шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi pedaqogika kafedrası

Ümumi  pedaqogika kafedrasının dosenti.

Qısa  bioqrafik  məlumat

 • 1968-ci il aprelin 3-də Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1975-82-ci illərdə Bül-Bül adına musiqi məktəbində oxuyub.
 • Evlidir. Bir oğlu və bir nəvəsi var

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1985-1989-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində təhsil alıb:
 • 1999-cu ildə Pedaqoji elmlər namizədi (fəlsəfə doktoru) adı almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1989-1996-cı illərdəGəncəşəhəri 44 saylıortaməktəbdəsinifmüəllimi;
 • 1996-2008-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində baş müəllim, dosent;
 • Hazırda ADPU-nunÜmumi pedaqogika kafedrasının dosentiyəm.

Apardığı dərslər

 1. Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi.

Tədqiqat sahəsi

 • Pedaqogika.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 1. “Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin tərbiyə olunmasının aktual problemləri”. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan şəhəri 16-17 dekabr 2014-cü il Bakı; Mütərcim, 2014. Səh.230-231
 2. Fəal-mövqe şagirdlərinfəal vətəndaşlıq mövqeyi qazanmasında mühüm amil kimi”. Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri:müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvanşəhəri, 5-6 iyun 2015-ci il. Bakı: Mütərcim. 2015.
 3. Vətəndaşlığın inteqrativ keyfiyyət kimi təhlili. “Azərbaycan təhsilində strateji hədəflər və pedaqoji elmlərin qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı 2015.

Seçilmiş əsərləri

 1. Ana dili fənninin təkmilləşdirilməsi. H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitututunun elmi əsərləri məcmuəsi. 1998. S. 100-101.
 2. “Kiçik yaşlı məktəblilərin tərbiyəsində islam dəyərlərindən istifadə”. Təhsil, mədəniyyət, incəsənət. 2002. № 4. S. 44-45.
 3. Ibtidai siniflərdə ana dilinin təlimi tarixindən. Met.vəsait, Araz M. müəssisəsi, 1998, 61 səh.
 4. Kiçik yaşlı məktəblilərdə özünəinamın tərbiyəsi. Metodik tövsiyə. Bakı, TS firması, 2001, 26 səh.
 5. Müəllim nüfuzu və onun şəxsiyyətin formalaşdırılmasına təsiri. Təhsil, mədəniyyət, incəsənət. 2004. №1.
 6. Müəllim şəxsiyyəti kiçik yaşlı məktəblilərin özünəinam tərbiyəsinin vacib şərti kimi. Təhsil, mədəniyyət, incəsənət. Bilgi dərgisi 2000. №1.2 s.
 7. İbtidai təlimin inkişaf yolları üç illik ibtidai təlimin inkişafı tarixinə dair. Təhsil, mədəniyyət, incəsənət. Bilgi dərgisi 2000 №2.
 8. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması. Bakı Qızlar Universitetinin Elmi xəbərləri, 2014, №3.
 9. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasına sistemli yanaşma. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2015, №2.
 10. Социально-педагогические основы становления активной гражданской позиции подростков в условиях современного школьного образования. Известия Кыргызской Академии Образования, 2014, №5.
 11. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması baxımından X-XI siniflərin ədəbiyyat proqramlarının təhlili. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi əsərləri.
 12. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması baxımından X-XI siniflərin İnsan və cəmiyyət proqramlarının təhlili. Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri.
 13. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması baxımından X-XI siniflərin Azərbaycan tarixi proqramlarının təhlili. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.
 14. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyini formalaşdırmağın imkanları və yolları. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi əsərləri. 2015, №4.
 15. Azərbaycançılıq ideologiyası yuxarı şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasının əsası kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun (ARTPİ-nin) Elmi əsərləri, 2016, №2.
 16. X-XI sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması: ədəbiyyat dərsliklərinin təhlili. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi əsərləri. Çapdadır.

Kitablar

 1. İbtidai siniflərdə ana dilinin təlimi tarixindən. Metodik vəsait. Araz-M müəssisə, 1998. 61 səh.
 2. XX əsrin ikinci yarısında ibtidai təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Bakı: Az. Dİİ-nin mətbəəsi, 1999.
 3. Kiçik yaşlı məktəblilərdə özünəinam tərbiyəsi. Metodik tövsiyyə. Bakı: TS firmas, 2001. 26 səh.