шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

Pənahova Zümrüd Atarbəy qızı

 ADPU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının  müəllimi
 İş telefonu: +(994) 12  598 38 03        

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

1974- cü ildə Salyan rayonunda anadan olub.

1991-ci ildə Hacıqabul rayonunu Atbulaq kənd orta məktəbini bitirib.

Ailəlidir.  2 övladi var. 

TƏHSİLİ,  ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADLARI

Ali təhsillidir.1996-ci ildə ADPU-nun riyaziyyat-fizika fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1997- 2012 ci illərdə ADPU –nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasında baş laborant.

2012-ci ildən “Cəbr və həndəsə” kafedrasının müəllimi

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə, Proyektiv həndəsə, Cəbr.

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Topoloji fəzalarda kəsilməz funksiyaların əməlləri klonunun xassələri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 Обобщение теоремы Тейлора о резидуальной малости  многообразия. Akademik İ.İ.İbrahimovun  100-illik  yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı 2012

 SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Riyaziyyat tədrisi prosesində şagirdlərin şagirdlərin  tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi  işinin  metodiki prinsipləri;  Azərbaycan Respublikası təhsil  NazirliyiFizika, riyaziyyat  və  informatika  tədrisi,  N-4, с.59-60. Bakı . 2000. ;
 2. Tənliklərin standart olmayan üsullarla  həlli  haqqında; Azərbaycan Respublikası təhsil  Nazirliyi. Fizika, riyaziyyat  və  informatika  tədrisi N-1, с.15-16 Bakı . 2002.;
 3. Cəbri stukturun xətti fəza  növü  riyaziyyatın əlaqəli təlimində  əvəzolunmaz vasitədir; “Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri” beynəlxalq simpozum   с.28. Naxçıvan . 2007.; Baxşəliyev Y.R
 4. Воспитание будущих учителей – студентов педагогических университетов  через обучение алгебраических  структур; Модернизация   системы  непрерывного образования. Международная научно-практическая  конференция. Материалы конференции  26-28 июня. с 336-337. Махачкала 2009.; Baxşəliyev Y.R
 5. Воспитание будущих учителей - студентов педагогических  университетов  через обучение   алгебраических структур.; Актуальные  проблемы гуманитарных и естественных  наук. с. 171-173. Москва.  2009. №-6.; Baxşəliyev Y.R
 6. O применении гомоморфизма групп к линейным преобразованиям  векторных пространств; Модернизация системы  непрерывного образования. Международная научно-практическая  конференция. Материалы конференции. Дербент 2011. 24-26 июня с. 182-184. 2011 г.; Baxşəliyev Y.R., Əfəndiyev F.H
 7. Evklid kubunda yollar yarımqrupunun sıx alt yarımqrupu AMEA-nın 55 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans Bakı 2014.
 8. Həqiqi ədədlər yarımqrupunun “Dekart quvvətinin bəzi xassələri” ADPU “Xəbərlər” Bakı 2016. Əbdülkırimli L.Ş.
 9. Həqiqi ədədlər yarımqrupunun “Dekart quvvətinin bəzi xassələri” ADPU xəbərlər 2017
 1. The Hyers-Ulam stabilitiy and closed rangues of weighted, endomorphisms on uniform algebras”. Akademik M.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans. Şəki. 2016. 28-29 oktyabr. s 286-289.
 2. Müntəzəm cəbrlər üçün obrazları kompakt olan çəkili endomorfizmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti. “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” mövzusunda konfrans. Sumqayıt 2016.15 dekabr