шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyazi analiz kafedrası

Ağayeva Səbinə Himalay qızı

Fizika – riyaziyyat elmlər namizədi, dosent

ADPU –nun “Riyazi analiz” kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(99412) 493 48 24

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1974 il martın 28-də Baki şəhərində anadan olub
 • 1990 –cü ildə Baki şəhərin nəsimi rayonun 16 nömrəli orta məktəbi bitirib
 • Evlidir, iki övladı var

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsilillidir.
 • 1995 ildə V.İ. Lenin adına Pedaqojı İnstitunun riyaziyyat- informatika fakültəsini bitirib
 • 2002 ildə namizədlik dissertasiyanı müdafiə edərək fizika və riyaziyyat elmləri namizədi olub
 • 2013 ildə dosentdir

Əmək fəaliyyəti

 • 1995-2000 –ci illərdə Səbayil rayonun 203 nömrəli orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi
 • 1996-1999 illərdə ADPU-nun aspirant
 • 2000-2006 ADPU-də “Riyazi analiz” kafedrasının müəllimi
 • 2006-2013 illərdə “Riyazi analiz” rafedrasının baş müəllimi
 • 2013 –cü ildən ADPU – nun “Riyazi analiz” kafedrasının dosenti

Apardığı dərslər

 • Riyazi analiz
 • Differensial tənliklər
 • Ali riyaziyyat
 • Seçmə fənn (Ümumi ölçülər nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı)

Elmi yeniliklər

·       Daxil olma teoremləri

Tədqiqat sahəsi

·       Vektor qiymətli funksiyalar üçün Besov fəzasında daxilolma teoremləri

Seçilmiş əsəsrləri

 

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s adı

İşin həcmi

Həmmüəlliflər

1

2

3

4

5

6

1.

Об одном классе векторнозначных функций с доминирующей смешанной  разностью.

Теzis

 Материалы Респ. Научных конф. аспирантов и молодых исслед.,Баку 1998 г. 1ч

12-13

 

2.

О классах векторнозначных функций с доминирующей смешанной производной

Məqalə

Материалы Респ. Научных конф.  Аспирантов и молодых исслед.Баку 1999 г. 1ч

5-7

 

3.

Decompositional description of Besov’s UMD-valued dominant spaces SprB (  Rn  ,E)

Məqalə

Proceedings of Institute of mathematics and Mechanics of Azerb. AS.,Baku 1999. v. 10

67 -73

Jabrailov M.S.

4.

Approximate characterization of  UMD-valued Besov space Spr B (  Rn  ,E) with dominating mixed derivative

Məqalə

Proceedings of Institute of mathematics and Mechanics of Azerb. AS.,Baku 1999. v. 16

57-64

 

5.

Аппроксимационная характеризация UMD значного доминирующего пространства Беcова Spr,θB (  Rn  ,E)

Tezis

Воронежская весенняя матем.    школа  «Современные методы в теории краевых задач » Воронеж.  2000 г.

77

 

6.

Декомпозиционное описание UMD-значного пространства Бесова с доминирующими смешанными производными

Tezis

«Современные проблемы теории функций и их приложения  . Тезисы докл. 10-й Саратовской зимней школы.Саратов. 2000 г.

41-42

Джабраилов М.С

7.

 О векторном пространстве Никольского-Бесова с доминирующей  смешанной  производной.

Tezis

Научные Труды Московского Педагогического Государственного Университета Серия : естественные науки.Москва. 2000 г.

59-61

Джабраилов М.С

8.

Банаховозначных пространств Бесовa с доминирующей смешанной производной  содержащих разности дробного порядка.

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), Bakı, ADPU,2002. , N1,

44-51

 

9.

Теоремы вложения для пространств с доминирующей смешанной производной банаховозначных функций.

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), Bakı, ADPU, 2003, N3

551-558

 

10.

Теоремы вложения для весовых анизотропных пространств Соболева векторнозначных функций на областях в Rn.

Məqalə

 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), Bakı, ADPU,2006 , N1

20-25

 

11.

Coxdəyişənli funksiyaların diferensial və inteqral hesabı

Dərs vəsaiti

Bakı Çaşıoğlu 2007

1-235

V.M.Musayev.

12.

Çoxdəyişənli funksiyaların limiti və kəsilməzliyi.

Metodik vəsait

Bakı, ADPU, 2008

3-33

 

13.

Adi diferensial tənliklər

Dərs vəsaiti

Bakı, Kooperasiya nəşriyatı, 2009

3-281

V.M.Musayev

14.

Теоремы вложения весовых векторнозначных функций для анизотропных пространств Соболева.

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), Bakı, ADPU, 2010 , N5.

3-12

 

15.

Yaxınlaşma nəzəriyyəsi (Seçmə fənn)

Proqram

Bakı, ADPU, 2011

3-8

 

16.

Теоремы вложения для весовых анизотропных пространств Никольского векторнозначных функций

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), Bakı, ADPU, 2011 , N5.

35-39

 

17.

Обобщенное неравенство в пространстве Лебега со смешанной нормой

Tezis

ADPU-nun Riyaziyyat fakültəsi əməkdaşlarının Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2012

12-25

 

18.

Banax qiymətli fəzasında iki çəkili bərabərsizliklər

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri (təbiət elmləri seriyası), Bakı, ADPU, 2012 , N1.

8-12

 

19.

Приближение на сфере Sd-1 h – гармоническими полиномами

tezis

ADPU-nun X elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2012

70-72

 

20.

Two – weighted inequality for parabolic singular integral operators in vector – valued Lebesgue spaces

Məqalə

Transactions. (Series of physical – technical and mathematical sciences) XXXII №1, Baku, “Elm”, 2012

45-52

 

21

PROQRAM “Ümumi ölçülər nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı” (Seçmə fənn)

Proqram

Bakı. ADPU. 2013

2-7

 

22

Особый интеграл по отрезку прямой в пространствах суммируемых функций со значениями в банаховом пространстве”.

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı № 1, 2014.

16-22

 

23

О двух весовых критериях для оператора Харди в пространстве Орлига- Мусилака»

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı № 4, 2014.

11-13

 

24

«О неравенствах типа Харди с весовым переменным показателем протранства  для ».

Məqalə

Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı № 2, 2015.

32-35

 

25

“Təlim nəticələrinin realaşdırılmasında motivasiyanın əhəmiyyəti”.

Məqalə

Azərbaycan məktəbi № 2, 2015.

58-61

V. Süleymanov

26

“Tədris materialı və onun təqdim olunma tərzi”.

Məqalə

Azərbaycan məktəbi № 6, 2015.

69-75

E. Məmmədova

27

“Modelləmə üsulu və onun tədrisdə tətbiqi”.

Məqalə

Azərbaycan məktəbi № 6, 2015.

28-75

E. Məmmədova

28

“Tədqiqatçılıq motivasiya yaradır”

Məqalə

Azərbaycan məktəbi № 3, 2017.

31-37