шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Cəbrayılov Məlikməmməd Saday oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,

ADPU-nun  Riyazi analiz kafedrasının professoru,

Əməkdar müəllim

Qısa bioqrafik məlumat

1945 – ci il mayın 15-də Hacıqabul rayonunun Qızılburun kəndində anadan olub.

1961- ci ildə Hacıqabul rayonu, Ağbulaq kənd orta məktəbini bitirib.

Evlidir 2 oğlu 3 qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

Ali təhsillidir. 1967 – ci ildə ADPU- nun riyaziyyat ixtisası üzrə bitirib.

1974- cü ildə Differensiallanan funksiyalar nəzəriyyəsinə  aid namizədlik dissertatsiyası

1975 – 1989 cu illər ADPU - nun Riyazi analiz kafedrasında baş müəllim

1982 – ci ildə ADPU – nun Riyazi analiz kafedrasında dosent

1991-  ci ildə ADPU – nun Riyazi analiz kafedrasında professor

1998 - ci ildə Vektor qiymətli funksiyalar  sinflərində daxil olma teoremi və onların  tətbiqlərinə  aid doktorluq dissertatsiyası

Əmək fəaliyyəti

1966 – 1970 ci illər ADPU- nun komsomol komitəsi katibi

1967 – cı ildə ADPU- nun Riyazi analiz kafedrasında assistent

1975 – 1989 cu illər ADPU - nun Riyazi analiz kafedrasında baş müəllim

1975 – ci ildə ADPU – nun Riyaziyyat fakültəsinin dekan müavini

1982 – ci ildə ADPU – nun Riyazi analiz kafedrasında dosent

1982 – 1992 - ci illərdə ADPU – nun qiyabi təhsil üzrə prorektoru

1991-  ci ildə ADPU – nun Riyazi analiz kafedrasında professor

1994 – 1996 – cı illər qiyabi təhsil üzrə prorektoru

1996 –2017 -ci illər ADPU- nun  tədris işləri üzrə prorektoru

1998 -2011- ci illər ADPU – nun Riyazi analiz kafedrasının müdiri

Apardığı dərslər

 1. Riyazi analiz
 2. Funksional analiz

Yetişdirdiyi mütəxəssislər

Elmlər namizədi - 7

Elmi yeniliklər

Vektor qiymətli funksiyalar üçün  Besov fəzaları  tipli fəzalar qurub.Bu fəzalarda qarışıq diferensiallama operatorun təsirin öyrənib.Aldığı nəticələri operator əmsallı differensial tənliklərin həllinin varlığı məsələsinə tətbiq edib.

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr

ADPU- nun nəznindəki dissertasiya şurasın üzvi

Təhsil ixtisasları üzrə təhsil proqramları hazırlayan işçi qrupun rəhbəri

Mükafatlar

 1. 1970. Rəşadətli əməyə görə medal.

Fəxri adlar

 1. 2006. Əməkdar müəllim

Tədqiqat sahəsi

Daxil olma teoremləri və onların tətbiqləri.

Riyazi analizin tədrisi məsələləri.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Moskva, Saratov, Teberda, Kiyev, Voronej, Ankara şəhərlərində  Riyazi analizin problemlərinə  həsr olunmuş beynəlxalq konfranslarda, Ankara, Lefkoşa (Kipr)  şəhərlərində müəllim hazırlığına həsr olunmuş konfranslarda iştirak etmişdir.

Seçilmiş əsərləri

110 elmi məqalə. 

 O cümlədən:  

 1. M.S.Dzhabrailov. Dekompositional description of Besov's UMD-valued domi-nant spaces Sxpio BCR4:E. Proceedings of İnstitute of Matematics and Mechams of Azerb.A.S 1990,V10. Səh.67-73.
 2. М.С.Джабраилов. О коэрцитивной разрешимости дифференциально-опера-торных уравнений в В пространствах. Украинский математический журнал, т.46, Киев, 1994 г., №8. Səh.1084-1087.                                                                
 3. М.С.Джабраилов.  О коэрцитивной разрешимости дифференциально-опе-раторных уравнений в векторнозначных пространствах типа Бесова. Доклады А-Н России. Том 359, март 1998 г., №3. Səh.301-303.
 4. М.С.Джабраилов. О непрерывности  и компактности вложений в векторно-значных пространствах Бесова. Даклады РАН ,ТОМ 358, февраль 1998, №4. Səh.452-455.
 5. М.С.Джабраилов. О коэрцитивной разрешимости дифференциалъно – опе-раторных уравнений в векторнозначных пространствах  типа Бесова-Николь-ского. Az.Elmlər Akademiyası,Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun əsərləri cild VIII, Bakı,1998. Səh.69-75.
 6. M.S.Dzhabrailov. On Besov Space of Vector-Valued Funktions. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının xəbərləri,cild XIX,Fiz-tex. və Riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı-1999. Səh.74-80.                                                                                           
 7. М.С.Джабраилов. О векторном  пространстве Никольского Бесова с доми-нирующей смешанной  производной. Научные Труды Москв. Пед. Гос. Уни-верситета, Серия  Естественные науки, Москва, 2000 г. Səh.59-61.
 8. M.S.Dzhabrailov & S.Z.Khaligova. “Anisotropic fractional maximal operator in anisotropic generalized Morrey spaces” Published by Canadian Center of Sciense and Education. Journal of Mathematics Research, vol. 4, №6-2012, p.109-120.
 9. M.S.Dzhabrailov & S.Z.Khaligova. “Some embeddings into the anisotropic Morrey and modified anisotropic Morrey spaces. Some applications.” Scienti c Annals of "Al.I. Cuza" University of Iasi, vol. 59.2013.

                                         

Kitablar

 1. M.S.Cəbrayılov, S.Yaqubov. Metrik fəzalar və çoxdəyişənli funksiyaların dif-ferensial hesabı. (Dərs vəsaiti) Bakı,V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşri, 1982. Səh.1-105
 2. M.S.Cəbrayılov, Abdullayev F.S. Adi differensial tənliklərdən mühazirələr. (Dərs vəsaiti). V.İ.Lenin adına APİ –nin nəşri ,Bakı,  1984. Səh.1-115.
 3. M.S.Cəbrayılov. Riyaziyyat ( hazırlıq şöbələri üçün vəsait) Azərb. xalq. Təs. İnstitunun nəşri, Bakı, 1985. Səh.1-145.                                                                    
 4. M.S.Cəbrayılov, Əliyeva. T.M.Применение микрокалькуляторов в учебном процессе. (Dərs vəsaiti). Баку , 1989. Səh.1-132.
 5. M.S.Cəbrayılov. Riyaziyyat sorğu kitabı. (Dərs vəsaiti). Bakı , Maarif 1992. Səh.1-68.
 6. M.S.Cəbrayılov. Ədədi üsullardan mühazirələr. (Dərs vəsaiti). Bakı 1993. Səh.1-139. 13,16
 7. M.S.Cəbrayılov. Теоремы вложения векторнозначных пространствах дифференцируемых функций и их применения. (Монография). Баку, Элм, 1996. Səh.1-172.                                                                                                        
 8. M.S.Cəbrayılov. Metrik və normalı fəzalar. Xətti operatorlar. (Dərs vəsaiti). Bakı, 2004, Səh.1-224.                                                                                           
 9.  M.S.Cəbrayılov, Əliyev B. Riyazi analiz ( Birdəyişənli funksiyanın differensial hesabı ). (Dərslik). Bakı , Çaşıoğlu 2006, Səh.1-426.
 10.  M.S.Cəbrayılov, Aslanov R.Kolyaqin. Математический анализ, часть 1. (Dərs vəsaiti). Москва 2006. Səh.1-231.
 11. M.S.Cəbrayılov, Aslanov R.Kolyaqin. Математический анализ ,часть 2. (Dərs vəsaiti). Москва 2006. Səh.1-297.
 12. M.S.Cəbrayılov, Əliyev B. Riyazi analiz ( Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı ). (Dərslik). Bakı-2016 , ADPU-nəşriyyatı, Səh.1-377.