqalə müəllifidir. Çoxobrazlılarda və kvazi-çoxobrazlılarda doğurma, asılı olmamazlıq və funksional doluluq məsələlərinin tətbiqi. 

 

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. .Джаббарзаде В.М Об эквоциональных теориях модулярных решеток. VI Всесоюзная конферерция по математической логике. Тбилиси. 1982. с57
 2. .Джаббарзаде В.М. «О независимой базируемости эквоциональных теорий,модальных и суперинтуиционистких логик.- Пятая Всесоюзная конференция по  матемаческой логике. Тезиси докладов.Новосибирск. ИМ СО АН ССCР 1979 г.»
 3. А Байрамов Джаббарзаде В.М. О распозновании свойств системы функции при ограничениях на эквоциональную теорию. IX Всесоюзная конференция по матем логике. Тезисы докладов. Ленинград 1988 Р.
 4. А Байрамов Джаббарзаде В.М О предмногообразиях, квазимногообразий и многообразиях полугрупп. П Всесоюзн. Симп.По теории полугрупп. Тезисы сообщений. 1977 г
 5. Sadıxov Z.H.Cabbarzadə V.M.”Universtitetlərdə informatika və riyazi məntiq fənlərin tədrisi ardıcıllığının metodiki əsasları. "Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri" 5-ci  Beynəlxalq Simpozium.Bakı-2015
 6. Jabbarzade V.M.Constructionfar three-valued probability logician by using J.Lukaseiwicz logic in artificalintelligense.Modern problem of mathemartics and mechanics procedures of the İnternatioal conference confernse devoted to the 80-th universaru of academikan Akif Gadjiev. December 6-8 2017 Baku.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 

 1. Джаббарзаде В.М <<О порождения многообразий,квазимногообразий и предмногообразивий алгебр.- Материалы семинара “Универсальная алгебра”.Сборник Баку:Изд.”Элм”.1979>>
 2. Джаббарзаде В.М» К вопросу о независимой базируемости многообразий. В специальные вопросы алгебры и топологии. Баку-1982, вып.2с 54-61
 3. Р.Б. Фейзуллаев. ,Р.А. Байрамов,Джаббарзаде.В.М.” Об упрошенном распознавании функциональной полноты алгебры при ограничениях на ограничениях на порожденное многообразии. Доклады АН СССР 302 N1 1988 с 37-40
 4. Cabbarzadə V.M .Sadıxov Z.Q Cəbrin doğruluğu çoxobrazlıya qoyulmuş məhdudiyyətlər daxilində funksional doluluq şərtlərinin  sadələşdirilməsi; Azərbaycan Dovlət Pedaqoji universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU 2006-cı il  N2..
 5. Cabbarzadə V.M.” Применение многозначной логики в экспертних системах.” ADPU Xəbərləri 2010 №2
 6. Cabbarzadə V.M.” Post sistemi əsasında qeyri səlis məntiqin qurulması.” ADPU-nun X Elmi konfransının materialları. ADPU-2012 səh.64-65

KİTABLAR 

 1. Məmmədov Ə.A,Məmmədov Ş.A,Cabbarzadə V.M “Proqramlaşdirma dilləri”,Bakı.1992,140səh.
 2. Məmmədov Ə.A, ,Cabbarzadə V.M” EHM-dən tədris prosesində istifadə.” Bakı.1994,184səh.
 3. Sadıxov Z.Q..Cabbarzade V.M.Bunyatov A.R. “Riyazi məntiq” Bakı 2015 ADPU nəşri183səh
 4. M.H.Yaqubov,V.M.Cabbarzadə,F.Z.Vəliyev“Riyaziyyat fənni üzrə test tapşırıqları”,DİM 2018.560 səh.(azərbaycan və rus dillərində)