шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Cəbr və həndəsə kafedrası

 Şahbazov Aydın İsrafil oğlu

ADPU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının dosenti, riyziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

5 may 1953-cü ildə Cəlilabad rayonunun Pokrovka kəndində anadan olub.1970-ci ildə Cəlilabad şəhər 1 nömrəli orta məktəbini bitirib. Evlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsillidir. 1977-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin “mexanika-riyaziyyat” fakültəsini bitirmişdir.1978-1980-cı illərdə  M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin “mexanika-riyaziyyat”  fakültəsinin riyaziyyat bölməsində elmi-tətqiqat üzrə stajer, 1980-1984-cü illərdə həmin bölmədə aspirant olmuş, 1984-çü ildə professor E.A.Qorinin  rəhbərliyi altında “Спектр компактных операторов взвещенной композиции в некоторых пространствах аналитических функций “ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.01.01-“riyazi analiz” ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsini almışdır. 1993-cü ildə “riyazi analiz” ixtisası üzrə dosent elmi adını almışdır. 2012-ci ildən ADPU-nun dosentidir.     

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1977-1978-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş laborant işləmişdir.

1978-1980-cı illərdə illərdə  M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin “mexanika-riyaziyyat”  fakültəsinin riyaziyyat bölməsində elmi-tətqiqat üzrə stajer olmuşdur.

1980-1983 illərdə  M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin “mexanika-riyaziyyat”  fakültəsinin riyaziyyat bölməsində aspirant olmuşdur.

1984-1988-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi işləmişdir.

1988-1991-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda elmi işci işləmişdir.

1991-1995-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda böyük elmi işci işləmişdir.

1995-2002-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda aparıcı elmi işci işləmişdir.

2002-2009-cu illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda laboratoriya müdiri işləmişdir.

2009-2012-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda aparıcı elmi işci işləmişdir.

2012-ci ildən  ADPU-nun dosentidir.

TƏDRIS  ETDIYI  SAHƏLƏR

Tədris etdiyi sahələr əsasən, riyazi analiz, cəbr, xətti cəbr, kompleks analiz, funksional analiz, operatorlar nəzəriyyəsi, Banax cəbrləri, C*-cəbrləri, müntəzəm cəbrlər, qrupların təsviri nəzəriyyəsi və s. olmuşdur.

  TƏDQIQAT  SAHƏSI

Əsas elmi nailiyyətləri Banax cəbrlərində, xüsusi halda, müntəzəm cəbrlərdə çəkili endomorfizmlərin kompaktlığının, ümumi halda isə kəsilməz funksiyalar cəbrinin qapalı altfəzalarında çəkili kompozisiya operatorların kompaktlığının, nüvəliliyinin, obrazının qapalılığının, spektrlərinin öyrənilməsidir. Bundan əlavə çəkili kompozisiya operatorların sonlu cəmlərinin kompaktlığı, spektral xassələri öyrənilmiş və bu nəticələr  operatorların kompakt həyacanlanmalarının spektrlərinin araşdırılmasına tətbiq edilmişdir. Eləcə də, disk cəbrləri üzərində modullarda  holomorf vektorial meydanların yaratdığı çəkili tip inteqral operatorların (cəkili tip endomorfizmlərin) kompaktlıq, nüvəlilik xassələri, spektri və digər spektral xassələri araşdırılmışdır.

BEYNƏLXALQ  SEMINAR,  SIMPOZIUM  VƏ  KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

  1983-cü ildən başlayaraq Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Qazaxstan, Türkiyə, İran, İspaniya, Fransa və s. ölkələrdə analiz və cəbr üzrə keçirilmiş  30-dan çox beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak etmişdir.

 ÇAP OLUNMUŞ ELMI MƏQALƏLƏRI

1980-cı ildən başlayaraq indiyə kimi 80-dən çox çap olunmuş elmi məqalənin (o cümlədən 30 - dan çoxu ölkədən kənar xarici elmi jurnallarda çap olunmuş) müəllifidir.

 1. On some compact & nuclear operators on uniform spaces. Azərb. MEA RMİ-nun 45 illiyinə həsr ol. Riyaziyyat və mexanika üzrə X Beynəlxalq Konf. tezisləri – Bakı, 5-7 may 2004, 149
 2. On eigenfunctions of the weighted composition operator Azərb. MEA RMİ-nun 45 illiyinə həsr ol. Riyaziyyat və mexanika üzrə X Beynəlxalq Konf. tezisləri – Bakı, 5-7 may 2004, 160
 3. Eigensubspaces of weighted composition operators on uniform spaces with analytically structure.Abstr. of Intern. Conf. .on Math. & Mech., devoted to the 50-th anniversary of birthday of memb. corr. of NASA prof. I.T. Mamedov.-Baki, May 2005, 185
 4. О компактных орераторах взвешенной композиции в замкнутых подпространствах пространствах С(Х).Тез. Межд. Конф. по математике и механике, посвяш 50- летию со дня рожд. Чл. корр НАНА проф. И.Т.Мамедова. Баку,май 2005.187.
 5. On spectrum of weighted composition operators on soma Banach spaces of analytic vector-valued functions. Jour. of Mathematics (Shiraz University), vol.13, № 1 2005, pp. 43-50
 6. Nuclear weighted composition operators on space of analytical functions Transaction of NAS of Azerb., vol.XXV, № 7, 2005, pp. 119-124
 7. Операторы взвешенной композиций на С .AMEA , B.A.İsgəndərovun 70-illik yub həsr olunmuş Riy və Mex İns XII Bey konfr tezis Bakı 2006,s 171
 8. Weighted comp. Operators on the A(D) – Banach modules with closed range. Material akademik Ə. Hüseynovun 100 illik yub-nə həsr olunub. Bakı-2007, BDU, səh.158-159
 9. Quasinilpotent weighted comp. Operators on the A(D) – Banach modules. Abstract of Inter. Conf. on Math. and Mech devoted to the 70-th anniversary of academician of NAS of Azerb. Honoured scientist, prof. A.D. Gadjiev, Baku-2007, pp 148
 10. Compact weigh. comp. operators on the A(D) – Banach modules. Abstract of the Symposium “The modern problems of Math., Mech., infor”, Nakhchivan-2007
 11. Weighted comp. operators on the Banach modules of functions. Respubl. Elmi Konfransın materialları, Sumqayıt, 26-27 noyabr, 2007. R.A İmamquliyev Charandabu Z.
 12. Compact weighted composition operatorson the space of holomorphic functions. Transactions of NAS of Azerb., XXVII, № 1, 2007, pp 123-128
 13. Собственные подпространства оператора композиции в пространствах голоморфных функций. Материалы меж рос-Азерб. Симпозиума. Россия, Эльбрус, 12-17 мая 2008, стр 171-172
 14. Compact weighted endomorphisms on uniform algebras. Fizika ,riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri ,Naxçıvan-2008, 154s
 15. Compact weighted comp. operators on the function algebras. Abstracts of İnter. Conf. On Math. And Mech-s, devoted to the 50-th anniversary of the İnstitute of Math. and Mech. Of NAS of Azerbaijan, Baku-2009, pp 319-320
 16. Weigh. comp. operators on uniform algebras. Proceedings of  İnter. Conf. on Physics, Math. And Astronomy  devoted to Inter. Astronomy year, Nakchivan-2009, 16-17 october
 17. Compact weighted comp. operators on uniform algebras. Proceedings of III Math. Turkish World, Kazakhistan, Alma-Ata, 2009, 132-134
 18. Compact weighted composition operators on function spaces on locally connected sets. Transaction of NAS of Azerbaijan 2009 XXIX,№4,pp159-164 D.Ə.Seyidov
 19. Closed range and comp. weighted composition operators on uniform algebras. Spektral nəzər. Və onun tətbiqləri, Akad.F.Q. Maqsudovun 80-illik yub-nə həsr ol. Beynəlxalq konfrans tezisləri, Bakı 2010, səh 349-352.
 20. Banax fəzalarında sürüşmə operatorları haqqında. BDU “Riyaziyyatın aktual problemləri” elmi konfransın materialları, Bakı,2010, 29-20 aprel
 21. Kəsilməz funksiyaların müntəzəm cəbrlərində diametri saxlayan xətti funksiyalar. BDU “Riyaziyyatın aktual problemləri” elmi konfransın materialları, Bakı,2010, 29-20 aprel
 22. Closed range and comp. weighted composition operators on uniform algebras. Transaction of NAS of Azerbaijan2010,XXIX, №1,pp185-192.
 23. Compact weighted endomorphisms of uniform algebras. Abstract of Conference on Homotopy and Non-commutative Geometry, March 28-april 1,Tblisi State Universty Tblisi, Georgia,p8
 24. Weighted composition operators on the spaces of vector-valued functions. Proceedings of the International conference on Functional analysis and its applikations, to the 100th anniversary of academician Z.I.Khalilov, Baku-2011,pp365-367
 25. Weighted composition type operators on function spaces . Funksiyalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri Akademik İ.İ.İbrahimovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları, Bakı-2012,271-274
 26. Compact weighted composition type operators onuniform algebras. Abstrakt of Turkish Ukrainan Scientific Conferense on Mathematical Analysis,Differential Equations and their Applications, 04-09 September.2012 Mersin, Turkey,98-99
 27. Obrazları müntəzəm cəbrlərdən olan homomorfizmlərin kompaktlığı. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları II Resp. Elmi konfransının materialları Sumqayıt 27-28 noyabr 2012, 41-42.
 28. Banax fəzalarında sürüşmə operatorları haqqında. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları II Resp. Elmi konfransının materialları Sumqayıt 27-28 noyabr 2012, 42-43.
 29. The Heyers-Ulam stability and compact weighted composition operators on closed subspaces of C(X). Azərbaycanın ümum-milli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri,  Resp-ka elmi konfransının  materialları, Bakı-2013,səh257-263
 30. Weighted composition type endomorphisms on uniform algebras. Azərbaycanın ümum-milli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanikanın aktual-problemləri  Resp. elmi-konfransının  materialları,Bakı 2013,səh263-268
 31. Nuclear weighted type endomorphisms of uniform algebras with analytic structure . Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun 55 illliyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, 15-16 may 2014,səh 323-324
 32. Eigensubspaces of Resonancing Endomorphismis of Algebra of Convergent Power series . Caspian Journal of applied mathematics ,Ecology and economics .V.3.2015, december, səh77-84
 33. Weighted tyup endomorphisms  on function algebras. Akademik Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri Respublika elmi konfransının materialları 28-29 oktyabr, Şəki-2016, səh283-285
 34. The Hyers-Ulam stability and closed ragness of weighted endomorphisms on uniform lgebras. Akademik Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri Respublika elmi konfransının materialları 28-29 oktyabr, Şəki-2016, səh286-289
 35. Müntəzəm cəbrlərdə obrazları qapalı olan çəkili endomorfizmlər. Az.Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni inform-texnologiyaları möv-da III Respublika Elmi konfransının materialları, 15-16 dekabr, Sumqayıt- 2016,səh 138-139
 36. Müntəzəm cəbrlərdə çəkili tip endomorfizmlərin kompaktlığı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, Fizika- riyaziyyat və texnika elmləri seriyası № 8(81), Naxçıvan-2016, səh 26-32
 37. Eigensubspaces of composition operators on the spaces of holomorphic functions tezis. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri Beynəlxalq elmi konfransının materialları, 25-26 may 2017, Sumqayıt, səh.50-51
 38. Eigensubspaces of Endomorphismis of Algebra of Convergent Power series Mathematica , Aeterna, Vol.7, 2017, no. 3, 233-240

  KADR HAZIRLIĞI

4 nəfər riyaziyyat üzrə Fəlsəfə Doktoru (Ph.D) hazırlamış, hal-hazırda bir doktorant tələbəsinə (aspirant) rəhbərlik edir.