шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Bəhram Əli oğlu Əliyev

Riyaziyyat üzrə elmlər  doktoru,
ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasını müdiri, professor

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1952- ci il may ayının 22-də Gürcüstan Respublikasının  Qardabani rayonu ,  Ağtəhlə kəndində anadan olub.
 • 1969-cu ildə Ağtəhlə kənd orta məktəbini bitirib.
 • Evlidir. Bir oğlu və bir qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1973-cü ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) riyaziyyat  fakültəsini bitirib.
 • 1982-ci ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Diferensial tənliklər və riyazi fizika” ixtisası üzrə müdafiə dissertasiya işi müdafiə edərək , fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.
 • 2013-cü ildə  AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda  1211.01 “Diferensial tənliklər” ixtisasında doktorluq  dissertasiyası müdafiə edərək , riyaziyyat üzrə elmi dərəcəsini alıb.
 • Universitetin Elmi Şurasının 28 fevral 2018-ci il tarixli 4 saylı prorokoluna əsasən 28 fevral 2019-cu il  Riyazi analiz kafedrasının professorudur.

Əmək fəaliyyəti

 • 1973-1974-cü illərdə Gürcüstan Respublikasının Qardabani rayonunda orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyib
 • 1975-ci ilin dekabrından 1976-cı ilin dekabıranadək 1il müddətində Sovet ordusu sıralarında əsgəri xidmət göstərib
 • 1997-1980-cı ilədək APİ-nin “Riyazi analiz” kafedrasının qiyabi aspirantı
 • 1977-1985-cı ilədək APİ-nin “Riyazi analiz” kafedrasında baş laborant
 • 1985-1990-ci illərdə “Kosmik tədqiqatlar Elm və İstehsalat birliyində elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
 • 1990-cı ildən ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində işləyib
 • 2016-cı ildən Riyazi analiz kafedrasının müdiridir.

Apardığı dərslər

 • Riyazi analiz I, Riyazi analiz II, Riyazi analiz III, Riyazi analiz IV,
 • Riyazi analiz IV
 • Funksional analiz
 • Adi diferensial tənliklər

Tədqiqat sahəsi

 • Adi diferensial tənliklər nəzəriyyəsi
 • Xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konkranslarda iştirakı

 • Международная Кон­фе­ренция по математике и механике , посвященной 80-летию Ф.Г. Максудова  Баку -2010
 • Материалы Межд. Конф. Посвященной 100 лет. юбилею ака. З.И.Халилова 2011.
 • Актуальные проблемы математики и информа тики. Тезисы Международной конференции посвященной 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева . 29-31 мая 2013 года . Баку 2013.
 • “Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri”. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans Bakı-2013, may 29-31.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı-Qafqaz Universiteti,18-19 aprel, 2014
 • VII International Joint Conference of Georgian Mathematical Union, Georgian Mechanical Union. Continium Mechanics and Related problems of Analysis. september 5-9, 2016. Batumi
 • AMEA-nın həqiqi üzvi, əməkdar elm xadimi, f-r.e.d., prof. Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” respublika elmi konfransının materialları. Şəki-2016.

Seçilmiş əsərləri

 • Б.А.Алиев С.Я.Якубов Полнота системы корневых функций краевых задач для эллиптических дифференциально- операторных уравнений с оператарами в краевых условиях. Дифференциальное уравне­ние, Минск 1985, №12,  том XXI. с. 2187-2188.
 • Б.А.Алиев С.Я.Якубов Краевая задача с оператором в краевых условиях для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго порядка. Сибир.Мат.Журн., 1985, №4, том XXVI. с. 176-188
 • Б.А.Алиев И.В.Алиев Коэрцитивная разрешимость краевых задач для эллиптических дифференциально-операторных уравнений с операторам в краевых условиях. Сибир. Мат. Журн., 1990, №4, том XXXI. с. 3-8
 • Б.А.Алиев Coercive solvability of boundaru value problems with the conditions of conjuqations for the second order differential -operator equations Proceedinqs of institute of mathematics and mechanics 2001,volume XIV с. 14-17
 • Б.А.Алиев Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для эллип тического дифференциально-операторного уравнения второго порядка с разрывным коэффициентом . Дифференц. уравн., 2002, №1,  том 38, с. 58-62
 • B.A.Aliev Asymptotic behavior of eiqen-values of a boundary value problem with spectral parameter in the boundary conditions  for the second order elliptic differential- operator equations. Transactions of NAS Azerbaijan, 2005, №7, volume XXV. с. 3-8
 • Б.А.Алиев Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для эллип тического дифференциально-операторного уравнения второго порядка. Укр.Мат. Журн., 2006, №8,том 58.с1146-1152.      
 • Б.А.Алиев Асимптотике собственных значений од -ной краевой задаче для дифференциального-операторного уравнения  второго порядка со спектральным параметром в граничном условии.  Функционально-дифференциа­льные уравнения и их  приложения. Махачкала. 2007.
 • Б.А.Алиев Разрешимость краевой задачи для эллип­тического дифференциально-операторного уравнения второго порядка со спектраль­ным параметром в уравнении и в граничных условиях Укр. Мат.журнал, 2010 Том 62. №1 с. 3-14
 • B.A.Aliev Solvability of boundary value problem for second order  elliptic differentiak –operator equation üith spectral parameter in the equation and boundary conditions . Proceedings of İMM of NASA , 2010. v.XXXIII (XLI)
 • B.A.Aliev   Ya.Yakubov   Second order elliptic differential-operator equations with unbounded operator boundary conditions in UMD Banach spaces  . Inteqral equations and operator theory . v.69 2011 p.269-300
 • Б.А.Алиев, С.Я.Якубов Фредгольмость краевых задач для эллиптического дифференциально операторного уравнения четвертого порядка с операторными граничными условиями  Дифференциальные уравнения , 2014, Том 50, №2 с. 210-216
 • Б.А.Алиев, С.Я.Якубов Разрешимость краевых задач для эллиптических дифференциально–операторных уравнений второго порядка со спектральным параметром и с разрывным коэффициентом при старшей производной. Дифференциальные уравнения , 2014,  том 50, №4. с.468-479
 • B.A.Aliev , N.K.Qurbanova. Ya. Yakubov. Solvability of  the abstract Regge boundary  value  problem  and asymptotic behavior of eigenvalues of one abstract spectral problem Riv.Mat. Univer. Parma, vol 6,  №4, 2015. İtalia. p. 241-265.
 • B.A.Aliyev , N.K. Kurbanova Solvability of a boundary value problem for second order  differential – operator equations with a spectral parameter in both the equation and boundary conditions. Transactions of NAS of Azerbaijan, İssue Mathematics, 36(4). Series of Physical-Texnical and Mathematical Sciences. (2016). Baku . p. 22-36
 • B.A.Aliev , N.K.Qurbanova. Ya. Yakubov One boundary value problem for elliptic differential –operator equations of the second order with quadratic spectral parameter Ukrainian Mathematical Journal, Vol. 69, No. 6, November, 2017 (Ukrainian Original Vol. 69, No. 6, June, 2017, Kiev. p.857-875
 • Б.А.Алиев, Разрешимость краевых задач для эллиптических дифференциально –операторных уравнений второго порядка c  комплексным параметром и с линейным оператором в краевых условиях  Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения.Материалы  XII Международной конференции, приуроченной к 85-летию профессора Алишаева М.Г. г.Махачкала , 19-22 сентября , 2017 cтр.34-37
 • Б.А.Алиев, Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для эллиптического дифференциально -операторного уравнения второго порядка со спектральным параметром квадратично входящим   в граничное условие «Дифференциальные уравнения» 2018, том 54, №9, Москва.  с.1282-1286
 • Б.А.Алиев, С.Я.Якубов, Н.К.Курбанова Вопросы разрешимости одной краевой  задачи для эллиптических дифференциально –операторных уравнений второго порядка со спектральным параметром в уравнении и в краевых условиях   «Дифференциальные уравнения» 2018, том 54, №1, Москва. с.69-87
 • Б.А.Алиев, , Н.А.Аджалова Коэрцитивная разрешимость одной краевой задачи для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго порядка с комплексным параметром Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin  anadan olmasının  95-ci il dönümünə   həsr  olunmuş  “Riyaziyyat və Mexanikanın  aktual problemləri” adlı Respublika Elmi   Konfransının materialları. 17-18  may  2018.  Bakı- s.124-126
 • B.A.Aliev , Solvability of a Boundary Value Problem for a Second Order Differential-Operator Equation with a Complex Parameter. IX International Conference of the Georgian Mathematical Union. Dedicated to 100-th Anniversary of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University BOOK OF ABSTRACTS Batumi – Tbilisi, September 3 – 8 2018. p.73

Kitablar

 • C.N.Süleymanov , B.Ə.Əliyev , “Ardıcıllıq və onun limiti”. Bakı Çaşıoğlu , 1997
 • C.N.Süleymanov , B.Ə.Əliyev “Funksiya və onun limiti” Bakı Çaşıoğlu , 2003
 • M.S. Cəbrayılov  , B.Ə.Əliyev Riyazi analiz Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı  Bakı  2010,
 • M.S. Cəbrayılov  Riyazi analiz. (Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı) Bakı, ADPU,  2016