шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

İsayeva Surayyə Maqsud qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının dosenti

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1977- ci il avqustun 26-da Qərbi Azərbaycanın Sisyan  rayonunun Ağudi  kəndində anadan olub.
 • 1994-ci ildə Bakı şəhəri, Xətai rayonu  95 saylı tam orta məktəbi bitirib.
 • Evlidir. İki oğlu və bir qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1998-ci ildə N.Tusi adına ADPİ-nun Riyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 2009-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Riyazi analiz ixtisası üzrə  r.f.d  elmi  adı alıb. 2018-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 2000-ci ildə ADPU-nun "Funksional analiz" kafedrasında baş lobarant
 • 2003-cü ildə "Funksional analiz" kafedrasında müəllim
 • 2003-cü ildə "Funksional analiz" kafedrasında baş müəllim
 • 2018-ci ildən "Funksional analiz" kafedrasında dosent

Apardığı dərslər

 • Riyazi analiz
 • Riyaziyyat
 • KDFN

Tədqiqat sahəsi

Riyazi analiz

Beynəlxalq seminar, simpozium və konkranslarda iştirakı

 1. А.Дж.Джабраилов, С.М.Наджафова. Теоремы о продолжении функций за пределы области , с сохранением класса.Тезисы докладов Вторая Международная конференция.Посвящена 80-летию члена – корреспондента РАН, профессора Л.Д.Кудрявцева, Москва, Физматлит -2003.
 2. С.М.Наджафова. Продолжение функций за пределы областис сохранением класса.Международная научная конференция « Современные проблемы математики, механики, информатикм» посвященная 10-летию механика – метематического факультета  Тул. ГУ. (Россия , Тула 28-300 ноября 2006 года) с.78.
 3. Джабраилов А.Дж, Ибрагимов И.А., Наджафова С. М. Неравенства между « весовыми» -нормами дифференцируемых функций.Тезисы ХЫЫЫ Международной конференции по математике и механике, посвященной 70-летию со дня   рождения действительного члена  НАНА , заслуженного деятеля науки,профессора А.Д.Гаджиева. Баку-2007.с.68.
 4. Джабраилов А.Дж., Майорова И.В., Наджафова С.М. Об оценки следов функций из некоторых функциональных пространств.Тезисы научной конференции посвященной 100-летию заслуженного деятеля науки,академика А.И.Гусейнолва. Баку.25 октября 2007.с.70.
 5. С.М.Наджафова.К вопросам о продолжении функций, из пространств , за пределы области с сохранением класса.Тезисы  международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию со дня рождения чл. Корр. НАНА, проф. И.Т.Мамедова.Баку -2005, с.151.
 6. Джабраилов А.Дж., Наджафова С.М. Пространство функций с набором обобщенной гладкости и распространение функций.Тезисы научной конференции посвященной 90-летию со дня рождения чл.корр.НАНА профессора К.Т.Ахмедовова.Баку .17 декабрь 2007 год.с.18.

Seçilmiş əsərləri

 1.  A.D.Dzhabrailov. The method of Integral Representation in the Theory of Spaces of Functions of Several Groups of Variable / Kluwer Academic Publishers.Dordrech (Boston)? London – 1999. c.69-80.
 2. А.Дж.Джабраилов, К.Дж.Мамедов, С.М.Наджафова. Об оценках интегральных операторов, порожденных интегральными представлениями функций / Труды ИММ НАН Азербайджана.Теория пространств дифференцируемыъх функций. Выпуск ХЫЫ – Баку, 2005.с.272-333.
 3. А.Дж.Джабраилов, С.М.Наджафова. Теоремы о продолжении функций за пределы области , с сохранением класса / Труды ИММ НАН Азербайджана.Теория пространств дифференцируемых функций.Выпуск ХЫЫ- Баку,2005. с.454-505.
 4. S.M.Nadjafova. To problem continuation of functions at limit of domain.international Ecoenergy Academy Mathematics.Scientific journal.№1.2004.c.33-41
 5. S.M.Nəcəfova. Məsələ vasitəsilə Təlim / Pedoqoji universiteti xəbərləri, Bakı№ 5,  2011
 6. S.M.Nəcəfova. « Məsələ vasitəsilə təlim» АДПУ-nun xəbərləri -2012.
 7. S.M.Nəcəfova. Təlimlərin isbatında başlıcaların və mühümlərin ayrılmasının şagirdlərə öyrədilməsi metodikası / Pedoqoji universiteti xəbərləri, Bakı№ 3,2015
 8. S.M.Nəcəfova.Ə.M.Məmmədov, S.Q.Səfərəliyeva. Orta məktəblərdə informatika dərsində standart alt proqramlarından istifadə / Təhsildə  İKT, Elmi metodiki jurnal 3, 2016
 9. S.M.Nəcəfova. Tədris prosesində riyazi analiz məsələlərinin kompüter həllinin metodiki xüsusiyyətləri / Təhsildə İKT, Elmi metodiki jurnal 3, Bakı 2016

Kitablar

 1. A.C.Adıgözəlov, S.M.Nəcəfova “Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar həlli”, Bakı 2014
 2.  A.C.Adıgözəlov, S.M.Nəcəfova, R.M.Qəmərli. Ali riyaziyyatdan mühazirələr, Bakı-2015.