шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi pedaqogika kafedrası

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun Ümumi pedaqogika kafedrasının müəllimi.

Iş telefonu : +(994)12 465-03-18

Mobil : (050) 372-73-57 E-mail : Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci ildə noyabr ayının 14-də Bakı şəhərində anadan olub.

Ailə vəziyyəti subay.

Atası – Hacıyev Rafiq Məmməd oğlu rəhmətə gedib. (Alim)

Anası – Hacıyeva Emma Yunis qızı təqaüdçidir. (Alim)

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

1991-ci ildə ADPİ-nin (indiki ADPU) daxil olub, 1996-cı ildə İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1998-ci ildə əla qiymətlərlə imtahan verib Ümumi pedaqogika kafedrasının aspiranturasına qəbul olmuş və 2002-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir. 2005-ci ildə Azərbaycanda Milli azlıqların və azsaylı xalqların məktəbinin inkişafı (1920-1940-cı illər) mövzusunda pedaqogika üzrə elmlər namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə etmiş və 2006-cı ildə elmlər namizədi elmi dərəcəsini təsdiq edən diplomu almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1993-cü ildən ADPU-nun Hərbi Səfərbərlik və Xüsusi şöbəsinin böyük müfəttişi vəzifəsində çalışmışdır.

2014-2015-ci tədris ilinin sentyabr ayından Ümumi pedaqogika kafedrasında tam ştat müəllim kimi çalışır.

APARDIĞI DƏRSLƏR

Pedaqogika.

SERTİFİKATLARI

1. 23 iyun – 06 iyul 2015-ci il tarixlərində Ali təhsil müəssisələri üçün “Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları” fənninin tədrisi üzrə keçirilən təlim məşğələlərində biliyi, bacarığı və səriştəsi ilə fərqləndiyinə görə təltif olunur (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADPU, 14.07.2015)

2. Certificate of Attendance

IV International Scientific Conference of Young Researchers between 29-30 April 2016 dedicated of the 93rd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. (Qafqaz University 29-30 April 2016)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Şagirdlərin təlim marağının formalaşdırılmasına təsir göstərən amillər. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, ADPU, 1998. Səh.181-182

2. Проблемы начальной школы национальных меньшинств Азербайджана. Ali məktəblərarası elmi və tədris-metodik konfransın materialları. Bakı, “Nurlan”, 2000. Səh.175-177

3. Состояние школьного дела в Ленкоранском уезде в 20-х годах. Naxçıvan MR. 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, ADPU, 2000, № 1. Səh.143-146

4. Издание учебной литературы и подготовка учителей для школ национальных меньшинств. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı, Iqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2001. Səh.320-323

5. Проблемы организации культурно-просветительной работы среди мало-численных народов Азербайджана (1920-1940 гг). Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı, Iqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2001. Səh.324-325

6. Новый орган, новые задачи. Professor-müəllim heyətinin 62-ci elmi konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2002, bur.3. Səh.205-207

7. О культурно-просветительных нуждах горских евреев в 20-х годах. Pedaqoji universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, 2003, №3. (Elmi seminarın materialları). Səh.375-380

8. Состояние школьного дела в немецких колониях. ADPU-nun professor-müəllim heyətinin 64-cü elmi konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2004, bur.5. Səh.87-88

9. Обучение на родном языке малочисленных народов Азербайджана в первой половине 30-х годов. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X respublika elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2005. Səh.208

10. Усиление работы по расширению школьной сети для национальных меньшинств и малочисленных народов в первой половине 30-х годов XX века. Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ. Beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2011. Səh.59-64

11. Развитие школ национальных меньшинств и малочисленных народов Азер-байджана в 20-х годах и сравнение обучения с современностью. Материалы третьей Международной научно-практической конференции, Россия, г. Барнаул, изд. БГПУ, 2014 год. Səh.253-257

12. Психологические основы обучения. Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransının materiallar (Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr edilmişdir). Balı, Qafqaz Universiteti, 2016. Səh.1584-1586

13. Роль педагогического мастерства педагога в повышении качества знаний учащихся. Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 93-ей годовщине Гейдара Алиева, Баку, БГУ, 2016. Səh.65-67

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. К истории создания «Совета по делам просвещения национальных мень-шинств» в Азербайджане. Pedaqoji tədqiqatlar, Bakı, ADPU, 2000, bur. 1. Səh.175-177

2. Школа малочисленных народов Азербайджана во второй половине 20-х годов. Pedaqoji universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, 2000, № 1-2. Səh.145-149

3. Первые шаги по изучению образовательных потребностей национальных меньшинств Азербайджана. Pedaqoji tədqiqatlar, № 2. Bakı, “Nurlan”, 2000. Səh.24-25

4. Новый этап в развитии школ национальных меньшинств. Pedaqoji tədqiqatlar, Bakı, “Nurlan”, 2002, № 2-3. Səh.44-45

5. Обучение на государственном языке жизненная необходимость. Pedaqoji universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, 2002, № 2. Səh.47

6. Политика в области просвещения национальных меньшинств Азербайджана в 20-х годах. Pedaqoji universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, 2003, №1-2. Səh.267-278

7. Секции национальных меньшинств и малочисленных народов Азербайджана в 1920-х годах. Pedaqoji universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, №3, 2014. Səh.388-391

8. Возникновение и становление педагоги-ческой профессии. Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı, № 2, 2015. Səh.337-339

9. Личность воспитателя. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemlər İnstitutunun Elmi Əsərləri том-84, № 4, 2015. Səh.132-135

10. Роль педагога в развитии личности учащегося. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemlər İnstitutunun Elmi Əsərləri № 2, 2016. Səh.184-187