шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

Nəcəfov   Maqsud Ağaqulu  oğlu

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor

ADPU-nun Riyaziyyat İnformatika fakultəsinin dekanı

İş telefonu :  (994)  12  493  33  69

Qısa bioqrafik məlumat

1948-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Sisian rayonunun Ağudi    kəndində anadan olub.   

1954-cü ildə Ağüdi  VIII illik məktəbin  1-ci sinfinə getmiş, 1961-ci ildə Bağüdi kənd orta məktəbinin  IX sinfində təhsilini davam etdirmişdir, 1966-cı ildə Bağüdi kənd orta məktəbinin  XI sinfini bitirib.

 Evlidir. 2 qızı, 1 oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı.

Ali təhsillidir. 1971-ci ildə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirib.1983-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək  01.01.02-diferensial və inteqeal tənliklər ixtisası üzrə fizika – riyaziyyat elmləri namizədi adını almıb.

2012-ci ildə  «Slindrik və konik örtüklərin aeroelastik rəqsləri və dayanıqlılığı » mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 01.02.04- deformasiya olunan bərk cismin mexanikası ixtisası üzrə riyaziyyat üzrə elmlər doktoru adını alıb.

2013-cü ilin fevral ayının 22-də Riyaziyyat üzrə Elmlər doktoru elmi dərəcəsini almış.

Son 5 ildə 20 elmi metodiki məqaləsi çap olunmuşdur.

Əmək   fəaliyyəti

 1971-ci ildən Nazirlər Kabinetinin Respublika Hesablama mərkəzində « mühəndis »

1972-ci ildə ADPU-əyani aspirant.

1972-ci ildə əvvəlcə   « Hesablama ryaziyyatı və informatika  »  kafedrasında, sonra isə  «Həndəsə» kafedrasında lobarant və baş lobarant.

1987-ci ildən Həndəsə» kafedrasında    müəllim, baş müəllim və dossent

1988-ci ildə    «Riyaziyyat» fakultəsinin dekan müavini.

2001-ci ildən «Riyaziyyat» fakultəsinin dekanı

1999-cu ildən    Xətai rayon, Xətai bələdiyyəsinin yerli sosial məsələlər daimi komissiyasının sədri.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevə müraciət edən  «91» ziyalıdan biri, H.Əliyevi müdafiə komitəsinin üzvüdür..

 Apardığı dərslər:  Analitik həndəsə,Proyektiv həndəsə, Həndəsənin əsasları,  Diferensial həndəs.

 Elmi yeniliklər: İlk dəfə olaraq daxili axın halı üçün sonlu ölçülü Slindrik örtüklərin flatter  nəzəriyyəsi, həm də xarici axın halı üçün konik örtüklərin flatter nəzəriyyəsi işlənmişdir.Bundan əlavə səsdən iti sürətli potensial axının xəttiləşdirilmiş tənlikləri əsasında slindrik və konik örtüklərin flatter məsələsi, müstəvi kəsikləri qanunu çərçivəsində xarici axın halı üçün konik örtüyün flatter məsələsi tədqiq olunub.

MÜKAFATLAR:

 1. 2006. Tərəqqi medalı

FƏXRİ ADLAR 

 1. 2012. Əməkdar müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Slindrik və konik örtüklərdə panel flatter üçün verilmiş riyazi modellər aerokosmik texnika konstruksiyalarının hesablanmasında istifadə oluna bilər.

 BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM VƏ KONFARANSLARDA İŞTİRAKI 

 1. Кийко И.А., Наджафов М.А.  Постановка задачи о флаттере конической оболочки.// Материалы международнай научной конференции “Современные проблемы     математики, механики, информатики”. Тула ,2004, с.95.
 2. Наджафов М.А. К постановке задачи об аэроупругих колебаниях и устойчивости конических оболочек.// Тезисы международной конференции по математике и механике, посвящённой 50-летию со дня рождени чл. корр. НАНА, проф. Мамедова И.Т. Баку 2005, с.150.
 3. Наджафов М.А. Постановка задачи о флаттере конической оболочки.//Международная научная конференция “Современные проблемы математики, механики, информатики” посвящённая 85-летию со дня рождения проф. Стечкина С.Б. и 75- летию Тул ГУ. Тула 2005, с.240.
 1. Наджафов М.А. Об одном уточнении поршневой теории аэроупругих колебаний и устойчивости конических оболочек.// Тезисы XII международной конференции по математике и механике, посвящённой 70-летию юбилею чл. корр. НАН Азерб. проф. Искендерова Б.А. Баку 2006, с.135.
 2. Наджафов М.А. Флаттер конических и цилиндрических оболочек.// Международный научный симпозиум по проблемам механики дефар- мируемых тел, посвещенный 95- летию со дня рождения Ильюшина А.А. Москва 2006, с.75
 1. Наджафов М.А. Флаттер конических и цилиндрических оболочек.// Упругость и неупругость. Материалы международной научного симпозиума по проблемы механики дефар- мируемых тел, посвещенного 95- летию со дня рождения Ильюшина А.А. Москва 2006, с.469.
 2. Наджафов М.А. Флаттер конических и цилиндрических оболочек. // Международная  научная конференция “Современные проблемы мат. мех. информ.” посвящённая 10-летию мех.-матем. факультета. Тул ГУ.  Тула 2006 г, с.166.
 1. Кийко И.А., Наджафов М.А. О флаттере конической оболочки при внутреннем обтекании сверхзвуковым потоком газа // Тезисы международной  конференции «современнные проблемы математики, механики, информатики»  посвященной  85 летию со дня рождения профессора  Л.А.Толоконникова , Тула,2008 , с.210
 2. Наджафов М.А. О флаттере конической оболочки при внутреннем обтекании сверхзвуковым потоком газа. // Тезисы международной конференции по физическим математическим и техническим наукам, Нахичевань - 2008., с.136.
 3. Наджафов М.А. О флаттере усеченной конической в сверхзвуковом потоке газа. //Международная научная конференция “Современные проблемы мат. мех. информ.” Тула 2009 г, с 241.
 4. Наджафов М.А. О флаттере усеченной конической оболочки в сверхзвуковом потоке газа. // Тезисы международной конференции по математике и механике, посвященной 50 – летию ИММ НАНА , Баку - 2009 ,с.240.
 5. Наджафов М.А. О флаттере усеченной конической оболочкив сверхзвуковом потоке газа //Международная научная конференция// Современные проблемы математики , механики, информатики, посвященная 80–летию Тульского Государственного Университета ,Тула, 2010, с-179-180.
 6. Наджафов М.А. К вопросу о колебаниях и устойчивости цилиндрической оболочки, внутри которой протекает газ со сверхзвуковой скоростью .Тезисы международной  конференции посвященной  80-летию со дня рождения действительного члена НАН  Азербайджана , заслуженного деятеля   науки, проф. Максудова Ф.Г. (Баку,2010),  с 282-284.
 7. Флаттер коницеской оболочки при внешнем обтекании сверхзвуковым потоком газа. Görkəmli alim və ictimai xadim,AMEA-nın müxbir üzvi,Dövlət mükafatı laureatı Əməkdar elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru,professor Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları.ADPU xəbərləri .Təbiət elmləri bölməsi  2017 №3Bakı 10dekabr 2015 ci il
 1. M.A.Nəcəfov “Ekstremum məsələləri”. Bakı 2017 ADPU nəş.    S125
 1. M.A.Nəcəfov “Diferensial həndəsədən mühazirələr”. Bakı 2017 ADPU S137

 SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Наджафов М.А. Об аэроупругих колебаниях и устойчивости (панельный флаттер) конической оболочки // Докл.НАН Азерб,2004,N3-4,с.31-35
 2. Наджафов М.А. Постановка задачи об аэроупругих колебаниях и устойчивости (панельный флаттер) конической оболочки, обтекаемой потоком газа с большой сверхзвуковой скоростью // Докл.НАН Азерб 2005, № 4, c.43-48.
 3. Наджафов М.А. Флаттер цилиндрической оболочки, внутри которой протекает газ с большой сверхзвуковой скоростью // Докл.НАН Азерб,2005, № 5, c.16-21.
 4. Кийко И.А., Наджафов М.А. Постановка задачи об аэроупругих колебаниях и устойчивости конической оболочки.// Известия Тульского Государственного Университета. Сер. мат. мех. инфор. 2005,т 11,N2,c.53-59.
 5. Najafov M.A. Formulation of the conic cover flatter problem. perturbed state. Proceedings of institute of mathematics and mechanics. 2005,vol.XXII (XXX), p.163-166.
 6. Najafov M.A. Stament of a conical shell flatter problem. Proceedings of institute of mathematics and mechanics.// 2006,vol.XXIV(XXXII), p.211-216
 7. Najafov M.A. Aeroelastic vibrations and stability of a conical shell streamlined by gas flow with high supersonic speed.// Transactions of NAS of Azerbaijan, series of physical and mathematical sciences. 2006,vol.XXVI, N 4, p.195-202.
 8. Najafov M.A. Geometrically nonlinear aeroelastic vibrations and stability of a cylindrical shell.// Transactions of NAS of Azerbaijan, series of physical and mathematical sciences. 2006,vol.XXVI, N7, p. 145-148.
 9. Najafov M.A. Vibration and stability of a conic shell flitter in supersonic gas flow.// Transactions of NAS of Azerbaijan, series of physical and mathematical sciences. 2007,vol.XXVII, N1, p.165-172.
 10. Наджафов М.А. К постановке задачи о флаттере конической оболочки малого раствора //. Вестник Бакинского Университета, сер. физ-мат. Наук,2007, N 4,с.84-88.
 11. Кийко Н.О., Наджафов М.А.. Флаттер конической оболочки.// Проблемы машиностроения и автоматизации. Москва, 2008, № 2.с.71-73
 12. Наджафов М.А. О колебаниях и устойчивости цилиндрической оболочки, внутри которой протекает газ со сверхзвуковой скоростью. // Вестник Бакинского Университета,  сер – физ – мат  наук, 2008,№ 4, с. 62- 68   
 13. Наджафов М.А. Колебания и устойчивость конической оболочки в сверхзвуковом потоке газа. // Вестник Тульского Государственного Университета , сер.мат.мех.инфор.2008.т.14, в 2, с. 130-134.
 14. Кийко И.А.Наджафов М.А. К постановке задачи о флаттере конической оболочки малого раствора // Вестник Московского Университета ,серия 1 метематика механика 2009,№ 4.с.49-53
 15. Кийко И.А.,Наджафов М.А. флаттер конической оболочки // Проблемы машиностроения и автоматизации Москва.2009.№4, с 96-98.
 16. Najafov.M.A. A flutter of a plate arranged on wedge cheek. Transactions of NAS of Azerbaijan. 2010,v. XXX.№ 1, p. 227-232
 17. Кийко И.А.,Наджафов М.А.флаттер конической оболочки //Известия Тульского Государственного Университета// , Естественные науки, 2010, выпуск 1, с 88-92.
 18. Najafov M.A. General statement of a problem on elastic body vibrations in potential gas flow. Transactions of NAS of Azerbaijan, physical and mathematical sciences.2010,XXX,№ 7,p.129-132
 19. M.A.Nəcəfov “Ekspert sistemlərinin tədrisə tətbiqi” Fasiləsiz pedaqoji təhsildə electron təlim texnologiyalarının tətbiqi. Respublika elmi-metodik konfransı. 18-19 iyun. Bakı,ADPU-2010
 20. M.A.Nəcəfov Задача о флаттере конической оболочки. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri Bakı,ADPU 2012 N2
 21. Mathematical Statement of the Flutter problem/ Transactions. Xəbərlər,Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, riyaziyyat və mexanika buraxılışı, XXXIII,N1,Bakı,AMEA-2013
 22. Флаттер коницеской оболочки при внешнем обтекании сверхзвуковым потоком газа. Görkəmli alim və ictimai xadim,AMEA-nın müxbir üzvi,Dövlət mükafatı laureatı Əməkdar elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru,professor Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı 10dekabr 2015 ci il

 

KİTABLAR

 1. М.H.Yaqubov,M.A.Nəcəfov «Maksimum və minimum məsələləri» Bakı-1999 Çaşıoğlu
 2. X.Paşayev,M.Nəcəfov «Analitik həndəsədən mühazirələr»  Бакы-2002, Çaşıoğlu
 3. M.A.Nəcəfov “Ekstremum məsələləri” Bakı 2017 ADPU nəş. S125
 4. M.A.Nəcəfov “Diferensial həndəsədən mühazirələr” Bakı 2017 ADPU S137