шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

Haxıyev Sadəddin Seydi oğlu

ADPU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının baş müəllimi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
İş telefonu: +(994) 12  598 38 03                                      

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

Haxıyev Sadəddin Seydi oğlu 1963-ci il aprel ayının 13-də Şamaxı rayonunun Dağ-Kolanı kəndində anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Bakı şəhəri 190 saylı orta məktəbi bitirib.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ,  ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADLARI 

Ali təhsillidir. 1985-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) tətbiqi-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə, 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin) Mühasibat uçotu və audit fakültəsini bitirmişdir.

 2010- cu ildə “Kəsilən həllə malik Ikıncı tərtib hiperbolik tənliklər sisteminin optimallığı üçün zəruri şərtlər” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1986-1992-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat-Mexanika İnstitutu nəzdindəki XKB-da böyük laborant, mühəndis vəzifələrində çalışmışdir.

1992-ci ildən hal-hazıra kimi isə ADPU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasında baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışır.

Apardığı dərslər: Cəbr, Həndəsə.

TƏDQİQAT SAHƏSİ.

Kəsilən həllə malik Ikıncı tərtib hiperbolik tənliklər sistemi üçün optimal idarəetmə məsələsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Х республ. конференции молодых ученых по математике и механике. Баку-1991.
 2. Cеминар совещание по функциональному анализу и его приложениям, посвященный памяти академика З.И.Халилова. Баку-1991.
 3. Bсесоюзная конференция негладкий анализ и его приложения к математической      экономике.  Баку-1991.
 4. Azərbaycan Respublikası Ali məktəbləri gənc tədqiqatçılarının XIV respublika elmi konfransı. Bakı-1993.
 5. Azərbaycan Respublikası Pedaqoji ali məktəb aspirantlarının XIV respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı-1994.
 6. Mеждународной конференции по физическим, математическим и техническим наукам. Нахычевань-2008.
 7. Mеждународной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института математики и механики НАН Азербайджана. Баку-2009.
 8. Mеждународной конференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова. Баку-2010.
 9. Международной конференции, по функциональному анализу и его приложениям, посвященной 100-летнему юбилею академика З.И.Халилова. Баку-2011г.
 10. Международной конференции, по теория функций и проблемы гармонического анализа, посвященной 100-летнему юбилею академика И.И.Ибрагимова. Баку-2012.
 11. ADPU-nun Riyaziyyat fakultəsi əməkdaşlarının Universitetin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Bakı-2012.
 12. Akademik A.X.Mirzəcanzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər mövzusunda Beynəlxalq konfrans. Bakı-2013.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Понятие сопряженной задачи для линейных гиперболических контактно-краевых задач. Доклады НАН Азербайджана. 2001, т.LVII, №4-6, с.40-44.
 2. The necessary optimality condition for a class of the second order controllable hyperbolic problems with discontinuous solutions. Proceedings of IMM of NAS of Azerb., 2002, v.XVII (XXV), pp.172-178.
 3. Линейные гиперболические импульсные задачи управления и условия оптимальности для них. Ученые записки АзТУ, серия фундаментальных наук. 2004, т.III(10), №2, с.20-22.
 4. Априорные оценки решения многоточечной линейной граничной задачи для обыкновенной функционально-дифференциальной системы. Ученые записки АзТУ, серия фундаментальных наук. 2006, т.V(17), №1, с.84-87.
 5. Задача оптимального управления для линейных нелокальных гиперболических уравнений второго порядка с разрывными решениями. Доклады НАН Азербайджана. 2007, т.LXIII, №5, с.8-15.
 6. A priori estimate for discontinuous solutions of a second order linear hyperbolic problem. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. 2010, №23, pp.1-12.
 7. Об одной линейной нелокальной краевой задаче для гиперболического уравнения. Ученые записки АзТУ, серия фундаментальных наук. 2010, т.IX(35), №3, с.37-40.
 8. Sonlu ölçülü xətti fəzada təsir edən xətti operatorun dərəcələrinə nəzərən qurulmuş çoxhədli ifadələrin bəzi xassələri. Az.TU-nun Elmi əsərləri, fundamental elmlər seriyası. 2011, c.X(39), №3, səh.56-59.
 9. Оптимизация одной задачи управления для линейной нелокальной гиперболической краевой задачи. Ученые записки АзТУ, серия фундаментальных наук. 2011, т.X(40), №4, с.109-113.
 10. Априорная оценка решения линейной нелокальной краевой задачи для нагруженной обыкновенной дифференциальной системы. Ученые записки АзТУ, серия фундаментальных наук. 2012, т.XI(44), №4, с.81-85.
 11. Необходимые и достаточные условия оптимальности для одной линейной нелокальной гиперболической задачи управления. Ученые записки АзТУ, серия фундаментальных наук. 2013, т.XII(45), №1, с.97-101.
 12. Оптимизация одной линейной нелокальной гиперболической краевой задачи управления. AMEA-nın müxbir üzvü,professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-2015
 13. Представление решения одной линейной нелокальной гиперболической краевой задачи. AMEA-nın müxbir üzvü,professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-2015
 14. Bir sinif xətti hiperbolik idarəetmə məsələsinin qeyri-lokal kontakt-sərhəd şərtləri daxilində optimallaşdırılması. BDU-da Umumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı 2016
 15. Априорная оценка решения одной линейной нелокальной гиперболической краевой задачи.BDU-da Umumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı 2016
 16. Bir sinif inteqral tənliklər sisteminin həlli üçün aprior qiymətləndirmə ADPU, BDU-nun xəbərləri 2016
 17. Корректность одного класса квазилинейных дифференциально - операторных уравнений.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU-2017, 17-18 may.
 18. Bir sinif hiperbolik idarəetmə məsələsinin optimallığı üçün zəruri və kafi şərtlər .“Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, SDU-2017, 25-26 may.
 19. Bir sinif inteqral tənliklər sisteminin həlli üçün aprior qiymətləndirmə. ADPU-nun xəbərləri, 2017, c. 65, №2
 20. Краевая задача для одного класса гиперболических уравнений. ADPU-nun xəbərləri, 2017, c. 65, №2
 21. Априорная оценка для оператора системы сопряженной к линейной нелокальной нагруженной гиперболического уравнения. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, (02-03 noyabr).
 22. Solvability criterion of a class of linear nonlocal hyperbolic problems in general form. Modern problems of mathematics and mechanics. Proceedings of the International conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev. Baku, 2017, (6-8 december)
 23. A priori estimate of solution of the problem adjoint with a linear nonlocal hyperbolic problem in general form. Modern problems of mathematics and mechanics. Proceedings of the International conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev. Baku, 2017, (6-8 december)
 24. “Cəbrdən calışmalar “ . Dərs vəsaiti. ADPU-nun nəşriyyatı   2017