шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Adigözəlov Ağakərim Canəli oğlu                                             

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent  

ADPU-nun “Funksiyalar nəzəriyyəsi” kafedrasının dosenti                       

İş telefonu: +(994) 12 493 25 92 

   QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1936-cı il yanvarın  1-də Şamaxı rayonunun Nərmankənd kəndində anadan olub. 1955-ci ildə Şamaxı rayonunun Nərmankənd kənd orta  məktəbini bitirib. Evlidir, iki oğlu, iki qızı və yeddi nəvəsi var.                                                             

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI   

Ali təhsillidir. 1960-ci ildə ADPU-nun (APİ-nin) fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.  1969-ci ildə  “Ümumiləşmiş triqonometrik polinomlar üçün bəzi bərabərsizliklər və onların tətbiqləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını  müdafiə  edərək, 002 –funksional analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi ixtisası üzrə  fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.                                                     

1982-ci ildən dosentdir.

  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1960-1963   Şamaxı rayonunun Nərmankənd kənd orta məktəbində müəllim

1964-1967  AMEA-nın Mexanika və riyaziyyat institutunda aspirant                                            

1967-1969  ADPU-nun  “Riyazi analiz”  kafedrasında  assisent                                                             

1970-1981  ADPU-nun “Riyazi analiz”   kafedrasında baş müəllim                                                            

1981-1995 ADPU-nun   “Riyazi analiz”   kafedrasında dosent                                                       

1996-cı ildən  ADPU-nun “Funksiyalar nəzəriyyəsi” kafedrasında dosent                       

                                                                       

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Ümumiləşmiş triqonometrik sistem üzrə Furye sırasının nöqtədə yığılması   

22  elmi məqalənin müəllifidir.                                                                                                           

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR,  SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri. Akad. F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans. Bakı 2010
  2.  ADPU-nun prof.-müəllim heyətinin X elmi konfransı  

 

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ 

  1. Адигезалов A.Дж. Некоторые неравенства для обобщенных тригонометрических полиномов. Изв.АН Азерб. ССР , серия физ.мат наук, 1977, №2
  2. Адигезалов A.Дж. Приближение  функций рациональными  дробями. Изв.АН Азерб. ССР , серия физ.мат наук, 1978, №6   
  3. Adıgözəlov A.C., Qəmərli R.Q. Cəbri, həndəsi və fiziki məzmunlu məsələlər həlli. Fizika riyaziyyat tədrisi, Bakı, 1989, №4 
  4. Adıgözəlov A.C.,  Məmmədov Ə.A. Diferensial hesabının bəzi tətbiqləri. ADPU-nun Xəbərləri, Bakı, 2000,  №8           
  5. Adıgözəlov A.C. Funksiyanın diferensialının təqribi hesablamalara tətbiqinə dair. ADPU-nun Xəbərləri, Bakı, 2001, №1           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KİTABLAR 

1.Adgözəlov  A.C.,  Cəfərov H.Ə. Analitik funnksiyalar nəzəriyyəsindən məsələ və misallar. Bakı, 1978