шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi pedaqogika kafedrası

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun Ümumi pedaqogika kafedrasının  dosenti         

Ev telefonu:(012)-401-48-48

Mobil: 050-329 - 06-38

E.mail:muslimnazarov @mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

 • 26 sentyabr 1961-ci ildə Qubadlı rayonun Göyərcik kəndində anadan olub.
 • Ailəlidir. İki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • 1968-1976-cı illərdə Qubadlı rayonun  Göyərcik kənd səkkizillik məktəbində, 1976-1978-ci illərdə Q.İlyasov adına Qubadlı qəsəbə orta məktəbində təhsil almışdır.
 • 1983-1988-ci illərdə ADPU-nun ÜTF və Əmək fakültəsində ali təhsil almışdır.
 • 1990-1994-cü illərdə ADPU-nun “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə  aspirantı olmuşdur. 
 • 1998-ci ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 2015-ci ildən dosentdir.

  Əmək fəaliyyəti

Əmək fəaliyyətinə 1978-ci ildən fəhləlikdən başlamışdır. 

1980-1982-ci illərdə sovet ordusunda  hərbi xidmətdə olmuşdur.

1988-ci ildən pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.

1988-1993-cü illərdə  Qubadlı rayonu Göyərcik kənd orta məktəbində müəllim, dərs hissə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

1993-cü ildən – 2001-ci ilə  kimi ADPU-nun “Şagirdlərin  peşəyönümü” elmi-tədqiqat laboratoriyasında elmi işçi, 2001-ci ilin noyabr ayından  2003-cü ilin sentyabr  ayına  kimi  “Dədə Qorqud”  elmi-tədqiqt mərkəzinin  “Pedaqogika, Psixologiya və Fəlsəfə” araşdırmalar bölməsində  Fəlsəfə  elmləri üzrə  böyük elmi işçi,

2003-cü  -  2007-ci  illərdə  Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Fəlsəfə və Psixologiya” kafedrasında baş müəllim və dosent,

2010-2015-ci illərdə BPKİYİ-də baş müəllim, dosent, kafedra müdiri  kimi çalışmışdır,

2007-ci ildən   ADPU-nun “Ümumi Pedaqogika” kafedrasında çalışır.

 1-ci  Qarabağ müharibəsi veteranıdır.                             

Apardığı dərslər

 1. Pedaqogika
 2. Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi
 3. Ali məktəb pedaqogikası
 4. Təhsil mencementinin pedaqogikası və psixologiyası

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ın “Fəlsəfə, pedaqogika və psixologiya” elmləri üzrə ekspert şurasının elmi katibidir.

Tədqiqat sahəsi

 • Ümumi pedaqogika və təhsil tarixi .
 • Ali məktəb pedaqogikası
 • Təhsil mencementinin pedaqogikası və psixologiyası
 • Müasir dövrdə təhsilin sosio-mədəni problemləri
 • Mədəniyyət və təhsilin aktual problemləri

 150-dən çox elmi və tədris - metodik əsərlərin: o, cümlədən 8 - dərs vəsaitinin, 4 – kitabın, 6 - metodik vəsaitin,16 - tədris proqramının, 26 –konfrans tezisinin, 12 - kitabın tərtibçisi və 70 – elmi məqalənin müəllifidir. Bunlardan 12 məqalə xarici ölkələrdə (Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Belorusya, Qazağıstan, ABŞ və  İtaliya) çap olunub.  20-dən  çox  qəzet məqaləsi çap olunub.

AMEA-nın “Fəlsəfə və hüquq”  institutunun “Sosial fəlsəfə” şöbəsinin elmlər doktoru üzrə doktorantıdır. ”Avropaya inteqrasiya kontekstində təhsilin sosiomədəni problemləri” üzrə tədqiqat işi aparır. 

Sertifikatları

1.Ümum fənn kurikulumu üzrə təlimçi statusu almışdır. Yaşlıların təhsil Assosasiyası. İB. Bakı-2013

2.“INNOVATION, QUALITY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT”II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Certficate of Attendance, has attended the II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “INNOVATION, QUALITY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT”  held in Baku,Azerbaijan, June 7-9 , 2012

 Beynəlxalq seminar  və konfranslarda iştirakı

1. Профессионально-педагогическая культура учителя на современном этапе“İnnovasiya,Təhsilin keyfiyyəti və inkişafı” III Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. BPKİYİ. Bakı – 2014. s 176-178

2. Təhsildə innovasiyaların tətbiqi postindustrial cəmiyyətin tələbidir. “Regional idarəetmə: İnnovativ yanaşma lar və perspektiv imkanlar Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı. DİA. Aprel 2015 .s.160-163

3. Влияние информационных технологий на социализацию студенческой молодежи.“Yeni texnologiyalar və tədris prosesinin təşkili: hədəflər və çağırışlar”, Beynəlxalq elmi konfrans, BPKİYİ. Bakı, 26-28 noyabr, 2015

 4.Multikultural  səriştəlilik peşə pedaqoji səriştəliyin aparıcı elementi kimi. Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları Bakı–BDU 29 aprel 2016 s.258-260

5. Təhsilin humanistləşməsi şəraitində gələcək müəllimin  pedaqoji  mədəniyyəti.  Ümummilli liderimiz Hyedər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təhsildə pedaqoji yanaşmalar: keçmişin təcrübəsi və gələcəyə baxış” mövzusuda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı - BDU 4-5 may 2016. s.244-248

Seçilmiş əsərləri

11.Postindustrial sivilizasiyanın ümumi səciyyəsi Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2015 №1 s.3-12

12. Pоstsənаyе cəmiyyətində mədəniyyətin inkişaf problemləri Bakı,17 fevral 2015 – Newtimes.az

13.Müasir şəraitdə təhsilin əsas parametrlərində baş verən dəyişikliklər. Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2015 №2 s.9-14

14. İnformasiya və postindustrial cəmiyyətdə onun rolu. Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2015 №3. s.3 – 9

15. Интернационализация высшего образования: понятие , стратегии ХХI век: итоги прошлого и проблемы настоящего.(Научно-методический журнал) г.Пенза 2015. №1(23) (том1) s.18-22

16. Pedaqoji fəaliyyətin təşkili prosesində sistemli-sinergetik yanaşmanın əsas cəhətləri Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2015 № 5 s.11-16

17.Postindustrial cəmiyyətin sosial strukturunun  dəyişməsində bilik və informasiyanın rolu İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi.BDU  2015 iyun. №23 s.375-384

18.Проблемы  Века гуманизации образования.Актуальны проблеми философии и социологии .(Научно-практичний  журнал)  г.Одеса выпуск 6.2015 s.109-111

19.Qloballaşma şəraitində təhsilin inkişafının fundamental əsasları. Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2015 № 6 s.3-12

20.Postindustrial  cəmiyyətdə  təhsilin sosiomədəni   problemləri .Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2015 № 7 s.9-14

21.Qloballaşma və ali təhsilin  dəyərləri. Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2015 № 8.  s.3-8

22. İnformasiya cəmiyyətində təhsilin keyfiyyətli idarə olunması sosial-pedaqoji problem kimi. Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı-ADPU-2015.№2 s.319-322

23.Şəxsiyyətin formalaşması və inkişafında biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın rolu. Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2015 № 9 s.3-10

24.Человеческий капитал - стратегический обьект управления в век знаний. Интеллект, Инновации, Инвестиции. г. Оренбург.Академический журнал №3, 2015 s.120-124

25. Təhsil  islahatlarının  sosiomədəni problemləri. İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi. BDU 2015 dekabr. №24s.147-156

26.Социокультурный подход к образованию в свете Болонского . Азимут научных исследований: педагогика и психология. Россия. г.Тольятти 2015 № 4(13). s.74-76

27.Ali məktəblərdə humanitar fənlərin tədrisinə dair.   Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı.2016 № 1  s.3-8

28.Философские  основания  информационной  культуры личности .Азимут научных исследований: педагогика и психология. Россия.г. Тольятти  2016 том 5 № 1(14)  s.177-179

29.İnfiormasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması informasiya cəmiyyətinin tələbidir .Sivilizasiya jurnalı. BAU.Bakı 2016 № 2 . s.3-8

30.Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın işığında Azərbaycan təhsilinin inkişaf perspektivləri.“Tarix, insan  və ictimayyiət”Elmi-nəzəri və elmi-metodik  jurnal. TİPİİ 2016 №1. s.80-87

31.Qloballaşma kontekstlində təhsilin ümumi dəyərləri .Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemlər. BSU. Bakı-2016 №1 s.354-359

32.Традиции Азербайджанского высшего образования в контексте интеграции в европейское образовательное пространство.Вıсник. Житомирского державного университету имени Ивана Франка Филосовськи науки Випуск №1(82) 2016.Украйни   s.85 - 89

33.Cəmiyyətdə informasiyanın rolunun araşdırılmasının nəzəri-metodoloji aspektləri. İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi. BDU 2016 dekabr. №25

34.Postneft dövrü  intellekt  dövrüdür.  Mədəniyyət dünyası  jurnalı 2016 №1

35.Ali təhsilin beynəlmilləməsi: problemlər və perspektivlər.  AMEA-nın   “Fəlsəfə və hüquq” institutunun elmi əsərləri  2016 №1

36.Qloballaşma: təhdidləri və açdığı  imkanlar. AMEA-nın   “Fəlsəfə və hüquq” institutunun elmi əsərləri  2016 №2

37.Qloballaşma şəraitində ali məktəblərin beynəlmiləşmə strategiyası. Mədəniyyət dünyası  jurnalı 2016 №2

38.“Biliklər cəmiyyəti”nin sütunları:biliklər,bilməmə,əxlaq.   Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı-ADPU-2016.№2 

39.The human capital of the country shall be subject to the strategy management. ABŞ.2016

40.Факторы  успеха  инновационного развития  университетов. Moskva. MГУ.2016  №2                                                                                  

41.Влияние информационных технологий на социализацию   студенческой  молодежи. Россия.г. Тольятти    2016 том 6 № 2(15)  s.164-169

42.Ali təhsilin sosialliaşması prosesində şəxsiyyətin iqtisadi mədəniyyətinin formalaşması. Nax. Müəl. Inst. elmi əsərləri  Noyabr 2016. №3

68.Стратегия интернационализации как фактор повышения конкурентоспособности высшей школы. Moskva. 2016                                                                

Dərs vəsaiti

1. Pedaqoji məntiq (Azərbaycan dilində) Bakı-Təhsil-200910. 5 ç/v            

2.Didaktika .  Bakı-2015.  7ç/v (M.İlyasov ilə  birlikdə)

3.Pedaqoji   texnologiyalar.  Bakı, Mütərcim,2015 (N.Quliyev ilə  birlikdə)

4.Mədəniyyət və təhsilin ümumi əsasları. Bakı,  ADPU,2016  (A.Babayeva ilə  birlikdə)

5.Mədəniyyət və tərbiyənin   ümumi əsasları. Bakı,ADPU,  2016  (A.Babayeva ilə  birlikdə)