шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər” Respublika elmi konfransı

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər”

Respublika elmi konfransı

6 dekabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • İsmayıl Şıxlının bədii nəsri
 • Elmi-tənqidi, publisistik irsi və tərcümələri
 • Dil və üslub məsələləri

Məqalələrin  tərtib olunma qaydaları

 • Məqalələrin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin formatı – yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm olmaqla ən azı 5 səhifə olmalıdır. Açar sözlər, xülasə (3 dildə) və ədəbiyyat siyahısı tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

MƏQALƏLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə məqalələrinin göndərilməsi üçün son tarix: 2 dekabr 2019-cu il

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41

                                           493-05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının baş müəllimi, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

İş telefonu: +(994)12 498-18-20 
e-mail: asaf.fizik @ mail.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1970-ci il yanvarın 1-də Gədəbəy rayonunun Arabacı kəndində anadan olub.
 • 1987-ci ildə Gədəbəy rayonunun Novo-İvanovka kənd orta məktəbini bitirib.
 • 1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə qəbul olub.
 • 1988-1989-cu illərdə hərbi xidmətdə olub.
 • 1989-cu ildən təhsilini davam etdirib. 
 • Evlidir, 1 oğlu, 1 qızı var.

TƏHSILI ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMİ ADLARI

 • Ali təhsillidir. 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirib.
 • 1994-1997-ci illərdə AMEA-nın Radiasiya Tədqiqatlar İnstitutunun aspirant olub.
 • 1999-cu ildə “Polidifenildiasetilenin fotokeçiriciliyində maqnit və spin effektləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10−Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.
 • Hal-hazırda ADPU-nun elmlə rdoktoru proqramı üzrə dissertantdır.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1998 AMEA-nın Radiasiya Tədqiqatlar İnstitutu, elmi işçi.
 • 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin Nəzəri fizika kafedrasının baş müəllimi.

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR APARIR

 • Klassik elektrodinamika
 • Klassik mexanika
 • Nəzəri fizika
 • Nəzəri mexanika.

ELMİ YARADICILIĞI

 • 100- elmi və metodiki məqalənin müəllifidir
 •  2 -proqram müəllifidir.

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 3-magistrə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Yarımkeçiricilər fizikası: Seqnetoelektrik və almaza bənzər təbəqələr əsasında nanoqurluşların alınması və elektrofiziki xassələri.
 • Yarımkeçirici cihazlar: metal−dielektrik−yarımkeçirici kontakları, İQ tezlikli qurğular.

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Kərimov M.K., Nəbiyev A.Ə. Polidiasitilen təbəqəsində paramaqnit relaksasiyası (rus dilində), AMEA Fizika, t.IV, №1, səh.43-46.
 • Kərimov M.K., Nəbiyev A.Ə. Polidiasetilendə yükdaşıyıcıların fotogenerasiyasında maqnit spineffektinin elektrosahə asılılığı (rus dilində). Sankt-Peterburq. FTT 1998, t.40, №9, səh 1325-1328.
 • Çuçeva Q.V., Afanasyev M.C., Anisimov Y.A., Georgiyeva., Nəbiyev A.Ə. Nazik təbəqəli seqnetoelektrik materiallar əsasında planar kondensatorlarının parametrlərinin təyini (rus dilində). Saratov Universitetinin xəbərləri. 2012-ci il, t.12, Buraxılış 2 səh.8-11.
 • Nəbiyev A.Ə., Afanasyev M.S. Oksigenin qalıq təzyiqinin naziktəbəqəli  metallooksidlərinin faza və stexiometrik tərkibi nətəsiri (rus dilində). Journal of Qafqaz Universite−Physics. Number 34, 2012, p.67-70.
 • A.Ə.Nəbiyev, M.S.Afanasyev, Q.V.Çuçeva. Seqnetoelektrik təbəqələr və onların əsasında nanoquruluşların alınmasının texnoloji rejimləri (rus dilində). Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər−fundamental elmlər, №3, cild XI (43).Bakı-2012,  səh.53-56.
 • A.Ə.Nəbiyev, M.S.Afanasyev, Q.V.Çuçeva. Seqnetoelektrik nanoquruluşların hazırlanması texnologiyası və onların parametrlərinin tədqiqi  (rus dilində). Milli Aviasiya Akademiyası. Elmi məcmuələr. Cild 14, №4, səh.9-16.
 • A.Ə.Nəbiyev, Sərdarov Ş.T, Nəsibli A.C, Qurbanov A.M. kristallarının elektrofiziki xassələri Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları Bakı, 6 dekabr, 2013-cü il
 • A.Ə.Nəbiyev, Ş.F.Sərdarov, A.C.Nəsibli, S.T.Səfərova, M.Ə.Həsənova. üçlü birləşməsinin alınması texnologiyası və fiziki kimyəvi analizi.  Fizikanın müasir problemləri VII Respublika konfransı materiallar “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” 20-21 dekabr. Bakı-2013
 • А.А.Набиев, М.С.Афанасьев, А.Ю.Митягин, А.Б.Митягина, Г.В.Чучева Оценка показателей эффективности устройства УФ-и ИК-диапозона на основе тонко-пленочных сегнетоэлектрических и алмазных материалов. «Известия Академии инженерных наук» им.А.М.Прохорова, №3, Москва-2013
 • A.Ə.Nəbiyev, Ş.F.Sərdərov, A.C.Nəsibli, S.T.Səfərova, E.M.Cəfərova, A.M.Qurbanov, bərk məhlullarında yükdaşıyıcıların səpilmə mexanizmləri () “Elmi xəbərlər”,Təbiət Elmləri seriyası, Gəncə, GDU -2014, №2
 • А.А.Набиев, М.С.Афанасьев, К.Н.Зяблюк, Г.В.Чучева Пассивные элементы сверхвысокочастотных интегральных схем (СВЧ ИС) на алмазе. Индуктивность, “Elmi əsərlər”, Texnika elmləri, Bakı, ATU -2014, c.1, №3
 • А.А.Набиев, М.С.Афанасьев, К.Н.Зяблюк, Г.В.Чучева. Пассивные элементы сверхвысокочастотных интегральных схем (СВЧ ИС) на алмазе. Микрополосковые конденсаторы, “Bakı Universitetinin xəbərləri”, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı-2014, №4
 • А.А.Набиев, С.А.Левашов, М.С.Афанасьев, А.И.Левашова, Г.В.Чучева, В.Г.Нарышкина. Исследования температурных и частотных зависимостей электрофизических свойств МДП-структур на основе пленок , Тезисы докладов IX Всероссийской конференции молодых ученых, Саратов-2014
 • A.Ə.Nəbiyev, Y.N.Şərifov, K.R.Əhmədov, A.C.Nəsibli, R.M.İmanov, sistem bərk məhlullarında (X=0,002; 0,005 və 0,01 at%) səpilmə mexanizmlərinin tədqiqi, AMEA-nın Gəncə bölməsi “Xəbərlər məcmuəsi”, Gəncə-2015, №1 (59)
 • А.А.Набиев, М.С.Афанасьев, Г.В.Чучева, Оптический мониторинг процесса осаждения сегнетоэлектрческих пленок, Физика твердого тела, Санкт Петербург-2015, том 57, вып.7
 • А.А.Набиев, Р.М.Иманов, Влияние фотогенерированных носителей заряда на ЭПР-поглощение в пленках,  Сборник научных трудов, Телавский Гос.Универс., Тбилиси-2015, №1(28)

MÜƏLLİFLİK ŞƏHADƏTNAMƏLƏRİ VƏ İXTİRALARI

Elmi yenilikləri

 • İlk dəfə olaraq polidifenildi asetilenin fotokeçiriciliyində maqnit və spineffektlərini araşdırmışdır.