шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Məstəliyev Vaqif Yusif oğlu

ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(994) 12 493 48 24

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

1974-cü il oktyabrın 25-də Cəbrayıl rayonunun böyük Mərcanlı kəndində anadan olub.

1993-cü ildə Bakı şəhər 1saylı Fizika-Riyaziyyat və informatika təmayüllü litseyi qızıl medalla bitirib.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI  

Ali təhsillidir. 1993-1997-ci il Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin bakalavr pilləsini, 1997-1999-cu il BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin magistratura pilləsini bitirib.

2000-2003- cü ildə BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin Riyazi-Fizika tənlikləri kafedrasının əyani aspirantı olub.

2004-cü ildən fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1998-1999-cu ildən TQDK-da proqramçı

2000-2012-ci ilə qədər Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində müəllim

2006-2013-cü ilə qədər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində baş müəllim

2013- cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyasının 0,5 ştat dosenti

2011-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti vəzifəsində çalışır

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, funksional analiz, diferensial tənliklər, riyazi fizika tənlikləri.

25 məqalənin müəllifidir.

Elmi yeniliklər: Tənliyə uyğun Birkhof mənada xarakteristik tənliyin köklərinin arqumentləri sabit olmadıqda əsas tənliyin fundamental həllər sisteminin asimptotikasının qurulması. Məxsusi ədəd və məxsusi funksiyaların asimptotikasının tapılması

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Ümumiləşmiş parabolik tip tənliklər və onlar üçün qoyulmuş qarışıq məsələnin tədqiqi 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Решение одной нелокальной краевой задачи для уравнения Лапласа  со сдвигом  в граничных условиях. Diferensial tənliklər və Riyazi modelləşdirməyə həsr olunmuş II beynəlxalq  elmi konfransı, Мinsк-2009

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR 

 1. V.Y.Məstəliyev, Həmidov N.N, Həsənova R.H.Karbohidrogen sistemlərində kondesasiyanın başlama təyziginə qeyri karbohidrogen komponentlərin təsiri AzNESTLİ-nin 70 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransının materialları, Bakı, ADNA, 1998. s. 32-33
 2. V.Y.Məstəliyev, Аббасов З.Й, Фятялийев В.М Мящсулдарлыьы йцксяк олан фонтан гуйуларында истилик цсуллары иля парафин чюкмясиня гаршы мцбаризянин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси АМЕА-нын Хябярляри, Йер елмляри серийасы, №2, Bakı, Elm 1999 с.111-114
 3. V.Y.Məstəliyev, Mamedov Yu. A.On Growth of Green’s function of Sturm-Liouville problem with complex density at the parameter Proccedings of IMM of NASA. VOL. XVII (XXV), Baku- 2002, pp.122-127
 4. V.Y.Məstəliyev Асимптотика решения краевой задачи Штурма – Лиувилля, с линейной комплекснозначной плотностью Диференсиал тянликляр вя онларын тятбиги” елми конфрансынын тезисляри Бакы, БДУ-2002 Сящ.54-57.
 1. V.Y.Məstəliyev О разрешимости смешанной  задачи  для одного  класса уравнений, содержащего и некоторые  виды параболических Prof. Q.Namazovun 70 illlik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı,  стр92-93  BDU, 2002
 2. V.Y.Məstəliyev , Y.Ə.Məmmədov О разрешимости смешанной задачи для одного вида неклассических уравнений Материалы 1-ой Меж-дународной научной конференции “Обратные задачи теоретической и математи-ческой физики” ОЗТМФ-2003 СГУ,Сумгаит 2003 . стр.13-14.
 3. V.Y.Məstəliyev, Y.Ə.Məmmədov О разрешимости смешанных задач для одного нового класса уравнений, могущих перейти с параболического типа на антипараболический Вестник БГУ, Баку, 2002 стр.93-104.
 4. V.Y.Məstəliyev On solvability of mixed problem for some equations not involved by standard cllassifications. Proccedings of IMM of NASA. VOL. XVIII (XXVI), Baku- 2003, pp. 91-96
 5. V.Y.Məstəliyev, İ.Y.Məstəliyev Решение одной нелокаль­ной краевой задачи для уравнения Лапласа со сдвигом в граничных усло­виях  Вторая Международная Научная Конференция  Математическое Моде­ли­рование и Дифференциальные Уравнения , Минск-2009   стр 153.
 6. V.Y.Məstəliyev, , İ.Y.Məstəliyev Вторая Международная Научная Конференция Математическое Моделирование и Дифференциальные Уравнения Минск-2009 Решение одной нелокальной краевой задачи для уравнения Лапласа  со сдвигом  в граничных условиях стр 153.
 7. V.Y.Məstəliyev, Y.Ə.Məmmədov О единственности решений смещенных  задач для одного класса уравнений с меняющимся типом с параболического  на антипараболический Вестник БГУ,  Баку -2012.
 8. V.Y.Məstəliyev, Y.Ə.Məmmədov О разрешимости смешанной задачи для oдного вида неклассических уравнений Proccedings of IMM of NASA. VOL. XVII (XXV), Baku- 2013.
 9. V.Y.Məstəliyev, Y.Ə.Məmmədov О разрешимости смешанной задачи для Для  выходящих  за  рамки класса  параболичности Вестник БГУ,  Баку -2013
 1. V.Y.Məstəliyev, H.Ə.Əliyev, R.M.Zeynalov AzTUБаку -2013 Об одной граничной задаче уравнения Kоши-Pимана
 2. V.Y.Məstəliyev, D.C.Məmmədova İstilikkeçirmə prosesinə uyğun bir  üçnöqtəli  spektral məsələnin tədqiqi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinjn Xəbərləri Bakı -2012.

Dərs vəsaiti.

 1. V.Y.Məstəliyev, C.N.Süleymanov, S.E. Süleymanov Riyazi analiz kursuna giriş Həqiqi ədədlər və ədədi ardıcıllıqlar Bakı –Elm-2010 , 206 səh.
 2. V.Y.Məstəliyev, K.Cəlilov, S.Z.Əhmədov İntegral tənliklər Bakı -2013, Səh 120.
 3. V.Y.Məstəliyev, Integral çevirmələri və onun tətbiqləri Bakı -2013  193 Səh

 

 

Proqram.

 1. 1. V.Y.Məstəliyev Seçmə fənn kimi İnteqral tənliklər fənnini proqramı Bakı –2011, 8 səh.