шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

Əkpərova Hökümə Ağakazım qızı

ADPU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +(994) 12 598 38 03

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1944-cü il 29 iyunda Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1960-ci ildə 125 saylı orta məktəbi bitirib.

 TƏHSİLİ,  ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADLARI

1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.

1973-cü ildə “Adi diferensial operatorlar ailəsinin məxsusi və qoşma funksiyalarının bir hissəsinin çoxqat tamlığı” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını almışdır.

1991-ci ildən “Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi”  kafedrası üzrə dosentdir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1969-1971 ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Tətbiqi riyaziyyat” şöbəsində kiçik elmi işçi.

1971-1975 ci illərdə  ADPUnun “Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrasında assistent

1975-1991- ci illərdən baş müəllim

1991ci ildən “Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi” kafedrası üzrə dosentdir.

Apardığı dərslər: Cəbr, Riyazi məntiq, Diskret riyaziyyat, Ədədi sistemlər.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

 26   elmi və metodiki məqalənin müəllifidir.

Öz-özünə qoşma olmayan elliptik tipli tənliklərin məxsusi və qoşma funksiyalarının bir hissəsinin tamlığı və nazuk oblastda elliptik tipli tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərinin kiçik  parametrə nəzərən asimptotikası.

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Funksiyalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemlərinə aid AMEA-da keçirilən Beynəlxalq konfrans. 2011
 2. Асимптотика собственных чисел и собственных функций по малому параметру эллиптического уравнения второго порядка в узком прямоугольнике. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları Bakı 2011
 3. Bir sinif xətti hiperbolik idarəetmə məsələsinin qeyri-lokal kontakt-sərhəd şərtləri daxilində optimallaşdırılması.BDU-da Umumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı 2016

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1.  Асимптотика решения краевой задачи для обобщенного бигармонического уравнения в бесконечной узкой полосе. Дан.Азерб.ССР.1983,№9
 2. Şagirdlərdə kəmiyyətlərin asılılığına aid təsəvvürlərin formalaşması. Ibtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jurnalı, 1986,№6
 3. Об одном виде симплекс-таблицы для решения задач линейного программирования и обработка на ЭВМ. Материалы межвузовского научно педагогического совещания.Баку.1987.
 4. Ikitərtibli diferensial tənlik üçün qoyulmuş bir spektral məsələ haqqında. Ped.Un.xəbər.təb.elm.ser.№1-2,Bakı,1993.
 5. Об одном операторно- дифференциальном уравнении четвертого порядка во полуоси. Ped.Un.xəbər.təb.elm.ser.№1,Bakı,1999
 6. Xətti bərabərsizliklər sistemi və xətti proqramlaşdırma məsələləri. Ped.Univer.xəbərləri.Bakı-ADPU-2004,№2
 7. Yüksək hədləri qarşısında kiçik parametr duran adi diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələsinin həllinin kiçik parametrə nəzərən asimptotikası. BQU-Elmi xəbərlər,№2,Bakı-2009
 8. Məntiq qanunlarının teoremin növləri arasında əlaqələrin çıxarılmasının tətbiqi metodikası. ADPU-nun xəbərləri təbiət elmləri seriyası Bakı №6 2010
 9. Оптимизация одной задачи управления для линейной нелокальной гиперболической краевой задачи.Ученые записки АзТУ, серия фундаментальных наук. 2011
 10. Контактно-краевая задача для системы нагруженных гиперболических уравнений второго порядка и интегральное её решения. Материалы Международной конференции, по теория функций и проблемы гармонического анализа, посвященной 100-летнему юбилею академика И.И.Ибрагимова. Баку-2012. , стр. 29-31.
 11. Nazik oblastda bir elliptik tipli tənlik üçün qoyulmuş sərhəd məsələsinin kiçik parametrə nəzərən simptotikasının qurulması. Universitetin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları. Bakı-2012, səh. 160-163.
 12. Об одной линейной нелокальной краевой задаче для гиперболического уравнения с отклоняющимися аргументами. Akademik A.X.Mirzəcanzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, AMEA RMİ-2013, səh.32-
 13. Bir sinif xətti hiperbolik idarəetmə məsələsinin qeyri-lokal kontakt-sərhəd şərtləri daxilində optimallaşdırılması. BDU-da Umumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı 2016
 14. Bir sinif hiperbolik idarəetmə məsələsinin optimallığı üçün zəruri və kafi şərtlər. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda keçirilən  Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, SDU-2017, 25-26 may.
 1. Bir sinif inteqral tənliklər sisteminin həlli üçün aprior qiymətləndirmə. ADPU-nun xəbərləri, 2017, c. 65, №2
 1. Solvability criterion of a class of linear nonlocal hyperbolic problems in general form. Modern problems of mathematics and mechanics. Proceedings of the International conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev. Baku, 2017, (6-8 december)
 2. “Cəbrdən calışmalar”  (dərs vəsaiti). ADPU-nun nəşriyyatı   2018

Metodik vəsaitlər.

 1. Xətti tənliklər sistemindən metodik göstəriş. Bakı 1989
 2. Ədədlər nəzəriyyəsindən praktik məşğələlər. Bakı 1990
 3. Xətti tənliklər və bərabərsizliklər sistemindən metodik göstəriş. Bakı 1990