шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Qurbanov Vəli Məhərrəm oğlu

Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru,
ADPU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının professoru

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1962- ci il yanvarın 22-də Gürcüstan respublikası, Soqareco rayon, Düzəyrəm  kəndində anadan olub.
 • 1979-ci ildə Azərbaycan SSR 1 saylı fizika-riyaziyyat təmaüllü internat məktəbi bitirib.
 • Evlidir. Bir oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1985-ci ildə M.V.Lomonoov adına Moskva Dövlət Universitetinin VMiK (Tətbiqi riyaziyyat) fakültəsini fərqlənmə diploma ilə bitirib.
 • 1989-cu ildə M.V.Lomonosov adına MDU-da namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək  fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.
 • 2000-ci ildə M.V.Lomonosov adına MDU-da doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

Əmək fəaliyyəti

1989-1993

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Riyazi analiz kafedrasının müəllimi, baş müəllimi

1993-1998

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Riyazi analiz kafedrasının dosenti

1998-2000

M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Doktorant

2000-2004

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Riyazi analiz kafedrasının dosenti

2004-2011

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Riyazi analiz kafedrasının professoru

2011-2016

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Riyazi analiz kafedrasının professoru və kafedra müdiri

2017- cari

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Riyazi analiz kafedrasının professoru

Elmi fəaliyyət

 • 2001-ci ildən etibarən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Funksional analiz şöbəsinin baş elmi işçisidir.
 • Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında AAK-ın ekspertidir.

Kadr hazırlığı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorları – 6 nəfər

Apardığı dərslər

 • Riyazi analiz
 • Adi diferensial tənliklər
 • Riyazi fizika tənlikləri

Tədqiqat sahəsi

 • Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • «Спектральная теория дифферен­ци­а­льных операторов и родственные проб­лемы», Mеждународная научная конференция, Уфа «Гилем» 24-28 июня, г.Стерли­тамак, 2003 г.
 • Х международная конференция по математике и механике посвя­щен­ная 45-летию Институте Математически и Механики, Баку, НАН, 2004.
 • Mеждународная конференция по мате­ма­тике и механике, посвя­щен­ная 50-ле­тию со дня рождения чл. корр. НА­Н, проф.И.Т.Мамедова, Баку, 2005.
 • XII международная конференция по мате­ма­тике и мeханике, посвя­щен­ная 70-ле­тию со дня рождения чл. корр. НА­Н, проф.Б.А.Искендерова, Баку, НА­Н, 2006.
 • Тезисы XIII Международной конференции по математике и механике, посвя­щен­ная 70-летию со дня рожд. Академика НАН, проф. А.Д. Гаджиева. Баку, НАН, 2007.
 • Mеждународная конференция «Современные методы теории крае­вых задач. Понтрягинские чтения - XIX» Воронеж 2008.
 • Тезисы международной конференции по физическим, математическим и техническим наукам. Нахчиван 2008.
 • Х международная конференция по математике и механике посвя­щен­ная 50-летию Институте Математически и Механики, Баку, НАН, 2009.
 • Украинский математический конгресс –Киев, УНАН, 2009. www.imath.kiev.ua.
 • Международная конферен­­ция, посвященная 100-лет­нему юбилею академика З.И.Халилова. Баку, НАН, 2011.
 • Международная конферен­­ция, посвященная 100-летнему юбилею академика И.И.Ибрагимова. Баку, НАН,  2012.
 • Международная конферен­­ция, посвященная 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева, 2013.
 • Международная конферен­­ция, посвященная 55-летию Института Математики и Механики Bakı 2014.
 • Madea -7 . Azerbaijan –Turkey-Ukrainian International conference . Mathematical Analysis , Differential Equations and their applications  Baku. September -8-13, 2015.
 • İnternational Workshop on “Non-harmonic Analysis and Differential Operators May 25-27, 2016, Baku Azerbaijan.
 • Moderns problems of mathematicsan mechanics Proceedings of the İnternational conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev Baku, 2017.  
 • Mеждународная конференция «Современные методы теории крае­вых задач. Понтрягинские чтения - XХIX» посвященная 90-летию Владимира Александровича Ильина Воронеж 2018.
 • International Conference on Mathematical Advances and Applications, May 11-13, 2018, Istanbul / TURKEY https://icomaa2018.com.

Seçilmiş əsərləri (Science Ctation Index- impact faktorlu jurnallar)

 • В.М.Курбанов. Необходимые и достаточные условия базисности и равносходимости с тригонометрическим рядом спектральных разложений по сис­теме собственных и присоединенных функций оператора Шредингера. //Дифференц. уравнения т.24, №4, 1988, с.574-583.
 • В.М.Курбанов. О базисности и равносходимости с тригонометрическим рядом спектральных разложений дифференциального оператора 2n-го порядка. // Дифференц. уравнения, 1992, Т.28, №7, с.1278-1279.
 • В.М.Курбанов. О бесселевости и безусловной базисности систем корневых вектор-функций оператора Дирака. //Дифференц. уравнения, Т.32, №12, 1996 с.1608-1617.
 • В.М.Курбанов. О неравенстве Хаусдорфа-Юнга для систем корневых вектор-функций дифференциального оператора n-го порядка //Дифференц. уравнения, т.33, №3, 1997, с.358-367.
 • В.М.Курбанов. Равносходимость биортогональных разложений по корневым фунцкиям дифференциальных операторов I. //Дифференц.уравнения, т.35, №12, 1999, с.1597-1609.
 • В.М.Курбанов. Равносходимость биортогональных разложений по корневым функциям дифференциальных операторов II. //Дифференц. уравнения, т.36, №3, 2000 с.319-335.
 • В.М.Курбанов. О скорости равносходимости спектральных разложений . //Док.РАН, т.365, №4, 1999, с.444-449.
 • В.М.Курбанов. О бесселевости систем корневых функций дифференциального оператора. //Докл.РАН, т.374, №6, 2000 , с.741-743.
 • В.М.Курбанов. Формула среднего значения для корневых фунций дифференциального оператора с локально суммируемыми коэффициентами I. //Дифференц. уравнения, т.38, №2, 2002. с.177-189.
 • В.М.Курбанов, А.Ш.Салимов  Равносходимость средних Рисса, отве­чающих дифференциальным операторам второго порядка. //Докл.РАН, т.383, №2, 2002, с.164-166.
 • В.М.Курбанов. Формула среднего значения для корневых функций дифференциального оператора с локально суммируемыми коэффициентами II. //Дифференц. уравнения, т.38, №2, 2002, с.177-189.
 • V.M.Kurbanov. Dependence rate of equiconvergence of  the module of continuity of potensial of the Sturm_Lioville operator. // Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 41(3), 2004, p.347-364
 • В.М.Курбанов. Аналог теоремы Рисса для систем корневых функций дифференциального оператора. //Доклады, РАН, том.399, №1, 2004 с.12-14.
 • В.М.Курбанов. О распределение собственных значений и критерий беселевости корневых функций дифференциального оператора I. //Дифференц. уравнения, т.41, №4, 2005 с.464-478.
 • В.М.Курбанов. О распределение собственных значений и критерий бес­селевости корневых функций дифференциального оператора II. //Дифференц. уравнения, т.41, №5, 2005 с.623-631.
 • В.М.Курбанов. Теорема об эквивалентных базисах для дифференциаль­ного оператора. //Докл.РАН, т.406, №1, 2006 с.17-20.
 • В.М.Курбанов. Условия абсолютной сходимости и равномерной сходи -мости биортогонального ряда, отвечающего дифференциальному оператору.// Доклады Академии Наук, 2008, том 422, №5 С.594-596.
 • В.М.Курбанов, Ибадов Э.Дж О свойствах систем корневых функций разрывного оператора второго порядка. //Доклады Академии Наук, 2009, том 427, №3. С.308-312.
 • В.М.Курбанов, А.И.Исмайлова Свойства корневых вектор-функций одномерного оператора Дирака. //Доклады Академии Наук, 2010, том 433, №6. С.736-740.
 • В.М.Курбанов, Р.А.Сафаров О влиянии потенциала на скорость сходи­мости разложений по корневым функциям оператора Шрёдингера. //Дифференциальные Уравнения, 2010, том 46, №8 С.1067-1074.
 • В.М.Курбанов, A.И. Исмайлова. Неравенство Рисса для систем корневых вектор-функций оператора Дирака. //Дифференциальные уравнения 2012,  том 48,  №3 С.334-340.
 • В.М.Курбанов, A.И. Исмайлова  Двусторонние оценки для корневых  вектор-функций оператора Дирака. //Дифференциальные уравнения  2012,  том 48,  №4 С.487-497.
 • В.М.Курбанов, A.И. Исмайлова Покомпонентная равномерная равносхо димость разложений по корневым век тор-функциям оператора Дирака с триго нометрическим разложением. //Дифференциальные уравнения  2012,  том 48,  №5  С.1-15.
 • V.M.Kurbanov, A.I.Ismailova, Absolute and Uniform Convergence of Expansions in the Root Vector Functions of the Dirac Operator. // Doklady Mathematics, 2012, vol.86, №2, pp. 663-666
 • В.М.Курбанов. Об аналоге Рисса и базисность в  системы корневых функций дифференциального оператора I. //Дифференциальные уравнения  2013, том 49,  №1, С.9-20
 • В.М.Курбанов. Об аналоге Рисса и базисность в  системы корневых функций дифференциального оператора II. // Дифференциальные уравнения  2013,  том 49,  №4, С.456-468
 • В.М.Курбанов, А.Т.Гараева, Абсолютная и равномерная сходимость разложений по корневым вектор-функциям оператор Щредингера с матричным потенциалом. // Доклады Акакдемии Наук 2013, т.450 №3,
 • С.268-270
 • Absolute and uniform convergence of spectral expansion of the function from the class  , in eigen functions of third order differential operator. // Publications De’L Institut Mathematique Vol.101, № 115, 2017, pp.169-182
 • Convergence of the spectral decomposition of a functions from the class , in the vector eigen functions of a differential operator of the third order. // Ukr. Mat. Zh., Vol. 69, №6, 2017, pp.719-733

Kitablar

 • V.M.Qurbanov. Ədədi və funksional sıralar. Dərs vəsaiti, “Ləman nə.riyyat, Poliqrafiya”, 2005
 • V.M.Qurbanov, A.İ.İsmayılova. Разложение по корневым вектор функциям оператора Дирака. Monoqrafiya, LAP Lambert , Academic Publeshing , 2015