шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Cəbrayilova Elmira Məzahir qızı

ADPU-nun Riyazi analiz kafedrasının dosenti

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1937-ci il yanvarın 19-da Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1954-cü illərdə Bakı şəhərinin 133 saylı məktəbi bitirib.
 • Evlidir , 2 qızı və bir oğlu var.

    Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1959-cu ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 1965-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri üzrə  elmlər namizədi  elmi dərəcəsini alıb.
 • 1975-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1959-1960 –cı illərdə ADU-nun “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının laborantı
 • 1960-1963-cü illərdə ADU-nun aspirantı
 • 1964-1965-ci illərdə ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının müəllimi
 • 1965-1975-ci illərdə ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının baş müəllimi
 • 1975-ci ildən ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının dosenti

Apardığı dərslər

 1. Riyazi analiz -1, Riyazi  analiz -2, Riyazi  analiz -3, Riyazi  analiz -4.
 2. Diferensial tənliklər
 3. Funksional analiz
 4. Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları

Tədqiqat sahəsi

Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi . Requlyar olmayan sərhəd məsələlərinin xüsusi ədədlərin asimptotikası. Sərhəd şərtinə spektral daxil olan sərhəd məsələlərinin spektorunun tədqiqi.

Seçilmiş əsərləri

 1. E.Cəbrayılova О полноте системы конечномерных инвариантных пространств несамосопряженного дифференциального уравнения второго порядка относительно комплексной весовой функции . Доклады Академии Наук СССР. 1964. т.157.№4
 2. E.Cəbrayılova О спектре сингулярного несамосопряженного дифференциального уравнениявторого порядка относительно комплексной весовой функции Доклады Академии Наук СССР. 1964. т.157.№5.
 3. E.Cəbrayılova О полноте систем конечномерных инвариантных подпространств пары операторов порожденных несамосопряженным сингулярным дифференциальным выражением второго порядка и вещественной весовой функцией , Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова , 1964. №5.
 4. E.Cəbrayılova Асимптотическое поведение собственных значений квазирегулярной краевой задачи для дифференциального уравнения высшего порядка со спектральным параметром , содержащимся в граничных условиях Спектральная теория операторов и ее приложения , изд. «Элм» Баку, 1984.
 5. E.Cəbrayılova, A.A.Zeynalova Об асимптотической устойчивости и радиусе притяжения одной двумерной возмущенной системы с запаздывающим аргументом. «Наукова думка», Киев, 1975. IV Всесоюзная конференция по теории и приложениям диф.уравнений с отклоняющимся  аргументом
 6. E.Cəbrayılova Об асимптотике собственных значений одной краевой задачи со спектральным параметром в граничных условиях . АГПУ, 2012.

 

Dərs vəsaiti.

 1. E.Cəbrayılova , A.X.Babayev, V.M.Musayev Adi diferensail tənliklər , Bakı, APİ, 1989.
 2. E.Cəbrayılova , A.X.Babayev, V.M.Musayev Adi diferensail tənliklərlərdən çalışmalar (metodik vəsait) , Bakı, APİ, 1993.
 3. 3. E.Cəbrayılova , A.X.Babayev, V.M.Musayev, B.Ə.Əliyev Analitik funksiyalar nəzəriyyəsindən məsələ və misallar Bakı, 1993.